A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Enzimler (Etkinlikler)
 
A. Aşağıda verilen Yapılandırılmış Grid'de, numaralandırılmış kutucuklarda bazı kavramlar verilmiştir. Kutucuk numaralarını kullanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
 
1
Apoenzim
2
Basit enzim
3
Sindirim enzimi
4
Siyanür
5
Kalsiyum
6
Magnezyum
7
Aktivatör madde
8
Koenzim
9
Substrat
10
Kurşun
1.      Yukarıdakilerden hangileri birleşerek holoenzimi oluşturur?
2.   Yukarıdakilerden hangisi sadece proteinden oluşmuş enzim çeşitidir?
3.      Yukarıdakilerden hangisi tersinir çalışamayan enzim çeşitidir?
4.   Yukarıdakilerden hangileri inhibitör madde örnekleridir?
5.   Yukarıdakilerden hangisi enzimin etki ettiği maddeye verilen isimdir?
6.   Yukarıdakilerden hangisi bir kofaktör örneğidir?
7.      Yukarıdakilerden hangisi enzimlerin etkinliğini artıran maddelerin genel adıdır?
B. Aşağıdaki kutucuklarda bulunan cümleleri doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlen-
direrek bir çıkışa ulaşınız.
 
  1. Enzimler aktivasyon enerjisini düşürür.
 
  1. Canlı ne kadar gelişmişse enzim çeşidi o kadar fazladır.
 
  1. Enzimler, kuru ortamda çalışamaz.
 
  1. Enzimler, substratla anahtar kilit uyumu ya­par.
 
  1. Substrat yüzeyinin azalması, tepkimeyi hızlan­dırır.
 
  1. Enzimler tepkimeyi hızlandırır.
 
  1. Lipaz pasif bir enzimdir

Aşağıdaki cümlelerdeki boşluklara anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun sözcükler yer­leştiriniz.
1.     Yapısında C, H ve O atomları taşıyan ve canlılar tarafından üretilebilen maddelere ………. maddeler denir.
2.     Su, …………. maddelere bir örnektir.
3.     Bir molekülün içindeki atomların birbirine bağlamasını sağlayan bağlara ………………….. denir.
4.     Karbonhidratların yapıtaşı olan organik bileşikler ………………dir.
5.     Asitler, turnusol kağıdının rengini ……………………….. çevirir.
6.     Polisakkaritlerde ………….. bağı bulunur.
7.     Maltozun yapıtaşları: …………. ve ………..dur.
8.     Bütün polisakkaritlerin yapıtaşı …………dur.
9.     Hayvanlarda gözlenebilen iki polisakkarit çeşidi, ……….. ve ………dir.
10.Bitkilerin hücre çeperi ……….. denilen polisakkaritten yapılmıştır.
11.Yapısında azot bulunan polisakkarit …………dir.
12.Gerekenden fazla miktarda karbonhidrat alınması……….. ve ………………….. neden olur.
13.Yağlarda bulunan bağa ………..bağı denir.
14.Yağlar, vücutta enerji verici olarak ….. sırada kullanılırlar.
 15.………….. yağlarda iki bağ yapmış karbon atomuna rastlanmaz.
16.Proteinlerde ……….. bağı bulunur.
17.Canlı yapısına en fazla oranda katılan organik molekül ………….dir.
18.Aminoasitlerin çeşitliliğini sağlayan grup ……….. gruptur.
19.…………… ve …. vitaminleri yağda çözünür.
20.Eksikliğinde çocuklarda kemiklerin sertleşmemesinden dolayı raşitizme neden olan vitamin …. dir.
21.Bileşik enzimlerin yapısında apoenzim dışında ……….. yada ………… denilen bir grup bulunur.
22.Enzimler, tepkimelerin ………….. enerjisini düşürürler.
Aşağıda ünite ile ilgili bilgiler içeren cümlelerde doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
 
1. Bazlar, turnusol kağıdının rengini maviden kırmızıya çevirirler
 
2. 2 Asitler ve bazların birleşmesi sonucu tuzlar oluşur.
 
3. Bir çözeltinin pH sı 7'den 14'e yaklaştıkça asitliği artıyor demektir.
 
4. Monosakkaritler sindirilemez.
 
5. Monosakkaritlerde 1 tane glikozit bağı bulunur.
 
6. Hidroliz tepkimeleri küçük moleküllerden büyük moleküllerin oluşumuyla sonuçlanır.
 
7. Dehidrasyon tepkimelerinde ATP harcanır.
 
8. Laktoz.bitki hücrelerinde üretilen bir disakkarittir.
 
9. Nişasta bitkilerde bulunan bir depopolisakkarit çeşitidir.
 
10.         Selüloz hayvanlar tarafından doğrudan sindirilemez.
 
11.         Nişasta suda çözünür.
 
12.         Bütün yağçeşitlerinde C, H ve O atomları bulunur.
 
13.         Birim gramı yakıldığında en fazla enerji yağlardan elde edilir.
 
14.         Doymuş yağlardaki hidrojen sayısı doymamış yağlardan fazladır.
 
15.         Doymamış yağlar oda sıcaklığında katıdır.
 
16.         Aminoasitlerde amino, karboksil ve radikal olmak üzere üç grup bulunur.
 
17.         En fazla enerji veren organik moleküller vitaminlerdir.
 
18.         İnsanda K vitamini kalınbağırsakta yaşayan bakterilerce üretilebilir.
 
19.         Basit enzimlerin yapısında protein ve vitamin moleküllerine rastlanır.
 
20.         Her enzim kendine uygun pH değerinde çalışır.
 
21.         Cıva(Hg) ve Kurşun(Pb) gibi inhibitör maddeler enzimlerin çalışmasını kolaylaştırır.
 
22.         Enzimler hücre dışında çalışamaz.
 
23.         RNA kendi kendini eşleyebilir.
 
24.         Timin sadece DNA da, Urasil sadece RNA da bulunan azotlu organik bazlardır.
 
25.         ATP bütün canlı hücrelerin ortak olarak kullanabildiği enerji deposudur.
Aşağıda verilen ifadelerin doğru ya da yanlış olduğuna karar verin. İlgili kutucuğu işaretleyiniz.
1.    Polisakkaritlerin herbirinde çok sayıda glikoz bulunmaktadır.
2.    Su ve mineraller enerji verici besinlerdir.
3.    Glikojen ve kitin bitkilerde bulunmaz.
4.    Demir eksikliğinde kansızlık (anemi) görülür.
5.    İnsan vücudunda nişasta sentezlenemez.
6.    Glikoz, galaktoz ve Fruktoz 6 C lu monosakkaritlerdir.
7.    Fosfolipidler hücre zarında iki tabaka halinde yer alan lipidlerdir.
8.    Maltoz, laktoz hücre zarından geçebilen karbonhidratlardır.
9.    Hidroliz olayları sırasında ATP kullanılır.
10.İnsan vücudunda sentezlenemeyen 8 çeşit aminosite temel aminoasit denir.
11.Sıcaklık arttıkça enzim etkinliği sürekli artar.
 
 
12.Testosteron, progesteron gibi eşeysel hormanlar protein yapıdadır.
13.Enzimin etki ettiği maddeye substrat denir.
 
14.B ve C vitamini fazla alındığında karaciğer hücreleri tarafından depolanır.       
15.Canlılarda meydana gelen yapım ve yıkım olaylarının tamamına metabolizma denir.
16.Fazla proteinle beslenen insanların kanlarıdaki üre miktarı artar.
17.Enzimler, genler tarafından sentezlenir.
18.Enzimler hücre dışında çalışamazlar.
19.Bileşik enzimler, koenzim ve kofaktör olmadan çalışamazlar. 
20.Bütün organik bileşiklerde C, H elementleri bulunur.
Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.
1.    Bileşikler….……ve…….. olmak üzere ikiye ayrılır…………. bileşikler sadece canlılar tarafından sentezlenirken,……………..bileşikleri canlılar dışarıdan hazır alır.
2.    Su,    mineraller,     asitler,     tuzlar bazlar …………..maddelerdir.
3.    Kasların kasılması, sinir hücrelerinin uyarılarıiletmesi, kanın pıhtılaşması, kemiklerin sertleşmesi gibi olaylarda gerekli olan mineral…………….. mineralidir.  
4.    Beyin hücrelerinin enerji elde etmek amacıyla kullanıldığı solunum ana yakıt maddesi olan karbonhidrat............ dur.
5.    .............................. iki monosakkaritin birleşmesiyle oluşur. Bu sırada oluşan bağa   bağı denir.
6.    ……………….ve……………….bitkilerde bulunan polisakkaritlerdendir.
7.    Kas ve karaciğerde depolanan, suda çözünebilen hayvansal polisakkarit………………dir.
8.    Karbon atomları arasında çift bağlar bulunan yağ asitlerine…………….yağ asitleri denir…………………….yağların yapısına katılır.
9.    Linoleik asit gibi canlı tarafından sentezlenemeyen ve dışarıdan alınması gereken yağ asitlerine .............................. denir.
10.Kolesterol, provitamin D, safra tuzları, progesteron, testosteron gibi eşeysel hormonlar     yapıdadır.
11.Protein sentezi sırasında birinci aminoasitin karboksil grubundaki…………ile ikinci aminoasitin..................... amino grubundaki …………………in birleşmesiyle oluşan su açığa çıkar.
12.A, D, E, K vitaminleri .................. çözünen, B ve C vitaminleri ise…………çözünen vitaminlerdendir.
13.Uzun süre antibiyotik kullananlarda………….. ve………….. vitamini eksikliği ortaya çıkabilir.
14.Enzimlerin     protein     yapıdaki     kısmına ……….         denir. Bu kısımda substratın bağlanacağı yere…………denir.
15.Enzim reaksiyonlarını yavaşlatan ya da engelleyen maddelere…………. enzim reaksiyonlarını hızlandıran maddelere ise…………..denir.
16.Sıcaklık ve pH değişimleri sebebiyle enzimlerin üç boyutlu yapılarının bozulmasına         denir.
17.   Enzimle substrat arasında tıpkı……………uygunluğu gibi uyumlu bir yüzey benzerliği vardır. Bu nedenle her enzim bir substrata………………….dür.
18.Enzimlerin etkinlik gösterebilmesi için ortamda en az % 15…………….bulunmalıdır.
19.Enzim yapısına katılan yardıma inorganik maddelere……………enzim yapısına katılan     yardımcı      organik maddelere ………………….denir.
20.Enzimler reaksiyon sonucunda değişikliğe …………………..lar. Bu sayede aynı biyokimyasal reaksiyonlarda………………….kullanılırlar.
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=