A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Hücre (Etkinlik - 2)
 
Hücre (Etkinlik - 2)
A.  Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun sözcükler yerleştiriniz.
 1. ……………….., canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük fonksiyonel birimidir.
 2. ……………75-100 A büyüklüğünde olup canlı seçici geçirgen ve yarı saydamdır.
 3. Hücre zarına seçici geçirgen özelliği veren zardaki ……………..moleküllerdir.
 4. bitkilerde hücre çeperi ……………………………oluşurken diğer canlılarda protein, yağ ve polisakkaritlerden oluşur.
 5. sitoplazma, ……………………., …………………………saydam ve ……………………karışımdır.
 6. ………………………..ve………………………..zarsız organellerdir.
 7. hücre zarında madde geçişi ………………….ile hücre çeperinde ise ……………..ile sağlanır.
 8. E.R ve golgiden gelişen hücre içi hidroliz enzimlerini taşıyan organel ………………olur.
 9. hücre zarı ile hücre çekirdeği arasında uzanan, ince uzun kanalcıklar sistemi olan …………………..madde taşınmasını gerçekleştirir.
 10. RNA ve proteinden oluşan ve protein sentezi yapan organeli …………………dur.
 11. …………………ve………………….madde dönüşümünü sağlayan organeldir.
 12. Hücre çekirdeği; zar, çekirdek özsuyu,……………..ve…………………den oluşur.
 13. Kloroplast ve mitekondrinin kendisine ait ………………olduğundan kendilerini eşlerler.
 14. Hücre zarının yapısında bulunan çift katlı fosfolipid tabakasının birbiri üzerinde kayabilmesi hücre zarına ……………..özelliği kazandırır.
 15. Kromozomlar,………………….ve ……………………….oluşurlar.
 16. Biri anneden biri babadan gelen şekil ve büyüklükleri aynı özellikleri olan, aynı özellikleri belirleyen genleri taşıyan kromozom çiftine……………kromozom denir.
 17. Kloroplast………………..denilen ara madde ve…………………..denilen üst üste dizilmiş bozuk para şeklinde yapılardan oluşur.
 18. ………………..sadece hayvansal hücrelerde bulunur. Hücre bölünmesi sırasında iğ ipliklerini oluşturur.
 19. Hücre içi madde taşıması………………….ve……………….organelleri ile yapılır.
 20. Difüzyon, osmoz ve diyaliz……………….geçiş türleridir.
 21. Hücre zarındaki por sayısı ve çapı, molekül büyüklüğü, sıcaklık, yoğunluk farkı vb………………………hızına etki eden faktörlerdir.
 22. Pasif geçişte………………..harcanmaz, aktif geçişte harcanır.
 23. Pasif geçişte maddenin geçiş yönü…………………..ortamdan………………..ortama doğrudur. Aktif geçişte tersidir.
 24. Hücre zarında ………………..iyonlara göre yağda çözünen maddeler ………………...göre küçük moleküller ………………….göre daha kolay geçer.
 25. Tuz, şeker vb. çözünen maddelerin geçirgen zardan geçişine ………………denir.
 26. Bir hücre kendisinden yoğun ortama kunulursa büzüşür. Buna ……………..denir. tersi ise ………………denir.
 27. ………………..durumndaki bir hücre uzun süre saf suda bekletilirse su alarak parçalanır. Buna ……………….denir.
 28. …………………artarsa, ozmotik basınç, ozmotik değer ve emme kuvveti azalır.
 29. Bir hücre su kaybederse hücre içinde çözünmüş tuz, şeker vb. maddelerin yuğunluğu artarak ……………….ni arttırır.
 30. Hücreye aşırı su alındığında, hücre zarına su molekülleri basınç uygulayarak fazla suyu itmeye çalışır. Bu itme kuvvetine ………………….denir.
 31. ……………………ve ……………ile hücre zarı üzerindeki porlardan geçebilecek büyüklükteki maddelerin geçişi sağlanır.
 32. Aktif geçiş ……………………..hücrelerde görülür ve ……………………proteinler kullanılır.
 33. Büyük katı maddelerin yalancı ayaklarla hücre içine alınmasına ……………..denir.
 34. Büyük sıvı maddelerin hücre zarı tarafından cep yada keselerle alınmasına ……………denir.
 35. Akyuvarların mikropları yemesi ……………..a örnektir, büyük yağ asitlerinin lenf sistemine emilmesi ise …………………a örnektir.
 36. Hayvanların hormon, enzim, süt salgısı vb. salgılayan hücreler ……………yolu ile dış ortalama yada kana salgılarını verirler.
 37. Aktif taşımada iki ortam arasındaki …………………..farkı önemlidir.
 38. Pasif taşıma olaylarında temel kural maddenin ……………………ortama geçmesidir.
 39. İnsanda sinir ve ……………….hücreleri belirli bir zamandan sonra hiç bölünmezler.
 40. ………………bölünmesi ile büyüme gelişme ve rejenarasyon sağlanır.
 
B . Aşağıda verilen cümlelerdeki boşluklara anlam bütünlüğünü bozmayacak uygun sözcükler yerleştiriniz.
1.          Hücre zarının yapısı ……………. zar modeliyle açıklanır.
2.      Bitkilerde görülen hücre çeperi ……….. yapılıdır.
3.      Hücre çeperi ……. geçirgendir.
4.      …………… ve ………….. zarsız organellerdir.
5.      Çekirdek zarı ve zarsı organelleri bulunan hücrelere ……………. hücreler denir.
6.      Hücrenin metabolik olaylarının gerçekleştiği sıvıya ……………. denir.
7.      Endoplazmik retikulum …………… ve …………….. olmak üzere ikiye ayrılır.
8.      Krista ve matriks ………….. organeline ait yapılardır.
9.      Ribozomun üretildiği yer ……………….. dir.
10.    ……………. ve ………………… organellerinin kendine özgü DNA, RNA ve ribozomları vardır.
11.    Bütün canlı hücrelerde ortak olarak bulunan tek organel ……………dur.
12.    Kloroplastlarda …….. ve ……….. olmak üzere iki bölüm vardır.
13.       Lizozomların hücre içinde patlayarak hücrenin kendi kendini sindirmesine ………. denir.
14.    Çözücüsü az, çözüneni fazla olan çözeltilere ………….. çözelti denir.
15.    Fagositoz yapan hücrelerde …………. organeli fazladır.
16.    Hücreler hipotonik ortama konduklarında su alıp …………………………..
17.    Nişastayı glikoza dönüştüren bir hücrede osmotik basınç ……………...
18.       Hücrede turgor basıncı arttıkça emme kuvveti ……………..
19.    Tatlı sularda yaşayan bir hücrelilerde, hücreye giren fazla suyu boşaltmaya yarayan ……………………. bulunur.
C. Aşağıda ünite ile ilgili bilgiler içeren cümlelerde doğru olanların başına "D", yanlış olanların başına "Y" yazınız.
 
 
1.
Hücre zarı seçici geçirgendir.
 
2.
Polisakkaritler hücre zarından geçemez.
 
3.
İyonlar hücre zarından nötr moleküllere göre daha kolay geçer.
 
4.
Hücre zarı canlıdır.
 
5.
Mitokondrinin görevi oksijenli solunum yapmaktır.
 
6.
Kolaylaştırılmış difüzyon olayında ATP harcanır.
 
7.
Pinositoz sırasında zardan geçemeyen moleküller hücreye alınır.
 
8.
Aktif taşımada moleküllerin yoğunluğu önemli değildir.
 
9.
Bütün hücrelerde çekirdek zarı bulunur.
 
10.
Plastitler birbirlerine dönüşebilirler.
 
D. Aşağıdaki soruları altlarındaki boşluklara cevaplayınız.
1.    Gelişmiş bitki hücresinde bulunan hangi yapılarda, nükleik asit molekülüne rastlanır?
 
2.    Hürce içi madde yoğunluğu %40 olan üç hücreden I. hipotonik, II. hipertonik, III. izotonik çözeltilere bırakılıyor. Hücrelerin osmotik basınçlarında gözlenen değişimi grafik üzerinde gösteriniz.
 
3.   Gelişmiş bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan 3 hücresel yapı ismi yazınız.
 
4.    Ribozom, mitokondri ve lizozom organellerinin görevlerini yazınız.
 
 
 
5.    Mitokondri ve kloroplast organellerinin benzer dört özelliğini yazınız.
 
7.    Hücre çekirdeğinin görevlerini ve bölümlerini maddeleyiniz.
 
 
 
8.    Deplazmoliz olayı nedir? Tanımlayıp, günlük hayattan bir deplazmoliz örneği veriniz.
 
 
9. Hücrelerde bulunan tek zarla çevrili organeller hangileridir? Maddeleyiniz.
 
 
 
10. Ribozom, mitokondri, lizozom ve kloroplast organellerinin etkinliği sonucu osmotik basıncında nasıl bir değişim gözlenir?
 
 
 
 
 
E. Aşağıdaki olay ya da yapıların ait olduğu hücre çeşitlerini tabloda X (çarpı) işaretiyle işaretleyiniz. (Her ikisinde de bulunanlar için ikisini de işaretleyiniz.)
1)
 
Bitki hücresi
Hayvan hücresi
fagositoz
 
 
hemoliz
 
 
kloroplast
 
 
sentrozom
 
 
fotosentez
 
 
hücre çeperi
 
 
glikojen
 
 
nişasta
 
 
mitokondri
 
 
 
2)
 
Prokaryot hücre
Ökaryot hücre
çekirdek zarı
 
 
oksijenli solunum
 
 
mitokondri
 
 
ribozom
 
 
golgi
 
 
endoplazmik retikulum
 
 
kamçı
 
 
hücre çeperi
 
 
fotofosforilasyon
 
 
 
F . Aşağıda ünite ile ilgili bilgiler içeren cümlelerde doğru olanların başına "D", yanlış olan­ların başına "Y" yazınız.
1.    Prokaryot ve ökaryot hücrelerin, hücre zarı ve yapısı benzerdir.
2.    Prokaryotlarda, mitokondri gibi zarlı organel bulunmaz.
3.    Prokaryotlarda her özellik için iki gen bulunur.
4.    Hayvan hücrelerinin şekli köşeli, bitki hücrelerinin ki küreseldir.
5.    Hücre çeperi bitki hücrelerinde bulunan bir yapıdır
6.    Ribozom prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak organeldir.
G . Aşağıdaki soruları kısaca cevaplayınız.
1.     Prokaryot hücre nedir? Tanımlayıp örnek veriniz.
 
2.     Prokaryot ve ökaryot hücrelerin ortak 4 özelliğini yazınız.
 
 
 
3.     Hayvan ve gelişmiş bitki hücreleri arasında ortak olmayan altı organel yazınız.
 
 
 
H . Aşağıda ünite ile ilgili bilgiler içeren cümlelerde doğru olanların başına "D", yanlış olan­ların başına "Y" yazınız.
 
 
1.    Volvox gelişmiş bir kolonidir.
 
2.    Özelleşme, enerjiden ve zamandan tasarruf sağlar.
 
3.    Hücreler birleşerek organları, organlar birleşerek dokuları oluşturur.
 
4.    Bütün kolonilerde, hücreler arasında iş bölümü ve iş birliği vardır.
 
5.    Bütün kolonilerde, koloniyi oluşturan hücreler birbirlerinden ayrılsa, hayatlarına normal olarak devam ederler.
 
I . Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun şekilde doldurunuz.
1.   Hücrelerde kalıtımı sağlayan organik molekül …….. dır.
2.   ……… aminoasitleri sitoplazmadan ribozoma taşır.
3.   ATP den bir fosfat kopması sonucu ……… oluşur.
4.   …………….. olayında hücre zarının yüzeyi artar.
5.   Osmotik basınç, …………. basıncıyla ters orantılıdır.
6.   Hücreler kendilerine göre…………………………… olan ortamlarda plazmolize uğrarlar.
7.   Hücre zarı ve çekirdek zarı arasında uzanan zarsı kanalcıklar sistemi olan organel ……………………………...
8.   Ribozom ve sentrozom organelleri, zarsız organellerdir.
9.   …………., özelleşmiş bir koloni örneğidir.
10. ………………….Metabolizma, anabolizma ve katabolizma olaylarından oluşur
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=