A d @ b- Biyoloji Sitesi
  ingilizce
 
  The Alphabet : Alfabe  
Türkçe Dersi : Kelime Çeşitleri - 1
Türkçe Dersi : Kelime Çeşitleri - 2
Türkçe Dersi : Cümle Çeşitleri
Pronouns : Zamirler
Adverbs of time : Zaman Zarfları
Simple Present Tense (am,is,are) : Geniş Zaman Durum Cümlesi-1
Simple Present Tense (am,is,are) : Geniş Zaman Durum Cümlesi-2
Simple Present Tense (am,is,are) : Durum Cümlesi (olmak)
Simple Present Tense (do,does) : Hareket Cümlesi (yapmak)
Noun Cases (to, in, from) : İsmin Halleri (yalın, -i, -e, -de, -den)
Details in English : İngilizce'deki Bazı Detaylar -1
Details in English : İngilizce'deki Bazı Detaylar -2
Details in English : İngilizce'deki Bazı Detaylar -3
Details in English : İngilizce'deki Bazı Detaylar -4
   
   
Singular and Plural : Tekil ve Çoğul
  Adverbs of Frequency : Sıklık Zarfları  
  Numbers : Sayılar (Sıfır - Trilyon)  
Daily Speaking : Günlük Konuşma (Tanışma ve Selamlaşma)
  Telling the time : Saati sorma ve söyleme  
  Ordinal Numbers : Sıra Sayıları  
  The Colours : Renkler  
Family Terms : Akrabalık Terimler
  Demonstrative Adjectives (this, that, these, those) : İşaret Sıfatları  
This, That, These, Those : İşaret Zamirleri - Bu, Şu, Bunlar, Şunlar
  Prepositions for place : Edatlar (yer zarfları)  
  There is & There are : Bulunmak Cümlesi - 1  
  There is & There are : Bulunmak Cümlesi - 2  
  There is There are : UYGULAMA  
  Verbals (to/ing) : Fiilimsiler  
  Can, Should, Must, Have to (Modals): Modallar genel bakış  
  Can : Yapabilirlik Cümlesi  
  Should : Tavsiye Cümlesi  
Had Better : ..sa iyi olur Cümle Kalıbı
  Must : Mecburiyet Cümlesi  
  Have to : Zorunluluk Cümlesi  
Polite Requests(can, could, will, would) : Kibar Ricalar - 1
Polite Requests (can, could, may, might) : Kibar Ricalar -2
  The / a / an Articles : Belirteçler
 
  Have got- Has got : Sahip olmak  
Would like to : İstemek Cümle Yapısı
Ordering in a restaurant : Bir Restoranda Sipariş Verme
  Apostrophe : Kesme İşareti  
Apostrophe : Kesme İşareti
  Comparatives : Karşılaştırma Cümleleri (daha)  
  Superlatives : Karşılaştırma Cümleleri (en)  
Similarities : Benzerlikler (like, as ... as)
  Comparatives and Superlatives : Karşılaştırma Cümleleri  
  Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali tanıtım  
  Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali örnekler)  
  Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali cevap verme  
  Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri Durum hali (eski)  
  Wh- Questions : 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali (eski)  
Shall & Let's : Teklif Cümleleri
Future Tense : Gelecek zaman (will)
Future Tense : Gelecek zaman (will & be going to)
  Future Tense Examples : Gelecek Zaman Örnekleri  
  Future Tense : Gelecek zaman 1  
  Future Tense : Gelecek Zaman 2  
Future Tense - Will (İngilizce Anlatım)
Future Tense - am/is/are going to (İngilizce Anlatım)
  Present Continuous Tense : Şimdiki Zaman  
  Present Continuous Tense : UYGULAMA  
  Boiled and Pounded Wheat Meal : Bulgur Pilavı
 
  Baked Potato : Kumpir (Aktivite)  
  Simple Past Tense : -di'li Geçmiş Zaman 1
  Simple Past Tense : -di'li Geçmiş Zaman 2
Simple Past Tense - Regular Verbs (İngilizce Anlatım)
Simple Past Tense - Irregular Verbs (İngilizce Anlatım)
Simple Past Tense Stative Sentences - was / were (İngilizce Anlatım)
Irregular Verb List : Düzensiz Fiiller Listesi
  Be able to : -ebilmek Cümle yapısı
  Tag Questions : Teyit Soruları
Would You Mind : Sakıncası Yoksa... Cümle Kalıbı
Connecting Adverbs (and, also, besides, furthermore, likewise, moreover )- Bağlaç Zarflar 1
Connecting Adverbs (because, now that, since, even though, although, though)- Bağlaç Zarflar2
Connecting Adverbs (but, however, nevertheless, nontheless, still, anyway)- Bağlaç Zarflar3
Connecting Adverbs (so, accordingly, consequently, hence, thus, then, for that reason, that's why)-4
Conditional Connectives (whether or not, unless, if not)- Koşul Bağlaçlari
In Case and Even If - "...diye" ve "olsa bile" Baglaclari
Infinitives ...too...to : -mayacak kadar... Cümle Yapısı
Infinitives ...enough...to : -acak kadar... Cümle Yapısı
Paired Conjunctions - Both..and : Hem..hem de
Paired Conjunctions - Not only...but also : Sadece...değil...aynı zamanda...
Paired Conjunctions - Either...or : Ya... ya da...
Paired Conjunctions - Neither...nor : Ne...ne de..
Causative Verbs - Ettirgen Fiiller
Active & Passive Causative - Etken & Edilgen Ettirgen
  If Conditionals : Şart Cümleleri
  Relative Clauses : Tamlama Cümleleri
  Tenses in English : İngilizcedeki 16 zamanın genel anlatımı
  I wish : " Keske " Cümle Yapısı
  Present Perfect Tense : Etkisi Devam Eden Geçmiş Zaman
Just.. Yet.. Already - Daha şimdi.. Henüz.. Zaten.. Zaman Zarfları
  Present Perfect Continuous : Sürekli Geçmiş Zaman
  Past Perfect Tense : Mişli Geçmiş Zaman
  Past Perfect Continuous : Sürekli Miş'li Geçmiş Zaman
  Passive Voice : Edilgen Cümle
  Reported Speech : Dolaylı Anlatım
  Reported Speech : Dolaylı Soru
  Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri-1- Kelimeleri Hissetmek
  Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri -2- Çıkarım Yapmak
İngilizce Cümle Kurma Sanatı  

 
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=