A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Canlıların sınıflandırılması-1 (Test)
 

 

Test:1 Canlıların Sınıflandırılması

 

1.Bir grup canlının aynı türden olup olmadığının ay­rımında aşağıda verilenlerden hangisi kesin so­nuç almamızı sağlar?
A)   Homolog organların canlıdaki konumu
B)   Embriyolojik gelişimdeki benzerlikler
C) Beslenme biçimi
D) Kromozomlardaki gen dizilişi benzerliği
E) Çiftleştiklerinde verimli döl oluşturup oluşturma­ma
2. . Gelişmiş bir hayvan türünde embriyonlk gelişme sürecinde, aşağıdaki sınıflandırma basamakların­dan hangisinin özellikleri en son ortaya çıkar?
A) Tür            
B) Cins
C) Familya
D) Takım
E) Sınıf
3. sınıflandırma basamaklarında ortak özellik sayısı ile canlı sayısı arasında ters bir orantı vardır.
Yukarıdaki grafik ile ilgili, aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?
A)   Canlı sayısı arttıkça ortak özellik azalır.
B)   Grafik; türden âleme doğru gidildikçe oluşan değişiklikleri ifade etmektedir.
C)   Grafik; âleme ait özelliklerin tür içindeki yüzdesi­ni ifade etmektedir.
D)   Yatay sütuna sırasıyla tür, cins, aile, takım, sınıf, şube, âlem yazılabilir.
E) Canlı sayısı azaldıkça, protein benzerliği artar.
4.
I.          Morus nigra
II.     Populus nigra
III.   Pinus nigra
IV.     Pinus arientalis
Canlıları bilimsel olarak adlandırdığımızda, yukarıdakilerden hangi ikisi diğerlerinden daha yakın akrabadır?
A) I ve II
B) I ve III      
C) II ve III
D) I ve IV                  
E) III ve IV

 

 

5. Aşağıda yazılanlardan hangisi monera (prokaryot) âlemi İçin doğru bir ifade değildir?
A)   Mitokondri, kloroplast gibi organel bulundurmaz­lar.
B)   Bakteri ve arkeler bu gruba girer.
C)   Çekirdek zarları yoktur.
D)   Eşeyli ve eşeysiz üreyebilirler.
E) Hepsinin depo karbonhidratları nişastadır.
6.
I.      Açık dolaşım sistemine sahip olma
II.    İç iskelete sahip olma
III.Yavrularını süt ile besleme
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri tüm omurgalılar için ortaktır?
A) Yalnız I     
B) Yalnız II   
C) Yalnız III
D) I ve III                  
E) II ve III

 

 

7. Filogeni;
I.     Analog organların belirlenmesi
II. Evrimsel ilişkilerin ortaya çıkarılması
III.Bir türün belirlenmesi
Özelliklerinden hangilerinin tespitinde kullanılmaz?
A) Yalnız I         
B) Yalnız II        
C) Yalnız III
D) I ve III                       
E) II ve III

 

 

8.    Filogenetlk (doğal) sınıflandırma yapılırken, canlı­ların;
I.       Anatomik
II.   Embriyonik
III. Biyokimyasal
Özelliklerinden hangileri dikkate alınır?
A) Yalnız I                     
B) Yalnız II
C) Yalnız III                  
D) I ve II
E) I, II ve III
9.    Bakteri ve virüsler aşağıda belirtilen hangi özellik bakımından aynıdır?
A) Beslenme biçimi
B)   ATP senlezleyebilme
C)   Nükleik asit bulundurma
D)   Kristalleşenime
E)       Enzim sentezleme
10. Omurgalı hayvanlarda gözlenen;
I.       Holozoik beslenme
II.     Eşeyli üreme
III.Sabit vücut ısısı
özelliklerinden hangileri tümünde ortaktır?
A) Yalnız I          
B) Yalnız II         
C) Yalnız
D) I ve II                         
E) II ve III
11. Ökaryot bir hücreli organizmaların tümünde ortak olmayan özellik aşağıdakilerin hangisinde be­lirtilmiştir?
A)   RNA sentezi
B)   Ototrof beslenme
C)   ATP sentezi
D)   Polipeptid oluşumu
E)       Zarlı organel taşıma
12. Omurgasız hayvanlardan herhangi birisi ile omur­galılardan biri, aşağıdaki hangi özellik ba­kımından kesinlikle aynı olur?
A)   Hücrelerinin sayısı
B)   Gen çeşitleri
C)   Solunum organı çeşidi
D)   Translasyon olayı
E)       İskelet biçimi

 

 

13. İskelet ile ilgili özellikleri dikkate alındığında, aşağıdaki hayvanlardan hangisi diğerlerinden farklı olur?
A) Midye
B) Sazan
C) Tavşan
D) Devekuşu
E) Kertenkele

 

 

14. Bir hayvan grubunun bazı özellikleri aşağıdaki gibidir: Derilerinde pul olan İç döllenme yapan Kara yaşamına uyum sağlamış Hareket organları zayıf veya olmayan
Bu hayvanların tümünün toplandığı sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
A) Balıklar                              
B) Kurbağalar
C) Sürüngenler                        
D) Kuşlar
E) Memeliler

 

 

15. Ototrof bir bakteri aşağıdaki özelliklerden hangi­sine sahip olamaz?
A) Fotosentetik olma
B)   Kamçı bulundurma
C)Gram pozitif olma
D)   Patojen olma
E)       Aerobik olma
 

 

 

16. Aynı takım içinde bulunan iki farklı birey;
I.       Cins
II.     Şube
III.Sınıf
Birimlerinden hangilerinde kesinlikle birlikte bu­lunur?
A) Yalnız I          
B) Yalnız II         
C) Yalnız III
D) I ve III                        
E) II ve III
17. Monera (prokaryot canlılar) ve protista alemindeki canlılar ve virüsler için;
I.            Bağımsız çoğalma,
II.      Mutasyona uğrayabilme,
III. Aktif hareket etme

 

Özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I          
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III                      
E) I, II, III
18. Canlıların akrabalık dereceleri belirlenirken, aşağıdakilerden hangisi göz önüne alınmaz?
A)   Protein benzerliği
B)   Embriyonik gelişim benzerliği
C)   Yaşam alanlarının benzerliği
D)   Organlarının yapı benzerliği
E)        DNA larındaki baz diziliminin benzerliği
19. Hayvanlar âleminde, aynı tür içinde bulunan nor­mal iki organizma;
I.       Sınıflandırmadaki adları
II.      Gen çeşitleri
III. Kromozom sayıları
Özelliklerinin hangileri bakımından kesinlikle ay­nıdır?
A) Yalnız I          
B) Yalnız II         
C) Yalnız III
D) I ve III                        
E) II ve III
20. Omurgalı hayvanların, omurgalılar şubesinde gruplandırılmasının en önemli nedeni asagıdaki­lerln hangisinde verilmiştir?
A)   Sinir şeridinin sırt kısmından geriye uzanması
B)   Dolaşım sıvısına sahip olmaları
C)iç iskeletlerinin bulunması
D)   Solunumlarını oksijenli yapmaları
E)        Doku çeşitlerinin aynı olması

 

21.
I.          Klorofil ve kloroplast bulundurması
II.        Kara yaşamına uyum sağlaması
III.   Tohum oluşturması
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri bir bitki­nin çiçekli bitkiler grubunda sınıflandırılması için yeterlidir?
A) Yalnız I     
B) Yalnız II   
C) Yalnız III
D) I ve II                    
E) II ve III

 

 

22. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler alemindeki can­lıların ortak özelliği değildir?
A)   Güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüş­türebilme
B)   Ökaryot hücrelere sahip olma
C)   Tohum oluşturabilme
D)   Ototrof beslenme
E) Hücrelerinde çeper bulundurma
23.Aşağıdakilerin hangisinde verilen organizma, karşısındaki yaşamsal olayı gerçekleştiremez?
A) Bakteri -    Mayoz bölünme
B)   Öglena-   Ototrof beslenme
C)   Amip    -   C02 üretimi
D)   Mantar -   Saprofit beslenme
E) İnsan   -    Hücre dışı sindirim
 
 
DOĞRUSEÇENEKLER
 
l. E
2. A
3.C
4. E
5. E
6.8
7. A
8. E
9.C
10.D
11. B
12. D
13.A
14.C
15. D
16.E
17. B
18. C
19.D
20.A
21. C
22.C
23. A
 

 

 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=