A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Canlıların Ortak Özellikleri (Test) - Cevaplar
 
CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİYLE İLGİLİ TEST SORULARI (CEVAPLAR)
1.       Tüm canlılar tarafından gerçekleştirilebilen temel hayatsal olaylarla ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a.       Organik besinlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan enerji ile ATP sentezi yapılmasına hücresel solunum denir.
b.      Her canlı kendine özgü bazı molekülleri sentezlemek zorundadır.
c.       Heterotrof canlılar ihtiyaç duydukları ATP’yi dış ortamdan hazır olarak alırlar
d.      Canlılar dış ortamlarıyla etkileşim halinde olan sistemlerdir.
e.      Tek veya çok hücreli yapıdaki tüm canlılar belirli bir organizasyona sahiptir.
2.       Aşağıda verilen canlıların özellikleri ile ilgili açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a.       Çok hücreli canlılardan doku organ sistem düzeyinde bir organizasyon bulunabilir
b.      Tüm canlılar ATP sentezler ve kullanır
c.       Canlılar çevresel uyaranlara karşı tepki gösterirler
d.      Canlılar biyolojik olaylarda enzim kullanırlar
e.      Tek hücreli canlılar içerisinde besinlerini kendileri üretebilen tür yoktur
3.       Canlıların hayatsal olaylarını gerçekleştirebilmek için enerji ihtiyaçlarını karşılamaları canlıların aşağıdaki ortak özelliklerinden hangisinin tanımıdır?
a.       Hareket
b.      Solunum
c.       Üreme
d.      Dolaşım
e.      Boşaltım
4.       Beslenme tüm canlıların sahip olduğu özelliklerinden birisidir. Aşağıdakilerden hangisi canlıların beslenme faaliyetlerini gerçekleştirme nedenleri arasında sayılmaz?
a.       Canlıların yapısına katılacak moleküllerin temin edilmesi.
b.      Canlılık faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için gerekli olan ATP enerjisinin üretimi için hammadde temini
c.       Hücrede düzenleyici olarak görev alacak bazı maddelerin karşılanması
d.      Farklı özelliklere sahip organizmaların oluşumu için gerekli yeni genlerin temin edilmesi
e.      Canlıya özgü kopleks moleküllerin üretimi için gerekli olan monomerlerin karşılanması
5.       Gelişmiş yapılı çok hücreli hayvanlara ait
1.hücre 2. Molekül 3. Organel 4. Doku 5. Organ yapıların organizasyon düzeylerine göre basitten karmaşığa doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
a.       2-1-3-4-5
b.      1-3-2-5-4
c.       2-3-1-4-5
d.      2-3-5-1-4
e.      1-2-4-5-3
6.       Belirli bir yaşam alanında bulunan tüm canlı bireyler
1.dış ortamdan hazır organik besin alma
2. Çevresel uyarılara karşı tepki oluşturma
3. Metabolizma sonucu ortaya çıkan atıkların hücreden uzaklaştırılması
4. Eşeyli üreme ile neslin devamının sağlanması
özelliklerinden hangisine sahiptirler?
a.       Yalnız 3
b.      1 ve 3
c.       2 ve 3
d.      1,2 ve 4
e.      1,2,3,4,
7.       Canlılarda görülebilen
1. Organik besin monomerlerinin oksijen ile yıkıma uğratılması
2.inorganik maddelerden organik besin sentezlenmesi
3.metabolizma atıklarının hücreden uzaklaştırılması
4.aktif olarak yer değiştirilmesi    gibi durumlardan hangileri bir hücreli canlıların tümünde görülür?
a.       Yalnız 3
b.      1 ve 3
c.       2 ve 4
d.      3 ve 4
e.      1, 2 ve 4
8.       Aşağıdaki olaylardan hangisi bütün canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleştirilir?
a.       O2 kullanma
b.      Glikoz sentezleme
c.       Eşeyli üreme
d.      ATP sentezleme
e.      Aktif olarak yer değiştirme
9.       Aşağıdaki olaylardan hangisi sadece bazı canlı türleri tarafından gerçekleştirilir?
a.       Anabolizma
b.      Katabolizma
c.       Solunum
d.      Fotosentez
e.      Üreme
10.   Çok hücreli canlılarda görülebilen bir organizasyon aşağıdaki gibidir.
xàhücreàyàzàsistem àorganizma     verilen şemada x,y, z yerlerine hangileri gelmelidir?
 
X
Y
Z
A
Hücre
doku
organ
B
Organel
hücre
Doku
C
molekül
doku
Organ
D
hücre
doku
Organel
E
Molekül
Organ
doku
11.   Canlılarda boşaltım ürünlerinin atılmasında, kontraktil koful, hücre zarı, alev hücresi, böbrek gibi yapılar görev yapar. Farklı canlılarda farklı boşaltım yapılarının gelişmesinde canlının
1. Yaşama alanı
2. Gelişmişlik derecesi
3. Kalıtsal yapı
4. Üreme şekli,   özelliklerinden hangilerinin etkili olduğu söylenebilir?
a.       Yalnız 1
b.      1 ve 3
c.       2 ve 4
d.      1, 2 ve 3
e.      2, 3 ve 4
12.   Canlılarda meydana gelen
1.ışık enerjisini organik besin yapısına depo etme
2. Hücresel solunum tepkimeleri ile enerji elde etme
3. Çoğalarak neslin devamını sağlama
4. Metabolizma atıklarını vücuttan uzaklaştırma,   gibi olaylardan hangileri ototrof ve heterotroflarda ortak olarak gerçekleşir?
a.       Yalnız 2
b.      1 ve 3
c.       3 ve 4
d.      1,2 ve 4
e.      2, 3 ve 4
13.   Molekülàorganelàhücreàdokuàorganàorganizma,   verilen canlardan hangisi bu organizasyon düzeylerinin hepsini bulundurmaz?
a.       Akağaç
b.      Balık
c.       Öglena
d.      Şapkalı mantar
e.      Sürüngen
14.   Bir hücreli canlılar çevresinden gelen uyarılara karşı tepki gösterirler. Buna göre,
1. Öğlenanın ışığa doğru hareket etmesi,
2. Pürümasyumun soğuk sudan uzaklaşma hareketi
3. Amipin ortamdaki besine doğru yönelmesi , gibi hareket çeşitlerinden hangileri çevresel uyarılara bağlı olarak gerçekleşir?
a.       Yalnız 2
b.      1 ve 2
c.       1 ve 3
d.      2 ve 3
e.      1, 2 ve 3
15.   Canlılarda görülen hareket biçimlerine ait aşağıdaki verilen yargılardan hangisi doğru değildir?
a.       Bir hücreli canlılarda aktif hareket sil ve kamçı gibi yapılarla sağlanır
b.      Tüm canlılar çevrelerindeki çeşitli uyaranlara tepki gösterir
c.       Çok hücreli canlıların tümünde harekete yardımcı iç iskelet bulunur
d.      Bitkiler durum ve yön değiştirme hareketi yaparlar.
e.      Gelişmiş hayvanlarda hareket güçlü kaslar ile sağlanır
16.   Canlılarda metabolik faaliyetler sonucunda oluşturulan atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması gerekir. Bu olaya boşaltım denir. Bir hücreli organizmalar atık maddelerini hücre zarından dışarı atar. Tatlı suda yaşayan bir hücreli canlılarda suyun boşaltılmasında kontraktil koful  adı verilen yapı görev alır. Çok hücreli çilek bitkisinde ise gövdeden gelen fazla su yaprak uçlarından damlama ile atılır. Yukarıda verilen bilgiye göre
1. Canlılarda boşaltım ürünlerinin vücuttan uzaklaştırılma şekilleri farklılık gösterebilir.
2. Bir hücreli canlıların tümünde suyun fazlası kontraktil kofullar ile boşaltılır.
3. Çok hücreli canlılarda atık ürünlerin boşaltılmasında özelleşmiş doku ve organlar görev alır, yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a.       Yalnız 1
b.      Yalnız 2
c.       Yalnız 3
d.      1 ve 3
e.      2 ve 3
17.   Aşağıda verilenlerden hangisi canlı varlıkları cansız varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?
a.       İnorganik ve organik moleküllerden oluşma
b.      Yapım ve yıkım faaliyetlerini gerçekleştirme
c.       Çevresel uyarılara yanıt verme
d.      Besinleri parçalayarak enerji üretme
e.      Çoğalarak neslini devam ettirme
18.   Canlıların kendine benzer yeni bireyler meydana getirmesine üreme denir. Bazı canlılar mitoz bölünmeler ile aynı kalıtsal yapıda yeni bireyler oluşturarak eşeysiz üreme yaparken bazı canlılar eşeyli üreme ile farklı kalıtsal özelliklere sahip bireyler oluştururlar. Yukarıda verilen bilgiye göre ,  
1. Üreme türün devamını sağlar,
2. Tüm canlılar hem eşeyli hem eşeysiz üreme yapabilirler,
3. Farklı canlı türlerinin üreme şekli farklılık gösterebilir,
4. Tüm canlılar kendileriyle aynı kalıtsal yapıda yavru bireyler oluşturur,   yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
a.       Yalnız 3
b.      1 ve 3
c.       2 ve 4
d.      1, 2 ve 3
e.      2 , 3 ve 4
19.   Omurgalı hayvanların,
 1. Organ ve sistemlere sahip olma,
2. Eşeyli üremeyi gerçekleştirme,
3. Kas gücü ile hareket etme,
4. Besinlerin yıkımı ile enerji üretme, özelliklerinden hangileri tüm canlılar içen ortaktır?
a.       Yalnız 3
b.      Yalnız 4
c.       1 ve 2
d.      1 ve 4
e.      2 ve 4
20.   Aşağıda verilenlerden hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir?
a.       Dokulardan oluşma
b.      Solunum yapma
c.       Atık maddeleri boşaltma
d.      Besin tüketme
e.      Uyarılara tepki verme
21.   Fotosentezle kemosentez arasındaki fark fotosentez enerji kaynağı olarak ışık kullanılırken kemosentezde enerji kaynağı olarak inorganik maddelerin oksitlenmesiyle ortaya çıkan enerjinin kullanılmasıdır. Bunlara göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılmaz?
a.       Kemosentezde ışık enerjisi kullanılmaz
b.      Fotosentezde ATP hem üretilir hem tüketilir
c.       Tüm ototroflar karbondioksit tüketir
d.      Fotosentetikler ışık enerjisini klorofil sayasinde ATP’ye çevirirler
e.      Tüm ototroflar oksijeni sadece üretir
22.   Hareketle ilgili olarak,
1. Bir hücreli canlılar hareket edemezler,
2. Bitkiler durum değiştirme şeklinde hareket edebilir,
3. Sadece hayvanlar aktif hareket edebilir. Yargılarından hangileri doğrudur?
a.       Yalnız 1
b.      Yalnız 2
c.       Yalnız 3
d.      1 ve 3
e.      1, 2 ve 3
23.   Canlıların iç dengelerini (homeostasi) korunmasına,
1. Solunum organından CO2 atılması,
2. Deriden terleme yapılması,
3. Boşaltım sisteminden atıkların uzaklaştırılması, olaylarından hangileri katkı sağlar?
a.       Yalnız 1
b.      Yalnız 2
c.       Yalnız 3
d.      1 ve 3
e.      1, 2 ve 3
24.   Canlılar büyüme, gelişme ve enerji gereksinimlerini karşılamak için öncelikli olarak aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştirmek zorundadır?
a.       Hücreler arası organizasyon
b.      Üreme
c.       Beslenme
d.      Boşaltım
e.      Dolaşım
25.   Tüm canlılar bir yada çok sayıda hücreden oluşur. Bazı bir hücreliler bir arada koloni oluşturarak da yaşamlarını sürdürebilir. Bu bilgilere dayanarak,
1. Tüm canlılar çok hücrelidir,
2. Tüm canlılar koloni oluşturabilir,
3. Tüm canlılar hücreye sahiptir, genellemelerinden hangileri yapılabilir?
a.       Yalnız 1
b.      Yalnız 2
c.       Yalnız 3
d.      1 ve 3
e.      2 ve 3
26.   Canlılardan enerji üretme ve tüketmeyle ilgili olarak,
1. Canlılar için reaksiyonlarda kullanılabilir enerji ATPden sağlanır.
2. ATP sadece oksijenli solunumla üretilir.
3. Sadece kendi besinini üretemeyen canlılar solunum yapar. Yargılarından hangileri doğrudur?
a.       Yalnız 1
b.      Yalnız 2
c.       Yalnız 3
d.      1 ve 3
e.      2 ve 3
27.   Bir hücrede gerçekleşen yapım ve yıkım olaylarının hepsine birden metabolizma denir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi hücrede gerçekleşen metabolik bir olay değildir?
a.       Fotosentez
b.      Hücre dışı sindirim
c.       Solunum
d.      Protein sentezi
e.      Enzim üretimi
28.   Canlılar;
1. ATP üremi için gerekli enzimleri taşıma,
2. Hücre dışı sindirim yapma,
3. Aktif hareket etme, özelliklerinden hangilerine ortak olarak sahip olabilirler?
a.       Yalnız 1
b.      Yalnız 2
c.       Yalnız 3
d.      1 ve 3
e.      2 ve 3
29.   Canlılarda meydana gelen olaylardan bazıları şöyledir;
1. ATP sentezi 
2. İnorganik maddelerden organik madde sentezi,
3. Nükleik asit sentezleme,
4. Basit organik bileşiklerden komleks organik bileşik sentezleme. Olaylarından hangileri tüm canlılar tarafından ortak olarak gerçekleştirilebilir?
a.       1 ve 3
b.      1 , 2 ve 4
c.       1, 3 ve 4
d.      2, 3 ve 4
e.      1,2,3 ve 4
30.   Canlıların nesillerini devam ettirmek amacıyla kendilerine benzer yeni organizmalar oluşturmasına üreme denir. Üreme olayı eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olmak üzere ikiye ayrılır. Buna göre canlılar aşağıdaki olaylardan hangisini doğrudan üreme olayına bağlantılı olarak gerçekleştirmek zorundadır?
a.       Hareket
b.      Organizasyon oluşturma
c.       Fotosentez
d.      Hücre bölünmesi
e.      Enerji üretme
31.   Üremenin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
a.       Metabolizma olaylarının sürekliliğinin sağlanması
b.      Canlıların nesillerinin devam ettirilmesi
c.       Hücre sayısının artması
d.      Kalıtsal yapının yavru bireylerde korunması
e.      Protein sentezinin hızlanması
32.   Doğada kendi haline bırakılan her şey düzensizliğe gider. Canlılar enzim kullanabilme yetenekleri sayesinde belli organizasyon çerçevesinde yaşamlarını sürdürür. Çok hücreli canlılarda organizasyon basamakları basitten karmaşığa doğru hangisinde doğru sıralanmıştır?
a.       Doku –hücre-organ-sistem-organizma
b.      Organ-organizma-doku-sistem-hücre
c.       Hücre-doku-organ sistem- organizma
d.      Organizma-organ-doku-hücre-sistem
e.      Sistem-hücre-organizma-doku-organ
33.   Canlıları oluşturan hücrelerle ilgili olarak;
1. Prokaryot hücrelerde kalıtım maddesi bulunur.
2. Ökaryot hücreler yönetici molekül içerirler.
3. Prokaryot hücrelerin tamamı zarlı organele sahiptir. Yargılarından hangileri doğrudur?
a.       Yalnız 1
b.      Yalnız 2
c.       Yalnız 3
d.      1 ve 2
e.      1, 2 ve 3
34.   Çok hücreli canlılarda;
1. Oksijenli solunum ile ATP sentezleme,
2. Eşeysiz üreme ile birey sayısını arttırma,
3. Protein ve enzim üretebilme. Özelliklerden hangileri ortak değildir?
a.       Yalnız 1
b.      1 ve 2
c.       1 ve 3
d.      2 ve 3
e.      1, 2 ve 3
35.   Kendi besinlerini üretebilen fotosentetik bir canlı besinlerini üretebilmek için aşağıdakilerden hangisine doğrudan gerek duymaz?
a.       Enzim
b.      Klorofil
c.       Karbondioksit
d.      Işık
e.      Oksijen
36.   Solunum, besinlerin oksijenli veya oksijensiz olarak parçalanması sonucu yapılarındaki enerjinin açığı çıkarılmasıdır. Bu bilgilere dayanarak, canlının enerji üretmek için;
1. Besin,
2. Oksijen,
3 mitokondri, faktörlerinden hangilerine kesinlikle gereksinim duyduğu kararına varılır?
a.       Yalnız 1
b.      Yalnız 2
c.       Yalnız 3
d.      1 ve 3
e.      2 ve 3
37.   Aşağıdakilerden hangisi her bir canlının sahip olması gereken özelliklerden değildir?
a.       Metabolik faaliyetler sonucu boşaltım ürünü oluşturma
b.      Enzim kullanma
c.       Beslenme
d.      Solunum ile ATP sentezleme
e.      Hücrelerinde çekirdek bulundurma
38.   Bir hücrede gerçekleşen yapım (anabolizma) ve yıkım (katabolizma) olaylarının hepsine birden metabolizma denir. Bu bilgilere göre;
1. Fotosentez,
2. Solunum,
3. Hidroliz,
4. Dehidrasyon sentezi , olaylarından hangileri anabolizma hangileri katabolizma kapsamında değerlendirilir?
 
Anabolizma
katabolizma
A
1 ve2
3 ve 4
B
1 ve 3
2 ve 4
C
1 ve 4
2 ve 3
D
2 ve 3
1 ve 4
E
3 ve 4
1 ve 2
39.   Tüm canlılarda ;
1. Fotosentez yapma,
2. Solunum ile enerji üretme,
3. Protein ve enzim sentezleme, özelliklerinden hangileri ortaktır?
a.       Yalnız 1
b.      Yalnız 2
c.       Yalnız 3
d.      1 ve 3
e.      2 ve 3
40.   Çeşitli canlılarda büyüme ve gelişme ;
1. Hücre sayısında artış,
2. Hücre hacminde artış,
3. Protein sentezinde artış, faktörlerinden hangileriyle sağlanabilir?
a.       Yalnız 1
b.      Yalnız 2
c.       Yalnız 3
d.      1 ve 2
e.      1, 2 ve 3
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=