A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Sağlık Bilgisi (Test)
 
SAĞLIK BİLGİSİ SORULARI
ÜNİTE – 1 SAĞLIK KAVRAMI
1)      Sağlıklı olmanın koşullarından hangisi yanlıştır?
a)      Hasta veya sakat olmamak
b)      Bedensel yönden iyilik hali
c)      Sosyal olay göz önünde bulundurulmaz
d)     Ruhsal yönden iyilik hali
e)      Sosyal yönden iyilik hali
             I.      Yoksul toplumlarda beslenme bozukluklarına
          II.      Eğitimsiz toplumun yanlış inanışları da hastalıklara ve ölümlere yol açar
       III.      Kültürel faktörlerin insan davranışlarını olumlu yönde itkiler
       IV.      Fiziksel ve biyolojik nedenler bedensel sağlığı etkileyen faktördür
          V.      Sosyal olayların göz önünden tutulması öneli değildir.
2)      Yukarıdakilerden hangisi beden sağlığı için önem bakımından yanlıştır?
a)      Yalnız ı
b)      Yalnız ıı
c)      Iı ve ııı
d)     Iıı ve ıv
e)      Yalnız v
Sağlıkla ilgili problemlerin tespit edilmesi için
             I.      Düzenli sağlık kayıtlarına gerek yoktur.
          II.      Çözümlerin planlanması
       III.      Verilen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi için sayısal değerlere gereksinim vardır
3)      Yukarıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      Yalnız ı
b)      Yalnız ıı
c)      Yalnız ııı
d)     I ve ıı
e)      Iı ve ııı
             I.      Nüfus araştırmaları sonucu geliştirilerek sağlık alanında kullanıma giren
          II.      Ana ölüm hızı
       III.      Kaba doğum hızı
       IV.      Bebeklik ve çocukluk çağı ölüm hızları
          V.      Yaşa ve cinse özel ölüm hızları
4)      En önemli ölçütlerdir?
a)      Yalnız ı
b)      Yalnız ıı
c)      I ve ııı
d)     I ve ıv
e)      I, ıı, ııı ve ıv
             I.      Sağlığa yapılan yatırım
          II.      Hayat standardını yükseltir.
       III.      Yaşam süresini uzatır
       IV.      Ülkenin ekonosinin gelişmesini sağlar
          V.      İyi yetişmiş nitelikli ve sağlıklı insan gücü oluşturur
5)      Yukarıdakilerden en önemlisi hangisidir?
a)      Yalnız ı
b)      Yalnız ııı
c)      Yalnız ıv
d)     Iı ve ııı
e)      I ve ııı
6)      Sağlığa etiki eden etmenler bünyesel etmenlerden hangisi doğrudur?
             I.      Genetik bozukluk – biyolojik etmenler
          II.      Hormonal bozukluk – psikolojik etmenler
       III.      Kimyasal reaksiyon – kimyasal etmenler
       IV.      Genetik bozukluk – hormonal bozukluk
a)      Yalnız ı
b)      Yalnız ıı
c)      Yalnız ııı
d)     Yalnız ıv
e)      Iıı ve ıv
             I.      Biyolojik fiziksel etmenler
          II.      Kimyasal psikolojik etmenler
       III.      Sosyol kültürel ekonomik etkenler
       IV.      Mikroorganizma vektörler
          V.      Temel madde eksiklikleri mikroorganizma
7)      Yukarıdakilerden hangileri çevresel etmenlerdir?
a)      Yalnız ı
b)      Yalnız ııı
c)      Yalnız ıv
d)      ı, ıı ve ııı
e)      Iı, ııı ve v
8)      Aşağıdakilerden hangisi koruyucu sağlık hizmetleridir?
             I.      Tedavi hizmetleri
          II.      Rehabilitasyon hizmetleri
       III.      Kişiye yönelik hizmetleri
a)      Yalnız ı
b)      Yalnız ıı
c)      Yalnız ııı
d)     I ve ıı
e)      Iı ve ııı
9)      “Yalnızca hasta veya sakat olmamak değil bedenen ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik halidir.” Yukarıdaki tanım aşağıdakilerden hangisinin karşılığıdır?
a)      Rehabilitasyon
b)      Vektör
c)      Sağlık
d)     Hastalık
e)      Sakatlık
10) Aşağıdakilerden hangisi sağlığa etki eden bünyesel etmenlerden biri değildir?
f)       Vektörler
g)      Genetik bozukluklar
h)      Metabolizma hastalıkları
i)        Hormonal bozukluklar
j)        Vitamin eksikliği
11) Aşağıdakilerden hangisi çevreyi oluşturan ögelerdendir?
       I.            Mikroorganizmalar
    II.            Bitkiler
 III.            Kültürel etmenler
a)      I-II
b)      II-III-IV
c)      III-IV
d)     I-II-III
e)      I-III
12) Aşağıdakilerden hangisi vektörlerin bulaştırdığı bir hastalıktır?
a)      Çocuk felci
b)      Sıtma
c)      Kızamık
d)     Kabakulak
e)      Kızıl
13) Aşağıdakilerden hangisi vektörlerden değildir?
a)      Sivrisinek
b)      Pire
c)      Hammam böceği
d)     Kedi
e)      Bit
I.                   Ana ölüm hızı
II.                Çocuk ölüm hızı
III.             Nüfus artış hızı
14) Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri sağlık düzeyini gösteren ölçütlerdir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      I-II-III
15) Sağlıkla ilgili yapılan harcamalar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)      Doğuştan beklenen yaşam süresi artar
b)      Doğuştan beklenen yaşam süresi etkilenmez
c)      Çocuk ölüm hızı azalır
d)     Ana ölüm hızı azalır
e)      Ülke ekonomisini olumlu etkiler
I.                   Genetik bozukluk
II.                Hormonal bozukluk
III.             Vektörlerin etkisi
16) Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri bünyesel etmen değildir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      I-II-III
17) Aşağıda verilenlerden hangisinin nedeni vektörlerdir?
a)      Tifüs
b)      Kolera
c)      Verem
d)     Zatürree
e)      Guatr
18) Aşağıda verilenlerden hangisi çevresel etmenlerden değildir?
a)      Biyolojik etmenler
b)      Fiziksel etmenler
c)      Kimyasal etmenler
d)     Metabolik bozukluklar
e)      Sosyal kültürel ve ekonomik etmenler
I.                   Aile planlaması
II.                Bağışıklanma
III.             Erken tanı ve tedavi
19) Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerindendir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      I-II-III
20) Aşağıda verilen canlılardan hangisi vektör değildir?
a)      Hamam böceği
b)      Kene
c)      Kedi
d)     Fare
e)      Bit
21) Aşağıda verilenlerden hangisi sağlığa etki eden fiziksel etmenlerden değildir?
a)      Radyasyon
b)      Su
c)      Atıklar
d)     Mikroorganizmalar
e)      Ses ve gürültü
I.       Koruyucu hekimlik hizmetleri
II.    Tedavi hizmetleri
III.Rehabilitasyon hizmetleri
22) İş kazası sonucunda sakat kalan bir kişi sağlık hizmetlerinin yukarıda verilen hangi basamağından yararlanmalıdır?
a)      I
b)      III
c)      II-III
d)     I-II
e)      I-II-III
23) Aşağıda verilen mikroorganizmalardan hangisi insan üzerindeki etkileri bakımından yararlılar kapsamına girer?
a)      Tifoya neden olan mikroorganizmalar
b)      İnsan boğazında enfeksiyona neden olan mikroorganizmalar
c)      İnsan bağırsağında yaşayan ve vitamin sentezleyen mikroorganizmalar
d)     Vereme neden olan mikroorganizmalar
e)      Açıkta bırakılan yiyeceğin ekşimesine neden olan mikroorganizmalar
24) Sağlığa etki eden etmenlerden aşağıda verilenlerden hangisi çevresel etmenler değildir?
a)      Kimyasal maddeler
b)      Zehirli yiyecekler
c)      Psikolojik etmenler
d)     Kalıtsal etkenler
e)      Mikroorganizmalar
I.                   Sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri benimsetmek
II.                Sağlıklı yaşam için alınması gereken önlemleri uygulamaya inandırmak
III.             Verilen sağlık hizmetlerini doğru kullanmaya alıştırmak
IV.             Sağlık durumlarını iyileştirmek amacıyla karar aldırmak
25) Kişilere yönelik sağlık hizmetleri, sağlıklı olmak için istenilen davranışları kazandırıp istenmeyen davranışları değiştirmelerini sağlamak üzere yukarıdakilerden hangilerini amaçlamalıdır?
a)      I-II
b)      II-III
c)      III-IV
d)     II-IV
e)      I-II-III-IV
I.                   Ana ölüm hızı
II.                Baba ölüm hızı
III.             Kaba doğum hızı
IV.             Kaba ölüm hızı
V.                Sağlıkla ilgili harcamalar
26) Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri sağlık ölçütlerinden birisi sayılmaz?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     IV
e)      V
27) Bir ülkedeki sağlık sorunlarının fazla olmasında;
I.                   Nüfus artış hızının yüksek olması
II.                Nüfus artış hızının düşük olması
III.             Nüfus artış hızının sıfır olması
Gibi etkenlerden hangisi yada hangileri etkilidir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-III
e)      II-III
28) Aşağıda verilenlerden hangisi kişiye yönelik koruyucu hekimlik hizmetlerinden değildir?
a)      Aile planlaması
b)      Yeterli beslenme
c)      Fiziksel ve kimyasal etmenleri denetlemek
d)     Erken teşhis
e)      Bağışıklık kazandırma
I.                   Birinci basamak
II.                İkinci basamak
III.             Üçüncü basamak
29) Sağlık ocaklarında yada evde yapılan ayakta tedavi hizmetleri yukarıda verilen hangi tedavi basamağı kapsamına girer?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      II-III
30) Bir ülkede sağlık hizmetlerine verilen önemi;
I.                   Hayat standardını yükseltme
II.                Yaşama süresini uzatma
III.             Ülke ekonomisini geliştirme
Faaliyetlerinden hangisi yada hangileri gösterir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-III
e)      I-II-III
 
ÜNİTE 2-SAĞLIKLI HAYATIN TEMELİ
1)      Temizliğin sağlığımız açısından önemi nedir?
a)      Temizlik kişilere güven verir
b)      Temizlik kişilere mutluluk verir
c)      Temiz insan çevresinde olumlu etki bırakır
d)     Hastalıklara karşı direncimiz artar.
e)      Hepsi
2)      Diş minesini eritecek faktörler nelerdir?
a)      Dişleri aşırı fırçalama
b)      Şeker ve karbonhidratlı besin atıklarını parçalanmasıyla açığa çıkan asitler
c)      Yetersiz ve kötü beslenme
d)     Alkol bağımlılığı
e)      D vitamini ve protein eksikliği
3)      Diş çürüğü ve iltihapları vücutta hangi enfeksiyonlara yol açar?
a)      Grip ve akciğer hastalığına
b)      Kansere – alerjik reaksiyon
c)      Akciğer hastalıkları – kanser
d)     Sinüzit – kanser
e)      Kalp, böbrek, eklem hastalıkları
4)      Diş eti hastalığına hangi vitaminin eksikliği sebep olur?
a)      D vitamini
b)      C vitamini
c)      B vitamini
d)     K vitamini
e)      E vitamini
5)      Dişlerin renk değiştirmesine sebep olan etken hangisidir?
a)      Florlu diş macunlar
b)      Organik asitler
c)      Aşırı alınan vitaminler
d)     Fazla antibiyotik flor fazlası vitamin eksikliği
e)      Dişlerde oluşan diş taşları
6)      Dişlerin korunması için nelere dikkat edilmelidir?
             I.      Ağız temizliğine özen göstermeli
          II.      Aşırı şeker içermeyen doğal besinlerle beslenmeli
       III.      Vitamince protein ve mineralce zengin besinlerin alınması
       IV.      Yumuşak besinlerin yenilmesi
          V.      Daima sıcak besinlerin yenilmesi
a)      I ve ıı
b)      I ve ııı
c)      I, ıı ve ııı
d)     I, ıı ve ıv
e)      Iv ve v
7)      Diş fıçaları en geç kaç ayda bir değiştirilmelidir?
a)      2 ayda
b)      3 ayda
c)      4 ayda
d)     5 ayda
e)      6 ayda
8)      Giyecek seçerken nelere dikkat edilmelidir?
             I.      Giysilerimiz doğal hammadde olmalıdır
          II.      Ter emecek pamuklu olmalıdır
       III.      Büyümeyi engelleyecek der giysiler giyilmemeli
       IV.      Su geçirmeyen maddelerden yapılmış giysiler
a)      I ve ıv
b)      I ve ıı
c)      Iı, ıv ve ı
d)     I , ıı ve ııı
e)      Iı, ııı ve ıv
9)      Aşağıdakilerden hangisi diş çürüklerinin oluşmasında etkili olan faktörlerden biri değildir?
a)      Kalıtım
b)      Yaş
c)      Vitamin ve beslenme eksiklikleri
d)     Fırçalama
e)      Kürdan kullanma
10) Kemiklerin ve özellikle dişlerin gelişmesinde etkili element aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Klor
b)      Flor
c)      Sodyum
d)     Demir
e)      Potasyum
11) Aşağıdakilerden hangisi ağız kokusuna sebep olmaz?
a)      Diş çürükleri
b)      Sinüzit
c)      Bademcik iltihabı
d)     Diş taşları
e)      Zatürree
12) Aşağıdakilerden hangisi diş çürüklerine ve diş eti hastalıklarına sebep olmaz?
a)      Tırnak yemek
b)      Parmak emmek
c)      Kürdan kullanmak
d)     Diş ipi kullanmak
e)      Kabuklu yemiş kırmak
13) Aşağıdaki seçeneklerde verilen sağlık tedbirlerinin hangisi yanlıştır?
a)      Güneş’e ve ışık kaynaklarına doğrudan bakılmamalıdır?
b)      Müzik yüksek tonda ve uzun süre dinlenmemelidir
c)      Burundan soluk alıp verilmelidir
d)     Uzun süre televizyon seyredilmemelidir
e)      Ciltteki sivilceler sıkılmalıdır
14) Kişisel sağlığın temeli;
I.                   Zamanından ilaç kullanılması
II.                Vücut ve giysi temizliği
III.             Aile planlaması
IV.             Çevre temizliği
Uygulamalarından hangisi yada hangileridir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     IV
e)      I-III-IV
15) Aşağıda verilenlerden hangisi kişisel temizlik uygulamalarından birisi sayılmaz?
a)      Sınıf tahtasının teneffüste silinmesi
b)      Çorapların her gün yıkanması ve değiştirilmesi
c)      Tuvaletten çıkınca ellerin sabunlanması
d)     Elbileserin her akşam fırçalanması
e)      Dişlerin diş macunu kullanılarak fırçalanması
16) “Dut ağacı yaprak açtı soyun, yaprak döktü giyin” atasözüyle anlatılmak istenen
I.                   mevsimlere göre giyinmenin gerekliliği
II.                Kışın koyu renkli elbiselerin giyilmesi gerektiği
III.             Yazın ince kumaşlardan yapılmış elbiseler giyilmesinin gerektiği
Şeklinde verilecek kavramlardan hangisini anlatmak için söylenmiştir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      I-III
17) Kitap okuma sırasında aşağıda verilen uygulamalardan hangisinin yapılması yanlaştır?
a)      Ara ara gözleri kapatarak dinlendirmek
b)      Yeterli ışığın sol arka yukarıdan gelmesini sağlamak
c)      Kitabı gözlerden 40 cm uzakta tutmak
d)     Yüzü koyun yatarak okumak
e)      Güneşte uygun özellikte camları olan gözlük kullanmak
18) İnsanda süt dişlerinin yerini alan kalıcı dişler insan kaç yaşına geldiğinde çıkmaya başlar?
a)      2-3
b)      4-5
c)      6-7
d)     12-13
e)      18-20
19) İnsanın büyüme gelişme döneminde besinler içinde aşağıdaki minerallerden hangilerinin bulunmaması diş çürümesini kolaylaştırır?
a)      Demir ve magnezyum
b)      Kalsiyum ve klor
c)      Fosfor, karbon, hidrojen
d)     Kalsiyum, fosfor ve flüor
e)      Flüor, iyot, kükürt
20) Diş eti iltihabının adı aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Gingivit
b)      Aft
c)      Pamukçuk
d)     Uçuk
e)      Apse
21) Dişlerde sorun olmasa bile diş hekimine giderek diş bakımının düzenli olarak yaptırılması gerekir. Bu bakım ne kadar zamanda yaptırılmalıdır?
a)      Her ay
b)      İki ayda bir
c)      Altı ayda bir
d)     İki yılda bir
e)      Üç yılda bir
22) Zamanında tedavi edilmeyen diş çürüğü;
I.                   Eklem romatizması
II.                Kalp romatizması
III.             Nefrit
IV.             Kulak iltihabı
V.                Mide, bağırsak
Hastalıklarından hangilerine neden olur?
a)      I-II
b)      III-IV
c)      II-V
d)     I-III-IV
e)      I-II-III-IV-V
23) Aşağıda verilenlerden hangisi sağlığın korunması için uyulması gereken kurallardan değildir?
a)      Günün belirli saatlerinde spor yapılması
b)      Giyeceklerin su geçirmez kumaştan olmasına özen gösterilmesi
c)      Banyo yaparken kulakların vazelinli pamukla tıkanması
d)     Yenecek besinlerin günlük enerji gereksinimini karşılayacak kadar olması
e)      Kitap okumanın oturarak 40 cm uzaktan yapılması
ÜNİDE 3-BÜYÜME – GELİŞME VE RUH SAĞLIĞI
1)      Aşağıdakilerden hangisi büyümeyi kapsar?
a)      Çocuklarda oturma, emekleme, ayağa kalkma
b)      Bir konuda bilgi edinme yetenekleri geliştirme
c)      Hücre ve dokuların yapılarında ve bileşiklerinde meydana gelen değişmeler
d)     Vücut hacmi ve kütlesinin artması
e)      Becerilerini ilerletmek
2)      Yaşamın çeşitli dönemlerinde salgılanan büyüme hormonları aşağıdakilerinken hangisidir?
a)      Böbrek üstü bezleri – pankreas hormonları
b)      Pankreas hormonları – paratiroit hormonları
c)      Cinsel hormonları – pankreas
d)     Tiroit hormonları – cinsel hormonlar
e)      Böbrek üstü bezleri – cinsel hormonları
3)      Büyüme ve gelişme döneminde özerklik dönemi ne zamandır?
a)      1-3 yaş
b)      0-12 yaş
c)      2-3 yaş
d)     3-4 yaş
e)      2-7 yaş
4)      Aşağıdakilerden hangileri ruh sağlığını etkileyen kişisel faktörlerdir?
a)      Biyolojik – ailesel faktörler
b)      Medeni durum – biyolojik faktörler
c)      Meslek – sosyal faktör
d)     Yaş ve cinsiyet – özel zorlayıcı durum
e)      Alışkanlıklar – ailesel faktör
5)      Vücut yapısının kütle ve hacim olarak artışına ne denir?
a)      Gelişme
b)      Olgunlaşma
c)      Büyüme
d)     Genetik
e)      Metabolik
6)      Bebeğin doğumdan sondaki ilk dört haftasındaki döneme ne ad verilir?
a)      Bebeklik
b)      Oyun çağı
c)      Yeni doğan
d)     Özerklik 
e)      Dölüt
7)      Bir insanın bedenen ve zihnen en verimli olduğu dönem hangisidir?
a)      Yaşlılık
b)      Ergenlik
c)      Çocukluk
d)     Yetişkinlik
e)      Bebeklik
8)      Davranış bozukluklarının teşhis ve tedavisinde uzmanlaşan tıp dalı aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Ruh sağlığı
b)      Psikoloji
c)      Psikiyatri
d)     Patoloji
e)      Biyoloji
9)      Bir insanın büyümesinde;
       I.            Hücre sayısının artması
    II.            Hücre hacminin artması
 III.            Doku çeşidinin çoğalması
 IV.            Olaylarında hangisi yada hangileri etkilidir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      I-II-III
10) “Vücuttaki doku ve organların yapı ve özelliklerinde oluşan bazı değişmeler sonucu işlerlerini tam olarak yapabilecek duruma gelmesine” ne ad verilir?
a)      Büyüme
b)      Olgunlaşma
c)      Gelişme
d)     Yaşlanma
e)      Buluğ
11) Aşağıdakilerden hangisi erken ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek sorunlardan birisi değildir?
a)      Toplumla iç içe olma isteği
b)      Otoriteye karşı çıkma isteği
c)      Çekingenlik
d)     Cinsiyete aşırı ilgi
e)      Yalnızlık isteği
12) Büyüme ve gelişmede rol oynayan faktörlerden aşağıda verilenlerin hangisi fiziki çevreyle ilgili değildir?
a)      Radyasyon
b)      Kansorejen maddeler
c)      Ortamın iklimi
d)     Bulaşıcı hastalık
e)      Hormon fazlalığı
13) Ergenlik dönemiyle ilgili olarak aşağıda verilen özelliklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a)      Kasların az gelişmesi
b)      Derinin ince kalması
c)      Adet kanamasının başlaması
d)     Sesin kalınlaşması
e)      Kalçanın büyümesi
14) Kişiliğin geliştiği aile ilişkilerinin düzene girdiği cinsel olgunluğun kazanıldığı büyüme gelişme dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Geç ergenlik dönemi
b)      Erken ergenlik dönemi
c)      Çocukluk dönemi
d)     Yetişkinlik dönemi
e)      Özerklik dönemi
15) İnsanın büyüme ve gelişme dönemleri ile çeşitli yaş sınırları şöyle verilebilir.
a)      Bebeklik dönemi
b)      Okul dönemi
c)      Çocukluk dönemi
d)     Yetişkinlik dönemi
e)      Ergenlik dönemi
f)       Yaşlılık dönemi
I.                   0-1
II.                1-6
III.             11-21
IV.             21-65
V.                65’in üzeri
bunların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisidir?
a-1       b-2       c-3       d-4      e-5       f-6
a-1       b-3       c-2       d-5      e-4       f-6
 
16) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi insanın ruh sağlını olumsuz yönde etkileyen bir özelliktir?
a)      Hırslarını ve duygularını sınırlayabilme
b)      Çalışmadan haz duyabilme
c)      Yeri durumlar karşısında uygun kararlar verebilme
d)     Doğruyu yanlıştan ayırabilme
e)      Geleceğe yönelik hedeflerin olması
17) Aşağıda verilenlerden hangisi insanın ruh sağlığını etkileyen çevresel faktörlerden birisi değildir?
a)      Aile durumu
b)      Medeni durum
c)      Ekonomik durum
d)     Sosyal durum
e)      Kültürel durum
18) Bir öğrencinin okul yaşamında karşılaştığı ruhsal problemlerine çözüm getirebilmesi için aşağıdaki kişilerden hangisine başvurması yerinde olmaz?
a)      Rehber öğretmen
b)      Sınıf öğretmeni
c)      Sınıf arkadaşı
d)     Okul yöneticileri
e)      Sağlık personeli
ÜNİTE 4-SAĞLIĞA ZARARLI ALIŞKANLIKLAR
1)      Sigaraya başlama nedenleri aşağıdakilerden hangisidir?
             I.      Grup içinde kabul görme
          II.      Gruptan korkma
       III.      Aşağılık duygusundan kurtulma
       IV.      Arkadaşlarına üstünlük sağlama uğraşı
          V.      Kişilik kanıtlama
a)      I,ıı ve ııı
b)     Iı, ııı ve ıv
c)      Iıı, ıv ve v
d)     I, ıı, ııı, ıv ve v
e)      Hiçbiri
2)      Sigarada bulunan zararlı maddelerden en zararlı olanı hangileridir?
a)      Asetaldehit – benzen – nitotin
b)     Nikotin – katran – karbonmonoksit
c)      Karbonmonoksit – nikotin – benzen
d)     Katran – nikotin – benzen
e)      Asetaldehit – katran – karbonmonoksit
3)      Sigarayı bırakan bir kişide oluşacak değişiklikler hangisidir?
a)      Kalp krizi riski artar
b)     Kandaki karbonmonoksit düzeyi ve kanın taşıdığı o2 miktarı normole dönmez
c)      Solunum yolları gevşer, akciğer kapasitesi azalır
d)     Fiziksel bağımlılık belirtileri oluşur
e)      Koku alma ve tat alma duyuları düzelmeye başlar
4)      Uzun süre alkol alınırsa vücutta ne gibi zararlara yol açar?
a)      Beyin ve omurilikteki sinir hücreleri geri dönülmez bir şekilde harap olur
b)     Damarlarda tıkanmaya yol açar
c)      Prostat kanseri riskini yükseltir
d)     Erkek ve kadın üreme hücrelerini etkiler
e)      Kronik bronşit
5)      Madde bağımlamağının sonuçları aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Ülser, gastrit gibi sindirim sistemi rahatsızlıkları
b)     Ağız içi, dudak, boğaz ve dil kanseri
c)      Fiziksel olarak bitkin olan kişi ruhsal yönden de çökmüştür.
d)     Kan damarlarını genişletir
e)      Deri yüzeyinde daha fazla kan akımı olduğu için kişi sıcaklık hisseder.
             I.      Hayal görme
          II.      Havale
       III.      Denge bozukluğu
       IV.      Nabız artışı
          V.      İdrar ve dışkıyı kontrol edememe
6)      Bu özellikler hangi bağılılık olayında görülür?
a)      Uyuşturucu
b)     Sigara
c)      Uyuşturucu – alkol
d)     Alkol
e)      Alkol - sigara
7)      Tütün, alkol ve çeşitli uyuşturucu maddelerin vücutta zorunlu ihtiyaç hissedilmesi durumuna ne denir?
a)      Alışkanlık
b)      Bağımlılık
c)      Pasif içicilik
d)     Raşitizm
e)      Yoksunluk
8)      Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir inanışa göre kalbin koroner damarlığını genişletici özelliğe sahip bir madde olarak tanımlanır?
a)      Sigara
b)      Ripo
c)      Alkol
d)     Esrar
e)      Morfin
9)      Alkol hangi organdan süzülerek kana karışır?
a)      İnce bağırsak
b)      Kalın bağırsak
c)      Mide
d)     Karaciğer
e)      Böbrek
10) Sigara en çok hangi organı tahriş eder?
a)      Akciğer
b)      Karaciğer
c)      Kalp
d)     İnce bağırsak
e)      Böbrek
11) Alkolik kişilerde kandaki yağ oranının artışı hangi organın işlevlerinin bozulmasına neden olur?
a)      Akciğer
b)      Karaciğer
c)      Kalp
d)     Beyin
e)      Böbrek
12) Alkollü içkilerin yapımında kullanılan ve insanlarda bağımlılık yapan alkol;
I.                   Metil alkol
II.                Etil alkol
III.             Butil alkol
Gibi alkol çeşitlerinden hangisidir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      II-III
13) Önceden bir yada birkaç kez alınmış bir maddenin daha sonra alınmaması durumunda fiziksel (bedensel) bir eksiklik duyulmadığı halde kullanılması için kuvvetli bir istek duyulması olayı aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Psikolojik bağımlılık
b)      Fiziksel bağımlılık
c)      Pasif içicilik
d)     Tutkunluk
e)      Alışkanlık
14) Aşağıda sayılan etkenlerden hangisi insanları sigara kullanmaya yönelten etkenlerden birisi sayılmaz?
a)      Sigara reklamları
b)      Örnek aldığı kişilerin sigara kullanması
c)      Büyüklerini taklit etme
d)     Arkadaş grubuna kabul edilme
e)      Fiziksel gücü arttırdığına inanma
15) Sigara alışkanlığı insan vücudundaki ;
I.                   Gırtlak
II.                Mide
III.             Atardamar
Gibi organlardan hangilerini doğrudan etkiler?
a)      I-II
b)      II-III
c)      I-III
d)     II
e)      I-II-III
16) Alkol içildikten kısa bir süre sonra vücutta ısınmaya değil tersine üşümeye neden olur. Bunun temel nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir?
a)      Vücudun ısı üretimini yavaşlatması
b)      Metabolizma hızını arttırması
c)      Derideki damarları genişletmesi
d)     Karaciğerin çalışmasını yavaşlatması
e)      Kan basıncını arttırması
17) İnsanın sürekli alkol kullanması sonucunda aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a)      Çift görme
b)      Ağır işitme
c)      Dengenin yitirilmesi
d)     Besinlerden fazlaca tat alma
e)      Yüksek sesle konuşma
18) Alkol kullanımının insanda yarattığı etkiler için aşağıdaki verilenlerden hangisi yanlıştır?
a)      Suç işleme eğilimini artırır
b)      Kaza yapma olasılığını artırır
c)      Akıl hastalıklarına yol açar
d)     Aile yaşamını bozar
e)      Toplumsal ilişkileri artırır
19) Uyuşturucu madde bağımlılığı;
I.                   Doyma dönemi
II.                Düşkünlük dönemi
III.             Alışma dönemi
Olmak üzere üç döneme ayrılır. Bu dönemlerin doğal gerçekleşme sırası için aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
a)      I-II-III
b)      III-II-I
c)      III-I-II
d)     II-I-II
e)      I-III-II
20) Madde bağımlılığına, gençlerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisinin neden olma olasılığı yoktur yada azdır?
a)      Kendisine ve yaptıklarına güveni olmayan
b)      Günlük yaşamda karşılaştığı zorlukları yenme gücü olan
c)      Sorumluluk almak istemeyen
d)     Başarısızlıkları karşısında direnme gücü olmayan
e)      Eline geçen olanaklarla yetinmesini bilmeyen
21) Sigara alışkanlığı alkol ve uyuşturucu madde bağımlılığından kurtulmanın en uygun yolu aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Erken teşhis ve tedavi olmak
b)      Kullanılan maddeyi giderek azaltmak
c)      Bağımlılık yapan maddeyi değiştirmek
d)     Spor yapmak
e)      Maddenin dozunu artırarak tiksinti yaratmak
22) Aşağıda verilenlerden hangisi madde bağımlılığına neden olamaz?
a)      Tedavi amacıyla verilen uyuşturucu nitelikli ilaçları aşırı kullanma
b)      Tedavi amacıyla verilen uyuşturucu nitelikli ilaçları yanlış kullanma
c)      Bağımlılık yapan maddelerin etkisini merak ederek deneme
d)     Sıkıntılarını unutmak amacıyla birkaç kez deneme
e)      Fiziksel gücün ve hastalıklara direncin azalması
23) Aşağıda verilenlerden hangisinin insanın aşırı alkol kullanmasıyla doğrudan ilişkisi yoktur?
a)      Karaciğerin yağlanması şişmesi ve sertleşmesi
b)      Vücutta depolanan vitaminlerin tükenmesi
c)      Kalbin çalışma hızının artması
d)     Sinirlerin iltihaplanması
e)      Böbreklerin aşırı çalışması
ÜNİTE 5- AİLE HAYATI PLANLAMASI VE ANA ÇOCUK SAĞLIĞI
1)      Evliliğe karar verilirken en son dikkat edilecek özellik aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Eğitim düzeyi
b)      Ekonomik durum
c)      Kültürel ve kişilik özellikleri
d)     Yakışıklılık, askerlik yapmamış
e)      Askerliğin yapılması
2)      Aile hayatına etki eden faktörler aşağıdakilerden hangisi değildir?
a)      Yaş ve cinsiyet
b)      Sosyal durum
c)      Eğitim durumu
d)     Ekonomik durum
e)      Aile bireylerine ait faktörler
3)      Aşırı doğurganlık ana sağlığını hangi durumda olumsuz etkiler?
a)      Anemi
b)      Beslenme ve çevre sağlığı yönünden yetersiz koşulları olan kadınlar
c)      35 yaş üzerinde gebelik durumunda
d)     İsteyerek yapılan düşükler
e)      Hepsi
4)      Aşırı doğurganlık çocuk sağlığını nasıl etkiler?
a)      Anemi
b)      Prematüre
c)      Düşük doğum ağırlıklı bebek
d)     Zeka düzeyi geri
e)      Hepsi
5)      Aile planlaması ana sağlığı bakımından hangisi yararlı değildir?
a)      Ana ölümlerini azaltır
b)      Annelerin 20-35 yaşlar arasında doğum yapmaları düzenlenir
c)      Kürtajların çoğalması
d)     Ailede fazla çocuk bulunmamasının sağlanması
e)      Annedeki beslenme bozukluğu, kansızlık gibi hastalıklar engellenir
6)      Aile planlamasının toplumun refah düzeyini yükseltmede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      Toplumda yaşlı kesimin artması
b)      Ekonomik gelişmede olumsuz etkinin azalması
c)      Beslenmede koşulların iyileşmesi
d)     Eğitim koşullarının iyileşmesi
e)      Konut koşullarının iyileşmesi
7)      Aşağıdakilerden hangisi aile planlamasını yürüten kuruluş değildir?
a)      Sağlık evleri
b)      Sağlık ocakları
c)      Ana – çocuk sağlığı ve aile planlaması merkezleri
d)     Eczaneler
e)      Hastanelerin aile planlaması klinikleri
8)      Aşağıdakilerden hangisi ana çocuk sağlığı hizmetleri kapsamına girmez?
a)      Doğum öncesi bakım
b)      Doğumların sağlıklı yapılması
c)      Aşırı doğurganlığın sağlanması
d)     Doğum sonu ana bakımı
e)      Hastalıkların erken tanıları
9)      Aşağıdakilerden hangisi gebeliğin ilk belirtilerinden değildir?
a)      Özellikle sabahları bulantının olması
b)      Adet kanamasının devamı
c)      Memelerde büyüme ve hassasiyet
d)     Cilt renginde koyulaşmalar
e)      Büyüyen rahmin idrar kesesine baskı yapmasıyla sık idrara çıkma
10) Aşağıdakilerden hangisinin bulunması tehlikeli gebeliği teşkil etmez?
a)      Kan grubu Rh(-) olu eşi Rh(+) olan kadınlar
b)      Kan grubu Rh(+) olu eşi Rh(-) olan kadınlar
c)      Kalp böbrek şeker yüksek tansiyon verem gibi hastalığı olanlar
d)     Gebenin 17 yaş altında ve 35 yaş üstünde olması
e)      Dördüncü gebelikten sonraki gebelikler
11) Aşıcıdakilerden hangisi gebelik dönemi sorunlara girmez?
a)      Gebelik ve sigara
b)      Gebelikte geçirilen hastalıklar
c)      Gebelikte yürüyüş
d)     Gebelikte röntgen ve ilaç kullanımı
e)      Gebelikte alkol ve uyuşturucu
12) Yetişkinliğe kadar olan büyüme ve gelişme evresi kaça ayrılır?
a)      2
b)      3
c)      4
d)     5
e)      6
13) Çocuğun bedensel ve zihinsel gelişiminin özellikleri aylara göre 21. ay da aşağıdakilerden hangisini yapar?
a)      Elinden tutulunca yürüyebilir
b)      Yardımsız yürüyebilir
c)      Kendi kendine merdiven çıkabilir
d)     Sendeleyerek koşar
e)      Kendi kendine merdiven inebilir
14) Çocuk bakımında dikkat edilmesi gerekenler aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir?
a)      Bebeği kundaklamak
b)      Çocuğun temizliği
c)      Bebeğin sağlıklı büyümesinde giysilerde önemli
d)     Bebek hergün yıkanmalı
e)      Küçük bebekler üşütmemelidir
15) Çocuk en az kaç ay emzirilmelidir?
a)      4
b)      6
c)      8
d)     10
e)      12
16) Aşağıdakilerden hangisi anne sütünün bebekler için faydalarından değildir?
a)      Anne sütü ile beslenen bebeklerin kemik gelişimi daha iyidir
b)      Anne sütü ile beslenen bebeklerin zeka gelişimi daha iyidir
c)      Barsaklarda emilme zorluğu çekilebilir
d)     Anne sütü antikorca zengindir
e)      Anne sütü bağışıklık sağlar
17) Vücudumuz mikroorganizmalara karşı hangi maddeyi yapar?
a)      Antijen
b)      Toksin
c)      Antikor
d)     Özüt
e)      Serum
18) Aşağıdakilerden hangi tanıma aşı denir?
a)      Vücut hastalandığında o hastalığa karşı antikor verilmesi
b)      Önceden hazırlanmış antijenin vücuda verilmesi
c)      Zayıflatılmış veya öldürülmüş mikroorganizmanın verilmesi
d)     Önceden vücuda toksin verilmesi
e)      Vücuda serum verilmesi
19) Yurdumuzda sağlıklı bebek ve çocuklarda uygulanan aşılardan hangisi yanlıştır?
a)      Kuduz
b)      Verem
c)      Boğmaca
d)     Kızamık
e)      Tetanos
20) Aşağıdakilerden hangisi çocuk hastalıklarından değildir?
a)      İshal
b)      Zatürre
c)      Aşılama
d)     Yüksek ateş
e)      Kan uyuşmazlığı
I.                   Yaş
II.                Fiziksel olgunluk
III.             Duygusal olgunluk
IV.             Ekonomik olgunluk
V.                Eğitim
VI.             Kültür
VII.          Kişilik
24) Yukarıdaki faktörlerden kaç tanesi evliliğe karar vermede etkili olur?
a)      3
b)      4
c)      5
d)     6
e)      Hepsi
25) Ailelerin istedikleri zaman istedikleri sayıda çocuk sahibi olabilmeleri için sürdürülen hizmetlere ne denir?
a)      Aile planlaması
b)      Nüfus planlaması
c)      Yakın akraba evliliği
d)     Sosyal olgunluk
e)      Rehabilitasyon
26) Gebeliğin 28 haftadan önce sonlanması durumuna ne denir?
a)      Loğusalık
b)      Düşük
c)      Doğum
d)     Sezaryen
e)      Fetüs
27) Annenin doğumdan sonraki 6 haftalık dönemine ne denir?
a)      Gebelik
b)      Loğusalık
c)      Nekahat
d)     Emziklik
e)      Hiçbiri
28) Ülkemizde genellikle 5 yaşın altında sık görülen ve akciğerlerin çeşitli mikroorganizmalar tarafından iltihaplanması hastalığına ne ad verilir?
a)      İshal
b)      Pamukçuk
c)      Sarılık
d)     Zatürree
e)      Tifo
21) Kan uyuşmazlığı hangi durumda ortaya çıkar?
a)      Anne Rh(+) baba Rh(+)
b)      Anne Rh(-) baba Rh(+)
c)      Anne Rh(+) baba Rh(-)
d)     Anne Rh(-) baba Rh(-)
e)      Hepsi
I.               Sosyal durum
II.            Eğitim durumu
III.         Ekonomik durum
22) Yukarıda verilenlerden hangiyi yada hangileri aile hayatına etki eden temel faktörlerdir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      I-II-III
23) Çok ve sık doğum yapmanın ana sağlığına etkileri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
a)      Ana ölüm hızını artırır
b)      Ana ölüm hızını azaltır
c)      Mikrobik hastalıklara daha kolay yakalanır
d)     Düşük yapma sayısı artar
e)      Kansızlık durumuna daha sık rastlanır
I.       Normal durumlarda görülmeyen bulantı ve kusma
II.    Adet kanamasının kesilmesi
III.Karında şişlik
24) Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri gebeliğin erken dönem belirtilerindendir?
a)      I
b)      II
c)      III-I
d)     I-II
e)      I-II-III
25) Aşağıdakilerden hangisi gebeliği olumlu etkiler?
a)      Gebelikte sigara içilmesi
b)      Gebelikte düzenli beslenme
c)      Gebelikte alkol kullanılması
d)     Gebelikte uyuşturucu kullanılması
e)      Gebelikte röntgen çektirilmesi
I.       BCG aşısı
II.    DBT aşısı
III.Çocuk felci aşası
26) Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri iki aylık bebeğe uygulanır?
a)      I
b)      II
c)      III-I
d)     I-II
e)      I-II-III
27) Aşağıdakilerden hangisi doğmalık hastalıklardan değildir?
a)      Zatürree
b)      Yarık dudak
c)      Doğuştan kalça çıkığı
d)     Yarık damak
e)      Ağlarken morarma
28) Aşağıda verilen özelliklerden hangisi birkaç insanın aynı ailenin bireyleri olduğunu göstermez?
a)      Bireyleri arasında kan bağı olan
b)      Aynı çatı altında yaşayan
c)      Aynı geliri paylaşan
d)     Aynı kan grubuna sahip olan
e)      Bireyleri arasında iş bölümü olan
29) Bir ailenin yapısı yönünden aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklıdır?
a)      Anne
b)      Baba
c)      Kız çocuk
d)     Erkek çocuk
e)      Anneanne
30) İnsanların evliliğe hazır olma ve ilerdeki ilişkilerin sağlıklı olması yönünden aşağıdakilerden hangisi eşlerin sahip olması gereken özellik sayılmaz?
a)      Ekonomik doygunluk
b)      Fiziksel olgunluk
c)      Duygusal olgunluk
d)     Sosyal olgunluk
e)      Akli yeterlilik
31) Aile planlaması;
I.                   Toplum
II.                Anne-baba
III.             Çocuklar
Gibi birimlerden hangisi yada hangilerinin yaşımı ve geleceği yönünden yararlar sağlar?
a)      I-II
b)      I-II-III
c)      I
d)     II
e)      III
32) Aile planlaması yönünden aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?
a)      Ölüm oranlarını azaltması
b)      Hastalanma oranını azaltması
c)      Vücut direncini azaltması
d)     Beslenme bozukluklarını azaltması
e)      Çocuklarda zeka gelişimini arttırması
33) Annenin aşağıda verilen yaşlardan hangisi dışındaki yaşlarda gebe kalması anne ve çocuk sağlığını olumsuz yönde etkiler?
a)      13-30
b)      15-45
c)      17-45
d)     17-35
e)      10-25
34) Bir insanın oluşumu sırasında gerçekleşen yapı ve olaylar şunlardır:
I.                   Döllenme
II.                Fetüsün oluşması
III.             Yumurtanın oluşması
IV.             Embriyonun oluşması
Bunların doğru oluşum sırası aşağıdakilerden hangisindir?
a)      I-II-III-IV
b)      IV-III-II-I
c)      III-I-IV-II
d)     III-II-IV-I
e)      I-III-II-IV
35) Aşağıdakilerden hangisi bir bayanın gebe kaldığını gösteren belirti olamaz?
a)      Deri renginin açılması ve lekelerin kaybolması
b)      Memelerde büyüme ve üzerinde kabarcıklar oluşması
c)      Adet kanamalarının durması
d)     Özellikle sabahları mide bulantısı ve kusma
e)      Vücutta ve özellikle bacaklarda şişme
36) Gebe kadınlarda olabilecek sorunların erken teşhis ve tedavisinin yapılabilmesi için;
I.                   Kan basıncının (tansiyonun)
II.                Kan ve idrar tahlillerinin
III.             Embriyonun rahim içindeki duruş biçiminin
İncelenmesi olaylarından hangisi yada hangileri periyodik olarak yapılmalıdır?
a)      I
b)      II
c)      II
d)     II-II
e)      I-II-III
37) Aşağıda verilen gebelik durumlarından hangisi tehlikeli gebelik sayılmaz?
a)      Dördüncü ve daha sonraki gebelik
b)      19-32 yaşlar arasında gebelik
c)      Önceden ölü yada sakat çocuk doğurmuş olmak
d)     150 cm’den kısa boylu olmak
e)      Önceden sezeryanla çocuk yapmış olmak
38) Doğum sırasında ortaya çıkabilecek sorunları önleyebilmek için doğumun sağlık kuruluşlarında yapılması gerekir. Aşağıdakilerden hangisi doğumun sağlık kuruşlarında yapılmasının bir nedeni olamaz?
a)      Doğum sırasında bebeğin oksijensiz kalması
b)      Doğum sırasından göbek kordonunun bebeğin boynuna dolanması
c)      Anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığının olabilmesi
d)     Doğum öncesinde amniyon sıvısının akması
e)      Plesantanın vücuttan atılamaması
39) Ülkemiz koşullarında normal olarak doğan bir bebeğin doğum ağırlığı en az ve en çok kaç gramdır?
a)      2000-2500
b)      2500-3000
c)      3000-3500
d)     3500-4000
e)      4000-4500
40) Doğacak çocuklarda görülebilecek bir sağlık sorunu olan kan uyuşmazlığı, kanları aşağıda verilen anne babaların hangisinin çocuklarında görülebilir?
a)      Anne Rh (+), Baba Rh (-)
b)      Anne Rh (-), Baba Rh (+)
c)      Anne Rh (-), Baba Rh (-)
d)     Anne Rh (+), Baba Rh (+)
e)      Anne AB, Baba 0
41) Bebeğe doğumdan sonra ilk verilecek besin annenin ilk sütü (ağız) olmalıdır. Bunun yararı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)      Bağırsak çeperini kaplayarak mikropların etkisini önler
b)      Mideyi harekete geçirerek asit salgısını başlatır
c)      Solunumun düzenli yapılmaya başlamasını sağlar
d)     Dışkı yapma sayısını azaltır
e)      Bebeği mama yemeye alıştırır
42) Tüm bebeklerde doğumdan sonra bir yaşını tamamlamadan aşağıdaki aşılardan hangisinin yapılması zorunlu değildir?
a)      Difteri
b)      Boğmaca
c)      Tüberküloz (BCG)
d)     Tetanos
e)      Sıtma
ÜNİTE 6- BULAŞICI HASTALIKLARLA İLGİLİ TEMEL İLKELER
1)      Hastalık sebeplerinden hangisi bedensel sebeplere girmez?
a)      Biyolojik nedenler
b)      Kalıtsal nedenler
c)      Hormonal nedenler
d)     Hemofili
e)      Bedensel nedenler
2)      Aşağıdakilerden hangisi çevresel sebeplerdir?
a)      Fiziksel – kimyasal
b)      Kimyasal – kalıtsal
c)      Fiziksel – kalıtsal
d)     Biyolojik – kalıtsal
e)       Temel madde eksiklikleri – hormonal
3)      Kabakulak hastalığının kuluçka süresi aşağıdakilerden hangisidir?
a)      1-3 hafta
b)      10 – 30 gün
c)      1 – 7 gün
d)     4 – 8 hafta
e)      1- 4 hafta
4)      Aşağıdakilerden hangisi pandemi olayını ifade eder?
a)      Bir hastalığın bir bölgede sürekli bulunması
b)      Bir hastalığın bir bölgede alışılagelenin üzerinde bir sayıda görülmesi
c)      Salgının birçok ülkeye yayılması
d)     Bir hastalığın sadece bir ailede görülmesi
e)      Hiçbiri
5)      Aşağıdakilerden hangisi Sağlam kişiye yönelik önlemlerden değildir?
a)      Sağlık eğitimi
b)      İlaçla koruma
c)      Bağışıklama
d)     Kaynak arama
e)      Erken tanı ve tedavi
6)      Evde hasta bakımında hangi kurallara dikkat edilmelidir?
  1. İlaç kullanımı
  2. Hasta odası
  3. Ateş ve nabız takibi
  4. Beslenme
  5. Tecrit
a)      I ve II
b)      III ve IV
c)      IV ve V
d)     Hepsi
e)      Hiçbiri
7)      Aşağıdakilerden hangisi kızamıkcığın belirtisidir?
a)      Öksürük burun akıntısı vücutta döküntü
b)      Şiddetli öksürük
c)      Hafif ateş ve döküntü
d)     Hafif ateş ve hafif boğaz ağrısı
e)      Döküntü ve lenf bezlerinin şişmesi
8)      Aşağıdakilerden hangisi ishal nedenlerinden değildir?
a)      Sulu ve tuzlu besinler
b)      Mikroorganizmalar
c)      Bazı ilaçlar
d)     Bağırsak kurtları
e)      Aşırı korku heyecan
9)      Aşağıdakilerden hangisi hepatit-B bulaşma yoludur?
a)      Yakın temasla
b)      Kan ve kan ürünleri
c)      Koch basili ile
d)     Sivri sineğin (anofel) ısırması ile
e)      Kedi, köpek, kurt ısırmasıyla
10) Aşağıdaki hastalıklardan hangisi cinsel yolla bulaşmaz?
a)      Frengi
b)      Bel soğukluğu
c)      AİDS
d)     Sıtma
e)      Hepatit B
1)      Organizmanın doku ve hücrelerindeki normal olmayan yapı ve fonksiyonların değişiklikleri sonucu fizyolojik görevlerin yerine getirilmemesine ne ad verilir?
a)      Hasta
b)      Hastalık
c)      Sağlık
d)     Metabolizma
e)      Sakatlık
2)      İç salgı bezlerinden salgılanan ve kan dolaşımına girerek metabolik olaylara yön veren özel maddelere ne denir?
a)      Enzim
b)      Metabolizma
c)      Daltonizm
d)     Guatr
e)      Hormon
3)      Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır?
a)      Herhangi bir asalağın insan vücuduna girip burada çoğalması büyümesi ve yerleşmesi olayına enfeksiyon denir.
b)      Bulaşıcı hastalıkların en önemli özelliği insandan insana bulaşması ve yayılmasıdır
c)      Hastalıklara sebep olan mikroorganizmalara hastalık etkeni denir
d)     Bir bulaşıcı hastalık etkeninin vücuda girmesiyle hastalığın ortaya çıkmasına kadar geçen süreye bulaşma süresi denir
e)      Sağlık ölçülerinin bir kısmını ölüm olayları biri kısmını ise hastalıkla ilgili durumlar belirler
4)      Bir hastalığın bir bölgedeki insanların çoğunu aynı anda etkilemesine ne denir?
a)      Endemi
b)      Pandemi
c)      Epidemi
d)     Enfeksiyon
e)      Bağışıklama
11) Cinsel yolla bulaşan sifilis tedavi edilmezse hangi belirtiler ortaya çıkar?
  1. Lenf bezlerinde şişlik
  2. Saç dökülmesi
  3. Karaciğer, böbrek, beyin zarı iltihaplanması
  4. Kemik sertleşmesi
  5. Vücutta döküntü görülmez
a)      Yalnız I
b)      I ve II
c)      I, II ve III
d)     III, IV ve V
e)      Hepsi
I.          Yüksek ateş
II.       İshal
III.    Öksürük
12) Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri bulaşıcı hastalıkların ortak belirtisidir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      I-II-III
13) Aşağıdakilerden hangisi doğrudan bulaşma yollarından değildir?
a)      Kan yoluyla
b)      Damlacık enfeksiyonuyla
c)      Cinsel temasla
d)     Plasenta yoluyla
e)      Vektörler yoluyla
14) Aşağıdaki hastalıklardan hangisinin bulaşması hava yoluyla olur?
a)      Tifo
b)      Sıtma
c)      Boğmaca
d)     Frengi
e)      Kolera
15) Aşağıdakilerden hangisi frenginin belirtilerinden değildir?
a)      Ateş
b)      İshal
c)      Dalakta büyüme
d)     Kemiklerde harabiyet
e)      Eklemlerde su toplanması
I.       Kızamıkçık
II.    Kızamık
III.Polio (çocuk felci)
16) Yukarıdakilerden hangisi yada hangileri çocukluk çağı hastalıklarındandır?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      I-II-III
I.                   Uyuşturucu bağımlıları
II.                Eş cinsel ilişkisi olanlar
III.             Tek eşliliğe uyanlar
17) Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangilerinde AİDS hastalığına yakalanma riski daha fazladır?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II
e)      I-II-III
18) Aşağıdaki verilenlerden hangisi hastalıkların temel nedenlerinden olan çevresel etmen değildir?
a)      Psikolojik etmenler
b)      Kimyasal etmenler
c)      Kültürel etmenler
d)     Hormonal etmenler
e)      Temel madde eksiklikleri
19) Aşağıda verilenlerden hangisi biyolojik çevrenin öğelerinden değildir?
a)      Vektörler
b)      Mikroorganizmalar
c)      Çöpler
d)     Hayvanlar
e)      Bitkisel besinler
20) Vücudunda hastalık etmenleri bulunduran fakat hastalık belirtileri göstermeyen insanlar aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
a)      Enfeksiyon
b)      Enfeksiyon hastalığı
c)      Konak
d)     Bulaşıcı hastalık
e)      Taşıyıcı
21) Herhangi bir hastalık belirtisi göstermeyen bir kişide aşağıdaki durumlardan hangisinin görülmesi o kişinin enfekte olduğunu göstermez?
a)      Midesinde gastrite rastlanması
b)      Kanında HIV virüsü rastlanması
c)      Akciğerinde verem mikrobu görülmesi
d)     Kanında sıtma mikrobu bulunması
e)      Kanında hepatit-B virüsünün bulunması
I.                   Koli basili denilen bakteri
II.                RNA molekülleri taşıyan virüs
III.             Tenya yumurtası
IV.             Şapkalı mantar
22) Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri yaygın olarak görülen bulaşıcı hastalık etkeni değildir?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     IV
e)      II-III
23) Aşağıda verilenlerden hangisi Türkiye’de endemik olarak görülen bulaşıcı hastalıklardan değildir?
a)      Kuduz
b)      Hemofili
c)      Tifo
d)     Menenjit
e)      Viral hepatit
24) Aşağıda çeşitli hastalıklar ve yanlarında bu hastalıkların etkenleri (ajanları) için kaynak olabilecek varlıklar veriliyor. Bunlardan hangisi yanlıştır?
a)      Kuduz                       hasta kedi
b)      Tetanos          paslı metal
c)      Sıtma              sirke sinekleri
d)     Kolera                        hasta insan
e)      Şark çıbanı      tatarcık sineği
25) Aşağıdaki hastalıklardan hangisine karşı aşıyla bağışıklama sağlanamaz?
a)      Verem
b)      Kuduz
c)      Kızamık
d)     Tifo
e)      AİDS
26) Sınıfınızdan herhangi birinin nabzını sağlıklıyken ölçsek dakikadaki atış sayısının kaç olmasını beklersiniz?
a)      50-60
b)      70-80
c)      80-90
d)     90-100
e)      100-120
27) Ülkemizde beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinin büyük çoğunluğuna neden olan hastalık aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Zatürree
b)      Menenjit
c)      Çiçek
d)     Kolera
e)      Verem
28) Çeşitli bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla yapılan aşağıdaki uygulamalardan hangisi sağlam kişiye yönelik önlemlerden değildir?
a)      Bağışıklama
b)      Erken tanı
c)      İlaçla koruma
d)     Aile planlaması
e)      Dezenfeksiyon
29) Her ilaç insan vücuduna yabancıdır ve insan organizmasını zorlayıcı etkileri vardır. Bundan dolayı aşağıda verilenlerden hangisi ilaç kullanımında öncelikle dikkat edilmesi gereken bir uygulamadır?
a)      Gerektiği zaman ilaç kullanılması
b)      Yan etkileri olmayan ilaç kullanılması
c)      Son kullanma tarihi geçmemiş ilaç kullanımı
d)     Hastalık iyileşinceye kadar antibiyotik kullanılması
e)      İlaçlarla birlikte vitamin alınması
30) İshale yakalanmış bir insana aşağıdaki besinlerden hangisinin verilmemesi gerekir?
a)      Meyve püresi
b)      Ayran
c)      Meyve suları
d)     Yağlı besinler
e)      Pirinç lapası
31) İnsanlarda en yaygın olarak görülen cinsel ilişki ve kan yoluyla insandan insana bulaşan hastalık virüsü aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Hepatit-A
b)      Hepatit-B
c)      Kuduz
d)     Kızamık
e)      Çocuk felci
32) Verem(tüberküloz) basili aşağıdaki organlardan hangisinde barınıp hastalık yapma olasılığı yoktur?
a)      Akciğerler
b)      Kemikler
c)      Kaslar
d)     Böbrekler
e)      Lenf bezleri
 
ÜNİTE 7- KAZALAR VE İLKYARDIM
1)      Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım uygulanırken başarılı olabilmek için varılması istenen hedef değildir?
a)      Solunum durmuşsa suni solunum uygulanması
b)      Kanama varsa durdurulmamalı kirli kan akmalıdır
c)      Kalp atımı durmuşsa derhal kapalı kalp masajı yapılmalıdır
d)     Sok önlenmeye çalışılmalıdır
e)      Çevrede kalabalık oluşması engellenmeli
2)      Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım çantasında bulunması şart değildir?
a)      Sargı bezi
b)      Üçgen sargı
c)      Esmark bandı
d)     Çeşitli ilaçlar
e)      Çengelli iğne
3)      Aşağıdakilerden hangisi kaza oluş yerleri ve nedenleri sınıfına girmez?
a)      Sel
b)      İş kazaları
c)      Trafik
d)     Ev kazaları
e)      İntihar
4)      Kazalarda kopan organın sağlık kuruluşlarına ulaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?
a)      Soğuk bir ortamda ancak dondurulmadan taşınması
b)      Kazalarda kopan organ 6-8 saat içinde iletilmeli
c)      Kopan organın ayrılma yerine ve vücudun bu kısmına tentürdiyot ve benzeri maddeler sürmelidir
d)     Buza doğrudan temas ettirilmemeli
e)      Kuru bir kaba yada poşete konulmalıdır
5)      Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybını ifada eder?
a)      Beyine aşırı oksijen gitmesi
b)      Beyine yetersiz oksijen gitmesi
c)      Beyine yetersiz besin gitmesi
d)     Beyine yetersiz kan gitmesi
e)      Beyine fazla kan gitmesi
6)      Şoka giren hastada hangi belirtiler görülmez?
a)      Solunumu yavaştır
b)      Derisi terli soğuk ve soluktur
c)      Nabzı hızlı ve zayıftır
d)     Hasta önce endişelidir
e)      Zamanla bilinç kaybı olabilir
7)      Aşağıdakilerden hangisi iç kanama belirtisi değildir?
a)      Baygınlık hissi
b)      Açlık hissi
c)      Soğuk terleme
d)     Hava açlığı hissi
e)      Zayıf nabız
8)      Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanaması belirtisidir?
a)      Sızıntı şeklinde kanama
b)      Basınçlı fışkırma
c)      Sürekli akış şeklinde koyu kırmızı renkli kanama
d)     Kesik kesik ve koyu kırmızı renkli kanama
e)      Kalbin atış hızına göre kesik kesik ve basınçlı fışkırma kanın rengi açık kırmızı
9)      Aşağıdakilerden hangisi burun kanamasında yapılan ilk yardım kuralı değildir?
a)      Sümkürmemesi söylenir
b)      Burnu kanayan kişinin başı yukarı kaldırılır
c)      Burnu kanayan kişiye ağızdan nefes aldırılır
d)     Kanamalı kişinin ensesine soğuk kompleks yapılır
e)      Burun kemiği iki yapından mandal gibi parmak arasına alınarak 1-2 dakika kuvvetle sıkılır
10) Aşağıdakilerden hangisi zehirlenme yollarıdır?
a)      Ağız yoluyla
b)      Solunum yoluyla
c)      Deriden emilme yoluyla
d)     Enjeksiyon yoluyla
e)      Hepsi
11) Bir kişi ile yaralı taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisi değildir?
a)      Geri geri taşıma yöntemi
b)      Teskereci yöntemi
c)      İtfayeci yöntemi
d)     Yaralıya destek olma
e)      Sürünme yöntemi
12) Aşağıdakilerden hangisi doku ve organ nakli yapılabilmesi için belirli koşullara uymamaktadır?
a)      Vericinin enfeksiyon hastalığı olmamalı
b)      Şeker hastalığı olmamalı
c)      Verici ile alıcı aynı doku özelliği taşıması önemsiz
d)     Böbrek hastalığı olmamalı
e)      Kanser olmamalı
13) Fiziksel yada kimyasal etkenlerle vücut dokularında oluşan yaralara ne ad verilir?
a)      Kanama
b)      Yaralanma
c)      Haşlanma
d)     Yanıklar
14) Dış görünüşü pişmiş et gibi olan yanıklar kaçıncı derece yanıktır?
a)      Birinci derece
b)      İkinci derece
c)      Üçüncü derece
d)     Dördüncü derece
15) Deri yüzeyinin yüzde kaçı yanmışsa hayati tehlike vardır?
a)      % 10
b)      % 15
c)      % 20
d)     % 30
16) İlk yardımda yapılması gereken en önemli olan aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Kanamayı durdurmak
b)      Yaralıyı hastaneye götürmek
c)      Hastaneye haber verip doktor müdahalesini beklemek
d)     Yaralıya ilaç vermek
17) Bir kaza olduğunda ilk yardım nerede uygulanmalıdır?
a)      Hastanenin ilk yardım kısmında
b)      Sağlık ocağında
c)      Ambulansta
d)     Kazanın olduğu yerde
18) Soluk durmasında hastaya dakikada kaç kez suni solunum yapılır?
a)      10-15
b)      12-15
c)      20-25
d)     50-60
19) Suni solunum yönteminde en etkili olanı aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Burundan ağza
b)      Ağızdan buruna
c)      Ağızdan ağza
d)     Silvester yöntemi
20) Solunum durmasında onbeş dakika geçince aşağıdakilerden hangi olay gerçekleşir?
a)      Vücut sıcaklığı yükselir
b)      Beyin hücreleri ölmeye başlar
c)      Kalp atışı hızlanır
d)     Beyindeki kan kalbe gelir
21) Hasta çocuksa suni solunum nasıl yapılır?
a)      Karnına vurarak soluk yolu açılır
b)      Sırt kısmının ortasına vurarak soluk yolu açılır
c)      Ayaklarından tutulup baş aşağı sallanır
d)     Ağız ve burundan birlikte az hava sık aralıkla yapılır
22) Boğucu sargı ile kan durdurma bandı 20 dakikada bir ne kadar süre ile gevşetilir?
a)      1-2 dakika
b)      1-2 saniye
c)      3-5 dakika
d)     3-5 saniye
23) Yanık bölgesini azaltmak için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a)      Yanık yere diş macunu sürülür
b)      Yoğurt sürülür
c)      Ateş düşürücü ilaç verilir
d)     Yanık yere soğuk veya buz tatbik edilir
24) Yanık yerinde oluşan su toplaması müdahelede aşağıdakilerden hangisi yapılır?
a)      Patlatıp oksijenli suyla yıkanmalı
b)      Patlatılmadan yara bölgesi sıcak tutulur
c)      Patlatılıp diş macunu sürülür
d)     Patlatılmadan yara bölgesi soğuk tutulur
25) Aşağıdakilerden hangisi zehirlenme yollarından değildir?
a)      Elektrik çarpması
b)      Ağız yoluyla
c)      Solunum yoluyla
d)     Deriden emilmeyle
26) Gaz zehirlenmesinde karbondioksit zehirlenmeye neden sebep olur?
a)      Solunum yolu tıkandığından
b)      Solunumla alınarak hücreleri yakar
c)      Kandaki hemeglobinle birleşerek oksijen taşıma kapasitesini ortadan kaldırır
d)     Vücut ısısını arttırır
I.          Teşhis
II.       Tedavi
III.    Taşıma
27) Yukarıda verilenlerden hangisi yada hangileri ilk yardımın temel ilkelerindendir?
a)      I
b)      II
c)      III-I
d)     I-II
e)      I-II-III
28) İlk yardım çantasında aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunlu değildir?
a)      Gaz sargı bezi
b)      Tornavida
c)      Elastik sargı
d)     Makas
e)      El feneri
29) Sun’i solunumun dakikada kaç defa yapılacağı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)      10-20
b)      20-30
c)      12-15
d)     40-60
e)      60-80
30) Çocuklara uygulanan kalp masajının dakikada kaç defa yapılacağı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
a)      40
b)      60
c)      80
d)     100
e)      120
31) Aşağıdakilerden hangisi kırıklarda uygulanan temel ilk yardım ilkesi değildir?
a)      Kırık bölgenin tespit edilmesi
b)      Kanama ve şokun önlenmesi
c)      Hastanın uygun pozisyonda sevki
d)     Açık kırıklarda kırığın açtığı yaranın üzerinin steril bezle kapatılması
e)      Kırık bölgesinin tespit edilmeden taşınması
32) Aşağıdakilerden hangisi hasta taşıma yöntemlerinden değildir?
a)      Ayaklardan tutarak taşıma
b)      Geri geri taşıma
c)      Battaniye ile taşıma
d)     İtfayeci yöntemi ile taşıma
e)      Sürünme yöntemi ile taşıma
33) Ani rahatsızlık veya kaza geçiren insanın daha kötü duruma düşmesini önlemek amacıyla mevcut malzemelerle yapılacak uygulamalara ne ad verilir?
a)      Atele alma
b)      İlk yardım
c)      Yapay solunum
d)     Kapalı kalp masajı
e)      Organ bağışı
34) İlk yardımdan pratik, etkili ve başarılı sonuç alınabilmesi için aşağıdaki ilkelerden hangisine uyulması zorunlu değildir?
a)      Teşhis
b)      Tespit
c)      Tedavi
d)     Taşıma
e)      Takip
35) Aşağıda verilenlerden hangisi ilk yardın çantasında bulunması gereken malzemelerden biri değildir?
a)      Antibiyotik
b)      Gazlı bez
c)      Üçgen ve rulo sargı
d)     Yara bandı
e)      Oksijenli su
36) Aşağıda verilen kazalardan sıkça karşılaşılan kazalardan değildir?
a)      Ev kazaları
b)      Trafik kazalar
c)      Uzay kazaları
d)     İş kazaları
e)      Spor kazaları
37) Kazalardan korunmak ve kazaları önleyebilmek için;
I.            İş yaparken koruyucu araç ve gereçleri kullanmak
II.         İnsanların görev ve sorumluluklarını bilmeleri
III.      Kurallara kesin olarak uymaya çalışmak
Şeklinde verilebilecek ilkelerden hangisi yada hangilerine uymak zorunludur?
a)      I
b)      II
c)      III
d)     I-II-III
e)      I-III
38) İlaçla zehirlenmiş bir hasa sağlık kuruluşuna götürülürken hastayla birlikte aşağıdakilerden hangisinin götürülmesine gerek yoktur?
a)      İlacın kutusu
b)      İlacın örneği
c)      İlacın kağıdı
d)     Hastanın kusmuğu
e)      Hastanın dışkısı
39)  Turnike adı verilen boğucu sargı aşağıda verilen hangi durumlarda uygulanır?
a)      Atardamar kanamaları
b)      Toplardamar kanamaları
c)      Kılcal damar kanamaları
d)     İç kanamalar
e)      Kaburga kırılmaları
40) Sözcük anlamı sarsılma olan şok durumunda aşağıdakilerden hangisi görülebilecek belirtilerdendir?
a)      Nabız çok kuvvetli hissedilir
b)      Rengi iyice kızarır
c)      Solunum hızlıdır
d)     Gözler dışarı fırlamış durumdadır
e)      Vücudu çok hareketlidir
41) Kalp durması halinde aşağıdakilerden hangisi görülmez?
a)      Hasta bilincini yitirir
b)      Deri kül rengini alır
c)      Nabız hissedilmez
d)     Göğüste aşırı inip kalkma gözlenir
e)      Göz bebekleri büyür
42) Dokuzlar kuralına göre vücudun belirli kısımları için verilen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a)      Göğüs bölgesi % 9
b)      Karın bölgesi % 9
c)      Kolun bir tanesi % 9
d)     Baş ve yüz % 9
e)      Üreme organı % 9
43) İnsanı elektrik çarpması durumunda ilk yapılması gereken uygulama aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Yaralıya yapay solunum yapmak
b)      Yaralıya kap masajı yapmak
c)      Vücuduna soğuk kompres yapmak
d)     Kişiyi elektrik akımından kurtarmak
e)      Vücudunu atele almak
44) Aşağıda verilenlerden hangisi besin zehirlenmelerinin belirtilerden birisi değildir?
a)      İç kanama
b)      Kusma
c)      İshal
d)     Görme bozukluğu
e)      Baş dönmesi
45) Bacakta bir kırık olduğunda aşağıdaki belirtilerden hangisinin görülmesi beklenmez?
a)      Kırık bölgede dokunmaya karşı hassaslık
b)      Kırık bölge ve çevresinde ağrı
c)      Diz ekleminde şişme
d)     Kırık olan bölgede şişme
e)      Bacakta şekil bozukluğu
46) Kaza geçiren bir kişiyi dar yerden çıkarma merdivenden indirme hasarlı otodan çıkarmagibi durumlar gerekebilir. Bu durumlarda en uygun hasta taşıma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
a)      Battaniyeyle taşıma
b)      Geri geri taşıma
c)      İtfayeci yöntemiyle taşıma
d)     Büyük tahta üzerinde taşıma
e)      Sedyeyele taşıma
47) Doku yada organ nakillerinin
I.                   Vericinin 18 yaşını doldurmuş olması
II.                Bir bedel yada çıkar sağlanmaması
III.             Vericinin yaşamını tehlikeye sokmaması
IV.             Uzman personel ve yeterli donanıma sahip sağlık kuruluşunda yapılması
Koşullarından hangileri gereklidir?
a)      I-II
b)      II-III
c)      III-IV
d)     I-III-IV
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=