A d @ b- Biyoloji Sitesi
  CTB Genel-2
 
1.        I. Boşaltım, II. Üreme, III. Çok hücreli olma, hangileri canlıların ortak özeliklerindendir?
a.        yalnız III
b.        I ve II
c.        I ve III
d.        II ve III
e.        I, II ve III
2.        Aşağıdakilerden hangisi suyun özelliklerinden biri değildir?
a.        enerji vericidir
b.        taşıyıcıdır
c.        çözücüdür
d.        sindirimde kullanılır
e.        enzimelerin çalışması için gereklidir
3.        aşağıdakilerden hangisinin hiçbir çeşidi organik yapılı değildir?
a.        asit
b.        mineral
c.        karbonhidrat
d.        yağ
e.        vitamin
4.        insanlarda D vitamini eksikliği aşağıdaki maddelerden hangilerinin vücuttaki dengesinin bozulmasına neden olur?
a.        kalsiyum – fosfor
b.        iyot – flor
c.        sodyum – potasyum
d.        magnezyum – demir
e.        azot – bakır
5.        aşağıdakilerden hangisi monosakkarit örneği değildir?
a.        riboz
b.        PGAL
c.        glikoz
d.        Maltoz
e.        Fruktoz
6.        hidrolizi için 125 molekül su kullanılan bir nişasta molekülünde bulunan glikozlardan, kaç maltoz sentezlenir?
a.        124      b) 125     c) 126     d) 62    e) 63
7.        aşağıdaki karbonhidratlardan hangisinde glikozit bağına rastlanmaz?
a.        maltoz
b.        sukroz
c.        selüloz
d.        galaktoz
e.        glikojen
8.        30 glikoz ve 80 maltoz nişasta oluşturmak üzere kullanılıp birbirlerine bağlanıyorlar. Tepkime sonunda oluşan toplam su molekülü sayısı kaçtır?
a.        29
b.        79
c.        108
d.       110
e.        109
9.        aşağıdaki organik moleküllerden hangisinde glikozit bağı bulunmaz?
a.        sakaroz
b.        nişasta
c.        fruktoz
d.        maltoz
e.        selüloz
10.     aşağıda verilen organik molekül çiftlerinden hangisi ayın hücre tarafından sentezlenemez?
a.        glikoz – nişasta
b.        laktoz – glikojen
c.        maltoz – glikojen
d.        sükroz – nişasta
e.        nişasta – selüloz
11.     bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır. Hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde bitki özütünün aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir? (1999)
a.        nişasta ayracı + nişasta yıkan enzim
b.        monosakkarit + nişasta yıkan enzim
c.        nişasta yıkan enzim + monosakkarit ayracı
d.        nişasta + monosakkarit ayracı
e.        monosakkarit + monosakkarit ayracı
12.     30 molekül yağın hidrolizi için gerekli su, kaç molekül glikozun birleşerek nişastayı oluşturması sırasında açığa çıkar?
a.        91
b.        30
c.        89
d.        90
e.        179
13.     yağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.        metabolik su deposudur
b.        canlının yapısında en çok bulunan moleküldür
c.        iç organları darbelerden korurlar
d.        bazı hormonların yapısını oluştururlar
e.        enerji verirler
14.     aşağıdakilerden hangisi yetersiz protein alınması sonucu meydana gelen olaylardan biri değildir?
a.        büyümenin hızlanması
b.        bağışıklığın zayıflaması
c.        yaraların geç iyileşmesi
d.        kasların zayıflaması
e.        zarar gören hücrelerin yerine yenisinin yapılamaması
15.     yapısında 97 peptit bağı yeralan bir proteinde en fazla kaç çeşit aminoasit bulunabilir?
a.        64           b) 96          c) 97          d) 20            e) 98
16.     aşağıdakilerden hangisi organik organik bir bileşik değildir?
a.        vitamin
b.        protein
c.        yağ asidi
d.        enzim
e.        karbondioksit
17.     karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonda incelendiğinde dokularda aşağıdakilerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez? (1998)
a.        gliserolün
b.        glikojenin
c.        yağ asitlerinin
d.        temel amino asitlerin
e.        karbondioksitin
18.     Terliksi hayvan kültürüne Kongo kırmızısı ile boyanmış bira mayası süspansiyonu konuyor. Terliksi hayvanların önce kırmızı renge boyanan besi kofullarının bir iki dakika sonra mavileştiği gözleniyor. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin meydana geldiğine bir kanıttır? (1984)
a.        Glikojenin glikoza yıkılmasına
b.        Yağların sentezlenmesine
c.        Sakarozun parçalanmasına
d.        Selülozun basit birimlere ayrılmasına
e.        Proteinlerin sindirilmesine
19.     aşağıdaki vitaminlerden hangisinin fazlası vücutta depolanmayıp dışarı atılır?
a.        A          b) D        c) C            d) E          e) K
20.     aşağıdakilerden hangisi A ve D vitaminlerinin ortak özelliklerinden biridir? (1987)
a.        suda erime
b.        göz retinasının normal yapısının korunmasında rol oynama
c.        karaciğerde depolanma
d.        güneş ışınları yardımıyla deride oluşma
e.        bağırsak bakterileri tarafından sentezlenme
21.     Aşağıdakilerden hangisinin sürekli artışı enzimlerce katalizlenen bir tepkimenin bir süre sonra durmasına neden olur?
a.        ortama eklenen enzim miktarı
b.        sıcaklık
c.        ortamdaki su miktarı
d.        aktivatör miktarı
e.        substrat yüzeyi
22.     aşağıdaki özelliklerden hangisi bütün enzimler için bütün enzimler için ortak değildir?
a.        tersinir çalışırlar
b.        yapılarında protein bulunur.
c.        aktifleşme enerjisini düşürürler
d.        peptit bağı taşırlar
e.        en az % 15 sulu ortamda çalışırlar
23.     aşağıdaki enzim çeşitlerinden hangisi üretildiği şekilde işlev göremez?
a.        amilaz
b.        pepsinojen
c.        lipaz
d.        ATPaz
e.        maltaz
24.     aşağıdakilerden hangisi hücrede enzimlerin reaksiyon hızını doğrudan etkilemez? (1998)
a.        oksijen miktarı
b.        ph düzeyi
c.        sıcaklık
d.        substrat konsantrasyonu
e.        kofaktör konsantrasyonu
25.     1600 nükleotidli bir DNA molekülünde 400 guanin nükleotid bulunmaktadır. Bu DNA molekülünde toplam kaç tane hidrojen bağı bulunur?
a.        1600
b.        1200
c.        800
d.        2000
e.        400
26.     aşağıdakilerden hangisi DNA yı RNAdan ayıran bir özelliktir?
a.        nükleotidlerden oluşma
b.        adenin bazı taşıma
c.        fosfat bulundurma
d.        sitoplazmada bulunma
e.        çift zincirli olma
27.     3600 nükleotidli bir DNA’nın yapısına 200 guanin nükleotid varsa, bu DNA daki toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?
a.        3600
b.        4000
c.        4200
d.        3800
e.        4400
28.     2400 nükleotidli bir DNA da 100 tane adenin nükleotid bulunmaktadır. Bu DNAdaki pürin bazı sayısının pirimidin bazı sayısına oranı kaçtır?
a.        1/24        b) ½      c ) 2      d )24          e) 1
29.     bir DNA molekülünün dek zincirinde 607 adeninli 703 sitozinli 508 guaninli 105 timinli nükleotit bulunmaktadır. Bu molekülde adeninli ve sitozinli nükleotitlerin toplamı DNA’nın tamamındaki nükleoetitlerin yüzde kaçıdır? )1990)
a.        % 16     b) % 43  c) % 50  d) % 30    e) % 67
30.     aşağıdakilerden hangisi DNA’nın kendini doğru olarak eşlediğine karar verebilmek için yeterli kanıt sağlar? (1995)
a.        nükleotidlerin yapısı
b.        deoksiribozların yapısı
c.        organik bazların dizilişi
d.        zayıf bağların yapısı
e.        fosfat bağlarının dizilişi
31.     aşağıdaki nükleotid dizilimlerinden hangisi DNAya ait olamaz?
a.        SGA    b) UAS c) TAT d)AAA e) GGA
32.     Aşağıdaki özelliklerden hangisi hiçbir RNA çeşidinde görülmez?
a.        kendini eşlemek
b.        aminoasitleri ribozoma taşımak
c.        ribozomun yapısına katılmak
d.        çekirdekten sitoplazmaya genetik bilgi taşımak
e.        urasil bazı bulundurma
33.     elçi RNA’ların enzimlere benzeyen yönü aşağıdakilerden hangisidir? (1981)
a.        tek dizi nükleotit taşımaları
b.        tekrar tekrar kullanılmaları
c.        nükleotitlerden yapılmış olmaları
d.        amino asitleri bağlamaları
e.        biyolojik şifreyi taşamaları
34.     Aşağıdakilerden hangisi endergonik bir tepkime değildir?
a.        Oksijenli solunum
b.        Kas faaliyeti
c.        Protein sentezi
d.        Sinirsel iletim
e.        Yağ sentezi
35.     Aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında ATP oluşur?
a.        Protein sentezi
b.        Nişasta sindirimi
c.        Hücre bölünmesi
d.        Hücresel solunum
e.        Kas çalışması
36.     bir insanın bazal metabolizması ölçülürken aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur? (1988)
a.        vücut yüzeyinin hesaplanmasına
b.        en son besinin ölçme işleminden 12 saat önce alınmasına
c.        ölçme sırasında kişinin tam dinlenme halinde tutulmasına
d.        ölçme sırasındaki ortam sıcaklığının saptanmasına
e.        en son alınan besinlerin kalori değerinin hesaplanmasına
37.     Yapı ile görev ilişkisi aşağıdaki hangi çiftte yanlış verilmiştir?
a.        Çekirdek-Kalıtım
b.        Kloroplast-fotosentez
c.        Mitokondri-solunum
d.        Golgi aygıtı-Kompleks molekülleri parçalama
e.        Hücre zarı-Osmoz
38.     Gelişmiş organizasyonlu tipik bir bitki hücresinde aşağıda verilenlerin hangisi bulunmaz?
a.        Ribozom  
b.        Lökoplast  
c.        Çekirdekçik  
d.        Selüloz çeper
e.        Endositoz cebi  
39.     Hücre zarından difüzyonla geçebilen maddelerin geçiş hızı aşağıdaki faktörlerin hangisi tarafından etkilenmez?
a.        Sıcaklık
b.       Molekülün büyüklüğü
c.        Hücre zarındaki enzim çeşitleri
d.       Molekül yoğunluğu
e.        Hücre zarının yüzeyi
40.     Hem bitki hem de hayvan hücrelerinde bulunan ortak yapı aşağıdakilerden hangisidir?
a.        Hücre çeperi  
b.        Plastid  
c.        Hücre zarı
d.        Kloroplast  
e.        Büyük koful   

 
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=