A d @ b- Biyoloji Sitesi
  İnorganik Moleküller (Test)
 
İnorganik Moleküller (Test)
1)     İnsanlarda mineraller, metabolizma olaylarında gö­revli biyolojik moleküllerin üretiminde veya aktive edilmesinde rol alırlar. Bu nedenle minerallerin vücu­da eksik alınmasıçeşitli hastalıkların oluşmasına yol açar.
X; mineral, Y ise bu mineralin eksikliğinde görülen hastalığı ifade ettiğine göre aşağıdaki eşleştirme­lerden hangisi doğru değildir?
             X      Y
        a. Ca    Raşitizm
        b. Fe    Kansızlık
        c.   I                  Guatr
       d. Na    Kısırlık
       e. Ca    Pıhtılaşmada gecikme
2)     Hamile kadınlar üzerinde yapılan araştırmalarda, kal­siyum bakımından yetersiz besinler alan anne adayla­rında, kemiklerde zayıflama ve dişçürümeleri diğer insanlara göre daha sık görülmüştür. Büyüme çağın­daki çocuklarda ise, kalsiyum eksikliğine bağlı olarak kemik ve dişlerin yeteri kadar gelişemediği tespit edil­miştir. Buna göre,
I.
Kalsiyum, kemik ve dişlerin sağlıklı gelişimi iç
in gerekli bir mineraldir.
II.
Kalsiyum, sadece büyüme çağındaki bireyler için
gereklidir..
III.
Hamile bayanlar, hamile olmayanlara oranla daha fazla kalsiyum içerikli besinler tü
ketmelidir.
yorumlarından hangileri yapılamaz?
a.     Yalnız I                        
b.     Yalnız II                       
c.     Yalnız III
d.    I ve III                          
e.     II ve III
3)     Deri > 5.5 
Mide özsuyu —»
1.2 
İnce bağırsak özsuyu
> 8.9
Kan -> 7.4
Yukarıda vücudun bazı bölgelerine ait pH değerleri verilmiştir. Buna gö
re,  
I.
Vücutta değişik bölgelerde pH değeri değiş
ir. 
II.
İncebağı
rsakta ortam baziktir. 
III. 
Mide enzimleri asit ortamda çalışı
r.
 
ifadelerinden hangileri doğrudur?
a.     Yalnız I                        
b.     Yalnız II                       
c.     I ve III
d.    II ve III                          
e.     I, II ve III
4)     Mineraller, canlılar tarafından üretilemeyen ancak canlılık faaliyetlerinin devam ettirilebilmesi için dışrıdan alınması gereken inorganik maddelerdendir. Buna göre, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.        Fe, hemoglobin molekülünün yapısında bulunur.
b.        Mg, bitkilerde klorofil pigmentinin yapısında bu­lunur.
c.         Ca eksikliği, çocuklarda raşitizme neden olur.
d.        P; DNA, RNA ve ATP gibi organik moleküllerin ya­pısında ortak olarak bulunur.
e.     Na, proteinlerin yapısına katıldığı için önemli bir mineraldir.
5)     Minerallerin eksikliğine bağlı olarak insan metaboliz­masında çeşitli bozukluklar görülür. Bu durumun temel nedeni minerallerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine sahip olmasıyla açıklanır?
a.     Suda çözünmüş olarak bulunmaları
b.        Yapısal moleküller olmaları
c.         Enzimlerin yapısına katılmaları veya aktivatör ol­maları
d.        Sıcaklık değişimlerinden etkilenmemeleri
e.     Besinlerle dışarıdan alınmaları
6)     I.    Eksikliklerinde sağlık sorunları yaşanır.
II.            Bir mineralin eksikliği baş
ka bir mineral ile giderilir.
III.           Hayatsal olayların gerçekleş
mesinde rol oynar.
Yukar
ıdakilerden hangileri insan için gerekli mine­rallerle ilgili doğru açıklamadır?
a.      Yalnız I 
b.     I ve II    
c.      I ve III
d.     II ve III  
e.      I, II ve III
7)     "Bazı böcekler su üzerinde yürüyebilir." Bu durum ile ilgili olarak;
I.
Kohezyon kuvvetinin etkisiyle oluşan yüzey gerili­mi bu durumda etkilidir.
II.
Hidrojen bağları sayesinde su molekülleri birbir­lerini çekerek bu duruma neden olan kohezyon kuvvetini oluş
turur.
III.
Su moleküllerinin oluşturduğu yüzey gerilimi sıvı­nın yüzeyinin elastik tabaka gibi davranmasını sağ
lar.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
a.      Yalnız l
b.     Yalnız  II
c.      I ve II
d.     II ve III
e.      I, II ve III
8)     Bazı inorganik bileşikler ve görevleri ile ilgili;
I.
Ca+2 > Kas kasılmasında gö
revlidir.
II.
Fe+2 > Akyuvar yapısına katılı
r.
III.
Mg+2 > Klorofil yapısına katılı
r.
e
şleştirmelerinden hangileri yanlıştır?
a.      Yalnız l 
b.     Yalnız  II
c.      I ve II
d.     I ve III   
e.      I, II ve III
9)     10. Aşağıdakilerden hangisi Ca+2 minerali için doğrudur?
a.     Hemoglobinin merkez atomudur.
b.     Eksikliğinde kansızlık meydana gelir.
c.     Klorofilin merkez atomudur.
d.     İnsanda güneşışığının etkisiyle kemiklerde depo edilme oranı artar.
e.     Kanda az oranda bulunursa guatr hastalığına neden olur.
10) I.Kasların kasılmasını sağlar.
II.
insan vücudundaki mineraller arası
nda en fazla miktarda bulunan mineraldir
III.
Kemik ve diş gelişiminde ö
nemlidir.
IV.
Kanın pıhtılaşmasında gö
revlidir.
Yukarıda özellikleri verilen mineral aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Magnezyum
b.    Sodyum
c.     İyot
d.    Demir
e.     Kalsiyum
11)   Aşağıda tabloda bazı mineraller ve eksikliğinde görülen hastalıklar verilmiştir.

Mineraller
Eksikliğinde görülen hastalıklar
İyot
I
II
Tetani
Demir
III
Buna göre, tabloda, I, II ve III numaralı bölgelere gelmesi gerekenler aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
I              II                             III
 
 
a.   Guatr     Sodyum             Anemi
b. Beriberi  Klor                  Guatr
c.   Guatr     Kalsiyum                        Anemi
d.   Anemi    Kalsiyum                        Skorbüt
e.   Skorbüt  Sodyum             Skorbüt
12)   Su iyi bir çözücüdür. Aşağıdakilerden hangisi suyun bu özelliğine kanıt olarak gösterilebilir?
a.     Görme özürlü bir insanın parmaklarının ucuyla kabartı yazıları okuması
b.     Cisimlerin görüntüsünün beyne ulaşması
c.     Burnun çiçek kokularını alması
d.     Ağızda çiğnemenin gerçekleşmesi
e.     Arabada kitap okuyan bir kişinin midesinin bulanması
13)   Vücutta düzenleyici görev yapan in organik bileşiklerden olan mineraller ile ilgili olarak 
I. Bitkiler tarafından üretilir.
II. Enerji vermezler.
III. Yapıya katılabilirler. İfadelerinden hangileri doğrudur?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız III
c.     I ve II
d.     II ve III
e.     I, II ve III
14)   Üç ayrı ortamın pH değerleri şu şekildedir.
I. pH>7 
II. pH=7,
III. pH<7 
her üç ortamda mide sıvısı pH’ına getirilmek istendiğinde asitleşme hızlarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
a.     I-II-III
b.     I-III-II
c.     II- I- III
d.     II-III-I
e.     III-II-I
15)   Minerallerle ilgili olarak,
I. Kemik ve dişlerin yapısına katılma
II. Hemoglobinin yapısına katılma
III. Eksikliğinde guatr hastalığını meydana getirme 
özelliklerinden hangileri Ca++ (Kalsiyum) minerali ile ilgili değildir?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     I ve II
d.     II ve III
e.     I, II ve III
16)   Aşağıda bazı minerallerin insan vücudundaki fonksiyonları verilmiştir.
*Kan üretimi
*nükleik asitlerin ve ATP’nin yapasına katılma
*Sinirlerin çalışması
*kas kasılması
aşağıdaki minerallerden hangisi yukarıda verilen işlerlerle ilgili değildir?
a.     Kalsiyum
b.     İyot
c.     Fosfor
d.     Demir
e.     sodyum
17)   Aşağıdakilerden hangisi organik moleküllerin tipik elementidir?
a.     Demir
b.     Karbon
c.     Flor
d.     Çinko
e.     Sodyum
18)   100 amino asittin birleşerek protein meydana getirdiği bir sentez reaksiyonunda kaç su molekülü meydana gelir?
a.     98
b.     99
c.     100
d.     101
e.     102
19)   500 glikozdan oluşmuş bir nişastanın hidrolize uğraya bilmesi için kaç tane su molekülü gerekir?
a.     498
b.     499
c.     500
d.     501
e.     502
20)   Minerallerin canlılar için önemi hangi özelliğinden gelir?
a.     Dışarıdan hazır olarak alınmaları
b.     Sindirilmemeleri
c.     Co faktör olarak görev yapmaları
d.     Enerji vermeleri
e.     Suda çözünebilme
21)   Mineraller canlı vücudunda düzenleyici olarak görev yapan besinlerdendir. Buna göre minerallerle ilgili olarak;
I. Ca kanın pıhtılaşmasından kasların kasılmasına kadar vücutta bir çok yerde görev yapar.
II. Na ve Cl iyonları sinir sisteminin çalışması için gereklidir.
III. Fe, hemoglobinin yapısına katılan bir elementtir.
Verilenlerden hangileri doğrudur?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     Yalnız III
d.     I ve III
e.     I, II ve III
22)   Su canlılar için vazgeçilmez ihtiyaçlardan birisidir. Buna göre su ve özellikleriyle ilgili olarak;
I. İnsan vücudunda suyun en az bulunduğu yapı diş minesidir.
II. +4 C’nin altında su donarken molekülleri arasındaki mesafe büyür.
III. İnsan vücudunun olduğu gibi hücreninde yaklaşık ¾’ü sudur.
Verilerinden hangileri doğrudur?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     Yalnız III
d.     I ve III
e.     I, II ve III
23)   Suyun fiziksel özelliği sulardaki yaşamın devamı açısından önemli yer tutar. Örneğin su kışın donduğunda buz kütlesi halinde dibe çökseydi dip canlıları ve bitkiler açısından bu yaşamın sona ermesine neden olabilirdi. Suyun sahip olduğu bu fiziksel özelliği
I. +4 C’nin üstüne yada altında özkütlesinin azalması   
II. İyi bir çözücü olması 
III. +4 C’nin altında hacminin genişlemesi 
verilenlerden hangileriyle sağlanır?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     Yalnız III
d.     I ve III
e.     I, II ve III
24)   Bazı böcek türlerinin su üzerinde yürüyebilmesi su moleküllerinin,
I. Yüzey gerilimine sahip olması
II. Öz ısısının yüksek olması
III. Sıvı halden gaz hale geçebilmesi 
özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız III
c.     I ve II
d.     I ve III
e.     I, II ve III
25)   Aşağıda verilen moleküllerden hangisi organik yapılı değildir?
a.     Su
b.     Mineral
c.     Tuz
d.     Amonyak
e.     Vitamin
26)   Aşağıda verilenden hangisi tüm mineral çeşitleri için ortakdır?
a.     Dış ortamdan hazır olarak alınma
b.     Kemik yapısında depolanma
c.     Organik moleküllerin yapısına katılma
d.     Kofaktör olarak görev yapma
e.     Hormonların çalışmasında etkili olma
27)   Aşağıda verilenlerden hangisi minerallerin özelliklerinden birisi değildir?
a.     Suda çözünme
b.     Düzenleyici olarak görev yapma
c.     Yapıya katılma
d.     Aktivasyon enerjisini düşünme
e.     Vücutta depolanabilme
28)   Vücutta en çok bulunan inorganik madde hangisidir?
a.     Kalsiyum
b.     Demir
c.     Su
d.     Protein
e.     Yağ
29)   Aşağıdakilerden hangisi su moleküllerinin görevlerinden biridir?
a.     Moleküllerin taşınmasında rol oynama
b.     Zararlı atık maddeleri seyreltme
c.     Enerji verici olarak kullanma
d.     Besinlerin sindirimine yardımcı olma
e.     Vücut ısısının düzenlenmesine yardımcı olma
30)   Aşağıdakilerden hangisi minerallerin görev ve özelliklerinden değildir?
a.     Organik moleküllerin yapısına katılma
b.     Doku ve organların onarılmasında rol oynama
c.     Vücut sıvılarının ozmotik basıncını düzenleme
d.     Enzimlerin çalışmasında etkili olma
e.     Solunum tepkimelerinde ham madde olarak kullanılma
 

 
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=