A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Canlıların Sınıflandırılması (Test-2)
 
1.   Aşağıdaki özelliklerden hangisi yalnızca memeli­ lere özgüdür?
A)   Karın boşluğu ile göğüs boşluğunu birbirinden ayıran kaslı diyafram yapısının olması
B)   Vücut sıcaklığının sabit olması
C) Kalbin dört odacıklı olması
D) Solunum pigmenti olarak hemoglobin bulundur­maları
E) Aşamalı sindirim yapabilmeleri
2.   Bir ev kedisinin sınıflandırılmasında;
I.       Omurga bulundurma
II.      Kas hareketi yapma ve heterotrof beslenme
III. Süt salgılama gibi özellikler kullanılır.
Bu özelliklerin âlemden türe doğru yapılan grup-lamada kullanım sırası aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A) I-II-III      
B) II-1 -III     
C) II - III -1
D) III - I - II                    
E) I - III - II
3.   I.   İki canlı arasındaki protein yapısı benzerliği
II. Homolog organ sayısı
III.Analog organ sayısı
Bilimsel sınıflandırmada yukarıdakilerden hangi­leri canlıların yakın akraba olduğunu kanıtlar?
A) Yalnız I     
B) Yalnız II   
C) Yalnız III
D) I ve II         
E) II ve III
4.   I.   Gerçek kök ve gövde bulundururlar.
II.    İletim demetleri vardır.
III.Çimlenme sırasında gerekli olan besin, tohumda­ki çeneklerden sağlanır.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri yalnızca to­humlu bitkilere özgüdür?
A) Yalnız II   
B) Yalnız III  
C) I ve II
D) II ve III      
E) I. II ve III
5.   Bitkiler; çiçekli ve çiçeksiz bitkiler olmak üzere iki ana grup altında sınıflandırılır.
Bu şekilde bir ayrımın yapılmasında öncelikli ola­rak aşağıdakilerin hangisi göz önünde bulundu­rulmuştur?
A) Anatomik özellikler
B)   Üreme ve gelişme ile ilgili özellikler
C)   Biyokimyasal özellikler
D)   Fizyolojik özellikler
E) Morfolojik özellikler
6.   Aynı şube içerisinde sınıflandırılan iki farklı canlı, aşağıdaki sınıflandırma birimlerinin hangisinde
kesinlikle birlikte bulunur?
A) Sınıf          
B) Âlem         
C) Takım
D) Cins            
E) Tür
7.   Aşağıda verilen özelliklerden hangisi kapalı to­humlu bitkiler için doğru değildir?
A) Tohumlarında çenek bulundururlar.
B)   Tohum etrafında meyve bulunur.
C) Haploid yaşam süresi oldukça kısadır.
O) Çift çeneklilerin tümü çok yıllıktır.
E)   Çok yıllık ve çift çenekli bitkilerde kambiyum bu­lunur.
 
a.
Canlı türü
Boşaltım
artığı
Döllenme
Dolaşım sistemi
Solunum organı
 
I
Üre
İç
Kapalı
Akciğer
 
II
Amonyak
Dış
Kapalı
Solungaç
 
III
Ürik asit
iç
Açık
Trake
 
IV
Ürik asit
iç
Kapalı
Akciğer
Yukarıda özellikleri verilen canlılardan hangi ikisi yakın akrabadır?
A) I ve II       
B) I ve III      
C) I ve IV
D) II ve III      
E) III ve IV

9.   Sürüngenler ile kuşların birbirlerine akraba ol­dukları;
I.       Üremelerinde iç döllenme dış gelişme görülmesi
II.   Kemiklerde hava boşluğunun bulunması
III.Ter bezlerinin bulunması
özelliklerinden hangilerine bakılarak söylenebi­lir?
A) Yalnız I    
B) Yalnız II   
C) Yalnız III
D) II ve III     
E) I, II ve III
10. I.   Trake solunumu
II. Vücudun segmentli yapıda olması
III.Çok hücreli olma
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri hayvan­ların tümü için ortaktır?
A) Yalnız I     
B) Yalnız II   
C) Yalnız III
D) I ve II         
E) II ve III
11. Belirli bir hayvan grubunun özellikleri şunlardır:
   Çoğu karada yaşamaktadır.
   Trake solunumu yapmaktadırlar.
   Vücutları; baş, göğüs ve karın olmak üzere 3 par­çadan oluşmuştur.
   Başlarında bir çift bileşik göz ve 1 çift anten var­dır.
Bunların birlikte bulunduğu en küçük sınıflandır­ma birimi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Âlem         
B) Şube          
C) Sınıf
D) Tür            
E) Cins
12. Aşağıda verilen özelliklerden hangisi sadece me­meliler sınıfına özgü olup, diğer omurgalı hayvan­larda görülmez?
A) Kapalı dolaşım
B)    Vücut sıcaklığının sabit olması
C)   Kalbin 4 odacıklı olması
D)   Boşaltım ve sindirim atıklarının ayrı açıklıktan dışarı atılması
E) Metanefroz böbreklerin bulunması
13. X canlısından alınan serum; K, L, M, N ve P canlıla­rına verildiğinde, kandaki çökelme oranları tablodaki gibi olmuştur.
 
Canlılar
Çökelme oranı
K + serum
%40
L + serum
%5
M + serum
%15
N + serum
%25
P + serum
%60
Buna göre; X canlısı, verilen canlı türlerinden hangisine diğerlerinden daha yakın akrabadır?
A) K     B) L       C) M     D) N    E) P
14. Aşağıdakilerden hangisi tüm canlı türleri için or­tak bir özelliktir?
A)   Hücresel solunum sırasında ETS nin görev yap­ması
B)   Işık enerjisinden yararlanarak ATP sentezlen-mesi
C)   Basit organik moleküllerden kompleks maddele­rin sentezlenmesi
D)   Glikojen depo edilmesi
E) Zar bulunduran organellere sahip olunması
15. Aşağıdaki ortamların hangisinde virüslerin çoğalması sağlanabilir?
A)   Kaynatılmış su
B)   Besin çözeltisi
C)   Bakteri kültürü
D)   Glukoz çözeltisi
E) Fizyolojik tuzlu su
16.İki farklı canlı türü, aynı kültür ortamında uzunca bir
süre beraber yaşamaktadır.
Kültür ortamındaki 02 ve C02 gazlarının oranla­rında bir değişimin olmaması için canlıların, aşa­ğıdaki özelliklerden hangisine sahip olmaları ge­rekir?
A)   Her iki canlı türü de kemosentetik
B)   Türlerden biri aerob, diğeri fotosentetik
C)   Her canlı türü de aerob
D)   Her iki canlı türü de anaerob
E) Türlerden biri aerob, diğeri parazit

17. Bakterilerde görülen;
I.       Konjugasyon,
II.      Mutasyon,
III. Modifikasyon
olaylarından hangileri yeni gen kombinasyonları oluşumuna neden olur?
A) Yalnız I     
B) Yalnız II    
C) Yalnız III
D) I ve II        
E) I, II ve III
18. Aşağıdakilerden hangisi bakteri ve virüsler için ortak bir özelliktir?
A) Zorunlu parazit olma
B)   Canlılarda hastalık yapma
C)Uygun olmayan koşullarda endospor haline ge­lebilme
D)   ATP üretme
E) Enzim sentezleme
19. I.      Mavi - yeşil algler
II.     Tek çenekli bitkiler
III.   Kapalı tohumlu bitkiler
Yukarıdaki canlı gruplarının hangilerinde, karbon­dioksitten, glukozun sentezlendiği olaylar hücre­sel bir organel içinde gerçekleşir?
A) Yalnız I     
B) Yalnız II   
C) Yalnız III
D) I ve III       
E) II ve III
20. Hayvanlar âleminde yer alan iki organizma;
I.       Kromozom sayısı,
II.      Doku çeşidi,
III. Transkripsiyon gerçekleştirme özelliklerinin hangileri bakımından kesinlikle ay­nıdır?
A) Yalnız I     
B) Yalnız II    
C) Yalnız III
D) I ve II        
E) I, II ve III
21. Canlı gruplarından bazıları aşağıdaki gibidir:
I.       Parazit bakteriler
II.      Mavi-yeşil algler
III. Derisidikenliler
Bu canlıların hangilerinde glikoliz olayının olu­şumunu kontrol eden enzimler bulunur?
A) Yalnız II   
B) Yalnız III  
C) I ve II
D) I ve III       
E) I, II ve III
22. Aşağıdaki özelliklerden hangisi volvoks ve çok hücreli organizmalar arasındaki farklardan biri­sidir?
A)Doku yapısı
B)Hücre organelleri
C)Polipeptid sentezi
D)Glukozun yıkımı
E)   Hareket edebilme
23. Bütün üyeleri fotosentez yapabilen ve ONA mo­lekülleri sitoplazmada bulunan canlı grubu aşağıdakilerin hangisinde belirtilmiştir?
A) Bakteriler            
B) Mavi-yeşil algler
C) Eğrelti otları        
D) Algler
E) Kök ayaklılar
24. Hayvanlar âleminin;
I.       Gagalı memeli
II.     Plasentalı memeli
III.    İç iskeleti olan
gruplarının kapsadığı canlı çeşidinin çok olandan az olana doğru sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibidir?
A) I-II-III      
B) II-III-I      
C) III -1 - II
D) I - III - II   
E) III - II -1
25.Aşağıda üç ayrı türün, tür adları verilmiştir:
Canis lupus •    
Canis familiaris
Canis latran
Bu üç tür, sistematiğin hangi biriminden itibaren birlikte yer alırlar?
A) Tür            
B) Cins          
C) Familya
D) Sınıf           
E) Takım
 
 
DOGRV SEÇENEKLER
 
1.A
2.B
3. D
4.B
5.B
6.B   :
7. D
8.C
9. A
10. C
11. c
12. D
13.B
14. C
15.c
16.B
17. D
18.B
19. E
20. C
21. E
22. A
23. B
24. E
25. B
 
 
 
 
 
 
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=