A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Yazılıya Hazırlık Soruları (CTB)
 

-Canlıların ortak özellikleri nelerdir?

-Bir hücreli ve çok hücreli canlılara dörder tane örnek veriniz.

-Hayvanlarda boşaltım organları hangileridir?

-Bitkilerde boşaltım olayı nasıl gerçekleştirilir?

-Canlılar neden beslenmek zorundadır? Açıklayınız.

-Bitkiler ve hayvanlar arasında beslenme yönünden benzer olan özellik nedir?

-Bitkiler ve hayvanların beslenme yönünden temel farkı nedir?

-Bitkilerde çevresel uyarılara tepki nasıl gerçekleşmektedir?

- Canlıların ortak özelliklerinden olan metabolizmayı açıklayınız.

-Çok hücreli canlılarda büyüme ve gelişme olayı nasıl gerçekleşir?

-Eşeyli ve eşeysiz üreme kavramlarını açıklayınız.

-Özümleme nedir? Özümleme olayına üç örnek veriniz.

-Bitkiler fotosentezle karbondioksiti organik besine dönüştürür. Bu olayın diğer canlılar için önemi nedir?


 


-Canlıları meydana getiren molekülleri (temel bileşenleri) gruplandırınız.

-Su ve mineraller hangi tür besin molekülleri grubuna girerler?


SU


-Suyun canlılar için önemini yazınız.

-Suyun canlılardaki düzenleyici rolünü açıklayınız.

-Bilim insanları günde ortalama 2 litre su içmemizi önerir? Bu neden gereklidir?

-Çaydanlıkların çeperinde zamanla katı maddelerin biriktiği görülür. Buna göre, su ile ilgili ne söylenebilir?


ASİTLER


-Asitlerin genel özellikleri nelerdir?BAZLAR


-Bazların genel özellikleri nelerdir?

-Bir çözeltinin asit ya da baz olduğunu nasıl anlarız? Açıklayınız.


TUZLAR


-Tuz nasıl oluşur? Kısaca açıklayınız.

-Koyun, keçi vb. hayvanlara zaman zaman tuz verilir. Neden?


MİNERALLER


-Canlı vücudunda bulunan mineraller hangileridir? Adlarını yazınız.

-Minerallerin canlılar için önemini belirtiniz.

-Toksik etkiye sahip olan minerallerin vücuda alınma yollarını belirterek, alınması gereken tedbirleri açıklayınız.

-Fe, P, Na, Ca, P ve I minerallerinin vücuttaki işlevlerini kısaca açıklayınız.

-Basit guatr hastalığı vücutta hangi mineralin eksikliğinde görülür?    

-Aşağıda isimleri verilen hastalıklar vücutta hangi minerallerin eksikliğinde ortaya çıkmaktadır?

   Anemi --> .....................

   Raşitizm --> ..................

   Guatr --> ......................

   Dişlerde çürüme --> ........................

-Kemik gelişimi normal olmayan bir insanda hangi inorganik maddenin eksikliği vardır?

-Vücutta en bol bulunan mineral hangisidir?

-Kalsiyumun vücuttaki görevleri nelerdir?

-İskelet kaslarına sık sık kramp giren bir insanın mineral eksiğini gidermesi için hangi besinleri çok tüketmesi gerekir?-Canlıları meydana getiren organik bileşiklerin isimlerini yazınız.

-Organik moleküllerin canlılarda enerji üretiminde kullanılış sırası nasıldır?

-Organik moleküllerin canlılarda yapı maddesi olarak kullanılış sırası nasıldır?

-Nişasta, glikoz, protein ve yağ moleküllerinin ayıraçları nelerdir? Bu moleküller ayıraçlarla reaksiyona girdiğinde hangi renkler meydana gelir?

-Aşağıdaki organik moleküllerin yapıtaşlarını birleştiren bağların isimlerini karşılarına yazınız.

-Protein    -->  

-Enzim    -->

  Maltoz    -->

  Laktoz  -->

  Sakkaroz -->

  Nişasta   -->

  Glikojen  -->

  Selüloz  -->

  Yağ       -->


-Dehidrasyon sentezi nedir? Tanımlayınız.                  

-Monomer ve polimer terimlerini açıklayınız.

-Su katılımı ile gerçekleşen yıkım olaylarına ne denir?

-Hidroliz nedir? Tanımlayınız.                

-Latincede “de”; çıkartılmış, eksilmiş anlamındadır. Buna göre, Deoksiriboz bir oksijeni eksik Riboz anlamına gelir.

Buna göre, monosakkaritlerin genel formülü esas alındığında, Riboz ve deoksiribozun kapalı formülleri nasıl yazılır?

-Heksozlardan glukoz, fruktoz ve galaktozun kapalı formülleri C6H12O6’dır. Formülleri aynı olan bu moleküllerin adları neden farklıdır?

-Disakkaritlerin genel formülü nasıl yazılabilir?

-Bir hücrede hangi organik moleküller yalnız bitki hücrelerinde sentezlenir?

-Aşağıda verilen reaksiyonlardan hangileri hidroliz, hangileri dehidrasyon sentezidir?

   Sakkarozun monosakkaritlere ayrışması -->

   Glikozun maltoza dönüşmesi -->

   Nişastanın yıkımı ile glikozun oluşması -->

   Peptit bağlarının oluşması -->

   Proteinlerin yapı taşlarına ayrılması -->

   Glikozit bağlarının birleşmesi -->

   Maltozun ortamdan su alması -->

   Yağ asitlerinin yağa dönüşmesi -->

   Selülozun yıkımı ile glikozun oluşması -->

   Peptit bağlarının kopması --> 


-Şeker hastalığı hangi hormonun eksikliğinde ortaya çıkar?  

-Glikoz        Sükroz (Sakkoroz)    Glikojen      Fruktoz      Nişasta      Riboz     Galaktoz          Deoksiriboz

Yukarıdakilerden hangileri bir monosakkarit örneğidir?


-Glikoz           Kitin           Glikojen        Fruktoz          Nişasta              Riboz            Selüloz             Deoksiriboz

Yukarıdakilerden hangileri bir polisakkarit örneğidir?


-Glikoz       Kitin     Glikojen     Fruktoz     Nişasta      Riboz      Selüloz      Deoksiriboz   Sakkaroz     Galaktoz

Yukarıda verilen karbonhidratları aşağıda bırakılan boşluklara gruplandırarak yazınız.


  Monosakkaritler:

  Disakkaritler:

  Polisakkaritler:


-Canlı hücrelerde bulunan,

  -Selüloz        -Nişasta        -Glikoz                -Glikojen

gibi karbonhidratlardan hangileri hücrenin, hayvansal bir hücre olduğunu kanıtlar?


-Canlı hücrelerde bulunan,

  -Selüloz         -Nişasta                   -Glikoz                 -Glikojen

gibi karbonhidratlardan hangileri hücrenin, bitkisel bir hücre olduğunu kanıtlar?

-Maltoz, sakkaroz (sükroz) ve laktoz disakkaritlerinin oluşum denklemlerini yazınız.

-Glikoz  +   I  -->  Laktoz  +  II

Yukarıdaki kimyasal tepkimede I ve II yazılı yerlere hangi moleküller gelmelidir?

I -->

II -->


- Glikoz  +   I  -->  Maltoz  +  II

Yukarıdaki kimyasal tepkimede I ve II yazılı yerlere hangi moleküller gelmelidir?

I -->

II -->

                 Glikoz  +  Galaktoz-->(....................)   + Su

                 Maltoz  + (...........) --> Glikoz  +  (.......................)

                 Sakkoroz + (............) --> Glikoz +(.......................)

Yukarıda verilen reaksiyonlarda parantez içindeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

   

-Aşağıdaki boşluklara gelmesi gereken disakkaritleri yazınız.

      Glikoz + glikoz  -->  ..............................  +  Su

       Glikoz + fruktoz --> ..............................  +  Su

       Glikoz + galaktoz --> ............................  +  Su    

       

-5 karbonlu monosakkaritler hangileridir?

-6 karbonlu monosakkaritler hangileridir?

-Polisakakkarit çeşitleri nelerdir? İsimlerini yazınız.

-Monosakkarit ne demektir? Monosakkaritlerin genel formülünü yazınız.

-Monosakkarit çeşitleri nelerdir? İsimlerini yazınız.

-Polisakkaritler, çok sayıda glikoz moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Buna rağmen bu moleküllerin farklı özellikte olmasının nedeni nedir?

-Aşağıda isimleri yazılı olan karbonhidratların çeşitlerini (monosakkarit- disakkarit-polisakkarit şeklinde) karşılarına yazınız.

  Galaktoz -->

  Laktoz -->  

  Kitin -->

  Glikojen -->

  Deoksiriboz -->

  Nişasta -->

  Selüloz -->

  Riboz -->

  Glikoz -->

  Fruktoz -->

  Maltoz -->

  Sakkaroz -->

-İnsanlar selülozu sindiremedikleri halde otçul hayvanlar sindirebilir. Niçin?


  -Deoksiriboz şekeri

  -Nişasta

  -Glikojen

  -Laktoz

  -Maltoz

Yukarıdakilerden hangileri memeli hayvanların hücrelerinde bulunur?


-Selüloz ve kitin polisakkaritlerinin genel özelliklerini açıklayınız.

-Nişasta ve glikojen arasındaki farklardan üç tanesini yazınız.

-İnsanın yediği nişasta ve glikojen sindirilirken miktarları giderek azalır. Nişasta ve glikojen sindirilirken miktarı artan karbonhidrat hangisidir?

-Polisakkaritler, çok sayıda glikoz moleküllerinin bir araya gelmesiyle oluşurlar. Buna rağmen bu moleküllerin farklı özellikte olmasının nedeni nedir?


   Protein            Glikojen             Nişasta              Selüloz                 Maltoz

-Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri insanların sindirmeden vücut dışına attıkları maddelerdir?


-Maltoz molekülü hidroliz edilirse ortamda kaç çeşit monosakkarit elde edilir?

-Hücre çeperi yapısına katılan polisakkarit nedir?

-Omurgasızların kabuklarına katılan polisakkarit nedir?

-Bitkisel gıda maddeleri içerisindeki selülozdan besin maddesi olarak niçin yararlanamıyoruz?


PROBLEMLER

-49 molekül su çıkışıyla sonlanan nişasta sentezinde tüketilen glikoz ve kurulan bağ sayısı nedir?

-54 molekül su çıkışıyla sonlanan nişasta sentezinde tüketilen glikoz ve kurulan bağ sayısı nedir?

-150 glikoz kullanarak meydana gelen bir nişasta molekülünden kaç tane su molekülü açığa çıkmış ve kaç tane glikozit bağı kurulmuştur?

-400 maltoz ve 300 sakkaroz molekülü hidroliz edilirse;

  Toplam kaç su kullanılır?

  Hidroliz sonunda toplam kaç glikoz açığa çıkar?

-Bir bitki hücresinde fotosentez ile üretilen 180 glikoz molekülünün bir kısmı bitki hücreleri tarafından kullanılıp geri kalanı nişasta olarak depo edilirken açığa 119 molekül su çıkıyorsa bu hücre kaç glikoz molekülü kullanmıştır?

-156 glikozit bağının oluştuğu bir nişasta sentezi sırasında kaç molekül glikoz kullanılmış ve kaç molekül su oluşmuştur?

-128 su molekülünün açığa çıktığı bir nişasta sentezi sırasında kaç molekül glikoz kullanılmış ve kaç tane glikozit bağı oluşmuştur?

-Bir bitki hücresinde 1200 glikoz molekülü maltoza çevrilirken kaç molekül su çıkışı olur?

-140 glikoz molekülünden bir nişasta molekülü sentezlenirken toplam olarak kaç molekül su açığa çıkar, kaç glikozit bağı kurulur?

-100 maltoz molekülü, 300 laktoz molekülü ve 150 sakkaroz molekülünü hidroliz etmek için;

  Toplam kaç molekül suya ihtiyaç vardır?

  Hidroliz sonucu toplam kaç glikoz molekülü meydana gelir?

-Bir hücrede, 10 molekül maltoz, 18 molekül sakkaroz sentezleniyor. Bu olaylarda tüketilen monosakkarit çeşidi ve bunların her birinin sayıları nedir?


 


-Bir yağ molekülünün oluşum denklemini yazınız.

-Doymamış yağ asidi nedir? Tanımlayınız.

- Doymuş yağ asidi nedir? Tanımlayınız.

-Yağlar, neden kış uykusuna yatan hayvanlar tarafından fazlaca depo edilir?

-Yağların insan vücudu için önemi nedir?

-Yağların hayvan ve insan vücudundaki görevleri nelerdir?

-Doymuş ve doymamış yağ asitleri arasındaki farklardan beş tanesini yazınız.

-Esterleşme tepkimesi ne demektir? Bu sırada kurulan bağın adı nedir?

-Karbonhidratlar ile yağların ortak özellikleri nelerdir?


PROBLEMLER


-Biyolojik bir reaksiyonda 60 molekül yağ asidi kullanılarak yağ elde edilmiştir. Bu reaksiyon sonucunda kaç molekül yağ elde edilmiş ,kaç molekül su açığa çıkmıştır?

-61 molekül glikozun birleşerek nişasta molekülünü oluşturması sırasında açığa çıkan su ile kaç molekül yağ hidroliz edilebilir?-Canlılar enerji kaynağı olarak ilk önce karbonhidratları, sonra yağ ve en sonrada proteinleri parçalarlar. Canlıların en son olarak proteini parçalamalarının nedeni nedir?

-Proteinlerin insan vücudu için önemi nedir?

-Bir amino asitin açık formülünü yazarak, üzerinde gruplarını belirtiniz.

-Proteinlerin insan vücudundaki görevleri nelerdir?

-İnsan vücudunda protein eksikliği sonucu ne gibi anormallikler görülür?

-X + Y --> Z + Su

Yukarıdaki reaksiyonda Z maddesi bir dipeptit ise,

a)X ve Y molekülleri hangileridir?

b)X ve Y molekülleri arasında hangi bağ oluşur?

-Esansiyel aminoasit ne demektir?

-Aminoasitlerdeki çeşitliliğin sebebini açıklayınız.

-Proteinleri karbonhidrat ve yağlardan ayıran özellikler nelerdir?


PROBLEMLER


-Bir enzim tepkimesinde 630 molekül su kullanılmıştır. Tepkime sırasında parçalanan 631aminoasitlik polipeptitte kaç peptit bağı koparılmıştır?

-85 molekül amino asitin kullanıldığı bir protein sentezinde kaç molekül su açığa çıkmış, kaç peptit bağı kurulmuştur?

-140 amino asitten bir protein molekülü sentezlenirken toplam olarak kaç molekül su açığa çıkar?

-Bir polipeptit yapısında 58 peptit bağı varsa, bu molekülün sentezi sırasında kaç molekül amino asit kullanılır?

-Bir protein molekülünün yapısında toplam 600 amino asit bulunuyorsa yapısı oluşturulurken kaç mol su açığa çıkmış, kaç peptit bağı kurulmuştur?

-Bir enzim tepkimesinde 520 molekül su kullanılmıştır. Tepkime sırasında parçalanan 521 amino asitlik polipeptitte kaç peptit bağı koparılmıştır?

-1000 aminoasitlik bir proteini, 2000 glikozluk bir karbonhidratı ve 1500 yağ molekülünü hidroliz etmek için toplam kaç molekül suya ihtiyaç vardır?-Enzimlerin genel özelliklerinden 5 tanesini yazınız.

-Enzim etkinliğini azaltan veya tamamen durduran maddelere ne denir?

-Ortamın sıcaklığı enzim çalışmasını nasıl etkiler? Açıklayınız.

-Enzimin substrata bağlandığı yere ne ad verilir?  

-Aşağıdaki terimleri açıklayınız.

  Aktif merkez (Aktif bölge):

  Aktivasyon enerjisi:

  Aktivatör maddeler:

  İnhibitör madde:

  Katalizör:

  Ko-enzim:

  Kofaktör:

  Substrat:

-Enzimlerin çalışmasına etki eden faktörler nelerdir?

-İnhibitör madde nedir? Tanımlayarak iki örnek veriniz.

-Enzim substrat ilişkisini açıklayınız.

-”Hiçbir şeyi yoktu. Ateşi yükseldi, öldü” derler.

Bu durum, enzimlerin özellikleri ile nasıl açıklanır?

-İnhibitör ve Aktivatör madde ne demektir? Bu maddelerin enzim reaksiyonlarına etkilerini açıklayınız.

-Canlılarda enzimlerin görev yapmadığı olaylara örnekler veriniz.

-Kıyma aynı miktar parça etten daha hızlı hidroliz olur. Neden?

-”Kalaysız bakır kaptan yemek yedi zehirlendi” denir. Bu durum enzimlerin özellikleri ile nasıl açıklanır?-Vitaminlerin genel özellikleri nelerdir?

-Vitaminlerin insan vücudu için önemi nedir?

-Vitaminleri sınıflandırınız.

-Yağda çözünen vitaminler hangileridir?

-Vitaminlerin; karbonhidrat, yağ ve proteinlerden farklı yönlerini belirtiniz.

-Suda çözünen vitaminler hangileridir?

-A,D,E ve K vitaminlerinin özelliklerini yazınız. Bu vitaminlerin eksikliğinde görülen rahatsızlıklar nelerdir?

-B  grubu ve C vitaminlerinin özelliklerini yazınız. Bu vitaminlerin eksikliğinde görülen rahatsızlıklar nelerdir?


-Aşağıda isimleri verilen hastalıklar hangi vitaminlerin eksikliğinde görülür?

  Skorbüt -->

  Raşitizm -->

  Gece körlüğü -->

  Beriberi -->

  Pellegra -->

-D vitamini eksikliği çocuklarda ve yetişkinlerde vücutta hangi hastalıklara sebep olur?

  Çocuklarda -->

  Yetişkinlerde -->


-B grubu ve C vitaminlerinin neden günlük olarak alınması gerekir?

-Kemiklerin gelişmemesi hangi vitaminin eksikliği ile ilgilidir?

-Enerji kaynağı olarak kullanılmayan, düzenleyici, direnç arttırıcı organik madde nedir?-Nükleik asitlerin yapılarında bulunan elementler hangileridir?

-Nükleik asitlerde bulunan Pürin adı verilen organik bazlar hangileridir?

-Nükleotid nedir?

-Replikasyon, transkripsiyon ve translasyon terimlerini açıklayınız.


DNA


-DNA’nın görevleri nelerdir?

-DNA  ökaryotik hücrelerin hangi kısımlarında bulunur?

-DNA’nın bir parçasında bulunan nükleotitlerin diziliş sırası şöyledir:

  ATTGSSSAATAGGSAT

  Bu zincirin eş zincirini yazınız.

  Pürinlerle pirimidinlerin oranlarını bulunuz.

  Hidrojen bağ sayısını hesaplayınız.

-Timin nükleotidin yapısını oluşturan molekülleri yazınız.

-Bir DNA molekülünün yapısında hangi bağlara rastlanabilir?


RNA


-RNA molekülünün genel özellikleri nelerdir?

-Hücredeki görevlerine göre kaç çeşit RNA vardır? İsimlerini yazarak görevlerini açıklayınız.

-Urasil nükleotidin yapısını oluşturan molekülleri yazınız.


ATP


-Fosforilasyon nedir?

-Canlılardaki Fosforilasyon çeşitlerini kısaca açıklayınız.


 
  
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=