A d @ b- Biyoloji Sitesi
  II.1. Yazılıya Hazırlık Soruları-9
 

II. DÖNEM I. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
1)Hücre zarının görevleri nelerdir?

2)Hücre zarının en önemli özelliği nedir?

3)Hücre zarının fiziksel ve kimyasal özelliklerini yazınız.

4)Akıcı-mozaik zar modelini kısaca açıklayınız.

5)Hücre zarı yapısında hangi moleküller bulunur?

6)Hücre zarında bulunan glikoproteinlerin görevlerini yazınız.

7)Canlılarda hücre zarının değişikliğe uğraması ile meydana gelen yapılar nelerdir?

8)Canlılarda bulunan yapısal ve işlevsel organik moleküllerden bazıları şunlardır:

Glikoz              Protein            Aminoasit        Vitamin                Maltoz        Nişasta              Sükroz

Fruktoz      Yağ             Yağ asidi              Kalsiyum           Galaktoz        Laktoz             Glikojen

Bunları hücre zarındaki porlardan geçebilen ve geçemeyenler olarak gruplandırınız

Pasif Taşıma

1)Difüzyon ve ozmosu tanımlayıp örnekle açıklayınız.

2)Difüzyon hızını etkileyen faktörler nelerdir?

3)Difüzyonla zardan geçebilen ve geçemeyen maddelere beşer örnek veriniz.

Plazmoliz-Deplazmoliz-Turgor

1)Plazmoliz nedir? Açıklayınız.

2)Deplazmoliz nedir? Açıklayınız.

3)Hücrelerde gerçekleşen ozmos olaylarında plazmoliz, deplazmoliz ve turgor durumlarının hangisinde hücrenin ozmotik basıncı en yüksektir?

4)Plazmoliz ve deplazmolize günlük hayattan örnek veriniz.

5)Turgor nedir? Turgorun bitkiye faydaları nelerdir? Maddeler halinde yazınız.

6)Ozmotik basınç turgor basıncına eşit ise emme kuvveti hakkında ve hücrede görülebilecek olaylar için neler düşünürsünüz?

Hemoliz-Diyaliz

1)Bitki hücreleri neden hemolize uğramaz?

2)Diyaliz nedir? Diyaliz makinesinin çalışma prensibini açıklayınız.

Aktif Taşıma

1)Aktif taşımanın özellikleri nelerdir?

2)Aktif taşıma ve kolaylaştırılmış difüzyon olaylarını karşılaştırınız.

3)Hücrelerde gerçekleşen pasif ve aktif taşımanın ortak özelliği nedir?

Çözeltiler

1)İzotonik, hipotonik ve hipertonik çözelti ne emektir? Tanımlayınız.

2)Canlıdan alınan bir doku, canlılığını bir süre koruyabilmesi için hangi çözelti içine konulmalıdır?

3)Emme kuvveti nedir? Ne zaman maksimum olur?

4)Ozmotik basınç nedir?

5)Hipertonik ortamda bulunan bir hücrede; turgor basıncı, ozmotik basınç ve emme kuvvetinde hangi değişiklikler olur?

6)Hipotonik ortamda bulunan bir hücrede; turgor basıncı, ozmotik basınç ve emme kuvvetinde hangi değişiklikler olur?

7)Hücrede ozmotik basıncı artıran faktörler nelerdir?

8)Bir hücre hipotonik, hipertonik ve izotonik çözeltilerden hangisine konursa turgor basıncı artar?

9)Bir bitki, bir hayvan ve bir mantar hücresi izotonik ortamlarından alınıp, önce hipertonik ortama, bir süre sonra da alınıp hipotonik ortama bırakılıyor. Hücrelerde görülen değişiklikleri yazınız.

Endositoz-Ekzositoz

1)Endositoz nedir? Kaç çeşittir? İsimlerini yazınız.

2)Fagositoz nedir?

3)Pinositoz nedir?

4)Ekzositoz nedir?

5)Fagositoz ve pinositozun ortak özellikleri nelerdir?

6)Fagositoz ve pinositozun farklılıkları nelerdir?

7)Ekzositoz ve aktif taşımanın ortak özellikleri nelerdir?

8)Fagositoz, pinositoz ve ekzositoz olaylarından hangileri hücre zarının yüzeyini büyütme yönünde etki yapar?

9)Aktif taşıma ile endositoz arasındaki fark nedir?

0)Ökaryot hücrelerde bulunan;

       I.Ribozom

       II.Lizozom

       III.Golgi

organellerinin faaliyetleri sonucu sitoplazmadaki suyu azaltan ve arttıranlar nasıl gruplandırılır?

Su azaltan                                Su artıran

11)Polimer sentezledikleri için monomer azalmasına neden olan hücre organelleri hangileridir?

12)Mitokondri, kloroplast ve çekirdeğin ortak özellikleri nelerdir?

13)Endoplazmik retikulum, Golgi ve Lizozom arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

14)Bitki ve hayvansal hücrelerdeki zarsız, tek zarlı ve çift zarlı organelleri yazınız.

Endoplazmik retikulum

1)Endoplazmik retikulumun hücredeki görevleri nelerdir?

Golgi Aygıtı

1)Golgi aygıtının hücredeki görevleri nelerdir?

Koful

1)Hücredeki görevlerine göre kaç çeşit koful vardır? İsimlerini yazınız.

2)Kontraktil koful hangi canlılarda bulunur? Görevi nedir?

Lizozom

1)Lizozom organelinin hücredeki görevlerini yazınız.

2)Lizozom organelinin oluşumunu açıklayınız.

3)Otoliz nedir? Tanımlayınız.

4)Hücre içi sindirim hangi organelde gerçekleşir?

Mitokondri

1)Mitokondri organelinin yapısını açıklayıp, hücre için önemini yazınız.

Plastitler

1)Bitki hücrelerinde kaç çeşit plastit vardır? İsimlerini yazarak bu plastitlerin hangisinde fotosentez olayının gerçekleştiğini belirtiniz.

2)Kloroplast organelinin yapısını açıklayıp, canlılık için önemini yazınız.

Ribozom

1)Ribozom organelinin hücredeki görevleri nelerdir?

2)Ribozomun yapısın açıklayınız.

3)Ökaryot hücrelerde ribozom nerelerde bulunur?

4)Bir hücre sitoplâzmasında, ribozomların faaliyetine bağlı olarak hangi olaylar meydana gelir?

Sitoplazma ve Organeller

1)Sitoplazmanın yapısını açıklayıp, görevlerini yazınız.

2)Hücrelerde bulunan tek zarla çevrili organeller hangileridir?

3)Bir hücrenin sitoplazması olmazsa canlılığını neden sürdüremez?

4)DNA molekülü hücrenin hangi kısımlarında bulunur?

5)Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan 3 hücresel yapı ismi yazınız.

6)Mitokondri ve kloroplast organellerinin ortak özelliklerini yazınız.

7) Mitokondri ve kloroplast organellerinin farklı özelliklerini yazınız.

8)Ökaryot hücrelerde bulunan hangi organellerde ATP sentezi yapılır?

9)Hücrelerin tümünde hücre zarı, sitoplazma, ribozom ve nükleik asitler ortak olarak bulunur. Bunların hangileri bir hücredeki özelliklerin sonraki hücrelere aktarılmasından sorumludur?

Kromozom:

Kromatid:

Gen:

Otozom:

Gonozom:

8)Her canlıda sadece bir tane mi çekirdek olur? Çok çekirdekli hücreler hakkında neler söyleyebilirsiniz?

ÇEKİRDEK

1)Çekirdeğin yapısını açıklayınız.

2)Ökaryot hücrelerde çekirdek kaç kısımdan oluşur? İsimlerini yazınız.

3)Hücre çekirdeğinin görevleri nelerdir?

4)Kromozom nedir? Tanımlayınız.

5)Bir hücrenin çekirdeğinin bölümlerini yazınız.

6)Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı türden olmak zorunda mıdır?

Bir örnekle açıklayınız.

7)Aşağıdaki terimleri açıklayınız.

Prokaryot ve Ökaryot Hücre

1)Gerçek anlamda etrafı belirgin bir zarla çevrili çekirdeği ve ribozom dışında organeli olmayan hücrelere ne ad verilir?

2)Prokaryot ve ökaryot hücre yapısını açıklayınız.

3)Prokaryot hücre yapısında olan canlılara örnek veriniz.

4)Prokaryot hücrelerin tümünde bulunması gereken ortak yapılar nelerdir?

5)Prokaryot ve ökaryot hücrelerin ortak özelliklerini yazınız.

6)Hayvan ve gelişmiş bitki hücreleri arasında ortak olmayan organelleri yazınız.

7)Ökaryot hücrelerde bulunan organellerin isimlerini yazınız.

8)Ökaryot hücrelerde bulunan hücre zarı, sitoplâzma, zarlı organeller ve çekirdek bölümlerinden hangileri prokaryot hücrelerde de bulunur?


1.     I. DÖNEM I. YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI
-Canlıların ortak özellikleri nelerdir?
2.      -Bir hücreli ve çok hücreli canlılara dörder tane örnek veriniz.
3.      -Hayvanlarda boşaltım organları hangileridir?
4.      -Bitkilerde boşaltım olayı nasıl gerçekleştirilir?
5.      -Canlılar neden beslenmek zorundadır? Açıklayınız.
6.      -Bitkiler ve hayvanlar arasında beslenme yönünden benzer olan özellik nedir?
7.      -Bitkiler ve hayvanların beslenme yönünden temel farkı nedir?
8.      -Bitkilerde çevresel uyarılara tepki nasıl gerçekleşmektedir?
-          Canlıların ortak özelliklerinden olan metabolizmayı açıklayınız.
9.      -Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişme olayı nasıl gerçekleşir?
10. -Eşeyli ve eşeysiz üreme kavramlarını açıklayınız.
11. -Özümleme nedir? Özümleme olayına üç örnek veriniz.
12. -Bitkiler fotosentezle karbondioksiti organik besine dönüştürür. Bu olayın diğer canlılar için önemi nedir?
13. -Canlıları meydana getiren molekülleri (temel bileşenleri) gruplandırınız.
14. -Su ve mineraller hangi tür besin molekülleri grubuna girerler?
SU
15. -Suyun canlılar için önemini yazınız.
16. -Suyun canlılardaki düzenleyici rolünü açıklayınız.
17. -Bilim insanları günde ortalama 2 litre su içmemizi önerir? Bu neden gereklidir?
18. -Çaydanlıkların çeperinde zamanla katı maddelerin biriktiği görülür. Buna göre, su ile ilgili ne söylenebilir?
ASİTLER
19. -Asitlerin genel özellikleri nelerdir?
BAZLAR
20. -Bazların genel özellikleri nelerdir?
21. -Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu nasıl anlarız? Açıklayınız.
TUZLAR
22. -Tuz nasıl oluşur? Kısaca açıklayınız.
23. -Koyun, keçi vb. hayvanlara zaman zaman tuz verilir. Neden?
MİNERALLER
24. -Canlı vücudunda bulunan mineraller hangileridir? Adlarını yazınız.
25. -Minerallerin canlılar için önemini belirtiniz.
26. -Toksik etkiye sahip olan minerallerin vücuda alınma yollarını belirterek, alınması gereken tedbirleri açıklayınız.
27. -Fe, P, Na, Ca, P ve I minerallerinin vücuttaki işlevlerini kısaca açıklayınız.
28. -Basit guatr hastalığı vücutta hangi mineralin eksikliğinde görülür?    
29. -Aşağıda isimleri verilen hastalıklar vücutta hangi minerallerin eksikliğinde ortaya çıkmaktadır?
Anemi --> .....................
Raşitizm --> ..................
Guatr --> ......................
Dişlerde çürüme --> ........................
30. -Kemik gelişimi normal olmayan bir insanda hangi inorganik maddenin eksikliği vardır?
31. -Vücutta en bol bulunan mineral hangisidir?
32. -Kalsiyumun vücuttaki görevleri nelerdir?
33. -İskelet kaslarına sık sık kramp giren bir insanın mineral eksiğini gidermesi için hangi besinleri çok tüketmesi gerekir?
34. -Canlıları meydana getiren organik bileşiklerin isimlerini yazınız.
35. -Organik moleküllerin canlılarda enerji üretiminde kullanılış sırası nasıldır?
36. -Organik moleküllerin canlılarda yapı maddesi olarak kullanılış sırası nasıldır?
37. -Nişasta, glikoz, protein ve yağ moleküllerinin ayıraçları nelerdir? Bu moleküller ayıraçlarla reaksiyona girdiğinde hangi renkler meydana gelir?
38. -Aşağıdaki organik moleküllerin yapıtaşlarını birleştiren bağların isimlerini karşılarına yazınız.
-Protein    -->  
-Enzim    -->
Maltoz    -->
Laktoz  -->
Sakkaroz -->
Nişasta   -->
Glikojen  -->
Selüloz  -->
Yağ       -->
39. -Dehidrasyon sentezi nedir? Tanımlayınız.                  
40. -Monomer ve polimer terimlerini açıklayınız.
41. -Su katılımı ile gerçekleşen yıkım olaylarına ne denir?
42. -Hidroliz nedir? Tanımlayınız.                
43. -Latincede “de”; çıkartılmış, eksilmiş anlamındadır. Buna göre, Deoksiriboz bir oksijeni eksik Riboz anlamına gelir.
44. Buna göre, monosakkaritlerin genel formülü esas alındığında, Riboz ve deoksiribozun kapalı formülleri nasıl yazılır?
45. -Heksozlardan glukoz, fruktoz ve galaktozun kapalı formülleri C6H12O6’dır. Formülleri aynı olan bu moleküllerin adları neden farklıdır?
46. -Disakkaritlerin genel formülü nasıl yazılabilir?
47. -Bir hücrede hangi organik moleküller yalnız bitki hücrelerinde sentezlenir?
48. -Aşağıda verilen reaksiyonlardan hangileri hidroliz, hangileri dehidrasyon sentezidir?
Sakkarozun monosakkaritlere ayrışması -->
Glikozun maltoza dönüşmesi -->
Nişastanın yıkımı ile glikozun oluşması -->
Peptit bağlarının oluşması -->
Proteinlerin yapı taşlarına ayrılması -->
Glikozit bağlarının birleşmesi -->
Maltozun ortamdan su alması -->
Yağ asitlerinin yağa dönüşmesi -->
Selülozun yıkımı ile glikozun oluşması -->
Peptit bağlarının kopması -->
49. -Şeker hastalığı hangi hormonun eksikliğinde ortaya çıkar?  
50. -Glikoz        Sükroz (Sakkoroz)    Glikojen      Fruktoz      Nişasta      Riboz     Galaktoz          Deoksiriboz
Yukarıdakilerden hangileri bir monosakkarit örneğidir?
51. -Glikoz           Kitin           Glikojen        Fruktoz          Nişasta              Riboz            Selüloz             Deoksiriboz
Yukarıdakilerden hangileri bir polisakkarit örneğidir?
52. -Glikoz       Kitin     Glikojen     Fruktoz     Nişasta      Riboz      Selüloz      Deoksiriboz   Sakkaroz     Galaktoz
Yukarıda verilen karbonhidratları aşağıda bırakılan boşluklara gruplandırarak yazınız.
Monosakkaritler:
Disakkaritler:
Polisakkaritler:
53. -Canlı hücrelerde bulunan,
-Selüloz        -Nişasta        -Glikoz                -Glikojen
gibi karbonhidratlardan hangileri hücrenin, hayvansal bir hücre olduğunu kanıtlar?
54. -Canlı hücrelerde bulunan,
-Selüloz         -Nişasta                   -Glikoz                 -Glikojen
gibi karbonhidratlardan hangileri hücrenin, bitkisel bir hücre olduğunu kanıtlar?
55. -Maltoz, sakkaroz (sükroz) ve laktoz disakkaritlerinin oluşum denklemlerini yazınız.
-Glikoz  +   I  -->  Laktoz  +  II
Yukarıdaki kimyasal tepkimede I ve II yazılı yerlere hangi moleküller gelmelidir?
I -->
II -->
56. - Glikoz  +   I  -->  Maltoz  +  II
Yukarıdaki kimyasal tepkimede I ve II yazılı yerlere hangi moleküller gelmelidir?
I -->
II -->
-          Glikoz  +  Galaktoz-->(....................)   + Su
-          Maltoz  + (...........) --> Glikoz  +  (.......................)
-          Sakkoroz + (............) --> Glikoz +(.......................)
57. Yukarıda verilen reaksiyonlarda parantez içindeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
58. Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken disakkaritleri yazınız.
Glikoz + glikoz  -->  ..............................  +  Su
Glikoz + fruktoz --> ..............................  +  Su
Glikoz + galaktoz --> ............................  +  Su    
59. -5 karbonlu monosakkaritler hangileridir?
60. -6 karbonlu monosakkaritler hangileridir?
61. -Polisakakkarit çeşitleri nelerdir? İsimlerini yazınız.
62. -Monosakkarit ne demektir? Monosakkaritlerin genel formülünü yazınız.
63. -Monosakkarit çeşitleri nelerdir? İsimlerini yazınız.
64. -Polisakkaritler, çok sayıda glikoz moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Buna rağmen bu moleküllerin farklı özellikte olmasının nedeni nedir?
65. -Aşağıda isimleri yazılı olan karbonhidratların çeşitlerini (monosakkarit- disakkarit-polisakkarit şeklinde) karşılarına yazınız.
Galaktoz -->
Laktoz -->  
Kitin -->
Glikojen -->
Deoksiriboz -->
Nişasta -->
Selüloz -->
Riboz -->
Glikoz -->
Fruktoz -->
Maltoz -->
Sakkaroz -->
66. -İnsanlar selülozu sindiremedikleri halde otçul hayvanlar sindirebilir. Niçin?
-Deoksiriboz şekeri
-Nişasta
-Glikojen
-Laktoz
-Maltoz
67. Yukarıdakilerden hangileri memeli hayvanların hücrelerinde bulunur?
68. -Selüloz ve kitin polisakkaritlerinin genel özelliklerini açıklayınız.
69. -Nişasta ve glikojen arasındaki farklardan üç tanesini yazınız.
70. -İnsanın yediği nişasta ve glikojen sindirilirken miktarları giderek azalır. Nişasta ve glikojen sindirilirken miktarı artan karbonhidrat hangisidir?
71. -Polisakkaritler, çok sayıda glikoz moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Buna rağmen bu moleküllerin farklı özellikte olmasının nedeni nedir?
72. Protein            Glikojen             Nişasta              Selüloz                 Maltoz
-Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri insanların sindirmeden vücut dışına attıkları maddelerdir?
73. -Maltoz molekülü hidroliz edilirse ortamda kaç çeşit monosakkarit elde edilir?
74. -Hücre çeperi yapısına katılan polisakkarit nedir?
75. -Omurgasızların kabuklarına katılan polisakkarit nedir?
76. -Bitkisel gıda maddeleri içerisindeki selülozdan besin maddesi olarak niçin yararlanamıyoruz?
PROBLEMLER
77. -49 molekül su çıkışıyla sonlanan nişasta sentezinde tüketilen glikoz ve kurulan bağ sayısı nedir?
78. -54 molekül su çıkışıyla sonlanan nişasta sentezinde tüketilen glikoz ve kurulan bağ sayısı nedir?
79. -150 glikoz kullanarak meydana gelen bir nişasta molekülünden kaç tane su molekülü açığa çıkmış ve kaç tane glikozit bağı kurulmuştur?
80. -400 maltoz ve 300 sakkaroz molekülü hidroliz edilirse;
Toplam kaç su kullanılır?
81. Hidroliz sonunda toplam kaç glikoz açığa çıkar?
82. -Bir bitki hücresinde fotosentez ile üretilen 180 glikoz molekülünün bir kısmı bitki hücreleri tarafından kullanılıp geri kalanı nişasta olarak depo edilirken açığa 119 molekül su çıkıyorsa bu hücre kaç glikoz molekülü kullanmıştır?
83. -156 glikozit bağının oluştuğu bir nişasta sentezi sırasında kaç molekül glikoz kullanılmış ve kaç molekül su oluşmuştur?
84. -128 su molekülünün açığa çıktığı bir nişasta sentezi sırasında kaç molekül glikoz kullanılmış ve kaç tane glikozit bağı oluşmuştur?
85. -Bir bitki hücresinde 1200 glikoz molekülü maltoza çevrilirken kaç molekül su çıkışı olur?
86. -140 glikoz molekülünden bir nişasta molekülü sentezlenirken toplam olarak kaç molekül su açığa çıkar, kaç glikozit bağı kurulur?
87. -100 maltoz molekülü, 300 laktoz molekülü ve 150 sakkaroz molekülünü hidroliz etmek için;
88. Toplam kaç molekül suya ihtiyaç vardır?
89. Hidroliz sonucu toplam kaç glikoz molekülü meydana gelir?
90. -Bir hücrede, 10 molekül maltoz, 18 molekül sakkaroz sentezleniyor. Bu olaylarda tüketilen monosakkarit çeşidi ve bunların her birinin sayıları nedir?
91. -Bir yağ molekülünün oluşum denklemini yazınız.
92. -Doymamış yağ asidi nedir? Tanımlayınız.
-          Doymuş yağ asidi nedir? Tanımlayınız.
93. -Yağlar, neden kış uykusuna yatan hayvanlar tarafından fazlaca depo edilir?
94. -Yağların insan vücudu için önemi nedir?
95. -Yağların hayvan ve insan vücudundaki görevleri nelerdir?
96. -Doymuş ve doymamış yağ asitleri arasındaki farklardan beş tanesini yazınız.
97. -Esterleşme tepkimesi ne demektir? Bu sırada kurulan bağın adı nedir?
98. -Karbonhidratlar ile yağların ortak özellikleri nelerdir?
 
PROBLEMLER
99. -Biyolojik bir reaksiyonda 60 molekül yağ asidi kullanılarak yağ elde edilmiştir. Bu reaksiyon sonucunda kaç molekül yağ elde edilmiş ,kaç molekül su açığa çıkmıştır?
100.                     -61 molekül glikozun birleşerek nişasta molekülünü oluşturması sırasında açığa çıkan su ile kaç molekül yağ hidroliz edilebilir?
101.                     -Canlılar enerji kaynağı olarak ilk önce karbonhidratları, sonra yağ ve en sonrada proteinleri parçalarlar. Canlıların en son olarak proteini parçalamalarının nedeni nedir?
102.                     -Proteinlerin insan vücudu için önemi nedir?
103.                     -Bir amino asitin açık formülünü yazarak, üzerinde gruplarını belirtiniz.
104.                     -Proteinlerin insan vücudundaki görevleri nelerdir?
105.                     -İnsan vücudunda protein eksikliği sonucu ne gibi anormallikler görülür?
-X + Y --> Z + Su
106.                     Yukarıdaki reaksiyonda Z maddesi bir dipeptit ise,
a)X ve Y molekülleri hangileridir?
b)X ve Y molekülleri arasında hangi bağ oluşur?
107.                     -Esansiyel aminoasit ne demektir?
108.                     -Aminoasitlerdeki çeşitliliğin sebebini açıklayınız.
109.                     -Proteinleri karbonhidrat ve yağlardan ayıran özellikler nelerdir?
PROBLEMLER
110.                     -Bir enzim tepkimesinde 630 molekül su kullanılmıştır. Tepkime sırasında parçalanan 631aminoasitlik polipeptitte kaç peptit bağı koparılmıştır?
111.                     -85 molekül amino asitin kullanıldığı bir protein sentezinde kaç molekül su açığa çıkmış, kaç peptit bağı kurulmuştur?
112.                     -140 amino asitten bir protein molekülü sentezlenirken toplam olarak kaç molekül su açığa çıkar?
113.                     -Bir polipeptit yapısında 58 peptit bağı varsa, bu molekülün sentezi sırasında kaç molekül amino asit kullanılır?
114.                     -Bir protein molekülünün yapısında toplam 600 amino asit bulunuyorsa yapısı oluşturulurken kaç mol su açığa çıkmış, kaç peptit bağı kurulmuştur?
115.                     -Bir enzim tepkimesinde 520 molekül su kullanılmıştır. Tepkime sırasında parçalanan 521 amino asitlik polipeptitte kaç peptit bağı koparılmıştır?
116.                     -1000 aminoasitlik bir proteini, 2000 glikozluk bir karbonhidratı ve 1500 yağ molekülünü hidroliz etmek için toplam kaç molekül suya ihtiyaç vardır?
117.              Canlılarda gerçekleşen hücresel solunumun amacı nedir?
118.              Solunum olaylarında hücrelerde ortak olarak oluşan maddeler nelerdir?
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=