A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Hücre (Etkinlik-1)
 
HÜCRE İLE İLGİLİ ÖĞRETİCİ SORULAR[A D1]
ÖĞRETİCİ SORULAR –1
1.       Hücre zarının canlılığını ispat eden nedir?
Aktif taşıma
2.       Hücre zarında hangi maddeler bulunur?
Protein, yağ, karbonhidrat
3.       Hücre zarının en önemli özelliği nedir?
Seçici geçirgenlik
4.       Barsak hücresi glikozu hangi yollarla hücre içine alır?
Difüzyon, aktif taşıma
5.       Günümüzde en çok kabul edilen zar modeli hangisidir?
Sıvı mozaik zar modeli
6.       Difüzyonla madde alımında zarın hangi yapıları etkilidir?
Por
7.       Şekerin çay içerisinde homojen bir şekilde yayılması neyle sağlanır?
Difüzyon
8.       Hangi taşıma şeklinde zarın canlı olmasına gerek yoktur?
Difüzyon, osmoz
9.       Maddelerin enerji harcanarak taşınması zarda neyin varlığını gerektirir?
Enzim
10.    Hangi madde alış şeklinde az yoğundan çok yoğun ortama madde taşınır?
Aktif taşıma
11.    Pinositoz ve fagositozla alınan maddeler hücreye ne ile alınmaz?
Difüzyon ve osmozla yani aktif taşıma
12.    Hücrelerin pekmez ve bal gibi ortamlarda su kaybetmesi sonucu hangi durum ortaya çıkar?
Plazmoliz
13.    Bitki hücresinin su alamayacak kadar şişmesi olayı hangisidir?
Turgor
14.    Hücrede osmotik basınç arttıkça ne azalır?
Su ve turgor basıncı
15.    Hangisi emme kuvvetini arttırır?
Osmotik basınç
16.    Hangi durumda osmotik basınç en düşük seviyededir?
Turgor ve deplazmoliz
17.    Bitki köklerinde emici tüylerin sürekli su almaları neyle sağlanır?
Osmotik basınç
18.    Hücrenin nişastayı, yağ ve virüsü alması hangi yolla olur?
Fagositoz, pinositoz, endositoz
19.    Bitkilerde hücrelerin dik durması, stomaların açılıp kapanması hangi olayla olur?
Turgor
20.    Turgorun oluşmasında etkili olan olaylar nelerdir?
Hücre çeperi ve koful
21.    Madde alış verişinde rol oynayan selülozik yapı nedir?
Hücre çeperi
22.    Eritrositlerin saf suda şişerek patlamasına ne denir?
Hemoliz
ÖĞRETİCİ SORULAR –2
1.       Prokaryotik canlılarda karakteristik olarak hangi organel bulunmaz?
Çekirdek
2.       Hücrede organellere yataklık eden canlı sıvı nedir?
Sitoplazma
3.       Hücrede E.T.S. bulunduran ve ATP sentezi yapan organeller nelerdir?
Mitekondri ve kloroplast
4.       Klorofil taşıyan ve güneş ışığını absorbe ederek besin sentezleyen organel hangisidir?
Kloroplast
5.       Hücrede çift zarlı organeller hangileridir?
Mitokondri , kloroplast, çekirdek
6.       Renk maddesi taşıyan ve kloroplastın oluşmasını sağlayan yapı hangisidir?
Klorofil
7.       Bitkide sarı kırmızı turuncu renk maddelerini taşıyan organel nedir?
Kromoplast
8.       Süt bezlerinde en fazla bulunması gereken organel hangisidir?
Golgi cisimciği
9.       Aktif taşımada göreve alan organeller hangileridir?
Mitokondri, hücre zarı, ribozom
10.    Sitoplazmada değişik yerlere madde taşıyan kanallara ne denir?
Endoplazmik retikulum
11.    Hücre içinde DNA taşıyan organeller hangileridir?
Kloroplast, mitokondri
12.    Bitkiler için karakteristik organel hangisidir?
Plastidler
13.    Hayvan hücreleri için karakteristik organel hangisidir?
Sentrozom
14.    Hücre proteini hangi organelde üretilir?
Ribozom
15.    Savunma görevi yapan hücrelerde hangi organelin çok olmasını bekleriz?
Lizozom
16.    Hangi organel kendini eşleyebilir?
Sentrozom, kloroplast, mitokondri, çekirdek
17.    Paramesyum ve amipte fazla suyu hangi organel dışarı atar?
Kontraktil koful
18.    Bitki hücresinde hangi organelin büyüklüğü metabolizmayı yavaşlatır?
Koful
19.    Hücrede oksijenli solunumun merkezi neresidir?
Mitokondri
20.    Hücrede zarsız organel hangisidir?
Ribozom
21.    Hücrede metabolizmayı yöneten organel hangisidir?
Çekirdek
ÖĞRETİCİ SORULAR – 3
1.       Yalnız başına yaşayabilen ve canlıyı oluşturan en küçük birime ne ad verilir?
Hücre
2.       Hücrenin üç kısmı vardır. Bunların isimleri nelerdir?
Zar, sitoplazma ve çekirdek
3.       Hücre zarının yapısı nedir?
Yağ, karbonhidrat ve protein
4.       Hücre zarının en önemli özelliği nedir?
Seçici geçirgen olması
5.       Hücre zarının görevleri nelerdir?
Hücreyi dağılmaktan korumak
Madde alış verişini sağlamak
6.       Madde alış verişi hangi yollarla yapılır? İsimleri nelerdir?
Difüzyon, osmoz, aktif taşıma, fagositoz ve pinositoz
7.       Konsantrasyon farkından dolayı molekül ve iyonların konsantrasyonu fazla olduğu ortamdan az olduğu ortama geçmesi olayına ne ad verilir?
Difüzyon
8.       Difüzyon olayı hücresinin neresinde gerçekleşir?
Hücre zarı
9.       Hücre zarından difüzyonla geçebilen 3 molekül sayınız
Oksijen, karbondioksit ve glikoz
10.    Hücre zarından difüzyonla geçemeyen 3 molekül sayınız
Protein, selüloz, glikojen
11.    Difüzyon hızını etkileyen faktörler nelerdir?
Por sayısı, molekül büyüklüğü, konsantrasyon farkı, basınç farkı, elektriksel yük farkı
12.    Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama geçmesi olayına ne ad verilir?
Osmoz
13.    Hücrenin çok yoğun ortama konulması halinde su kaybetmesi olayına ne ad verilir?
Plazmoliz
14.    Küçük moleküllerin konsantrasyonlarının az olduğu ortamdan çok olduğu ortama enerji harcayarak geçmesi olayına ne ad verilir?
Aktif taşıma
15.    Bir organel olan ribozomun yapısında neler bulunur?
RNA ve protein
16.    Lizozomun görevleri nelerdir?
Fagositoz ve pinositozla alınan besinleri sindirmek
17.    Mikrop ve zararlıları parçalamak
Yaşlanmış organelleri parçalamak
18.    Plastidler hangi hücrelerde bulunur ve plastid çeşitleri nelerdir?
Bitki hücrelerinde bulunur. Kloroplast, kromoplast ve lökoplast
19.    Kloroplastın görevi nedir? Kloroplast sayısının hücredeki mitokondri sayısına etkisi varmıdır?
Işık reaksiyonlarında ürettiği ATP ile organik madde sentezlemektir
ATP ürettiğinden dolaya kloroplast bulunan hücrelerde mitokondri sayısı az olur.
20.    Golgi cisimciğinin görevini yazınız.
Protein ve yağları paketleyerek salgı haline dönüştürmektir.
21.    Golgi cisimciğinin yapmış olduğu salgılara örnek veriniz
Süt, gül kokusu, tükürük, mukus
22.    Mitokondrinin görevi nedir?
Hücreye enerji sağlamak
23.    Mitokondri enerjiyi hangi yolla üretir?
Oksijenli solunum ile
24.    Endoplazmik retikulumun görevi nedir?
Hücre içi taşımacılık yapmak
25.    Hücrede protein sentezi hangi organelde gerçekleşir?
Ribozom
ÖĞRETİCİ SORULAR – 4
1.       Hücre içinde hayati faaliyetler hücrenin hangi kısmı tarafından yönetilir?
Çekirdek
2.       Çekirdeğin görevleri nelerdir?
Metabolizmayı kontrol eder, karakterleri oğul döllere aktarır.
3.       Çekirdekçiğin yapısında neler bulunur?
 RNA ve protein
4.       Genetik bilgiler yavru döllere hangi yapıyla aktarılır?
Kromozomlardaki genlerle
5.       Bir kromozomun yapısında neler bulunur?
DNA ve protein
6.       Hücrenin yönetici molekülleri nelerdir?
Nükleik asitler
7.       Nükleik asitler nelerden meydana gelmiştir?
Nükleotidlerden
8.       Bir nükleotidin yapısında neler bulunur?
Baz , şeker ve fosfat
9.       Pürin bazları nelerdir?
Adenin ve guanin
10.    Pirimidin bazları nelerdir?
Sitozin, timin ve urasil
11.    Nükleotidlerin yapısında hangi şekerler bulunur?
Pentoz yani riboz ve deoksiriboz
12.    Bütün nükleotidlerde ortak olan molekül hangisidir?
Fosfat
13.    Nükleotidlerin sayı ve dizilişinin farklı olması canlılardan neyi sağlar?
Canlılarda çeşitliliği sağlar
14.    DNA’nın yapısına katılan şeker hangisidir?
Deoksiriboz
15.    DNA’nın kendine has nükleotidi hangisidir?
Timin
16.    DNA çift zincirinde nükleik asitler karşılıklı olarak birbirlerine nasıl bağlanmıştır?
Zayıf hidrojen bağları ile
17.    DNA’nın kendini eşlemesine ne ad verilir?
Replikasyon
18.    DNA’nın replikasyonunda hangi ezim görev alır?
DNA polimeraz enzimi
19.    DNA’nın replikasyonu sonucu hangi olay meydana gelmez?
Protein sentezi
20.    DNA’dan RNA’nın sentezlenmesine ne ad verilir?
Transkripsiyon
21.    Transkripsiyon olayında hangi enzim görev alır?
RNA polimeraz
22.    A U G S A A S     m RNA zinciri DNA’nın hangi nükleotidlerine karşılık sentezlenmiştir?
T A S G T T G    
23.    Protein sentezlemek hangi nükleotidin görevidir?
RNA
24.    RNA molekülleri kaç zincirlidir?
Tek zincirlidir
25.    RNA’nın kendine has nükleotidi ve şekeri nedir?
Urasil ve riboz
26.    RNA’da timin yerine hangi nükleotid bulunur?
Urasil
27.    Bütün RNA çeşitlerini sentezleyen molekül hangisidir?
DNA
28.    RNA çeşitleri hangileridir?
mRNA, tRNA rRNA
29.    mRNA ‘nın görevi nedir?
DNA’daki bilgiyi ribozoma götürür.
30.    100 amino asitlik proteinin sentezlenmesi için mRNA’da en az kaç nükleotid olmalıdır?
300
31.    mRNA ‘daki üçlü nükleotid gruplarına ne ad verilir?
Kodon
32.    Bir kodon kaç amino asiti belirler?
1 çeşit aminoasiti belirler
33.    proteinlerin yapısına katılan kaç çeşit amino asit vardır?
20
34.    amino asitleri ribozoma taşıyan yapı hangisidir?
tRNA
35.    amino asitlerin ribozoma bağlanmasını sağlayan yapı hangisidir?
rRNA
36.    tRNA ‘daki üçlü nükleotid gruplarına ne ad verilir?
Antikodon
37.    tRNA ‘nın taşıdığı amino asit çeşidini hangisi belirler?
tRNA’daki antikodon
38.    bir DNA molekülünde hangi nükleotidlerin sayısı birbirine eşittir?
A=T, G=S
39.    Protein sentezinde kalıp vazifesi gören molekül hangisidir?
mRNA
40.    bir DNA molekülünde A A C G C T baz sırası varsı bundan sentezlenen tRNA molekülünün baz sırası ne olur?
U UGCA
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=