A d @ b- Biyoloji Sitesi
  10. Sınıf-1. Hafta Ödev
 
SORU : 1

- Büyüme ve gelişme yavaşlatır
- Yaralar geç iyileşir
- Bozuk alyuvar yapımı gerçekleşir
- Bağışıklık sistemi zayıflar

İnsana ait yukarıdaki metabolik rahatsızlıkların nedeni aşağıdakileri organik besin moleküllerinden hangisinin eksikliğinde görülür?

A) Protein
B) Vitamin
C) Karbonhidrat
D) Lipit
E) Glikojen

SORU : 2

Beslenmesinde et, süt, yumurta gibi maddeleri fazla alan bir insanda aşağıdaki moleküllerden hangisinin kana geçişi en fazladır?

A) Protein
B) Polipeptit
C) Yağ asidi
D) Amino asit
E) Glikoz

SORU : 3

Bir tavşanın farklı dokularında bulunan X ve Y proteinleri aynı sayıda Amino asitten oluşmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi X ve Y proteinlerinde aynı olmayabilir?

A) İçerdikleri peptit bağı sayısı
B) Amino asit çeşitlerinin sayısı
C) Sentezleri sonucu açığa çıkan su sayısı
D) Sentezlerini sağlayan DNA’daki nükleotit sayısı
E)Molekül büyüklükleri

SORU : 4

n(Amino asit) →
Protein

Canlılarda yukarıdaki verilen reaksiyonun gerçekleşmesi için;

1- ATP
2- Enzim
3- Su

moleküllerinden hangilerinin harcanması gerekir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 2 ve 3

SORU : 5

Uzun süre karbonhidrat ve yağ ağırlıklı beslenen bir kişide, bu durumda bağlı olarak aşağıdaki sonuçlardan hangisi gözlenmez?

A) Hastalıklara karşı direncin azalması
B) Yaraların geç iyileşmesi
C) Kandaki Amino asit miktarının normal değerden çok yüksek olması
D) Hücrelerde metabolizma hızının azalması
E) Protein sentez hızının azalması


SORU : 6

- Gen
- DNA
- Kromozom

Yukarıdaki birimlerin yapılarında, ortak olarak bulunan molekül aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Protein
B) Riboz
C) Amino asit
D) Nükleotit
E) Yağ asidi

SORU : 7

Akıllı moleküller (enzim) içeren deterjanların çamaşırdaki lekeleri çıkartmada daha etkili olabilmesi için kaynar su yerine ılık suda kullanımı önerilir.

Lekeleri çıkartmak için bu kullanım yönteminin önerilmesinde enzimlerin hangi özelliği esas alınmıştır?

A) Substratlarla yüzey uygunluğunu göstermesi
B) Susuz ortamda çalışmaması
C) Yüksek sıcaklığın, enzimin etkinliğini, geri dönüşümsüz olarak durdurması
D) Deterjanların, mikroorganizmaların enzimleri üzerinde inhibitör etki yapması
E) Substrat yüzeyi ile ezim etkinliğinin doğru orantılı olması

SORU : 8

Bilimsel bir araştırma sırasında hipotez kurulduktan sonra yapılacak ilk iş , aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Veri toplamak
B) Tahminlerde bulunmak
C) Deney ve gözlemler yapmak
D) Hipotezi değiştirmek
E) Kontrollü deneyler yapmak
SORU :9

Bir bilim adamı,

1- Sorgulayıcı ve yeni fikirlere açık olma
2- Otoritelerin fikirlerini sorgulamadan kabul etme
3- Sabırlı olup başarısızlıktan yılmama

özelliklerinden hangilerine sahip olmalıdır?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1,2 ve 3

SORU :10

Bir kobay, bir hafta süreyle, karbonu işaretli glikoz molekülleri ile besleniyor. Bir hafta sonra bu kobayın dokularında bulunacak maddelerden hangisi işaretli karbon içermez?

A) glikojen
B) protein
C) yağ
D) karbondioksit
E) temel amino asit

SORU : 11

Birim miktar yağın aynı miktar karbonhidrat ve proteine göre daha çok enerji vermesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her hücrede sentezlenmesi
B) C,H ve O’dan oluşması
C) Hidrojen sayısının çok olması
D) Yedek besin olması
E) Daha az hacim kaplaması


SORU :12

Hücrelerde sentezlenen yağ moleküllerinin işlevi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Hücre zar yapısına katılma
B) Yedek besin olarak depolama
C) Hormon yapısına katılma
D) Nükleik asit yapısına katılma
E) Enerji kaynağı olarak kullanılma


SORU :13

Proteinleri birbirinden farklı kılan neden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) Sentezinden sorumlu genlerin farklı olması
B) Peptit bağların oluşum biçimi
C) İçerdikleri Amino asit bağlarının oluşum biçimi
D) İçerdikleri Amino asit dizilimi
E) İçerdikleri Amino asit çeşitlerinin farklı olması
SORU :14

Bir insan ve bir hayvan proteini karşılaştırıldığında,

1- Amino asit çeşitlerinin dizilimindeki yeri
2- Amino asit çeşitleri
3- Amino asitlerin bağlanma biçimi
4- Amino asitlerin sayısı

özelliklerinden hangileri molekül yapılarının farklı olmasında rol oynamaz?

A) yalnız 1
B) yalnız 3
C) 2 ve 3
D) 3 ve 4
E) 1,2 ve 3


SORU : 15

1- substrat miktarı
2- ortamın pH derecesi
3- ortamın sıcaklık derecesi
4- hücrenin hacmi

Yukarıdakilerden hangileri enzim reaksiyonlarının hızını etkiler?

A) yalnız 3
B) yalnız 4
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3
E) 1,2 ve 3


SORU : 16

Aşağıdakilerden hangisi tüm enzimler için geçerli değildir?

A) Tekrar tekrar kullanıla bilme
B) Koenzim kapsama
C) Mutasyondan etkilenebilme
D) Belirli bir substrata özgü olma
E) Protein içermeSORU : 17

Bir enzimin özelliği aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

A) DNA’daki nükleotit dizilimine
B) Amino asit dizilimine
C) Sekonder yapısına
D) Üç boyutlu hacimsel yapısına
E) Amino asitlerin çeşit ve miktarınaSORU :18

Vitaminlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) C vitamini vücutta depolanmaz.
B) D vitamini son şeklini, deri hücrelerinde güneş ışığı etkisiyle alır.
C) K vitamini kalın bağırsaktaki bakteriler tarafından sentezlenir.
D) Gözde, görüntü oluşumu sırasında B vitamini yıkımı vardır.
E) Yağda çözünen vitaminler hücre zarından daha kolay geçer.

SORU : 19

Farklı hücrelerde bulunan,

1 - Enzim
2 - ATP
3 - Protein
4 - Yağ

moleküllerinden hangilerinin özelliğinin aynı olması, hücrelerin ortak gen olduğunu doğrudan kanıtlar?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 1 ve 4
D) 2 ve 3
E) 3 ve 4

SORU : 20

Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin protein yapılı olmaları ile ilgili bir özelliktir?

A) Hücre dışında çalışabilme
B) Takımlar halinde çalışma
C) Ortam sıcaklığı yükseldiğinde yapısal olarak bozulma
D) Aktivatör madde ilavesiyle hızlı çalışma
E) Kofaktör varlığında çalışma

SORU : 21

1 - glikoz
2 - laktoz
3 - fruktoz
4 - sükroz
5 - galaktoz

Verilen organik bileşiklerden hangilerinin bulunması bu canlının hayvan olduğunun kanıtıdır?

A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 2 ve 4
E) 2 ve 5
SORU : 22

Hücrelerde bulunan organik maddelerden,

1 - enzim
2 - selüloz
3 - glikojen
4 - protein

hangileri doğrudan canlının genetik bilgisi ile sentezlenmektedir?

A) 1 ve2
B) 1 ve 3
C) 1 ve4
D) 2 ve 4
E) 1, 2 ve 4


SORU : 23

Enzimin substratı tanımakla görevli olan kısmının yapısının bozulması durumunda,

1 - Enzimin çalışmasının durması
2 - Yardımcı grubu tepkimenin devamını sağlaması
3 - Enzimin daha düşük hızla çalışmasını sürdürmesi

olaylarından hangileri gerçekleşir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

SORU : 24

Beslenmesinde et, süt, yumurta gibi maddeleri fazla alan bir insanda aşağıdakilerden hangisinin kana geçişi en fazladır?

A) Protein
B) Polipeplit
C) Yağ asidi
D) Amino asit
E) Glikoz

SORU : 25

Bir bilim adamı gözlemleri sonucu elde ettiği verilere dayanarak “mitokondri bulunan ortama tiroksin hormonu ilave edildiğinde oksijen tüketimi ve enerji üretimi artar” demektedir.

Buna göre, bilim adamının bundan sonraki aşamada yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kontrollü deney yapmalıdır.
B) Tahmin çıkarmalıdır.
C) Problemi belirlemelidir.
D) Teori kurmalıdır.
E) Hipotez kurmalıdır.

SORU : 26

Işık şiddeti ile büyüme arasındaki ilişkiyi araştıran bir bilim adamı aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

A) Işık şiddetini sabit tutup diğer etkenleri değiştirmelidir.
B) Bir bitkiyi ışıklı, diğer bitkiyi ışıksız ortamda yetiştirmelidir.
C) Bitkiyi sabit ışıkta aydınlatıp farklı kısımlardaki büyümeyi gözlemlemelidir.
D) Bütün etkenleri sabit tutup ışık şiddetini kademeli artırmalıdır.
E) Çeşitli etkenleri rasgele değiştirip deney yapmalıdır.

SORU : 27

Bilimsel bir çalışma yapılırken aşağıdakilerin hangisi gerçekleşmez?

A) veri toplamak
B) tahminlerde bulunmak
C) kontrollü deney yapmak
D) hipotez kurmak
E) hipotezi gerçek yapmak

SORU : 28

Bir nükleer santralın kurulduğu alanın yakınındaki gölde çalışmalar yapan bilim adamı kurbağa larvaları ve erginleri üzerinde yaptığı gözlemlerde kalıtsal değişikliklerin olduğunu ve sonuçta larvaların bundan etkilendiğini gözlemlemiştir.

Buna göre bilim adamı biyolojinin;

1 - Genetik
2 - Ekoloji
3 - Morfoloji

gibi alt bilim dallarından hangileri üzerinde çalışma yapmıştır?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

SORU : 29

Aşağıdakilerden hangisi canlıların yaşamını sürdürmesi için zorunlu olan olaylardan değildir?

A) solunum
B) üreme
C) beslenme
D) adaptasyon
E) boşaltım
SORU : 30

Bir hücrede yaşamsal faaliyetlerin devamlılığı için belli ıranda sı bulunması koşulu vardır.

Suyun görevleriyle ilgili;

1- Büyük moleküllü maddelerin hidrolizinde kullanılır.
2- Enzimlerin çalışması için gerekli ortamı oluşturur.
3- Gerektiğinde enerji verici olarak kullanılır.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 2
E) 1, 2 ve 3

SORU : 31

Minerallerin özelliklerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı enzimlerin yapısına katılır.
B) Düzenleyici olarak iş görür.
C) Bitkiler kendileri sentezler, hayvanlar dışardan alır.
D) Kanın osmotik basıncının ayarlanmasında görev alır.
E) Kas kasılmasında iş görürler.

SORU : 32

Aşağıdakilerden hangisi ekolojinin konusu olamaz?

A) ışık şiddetinin bitki büyümesine etkisi
B) bir ortamdaki besin miktarı ile canlıların birey sayısı arasındaki ilişki
C) canlıların yapı taşı olan hücrede gerçekleşen kimyasal olaylar
D) canlılar arasında görülen ortam şartları için rekabet
E) bir göle verilen zehirli maddelerin balıklara etkisi

SORU : 33

“Işık şiddetinin daha fazla olduğu bölgelerde bitki boyunun uzaması engellenir.” Öyleyse “Bir bitki türünün deniz seviyesinde yaşayan bireylerinde boy daha kısa olmalıdır.” sonucu aşağıdakilerden hangisinden hangisiyle açıklanır?

A) gerçek
B) nitel gözlem
C) kontrollü deney
D) tahmin
E) bilimsel problem


SORU : 34

1 - Hipotez bir problemle ilgili öne sürülen geçici çözüm yoludur.
2 - Veri, özel bir problemle ilgili elde edilen gerekçedir.
3 - Nicel gözlem ölçmeye dayamayan, miktar belirtmeyen duyu organlarıyla yapılan gözlemlerdir.

Yukarıdaki tanımlardan hangisi yanlış olarak verilmiştir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) yalnız 3
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

SORU : 35

Bir bilim adamının tahminde bulunabilmesi için öncelikle;

1 - veri toplamak
2 - hipotez kurmak
3 - kontrollü deney yapmak

gibi çalışmalardan hangilerini yapmış olması gerekir?

A) yalnız 1
B) yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 1 ve 3
E) 2 ve 3

SORU : 36

aynı ortamda yaşayan ve birbirlerine karşılıklı yarar sağlayan iki canlının ilişkisini inceleyen biyoloji alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) botanik
B) ekoloji
C) genetik
D) mikrobiyoloji
E) zooloji

SORU : 37

- Bitkilerdeki foto sentezin nasıl gerçekleştiği
- İnsanlardaki sinir sisteminin çalışma şekli
- Kuşlardaki soluk alıp verme mekanizması

yukarıdaki konularda çalışmalar yapan bilim adamlarının ilgilendikleri biyoloji alt bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyoloji
B) Anatomi
C) Histoloji
D) Sitoloji
E) BiyokimyaSORU : 38

Bir öğünde bütün besin çeşitlerinden tüketen bir kişi, bu besinleri enerji elde etmek için vücudunda hangi sıraya göre kullanır?

A) karbonhidrat → vitamin → protein
B) vitamin → protein → yağ
C) karbonhidrat → yağ → protein
D) protein → yağ → vitamin
E) vitamin → mineral → karbonhidrat

SORU : 39

1 - sıcaklık
2 - pH
3 - substrat
4 - inhibitör

yukarıda verilenlerden hangilerinin sürekli arttırılması enzimsel reaksiyon hızını olumsuz etkiler?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 4
C) 1, 2 ve 4
D) 2, 3 ve 4
E) 1, 2, 3 ve 4

SORU : 40

Problemi belirlemek

Gözlem yapmak

1

Hipotez kurmak

2

Kontrollü deney yapmak

3

Teori

Kanun

Şekilde gösterilen 1, 2, 3nolu kısımlar aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak gösterilmiştir?

A) Nitel gözlem – varsayım – gerçek
B) Veri toplamak – nitel gözlem – red
C) Veri toplamak – tahmin – gerçek
D) Varsayım – tahmin – nicel gözlem
E) Nicel gözlem – varsayım – gerçek

SORU : 41

Canlılarda temel yaşamsal olayları mekanizmasını inceleyen biyoloji alt bilim dalı hangisidir?

A) botanik
B) histoloji
C) fizyoloji
D) morfoloji
E) ekoloji

SORU : 42

Beslenmesinde et, süt, yumurta gibi maddeleri fazla alan bir insanda aşağıdakilerden hangisinin kana geçişi en fazladır?

A) protein
B) polipeptit
C) yağ as idi
D) aminoasit
E) glikoz

SORU : 43

Nişasta → X → Gliserol → Z

Y

protein

İnsanda gerçekleşen yukarıdaki olaylarda X, Y ve Z ile gösterilen molekül aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) Glikoz – yağ – aminoasit
B) Glikoz – aminoasit – yağ
C) Aminoasit – glikoz – yağ
D) Aminoasit – yağ asidi – glikoz
E) Yağ asidi – fruktoz – glikoz

SORU : 44

Enzimatik bir reaksiyonun birim zamandaki hızını aşağıdakilerden hangisinin ortama eklenmesi olumsuz etkilenir?

A) aktivatör
B) substrat
C) enzim
D) inhibitör
E) koenzim

SORU : 45

“Besin sentezleyen bütün canlılarda kloroplast bulunur” hipotezini kanıtlamaya çalışan bilim adamı yaptığı mikroskobik incelemeler sonucu fotosentez yapan bakterilerde kloroplast bulunmadığını tespit etmiştir.

Bu bilim adamını yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?


A) hipotezi değiştirmek
B) hipoteze dayalı tahminler yapmak
C) kontrollü deney yapmak
D) problemi saptamak
E) nicel gözlemler yapmak

SORU : 46

“Bir göldeki kurbağaların artışına, yırtıcı kuşların aşırı avlanması neden olur.” diyen bir bilim adamı bu yargıya varmadan önce bilimsel çalışmasının hangi basamağını gerçekleştirmiştir?

A) kontrollü deney yapmıştır.
B) problemi tespit etmiştir.
C) tahmin yapmıştır.
D) teori kurmuştur.
E) hipotez kurmuştur.

SORU : 47

Aşağıda bazı bilim dalları ve çalışma alanları eşleştirilmiştir.

Buna göre yanlış eleştirme hangisidir?

A) Biyokimya → Canlıların moleküler yapısını inceler.
B) Anatomi → Canlıların iç yapısını inceler.
C) Fizyoloji → Doku ve organların işleyiş mekanizmasının inceler.
D) Genetik → Canlıların kalıtsal yapılarını inceler.
E) Taksonomi → Canlıları benzer özelliklerine göre gruplandırarak inceler.

SORU : 48

Canlı bünyesinde bulunan;

1 – Glikoz
2 – Riboz
3 – Galaktoz
4 – Deoksiriboz
5 – Früktoz

şekerlerinden hangileri beş karbonludur?

A) 1 ve 2
B) 2 ve 3
C) 3 ve 4
D) 3 ve 5
E) 1, 2 ve 5

SORU : 49

Polisakkaritler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yapılarında glikozit bağı bulunur.
B) Bitkisel depo polisakkarit selülozdur.
C) Oluşumları sırasında giren yapı taşının bir eksiği kadar su molekülü oluşur.
D) Hayvansal depo polisakkarit glikojendir.
E) Polisakkaritler canlılarda depolanabilir veya yapı birimi olarak bulunabilir.


SORU : 50

Vitamin ve protein birlikte düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Her ikisi de holoenzim yapısında bulunabilir.
B) Her ikisinde de N atomu bulunabilir.
C) Metabolizmada düzenleyici rol oynarlar.
D) Her ikisi de organik bileşiktir.
E) Bütün çeşitleri hayvanlar tarafından sentezlenebilir.


1 A 2 D 3 B 4A 5 C 6 D 7 C 8D 9D 10 E 11 C 12 D 13 B
14 B 15E 16B 17C 18D 19B 20C 21E 22C 23A 24D 25B
26D 27E 28C 29B 30D 31C 32C 33D 34C 35C 36B 37A
38C 39C 40 C 41B 42D 43B 44D 45A 46B 47 A 48 C 49C 50 E

ALINTI
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=