A d @ b- Biyoloji Sitesi
  ÖSS Çıkmış Sorular (CTB)
 
ORGANİK VE İNORGANİK MADDELERLE İLGİLİ ÇIKMIŞ
ÖSS SORULARI
1. Bir bitkiye işaretli karbondioksit verilip izlendiğinde, işaretli karbon önce yapraktaki glikoz ve nişastada, daha sonra gövdenin bir hücresindeki bir enzim molekülünün yapısında bulunmuştur. Buna göre, işaretli karbondioksit bitki tara­fından alınıp glikoz sentezlendikten sonra, işaretli karbonun enzim yapısına girebilmesi­ni sağlayan,
I.      Aminoasit yapımı
II.     Nişasta sindirimi
III.     Protein yapımı
IV.    Nişasta yapımı
olayları, aşağıdakilerin hangisinde verilen sıraya göre gerçekleşmiştir? (1995-ÖSS)
A)   IV- lll-l- II
B)   IV- II- I- III
C)   III- IV-II-I
D)     II-IV-lll-l
E) II-I- III-IV
Yukarıdaki grafik bir kimyasal olayın iki ayrı enerji düzeyinde de gerçekleşebileceğini göstermektedir. Bir hücrede, bu olayın 2. eğrideki gibi ger­çekleşmesini,
I.      Reaksiyona giren molekül sayısının azalma­
II.     Enzimlerin reaksiyona girmesi
III. Reaksiyona giren molekül sayısının artması
durumlarından hangileri sağlar? (1996-ÖSS)
A) Yalnız I        
B) Yalnız II       
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
3.     Bir küf mantarı, glikoz, tuz ve vitamin içeren
agarlı normal besi ortamında gelişip çoğalabil-
mektedir. Bundan anlaşıldığına göre, mantar,
genlerinin kontrolünde bu besinlerden yirmi çeşit
amino asidi ve bu amino asitlerden proteinlerini
sentezleyebilmektedir.
Bu mantarın, sporla çoğalma sırasında, sporları x ışınlarına tutulduktan sonra, normal besi orta­mında gelişip çoğalamadığı; ortama ayrıca amino asitler hazır olarak ilave edildikten sonra ise gelişip çoğalabildiği görülmüştür. Buna göre, aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)   Bu mantarın normalde glikoz sentezi yapan genleri yoktur.
B)   Bu mantar çoğalabilmek için, besi ortamına konulan proteinleri de doğrudan kullanabilir.
C)   Bu mantar katalizör olarak kullanacağı vita­mini hazır alır.
D)   Normal besi ortamındaki tuzların bir kısmı azotludur.
E) Sporları x ışınına tutulduğunda, mantarın protein sentezinden sorumlu genleri zedelenmemiştir.
(1997-ÖSS)
4.     Aşağıdaki grafik, insanda uzun süreli açlıkta vücuttaki yağ, protein ve karbonhidrat miktarlarının değişimi göstermektedir.
Bu grafikte yağ, protein ve karbonhidrat mik­tarlarının değişimini gösteren eğrilerin nu­maraları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Yağ          Protein        Karbonhidrat
A)               III                II                       I
B)               II                 III                     I
C)               II                  I                      III
D)           I                 III                     II
E)           I                  II                     III
(1998-ÖSS)
5. Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemdan24 saat sonra incelendiğinde, dokularda, aşağıdaki moleküllerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez? (1998-ÖSS)
A)   Temel amino asitlerin
B)   Gliserolün
C)   Glikojenin
D)   Yağ asitlerinin
E) Karbon dioksitin
6.     Ototrof bir organizmada glikozdan protein, yağ ve polisakkarit sentezlenirken,
I.   Klorofil
II.       Enzimler
III.      ATP
IV. Madensel tuz moleküllerinden hangileri harcanır?(1998-ÖSS)
A) I veli             
B) II ve III        
C)lll ve IV
D) I, II ve III
E) II, III ve IV
7.     Vitaminlerle ilgili bazı özellikler şunlardır:
I. Bazılarının suda, bazılarının yağda çözün­mesi
II.       Bazılarının hetorotrof canlıların vücudunda depolanamaması
III.   Her vitaminin, yalnızca kendine özgü reaksi­yonun gerçekleşmesinde rol alması
IV.    Heterotrof canlılar tarafından doğrudan sentezlenememesi
Bu özelliklerden hangileri, heterotrof canlı­larda, bir vitamin eksikliğiyle ortaya çıkan bozukluğun başka bir vitaminle giderilememesinin nedenidir?
A) Yalnız II       
B) Yalnız III       
C)I ve II
D) II ve IV
E) III ve IV
(1999-ÖSS)
8. Enzimlerin aktif oldukları pH aralıkları farklıdır. İnsanda, midede salgılanan pepsin enzimi ile onikiparmak bağırsağına boşaltılan tripsin enziminin aktif oldukları pH değerleri aşağıdaki grafiklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
(2001-ÖSS)
9. Yandaki grafik, en-enzim aracılığıyla gerçekleşen bir reaksiyonun hızındaki değişmeyi göstermektedir.
Hücrede gerçekle­şen bu reaksiyonun
hızı, t1 anında aniden sıfıra düşmektedir. Bu değişmenin nedeni,
I.        Substrat (etkilenen madde) miktarı > Enzim miktarı
II.       Ortamda bulunan enerji miktarı < Gerekli ak-tivasyon enerji miktarı
III.      Substrat (etkilenen madde) miktarı < Oluşan ürün miktarı
durumlarından hangileri olabilir? (2001-ÖSS)
A) Yalnız I        
B) Yalnız II       
C) Yalnız III
D) I ve II           
E) II ve III

10. Hücrede enzimlerle gerçekleşen bir biyokimyasal olay şematik olarak,
şeklinde gösterilebilir. Aşağıdaki grafikte, numa­ralanmış eğriler, hücrede gerçekleşen kimyasal olay sırasında, substrat, enzim, substrat-enzim kompleksi ve ürün konsantrasyonunda^ değiş­meleri göstermektedir.
Grafikte substrat, enzim, substrat-en­zim kompleksi ve ürün konsantras­yonlarını gösteren eğrilerin numaraları
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril­miştir?
Substrat-Enzim Substrat    Enzim       Kompleksi    Ürün
A)             I               III                   IV              II
B)             II              III                   I                 IV
C)             II              IV                   III              I
D)            IV            II                    I                 III
E)        IV             III                   II                I
(2003-ÖSS)
11. Bir hayvan hücresinde, enzim sentezi sonu­cunda aşağıdaki moleküllerden hangisinin miktarı artar?
A) ATP              
B)tRNA              
C)Aminoasit
D) mRNA
E) Su
(2005-ÖSS)
12. Normal olarak hücrelerde H202, katalaz enzi-miyle su ve oksijene parçalanır:
Bu olayla ilgili bir deneyde, karaciğer ve havuç­tan alınan doku örneklerinde aşağıdaki tabloda verilen işlemler uygulandıktan sonra bu örnekler, içinde eşit miktarda H202 bulunan 12 özdeş tü­pe ayrı ayrı konulmuş ve tabloda belirtilen sıcak­lıklarda tutulmuştur. Belirli bir süre boyunca tüp­lerdeki oksijen çıkışı gözlenmiş ve tabloda belir­tilen bulgular elde edilmiştir.
Bu deneyin bulgularına dayanarak,
I.      Enzimin belirli sıcaklıklarda işlev görmesi için bozulmamış (kaynatılmamış) olması ge­rekir.
II.     Enzim, hücre dışında da etkisini gösterir.
III.      Enzimin bulunması olayın başlaması için ye­terlidir.
IV.    Enzim, belirli sıcaklıkların üstünde geri dö­nüşümü olmayan değişime uğrar.
Yargılarından hangilerine varılabilir?
A) I ve III          
B) II ve III        
C)l, II ve III
D) I, II ve IV
E) II, III ve IV
(2005-ÖSS)
13. Hücrede gerçekleşen biyokimyasal olaylarla ilgili,
I.      Hücre içi enerji üreten reaksiyonların başlaması için enerji gerekir.
II.     Metabolik bir yolda yer alan enzimler birbiri­ni izleyerek işlev görür.
III.   Reaksiyonun başlaması için enzimin bulun­ması her zaman yeterlidir. Açıklamalarından hangileri doğrudur?
A) Yalnızl          
B) Yalnız II       
C) I ve lI
D) I ve III          
E) II ve III
(2006-ÖSS Fen-1)14.        Elçi RNA'ların enzimlere benzeyen yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Tekrar tekrar kullanılmaları
B)   Tek dizi nükleotit taşımaları
C)   Nükleotitlerden yapılmış olmaları
D)   Amino asitleri bağlamaları
E) Biyolojik şifreyi taşımaları
(1981-ÖYS)
15.   Aşağıdaki olayların hangisinde ATP sentezi de yapılır?
A)   Amino asitlerden proteinlerin oluşması
B)   Bir amipten iki amibin oluşması
C)   Yeşil bitkilerin C02 ve HgO'dan glikoz sentezlemesi
D)   Tuzlu su ortamında canlıların su kaybetmesi
E) Bitkilerin topraktan madensel bileşikleri alması
(1983-ÖYS)
16.   Baygınlık geçiren bir insana, çabucak şeker verilmesi gerekiyorsa aşağıdakilerden hangisini kullanmak en uygun olur?
A) Sakkaroz                       
B) Maktoz
C) Laktoz                           
D) Glikoz
E) Glikojen
(1983-ÖYS)
17.   İnsanlarda D vitamini eksikliği, aşağıdaki maddelerden hangilerinin vücuttaki dengesinin bozulmasına neden olur?
A) iyot-klor                         
B) Kalsiyum-fosfor
C) Sodyum-potasyum
D)Magnezyum-demir
E) Azot-bakır
(1985-ÖYS)
18.   Aşağıdakilerden hangisi, A ve D vitaminlerinin ortak özelliklerinden biridir?
A)   Suda erime
B)   Göz retinasının normal yapısının korunmasında rol oynama
C)   Güneş ışınları yardımı ile deride oluşma
D)   Karaciğerde depolanma
E)   Bağırsak bakterileri tarafından sentezlenme
(1987-ÖYS)
19.   Canlıların, hücrelerindeki biyokimyasal olayları ancak belli sıcaklık sınırları arasında yapabilmeleri, aşağıdaki moleküllerden hangisinin tipik özelliğine bağlıdır?
A) Su                                    
B) Protein
C) Madensel tuz                 
D) Yağ
E) Karbonhidrat
(1987-ÖYS)
20.   Bir DNA molekülünün tek zincirinde 607 adeninli, 703 sitozinli, 508 guaninli, 105 timinli nükleotit bulunmaktadır.
Bu moleküldeki adeninli ve sitozinli nükle-otitlerin toplamı DNA'nın tamamındaki nükle-otitlerin yüzde kaçıdır?
A) % 16
B)%30
C)%43
D)%50
E)%67
(1990-ÖYS)
21.   Mısır bitkisinin kök ucundaki hücrelerinde, solunum hızının belirli bir sıcaklık derecesine kadar arttığı, ancak daha yüksek sıcaklık derecelerine doğru, giderek azaldığı belirlenmiştir. Solunum hızındaki bu azalmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A)   Karbondioksitin ortamda birikmesi
B)   Enzimlerin etkinliklerinin değişmesi
C)   Ortamdaki oksijen miktarının azalması
D)   Suyun buharlaşması
E) Ortamdaki asit-baz dengesinin bozulması
(1993-ÖYS)
22.          Aşağıdakilerden hangisi, hücrede çalışan enzimlerin, reaksiyon hızını doğrudan etkilemez?
A)   Ortamın pH düzeyi
B)   Kofaktör konsantrasyonu
C)   Oksijen miktarı
D)   Substrat konsantrasyonu
E) Ortamın sıcaklığı
(1998-OYS)
23.   Bir fareye işaretlenmiş yağ molekülü verilmiş ve
fare bir süre aç bırakılmıştır.
Bu sürenin sonunda, işaretlenmiş karbonun karaciğerindeki glikojen molekülünde olduğu saptanmıştır. Bu durum, farenin karaciğer hücrelerinde;
I.        Yalnızca gliserolün depolamada kullanılması
II.       Yağların karbonhidratlara dönüşmesi
III.      Yağ asitlerinin kullanılmayıp, hücre dışına atılması
Olaylarından hangilerinin gerçekleştiğine ka­nıt olabilir?
A) Yalnız I        
B) Yalnız II       
C) I ve II
D) I ve III          
E) II ve III
(1998-ÖYS)
24.   D vitamini noksanlığı hangi hastalığı meydana getirir?
A)    Skorbit:
B)    Beriberi:
C)    Raşitizm,
D)   Kseroftalmi,
E) Kısırlık
(1968-ÜSS)
25.   Enzimlerin katalizlediği reaksiyonların hızı
aşağıdaki faktörlerin hangisi ile etkilenir?
A)    Enzim miktarı,
B)    Etkilenen madde miktarı,
C)    Enzim ve etkilenen madde çözeltisinin PH sı,
D)   Enzim ve etkilenen madde çözeltisinin ısısı,
E) Bunların hepsi.
(1971-ÜSS-Modern)
26.   Aşağıdaki bileşiklerden hangisi canlılarda
yönetici moleküldür?
A)   Difosfopiridin nukleotit,
B)   Adenozin trifosfat
C)   Enzim
D)   Protein
E) Deoksiribonukleik asit
(1973-ÜSS-Modern)
27.   Hayvanlarda karbon hidratlar hangi bileşikler
halinde depolanır?
A) Nişasta       
B) Glikojen      
CjAlbumin
D) Lesitin   
E) Miyoglobin
(1973-ÜSS-Klasik)
28.   Aşağıdaki ifadelerin hangisi ATP'nin canlılar için önemini belirtir?
A)   Fotosentezin ışık reaksiyonlarını yürütür.
B)   ADP ve fosfata hidrolizi çevreye enerji veren bir reaksiyondur.
C)   Kalıtımın temel maddesidir.
D)   Canlılardaki enerji gerektiren biyokimyasal reaksiyonlara enerji sağlar.
E) Hücre zarının dayanıklılığını sağlar.
(1974-ÜSS)
29.   Vitaminleri, polisakkarit, yağ ve proteinlerden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?
A)    Silindirilmeden kana geçmeleri
B)    Karbon, hidrojen, oksijen içermeleri
C)    İnorganik bileşik olmaları
D)   Enerji verici bileşikler olmaları
E)   Midede değişikliğe uğramaları
(1975-ÜSS)
30. Enzim, koenzim ilişkileri için aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
A)   Bir enzim tarafından yönetilen kimyasal reaksiyonlarda koenzim bulunması şart değildir.
B)   Koenzimler de enzimler gibi tekrar tekrar kul­lanılabilir.
C)   Koenzimler, proteinlerden daha küçük moleküllerdir.
D)   Belirli bir enzim daima belirli bir koenzimle birlikte çalışır.
E) Belirli bir enzimle çalışan koenzim başka
enzimlere yardımcı olamaz.
(1976-ÜSS)
31.   Enzim ile, etkinen madde arasındaki ilişkiyi, kilitle anahtar arasındaki ilişkiye benzetebiliriz. Enzimlere ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bu benzetmeyi yapmamıza yol açar?
A)   Enzimler sıcaklık değişmelerinden etkilenirler.
B)   Her enzim belirli bir etkinen maddeye özgüdür.
C)   Etkinen madde miktarı reaksiyon hızını etkiler.
D)   Her enzim belirli bir pH derecesinde çalışır.
E) Enzimler belirli koenzimlerle çalışırlar.
(1977-ÜSS)
33. "Enzimler etkinliklerini (aktivitelerini) etkinen maddenin dış yüzeyinden başlatır." genellemesini, aşağıdaki deneysel sonuçlardan hangisi destekler?
A)   Parçalama ile hücrelerden daha fazla enzim çıkartılması
B)   Dövülmüş karaciğerin, H202 yi daha hızlı katalizlemesi
C)   Kaynatılmış karaciğer parçalarının etkin (aktif) olmaması
D)   Kıyılmış etin, aynı miktar parça etten daha çabuk sindirilmesi
E) enzimlerin hücre dışında da etkin (aktif) olabilmesi
(1980-ÜSS)
 
Yukarıdaki grafiklerden A grafiği, bir bitki hücresinde sakkaroz (sükroz) yapımını gös­terirse, B grafiği bu olayla ilgili olarak aşağıdakilerde hangisini gösterebilir?
A) Enzim miktarını         
B) Fruktoz miktarını
C) Glikoz miktarını         
D) Su miktarını
E) ATP miktarını
(1978-ÜSS)
_____________ CEVAPLAR____________
1.B         2. B        3. B         4. B            5. A     6. C
7. B        8. A        9. B         10. C        11. E     12. D
13. C     14. A      15. C       16. D        17. B     18. D
19. B     20. D      21. B       22. C        23. B     24. C
25. E      26. E      27. B       28. D        29. A     30. E
31. B      32. A      33. D

 
 

 
 
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=