A d @ b- Biyoloji Sitesi
  CTB Genel-1
 
1.       canlıların, kalıtsal olan bulundukları ortamda yaşama ve üreme şansını arttıran özelliklerine ne ad verilir?
a.       uyarılma
b.       metabolizma
c.        organizasyon
d.       adaptasyon
e.        hareket
2.       I. Tuz, II. Şeker, III. Su hangileri inorganik maddelerdendir?
a.       yalnız III
b.       I ve II
c.        II ve III
d.       I, II ve III
e.        I ve III
3.       aşağıdaki minerallerden hangisi vücut için zararlıdır?
a.       kalsiyum
b.       potasyum
c.        magnezyum
d.       civa
e.        demir
4.       insanlarda D vitamini eksikliği aşağıdaki maddelerden hangilerinin vücuttaki dengesinin bozulmasına neden olur?
a.       iyot – flor
b.       sodyum – potasyum
c.        magnezyum – demir
d.       azot – bakır
e.        kalsiyum – fosfor
5.       aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi disakkaritdir?
a.       galaktoz
b.       sükroz
c.        fruktoz
d.       nişasta
e.        glikoz
6.       polisakkaritlerde aşağıdaki bağlardan hangisi bulunur?
a.       glikozit
b.       ester
c.        peptit
d.       hidrojen
e.        fosfodiester
7.       aşağıdaki moleküllerden hangisi sindirildiğinde, diğerlerinin sindirimde oluşanlarından farklı bir organik bileşik de meydana gelir?
a.       nişasta
b.       laktoz
c.        maltoz
d.       glikojen
e.        selüloz
8.       Aşağıdakilerden hangisi polisakkarit çeşidi değildir?
a.       enzim
b.       selüloz
c.        kitin
d.       glikojen
e.        nişasta
9.       aşağıdakilerden hangisi canlıların yapısına katılan organik bir bileşik değildir?
a.       glikoz
b.       aminoasit
c.        su
d.       nükleotid
e.        gliserol
10.    aşağıdaki organik moleküllerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak sentezlenir?
a.       glikoz
b.       laktoz
c.        yağ
d.       maltoz
e.        nişasta
11.    bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır. Hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde bitki özütünün aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir? (1999)
a.       nişasta ayracı + nişasta yıkan enzim
b.       nişasta yıkan enzim + monosakkarit ayracı
c.        nişasta + monosakkarit ayracı
d.       monosakkarit + nişasta yıkan enzim
e.        monosakkarit + monosakkarit ayracı
12.    aşağıdakilerden hangisi yağlara ait bir özellik değildir?
a.       yakıldıklarında en fazla enerjiyi veren moleküllerdir
b.       özellikle bazı canlılar için metabolik su deposudur
c.        çevreyle canlı arasında ışı yalıtımını sağlarlar
d.       vücudu basınç ve darbelerden korurlar
e.        peptit bağı taşınır
13.    90 molekül yağ asidinin uygun sayıda gliserolle birleşmesi sırasında toplam kaç ester bağı kurulur?
a.       29         b) 30      c) 89         d) 90        e) 60
14.    aşağıdakilerden hangisi yetersiz protein alınması sonucu meydana gelen olaylardan biri değildir?
a.       bağışıklığın zayıflaması
b.       yaraların geç iyileşmesi
c.        kasların zayıflaması
d.       zarar gören hücrelerin yerine yenisinin yapılamaması
e.        büyümenin hızlanması
15.    Aşağıdakilerden hangisi yağ, protein ve karbonhidratların ortak özelliği değildir?
a.       enerji verici olarak kullanılırlar
b.       peptit bağı taşırlar
c.        hücre zarının yapısına katılırlar
d.       karbon atomu içerirler
e.        hidroliz edilirler
16.    yapısında 97 peptit bağı yeralan bir proteinde en fazla kaç çeşit aminoasit bulunabilir?
a)       20        b) 96         c) 97          d) 98           e) 64
17.    karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonda incelendiğinde dokularda aşağıdakilerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez? (1998)
a.       gliserolün
b.       temel amino asitlerin
c.        glikojenin
d.       yağ asitlerinin
e.        karbondioksitin
18.    canlıların hücrelerindeki biyokimyasal olayları ancak belli sıcaklık sınırları arasında yapabilmeleri aşağıdaki moleküllerden hangisinin tipik özelliğine bağlıdır? (1987)
a.       protein
b.       su                           d) karbonhidrat
c.        madensel tuz       e) yağ
19.    aşağıdakilerden hangisi bir vitamin eksikliğinden kaynaklanan hastalıklardan değildir?
a.       gece körlüğü
b.       beriberi
c.        renk körlüğü
d.       raşitizm
e.        skorbüt
20.    bitkisel besinlerde bulunan Provitamin-A halindeki karotin maddesi hangi organda A vitamini haline dönüşür? (1984)
a.       dalak
b.       mide
c.        karaciğer
d.       pankreas
e.        böbrek
21.    Aşağıdakilerden hangisi karbonhidratlara ait bir özellik değildir?
a.       enerji verir
b.       hücre çeperinin yapısına katılırlar
c.        C, H ve O atomlara içerirler
d.       enzimlerin yapısına katılır
e.        bazı canlılarda iskeletin yapısına katılırlar
22.    aşağıdakilerden hangisinin artışı, biyokimyasal bir tepkimeyi olumsuz yönde etkiler?
a.       substrat yüzeyi
b.       substrat miktarı
c.        enzim miktarı
d.       aktivatör madde miktarı
e.        inhibitör madde miktarı
23.    Aşağıdakilerden hangisi inhibitör maddelerden biri değildir?
a.       Kurşun                  d) demir
b.       arsenik
c.        Civa                      e) siyanür
24.    mısır bitkisinin kök ucundaki hücrelerinde solunum hızının belirli bir sıcaklık derecelerine doğru giderek azaldığı belirlenmiştir. Solunum hızındaki bu azalmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (1993)
a.       karbondioksitin ortamda birikmesi
b.       ortamdaki miktarının azalması
c.        suyun buharlaşması
d.       ortamdaki asit-baz dengesinin bozulması
e.        enzimlerin etkinliklerinin değişmesi
25.    aşağıdaki olaylardan hangisi DNAnın kendini eşlemesi sırasında rastlanmaz?
a.       DNA ipliklerinin birbirlerinden ayrılması
b.       fosfodiester bağlarının kopması
c.        DNA polimerazın çalışması
d.       Adenin nükleotidin karşısına timin nükleotidin gelmesi
e.        hidrojen bağlarının kurulması
26.    A/G oranı 1/3 olan 32 000 nükleotidli DNA molekülündeki sitozin sayısı kaçtır?
a.       12000   b) 8000 c)4000    d)2000    e) 1000   
27.    8600 nükleotidli bir nükleik asitte, toplam şeker/toplam baz oranı kaçtır?
a.       2300/3       b)   1 c) 3/2     d) ¾         e)½ 
28.    aşağıdakilerden hangisi hiçbir DNA molekülü için doğru değildir?
a.       toplam fosfat sayısı toplam riboz sayısına eşittir
b.       adenin sayısı timin sayısına eşittir
c.        guanin sayısı sitozin sayısına eşittir
d.       toplam baz sayısı toplam şeker sayına eşittir
e.        toplam pürin sayısı, toplam pirimidin sayına eşittir
29.    bir DNA molekülünün dek zincirinde 607 adeninli 703 sitozinli 508 guaninli 105 timinli nükleotit bulunmaktadır. Bu molekülde adeninli ve sitozinli nükleotitlerin toplamı DNA’nın tamamındaki nükleoetitlerin yüzde kaçıdır? )1990)
a.       % 16 b) % 43    c) % 50      d)% 30   e)% 67
30.    kalıtsal molekülü DNA olan bir bakteriyofajın çoğalma devresinde yapısına en fazla sayıda katılan molekül aşağıdakilerden hangisidir? (1991)
a.        urasil
b.        guanin
c.        deoksiriboz
d.        yağ
e.        timin
31.    bir nükleik asidin yapısında 100 nükleotid yer almaktadır. Bu nükleik asitle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.       100 tane fosfat içerir
b.       100 tane glikozit bağı bulunur
c.        100 tane monosakkarit içerir
d.       100 tane peptit bağı içerir
e.        100 tane azotlu organik baz içerir
32.    200 nükleotidlik bir RNA moleküllünün yapısına aşağıdaki bileşiklerden hangisinin diğerlerinden fazla sayıda katılmış olması beklenir?
a.       Adenin nükleotid
b.       Urasil nükleotid
c.        Timin nükleotid
d.       Guanin nükleotid
e.        Riboz şekeri
33.    elçi RNA’ların enzimlere benzeyen yönü aşağıdakilerden hangisidir? (1981)
a.       tek dizi nükleotit taşımaları
b.       nükleotitlerden yapılmış olmaları
c.        amino asitleri bağlamaları
d.       tekrar tekrar kullanılmaları
e.        biyolojik şifreyi taşamaları
34.    ATP’nin yapısını inceleyen bir bilim adamı aşağıdakilerden hangisini gözleyemez?
a.       Glikozit bağı
b.       Adenin bazı
c.        Fosfat
d.       Yüksek enerji bağı
e.        Deoksiriboz şekeri
35.    Aşağıdaki olaylardan hangisi sırasında fosforilasyona rastlanmaz?
a.       Oksijenli solunum
b.       Sindirim
c.        Fotosentez
d.       Oksijensiz solunum
e.        Kemosentez
36.    bir insanın belirli bir süre içinde sadece canlılığını sürdürmek için kullandığı enerji miktarını belirlemede aşağıdakilerden hangisi en uygun yoldur? (1986)
a.       dinlenme anında kullanılan oksijen miktarının ölçülmesi
b.       alınan besinlerin toplam kalori değerinin hesaplanması
c.        hareket halinde iken vücut sıcaklığının ölçülmesi
d.       uyuma sırasında kalp atış sayısının ölçülmesi
e.        bir hareketin yapılması için gereken kalori miktarının hesaplanması
37.    Bir hayvan hücresi aşağıdakilerden hangisiyle bitki hücresinden ayrılır?
a.       Selüloz çeperin varlığıyla
b.       Sentrozomun varlığıyla
c.        Renk verici plastidlerin bulunmasıyla
d.       Köşeli bir hücre şekline sahip olmasıyla
e.        Hücrelerinde nişasta bulunmasıyla
38.    Aşağıda belirtilen hücresel yapılardan hangisinin karşısındaki olayla ilişkisi yoktur?
a.       Ribozom-nükleotid sentezi-amino asit taşıma
b.       Hücre zarı-difüzyon-madde geçişi
c.        Çekirdek-DNA eşlenmesi-kalıtım
d.       Mitokondri-solunum-ATP sentezi
e.        Kloroplast-fotosentez-glikoz sentezi
39.    Hücre zarında gerçekleşen osmoz difüzyon ve aktif taşıma olaylarının ortak özelliği aşağıdakilerin hangisinde doğru belirtilmiştir?
a.       Hücrenin enerji harcanmasına neden olmaları
b.       Yarı geçirgen zarın zorunlu olması
c.        Hücre zarından geçebilen maddeleri taşımaları
d.       Büyük moleküller için gerçekleştirilmeleri
e.        Maddenin çok yoğundan az yoğun ortama geçişini sağlamaları
40.    Ökaryot bir hücrede aşağıdaki hangi organel bulunmaz?
a.       Sentrozom          
b.       Kloroplast           
c.        Mezozom           
d.       Çekirdek             
e.        Kontraktil koful

 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=