A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Canlıların Sınıflandırılması (Etkinlik-2)
 
Canlılar ilginçtir
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASIYLA İLGİLİ ETKİNLİKLER
Etkinlik No: 1 D/Y
 
1.      Kromozom sayısı aynı olan canlılar kesinlikle aynı türdür.
 
2.      Aynı tür canlıların kromozom sayısı aynıdır.
 
3.      Alemden türe doğru gidildikçe ortak özellikler artar.
 
4.      Görevleri farklı, kökenleri aynı olan organlar birbiriyle homologtur.
 
5.      ilk sınıflandırmayı Aristo yapmıştır.
 
6.      Aynı cinse ait canlılar kesinlikle aynı türdür.
 
7.      Aynı takıma ait canlılar kesinlikle aynı sınıfta incelenirler.
 
8.      En az canlı çeşidinin bulunduğu sınıflandırma birimi türdür.
 
9.      Bilimsel adlarının ikinci kelimeleri aynı olan canlılar aynı cinse aittir.
 
10. Yapay sınıflandırmada homolog organlar önemlidir.
 
11. Virüsler, tek hücrelilerle çok hücreliler arasında geçittir.
 
12. Arkebakteriler ökaryot yapılıdır.
 
13. Arkebakteriler ışık mik­roskobuyla gözlenmez.
 
14. Virüslerde iki nükleik asit çeşidi bir arada bulunmaz.
 
15. Arkebakteriler, canlıla­rın yaşaması için çok olumsuz olan koşul­larda yaşayabilir.
 
16. Virüsler zorunlu hücre içi parazitidir.
 
17. Arkelerin zarları, lipozom sentezinde kul­lanılır.
 
18. Kamçılı hayvan, protozoa örneğidir.
 
19. Pelikula, sillilerde bulu­nan ilkel bir deridir.
 
20. Cıvık mantarlar, bir protista grubudur.
 
21. Bütün protista üyeleri ökaryot hücre yapılı­dır.
 
22. Kırmızı yosunlar ağar eldesinde kullanıla­bilir.
 
23. Sıtma plazmodyumu sporla çoğalır.
 
24. Amip aktif hareket edemez.
 
25. Mantarların hücre çe­peri vardır.
 
26. Mantar hücreleri çok çekirdeklidir.
 
27. Mantarlar da bitkiler gibi fotosentez yapabilirler.
 
28. Mantarlar, prokaryot hücre yapısına sa­hiptir.
 
29. Mantarların gelişmiş kökleri vardır.
 
30. Bazı mantarlar anti­biyotik eldesinde kul­lanılırlar.
 
31. Şapkalı mantarların besin değeri çok yük­sektir.
 
32. Damarsız çiçeksiz bit­kilerin yaşama alan­ları kurak ortamlardır.
 
33. Bazı bitkiler tekstil sa­nayinde kullanılır.
 
34. Çiçekli bitkiler, gerçek kök, gövde ve yaprak taşır.
 
35. Çiçeksiz bitkiler üreyemez.
 
36. Tek çenekli bitkiler ka­zık köklüdür.
 
37. Damarlı çiçeksiz bitki­lerin iletim demetleri vardır.
 
38. Açık tohumlu bitkilere örnek olarak ayçiçeği verilebilir.
 
39. Böcekler başkalaşım geçirirler
 
40. Memeliler omurgalıların en gelişmiş sınıfıdır
 
41. Derisi dikenlilerde ışınsal simetriye rastlanır
 
42. Hayvanlar alemi ökaryot yapılı canlılardan oluşur
 
43. Çekirge bir kabuklu eklem bacaklı örneğidir
 
44. Sürüngenlerde iç döllenme iç gelişme gözlenir
 
45. Kuşların ağzında kuş bulunmaz
 
46. Arkebakteriler, gerçek bakterilerden daha ilkeldir.
 
47. Protista alemindeki canlılar ökaryot hücrelidir.
 
48. Endospor, bakterilerin üreme şeklidir.
 
49. Aerob bakteriler oksijenhi ortamda yaşayamaz.
 
50. Virüslerde çeşitlilik konjugasyonla sağlanır.
 
51. Hücre çeperinin dışında kapsül bulunduran bakteriler, gram boyasıyla boyanmaz.
 
52. Öglena, fotosentez yapan bir tek hücreli çeşididir.
 
53. Mantar, bitki ve bakteri hücreleri, hücre zarı dışında hücre çeperi taşırlar.
 
54. Açık tohumlu bitkiler tek çeneklidir.
 
55. Çift çenekli bitkilerde farklı yaprak çeşitlerine rastlanır.
 
56. Çiçeksiz bitkilerde döl almaşıyla üreme gözlenir.
 
57. Süngerler, gelişmiş bitkisel canlılardır.
 
58. Kirpi, ışınsal simetrili canlılara örnektir.
 
59. Kirpi, derisi dikenli canlı örneklerindendir.
 
60. Omurgalıların hepsinde kapalı dolaşım gözlenir.
 
61. Omurgalıların hepsi erselik (hermafrodit) canlılardır.
 
62. Halkalı solucanlar, kapalı dolaşıma sahip omurgasızlardır.
 
63. Kurbağaların erginlerinde deri ve akciğer solunumu gözlenir.
 
64. Kuşların uzun kemiklerinin içlerinde hava kesesi bulunur.
 
65. Memelilerin vücutları tüylerle kaplıdır.
 
66. Uçmak, kuşlar sınıfındaki bütün canlıların ortak özelliğidir.
 
67. Memeliler yavrularını doğurup sütle beslerler.
 
68. Bazı memelilerin gagaları vardır.
 
69. Balıkların vücudunu dolaşan kan daima kirlidir.
 
70. Omurgalıların tümü radyal simetrilidir.
 
71. Memelilerde vücut tüylerle kaplıdır.
 
72. Omurgasızlarda iskel ete rastlanmaz.
 
73. Sürüngenlerin ayakları yoktur.
 
74. Kuşlar, yavru bakımı gözlenen omurgalılardandır.
 
75. Kurbağalarda birkaç çeşit solunum organı gözlenir.
 
76. Tek çenekli bitkiler kazık köklüdür
 
77. Açık tohumlularda kozalak bulunur
 
78. Çiçeksiz bitkiler üreyemez
 
79. Omurgasızlarda sinir kordonu bulunmaz
 
80. Mantarlar doğadaki madde döngüsünde önemli rol oynar
 
81. Memeliler akciğer solunumu yapar
 
82. Çift çenekli bitkilerin yapraklarında ağsı damarlanma görülür.
Etkinlik No: 2
1.Aşağıdaki özelliklerden hangileri bakterilere aittir
 
I.    Hücre çeperi taşırlar.
 
II.   Nükleoprotein yapılıdırlar.
 
III.   Olumsuz koşullarda endospor oluştururlar.
 
IV.    Hem DNA, hem RNA içerirler.
 
V.     Çoğalabilmek için bir hücrenin içinde bulunmak zorundadırlar.
 
VI.   Fotosentez yapabilen türleri vardır.
 
VII. Oksijenli solunum yapabilen türleri vardır.
2.Aşağıdaki özellikleri ilgili bakterilerle eşleştiriniz.
 
I. Mezozom taşırlar.
A) Parazit bakteriler
 
II. Organik artıkları inorganik moleküllere parçalarlar.
B) Aerob bakteriler
 
III. Sindirim enzimleri gelişmemiş hastalık yapıcı bakterilerdir.
C) Ototrof bakteriler
 
IV.   İnorganik maddelerden kendi besinlerini sentezleyebilirler.
D) Saprofit bakteriler
 
V.          Çubuk şeklindeki bakterilerdir.
E)Koküsler
 
VI. Küre şeklindeki bakterilerdir.
F) Basiller
 
Etkinlik No: 3
1.   Konjugasyon
2.   Parazit
3.   Koküs
4.   Endospor
5.   Plazmit
6.   Gram-
7.   Basil
8.   Anaerob
9.   Vibrio
10.Aerob
11.Gram +
12.Saprofit
13.Kemosentetik
14.Fotosentetik
15.Spirillium

1.     Yukarıdakilerden hangileri bakterilerin şeklini belirten ifadelerdir?
 
2.   Yukarıdakilerden hangileri heterotrof beslenen bakteri çeşitleridir?
 
3.   Yukarıdakilerden hangileri otorof beslenen bakteri çeşididir?
 
4.   Yukarıdakilerden hangisi bakterilerin eşeyli üremesini sağlar?
 
5.     Yukarıdakilerden hangisi Gram boyasıyla boyanmayan bakterileri ifade eder?
 
6.   Yukarıdakilerden hangisi Gram boyasıyla boyanan bakterileri ifade eder?
 
7.     Yukarıdakilerden hangisi olumsuz koşullarda bakterilerin oluşturdukları yapıyı ifadeeder?
 
8.     Yukarıdakilerden hangisi oksijen varlığında ölen bakterileri ifade eder?
 
9.     Yukarıdakilerden hangisi oksijen yokluğunda ölen bakterileri ifade eder?
 
10.Yukarıdakilerden hangisi bakteri sitoplazmasında bulunan ana DNA'dan farklı, daha küçük, bakterinin antibiyotiğe direncinin sağlanması gibi bazıözellikleri taşıyan DNA parçalarını ifade eder?
 
11. Arkebakterilerin gerçek bakterilerden ayrılmasını sağlayan özelliklerden üçünü yazınız.
 
12. İnsana yarar sağlayan bakterilere 3 örnek veriniz.
 
13. Bakterilerin genel özelliklerinden 3'ünü yazınız.
 
14.Bütün bakterilerde ortak olarak bulunmayan yapılardan 3'ünü yazınız.
 
15.Bakterileri beslenmelerine göre gruplandırınız.
 
Etkinlik No: 4
Aşağıdaki canlıları ait oldukları gruplarla eşleştiriniz.
 
I. Öğlena (kamçılı hayvan)
A) Silliler
 
II.   Amip
B) Sporlular
 
III. Paramesyum (terliksi hayvan)
C) Kök ayaklılar
 
IV.    Sıtma plazmodyumu
D) Kamçılılar
 
Etkinlik No. 5
Aşağıdaki özellikleri ilgili kutucuklara yerleştiriniz.
1.   Eğrelti otu
2.   Buğday
3.   Ladin ağacı
4.   Üzüm asması
5.   Karpuz
6.   Fasulye
7.   Kara yosunu
8.   Çam ağacı
9.   Havuç
10.Papatya
11.Mısır
12.Erik ağacı
13.Elma ağacı
14.Ardıç ağacı
15.Lale
16.Salatalık
Çiçeksiz bitkiler
 
Tek çenekli bitkiler
 
Açık tohumlu bitkiler
 
Kapalı tohumlu bitkiler
 
İletim demeti taşımazlar
 
Meyve oluşturabilir
 
Tohum oluşturamaz
 
Tohum oluşturabilir
 
Diğerlerinden daha ilkeldir.
 

Etkinlik No:6
Aşağıdaki özellikleri ait oldukları kutucuklara yerleştiriniz
omurgalı
omurgasız
 
 
 
1.     Bütün üyeleri iç iskelet taşır
 
2.     Hermafrodit üyeleri vardır
 
3.     Bileteral yada ışınsal simetrili elemanlara sahiptirler.
 
4.     Bütün üyeleri biletaral simetrilidir.
 
5.     Sinir kordanları sindirim kanalanın üzerinde yer alır
 
6.     Sinir kordonları sindirim kanalının altında yer alır
Etkinlik No:7
Aşağıdaki canlıları ait oldukları yerlere yerleştiriniz
 
Deniz anası
1.     Yassı solucan
 
Midye
2.     Memeli
 
Deniz yılanı
3.     Kuş
 
Kelebek
4.     Derisi dikenli
 
Tenya
5.     Balık
 
Sülük
6.     Eklem bacaklı
 
Kaplumbağa
7.     Kabuklu
 
Hamsi
8.     Halkalı solucan
 
Penguen
9.     Sölenter
 
Yunus
10. sürüngen
Etkinlik No:8
Aşağıdaki canlıların simetri şekilleriyle eşleştiriniz.
Radyal (ışıksal)
Bilateral
 
 
1.     Deniz atı
2.     Deniz kestanesi
3.     Yengeç
4.     Deniz anası
5.     Yılan
Etkinlik No.9
paramesyum
ÖGLENA
 
 
1.     Peliküla
2.     Göz lekesi
3.        Kamçı
 Etkinlik No:10
1.     Kuş
2.     Yarasa
3.     Sünger
4.     Solucan
5.     Deniz anası
6.     Arı
7.     Kuzu
8.     İnsan
9.     Balina
10. Timsah
11. Kurbağa
12. Kaplumbağa
13. Deniz yıldızı
14. Yılan
15. Ahtopot
16. Mercan
 
Hangileri omurgasızdır
 
 
Hangileri memeli hayvandır
 
 
Hangileri gelişimi sarasında başkalaşım olayına rastlanır
 
 
Hangileri embriyonik gelişimleri sırasında mezoderm tabakası görülmez
 
 
Hangileri sinir kordonu sindirim kanalının üzerinde bulunur
 
 
Hangilerinin vücut örtüsü keratin pullardan oluşur
 
 
Hangilerinde bilateral simetri gözlenir
 
 
üreme ve gelişmelerinde iç döllenme dış gelişme gözlenen omurgalılardır
 

Etkinlik No.11


2. Aşağıda verilen özellikleri, ait oldukları canlılarla eşleştiriniz.
 
1. İğne yapraklı, kozalaklı bitkilerdir.
A) Sinek
 
Il. Çubuk şeklindeki bakterilerdir.
B) Timsah
 
ili. Kaslı diyaframa sahip bir canlıdır.
C) Basil
 
IV. Başkalaşım geçiren bir omurgasızdır.
D) Mısır
 
V. Kalbi 4 odacıklı olan bir sürüngendir.
E) Amip
 
Vi. Döl almaşıyla üreyen bir bitkidir.
F) Yarasa
 
Vll. Tek çenekli bir bitkidir.
G)Çam
 
VIlI. Şekli değişken olan bir hücrelidir.
H) Peynir küfü
 
lX. Bir mantar örneğidir.
I) Karayosunu

 
3. Aşağıdaki omurgalı hayvanlardan aynı sınıfa ait olanları eşleştiriniz.
 
 
1. Kanguru
A) Yunus
 
 
Il. Yılan
B) Deve kuşu
 
 
ili. Penguen
C) Kaplumbağa
 
 
IV. Köpek balığı
D) Hamsi
1. Aşağıdaki canlıları ait oldukları alemlerle eşleştirinlz.
 
 
1.       Ayçİçeği
A) Bakteri
 
 
2.      Sünger
B) Protista
 
 
3.      Bira mayası
C) Mantar
 
 
4.      Diplokok
D) Bitki
 
 
5.      Amip
E) Hayvan
 
 
Aşağıdaki canlıları ait oldukları kutucuklara yerleştiriniz.
 
1 Japon Balığı
2 Kartal
3 Balina
4 kertenkele
 
5 Yılan
6 Köpek
7 Pelikan
8 İnsan
 
9. zebra
10.Omitorenk
11.Yunus
12 Kaplumbağa
 
13 Kurbağa
14 Penguen
15 maymun
16.Serçe
 
17 Yarasa
18 Köpek Balığı
19. Devekuşu
20 Aslan
 
balık
kurbaga
sürüngen
kuş
memeli
 
 
 
 
 
 
Etkinlik 12
1.yunus
2.yılan
3.kaplumbağa
4.Köpek
 
5.Ördek
6.Balık
7.Yarasa
8.Kurbağa
 
1.Yukarıdakilerden hangilerinin kalbi 2 odacıklıdır?
 
2. Yukarıdakilerden hangileri değişken ısılıdır?
 
3. Yukarıdakilerden hangisinin kalbinde daima kirli kan bulunur?
 
4. Yukarıdakilerden hangilerinde kaslı diyafram gözlenir?
 
5. Yukarıdakilerden hangisinin kemiklerinin içinde hava kanalları vardır?
 
6. Yukarıdakilerden hangilerinin kalbi 3 odacıklıdır?
 
7. Yukarıdakilerden hangileri omurga yapısına sahiptir?
 
8. Yukarıdakilerden hangisinin ağzında diş bulunmaz?
 
9. Yukarıdakilerden hangileri akciğer solunumu yapar?
 
10. Yukarıdakilerden hangilerinde süt bezlerine rastlanır?
 

Etkinlik 13
1.     çekirge
2.     martı
3.     Kurbağa
4.     Boğa
 
5.     midye
6.     kanguru
7.     penguen
8.     Yılan
 
9.     semender
10.platipus
11.kertenkele
12.Sünger
 
13.insan
14.balık
15.Deniz kestanesi
16.balina
 
 
1. Yukarıdakilerden hangileri omurgasız hayvanlardır?
 
 
2. Yukarıdakilerden hangilerinin akciğerleri alveollüdür?
 
 
3. Yukarıdakilerden hangilerinde embriyo plasenta aracılığıyla beslenir?
 
 
4. Yukarıdakilerden hangilerinde dış iskelet bulunur?
 
 
5. Yukarıdakilerden hangileri gelişimleri sırasında başkalaşım geçirir?
 
 
6. Yukarıdakllerden hangilerinin kalbi 4 odacıklıdır?
 
 
7. gelişimleri sırasında dış döllenme dış gelişme gözlenen omurgalılardır?
 
 
8. gelişimleri sırasında iç döllenme dış gelişme gözlenen omurgalılardır?
 
 
9. Yukarıdakilerden hangileri, Iç iskelet taşıyan omurgasızlardır?
 
 
10. Yukarıdakilerden hangileri kuşlar sınıfında yer alır?
 

Etkinlik 14
1.        Kaplumbağa
2.        Balık
3.        Kurbağa
4.        Timsah
5.        Martı
6.        Yarasa
7.        Penguen
8.        Kedi
9.        İnsan
10.     Ornitorink
11.     Yunus
12.     Kanguru
13.     Kertenkele
14.     Süs balığı
15.     Devekuşu
4 gözlü kalp
Değişken ısı
İç döllenme dış gelişim
 
 
 
Akciğer solunumu
Kaslı diyafram
başkalaşım
 
 
 
 
 
 
 
Etkinlik 15
Aşağıdaki yapıları yada olayları ait oldukları kutucuklara yerleştiriniz.
1.         Kozalak
çam
Mısır
2.         Döl almaşı
 
 
3.         İğne yaprak
4.         Saçak kök
Bezelye
Eğrelti otu
5.         Tek Çenek
6.         Çok çenek
 
 
7.         Çift çenek
Etkinlik 16
gözleniyorsa “+“ , gözlenmiyorsa “—“ ile doldurunuz.
omurgalı
omurgasız
1.       Açık dolaşım
 
 
2.       Kapalı dolaşım
 
 
3.       İç iskelet
 
 
4.       Dış iskelet
 
 
5.       Sinir şeridinin üzerinde sindirim kanalı
 
 
6.       Sindirim kanalının üzerinde sinir şeriti
 
 
Özellik
Tek çenekli
Çift çenekli
1.        Kambiyum
 
 
2.        Halkasal iletim demeti
 
 
3.        Dağınık iletim demeti
 
 
4.       Geniş yüzeyli yaprak
 
 
5.       Yapraklarda yaprak sapı
 
 
Özellik
Sürüngen
Kuş
Memeli
 
1.       İç döllenme, iç gelişme
 
 
 
 
2.        Alveollü akciğer
 
 
 
 
3.        Akciğer solunumu
 
 
 
 
diş
 
 
 
 
Böbrek
 
 
 
 
3 bölmeli kalp
 
 
 
 
Etkinlik 17
1. Böceklerin solunum organı.
 
2. Balıkların solunum organı.
 
3. Bakterilerin olumsuz koşullarda oluşturduğu yapı.
 
4. Paramesyumun hareketini sağlayan yapı. — — —
 
5. En gelişmiş omurgalı sınıfı.
 
6. Omurgalıların boşaltım organı.
 
7. En küçük sınıflandırma birimi. — — —
 
8. Paramesyum savunmasında görevli yapı.
 
9. Bir yassı solucan örneği.
 
10. iğne yapraklı, kozalaklı, her dem yeşil bitkilerin genel adı.
 
11. Bir maya mantarı örneği.
 
12. En ilkel omurgasız grubu.
 
13. Protistalardan bir kök ayaklı örneği. — — — —
 
14. Binominal isimlendirmede ilk kelime — — — — adı.
 
15. Sadece oksijenli ortamda yaşayabilen bakterilerin gen el adı.
 
16. Omurgasızlarda gözlenebilen ancak hiçbir omurgalıda görülmeyen simetri çeşidi.
 
17. Bazı bakterilerde bulunan hücre çeperinin dışındaki yapı.
 
18. Öglena’nın (kamçılı hayvan) ve bazı bakterilerin har eketini sağlayan yapı.
 
19. Işık kullanmadan besin üretebilen bakterilerin genel adı.
 
20. Böcek ve kurbağaların gelişimleri sırasında ortak olar ak gözlenen olay.
 
21. Diğer omurgalılardan farklı olarak memelilerin akciğ erlerinde bulunan yapı.
 
22. Memelilerin yavrularını besledikleri, laktoz içeren sıvı.
 
23. Kuşların ön üyelerinin adı.
 
24. Uçamayan bir kuş örneği.
 
25. Çift çeneklilerde bulunan enine kalınlaşmayı sağlayan yapı.
 
26. Bazı türlerinin penisilin yapımında kullanıldığı mantar bölümü.
 
27. Açık tohumlu bir bitki çeşidi. — —
 
Etkinlik 18
1.       Bakteriler
2.       Bitkiler
3.       Mantarlar
4.       Protista
5.       hayvanlar
Ökaryot hücde
Prokaryot hücre
Ototrof beslenme
 
 
 
Sadece heterotrof
Glikojen depolama
Aktif hareket etme
 
 
 
Etkinlik 19
Aşağıdaki omurgasız canlıları, ait oldukları gruplarla eşleştiriniz.
 
I. Deniz anası
A) Örümcekler
 
Il. Midye
B) Böcekler
 
IlI. Karınca
C) Çok ayaklılar
 
IV. Deniz kestanesi
D) Yassı solucanlar
 
V. Planarya
E) Yumuşacakçalar
 
VI. Akrep
F) Sölentereler
 
VII. Kırkayak
G) Derisi dikenliler
 
VIII. İstakoz
H) Halkalı solucanlar
 
IX. Toprak solucanı
I) Kabuklular
 
1. Aşağıdaki özellikleri ait oldukları bitkilerle eşleştiriniz.
 
 
I. Kozalaklı bitkilerdir.
A) Tek çenekü
 
 
II.   Döl almasıyla ürerler.
B) Çift çenekli
 
 
III. Kapalı tohumlu ve kambiyumsuz bitkilerdir.
C) Açık tohumlu
 
 
IV.    Kapalı tohumlu ve enine kalınlaşabilen bitkilerdir.
D) Çiçeksiz bitki
 
Etkinlik 17
.        
Aşağıdaki canlıları ait oldukları gruplarla eşleştiriniz.
 
I. Bira mayası
A) Şapkalı Mantar
 
II.   Peynir küfü
B) Maya mantarı
 
III. Kültür mantarı
C) Küf mantarı
3.      Aşağıdaki canlıları ait oldukları gruplarla eşleştiriniz.
 
I. Kloroplast taşırlar, göz lekesi denilen ışığı algılıyan yapıya sahiptirler.
A) Silliler
 
II. Pelikulaları vardır, heterotrof beslenirler.
B) Kamçılılar
 
III. Belirgin bir şekilleri yoktur, yalancı ayaklarıyla hareket ederler.
C) Sporlular
 
IV.    Sporla çoğalıp, genellikle parazit beslenirler.
D) Kök ayaklar
 
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=