A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Canlıların sınıflandırılması (Test-7)
 
   
 

Soru 1.

Açık ve kapalı tohumlu bitkilerde üreme organı olarak görev yapan kısımlar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

  Açık tohumlu Kapalı tohumlu

 

 
A Şıkkı
  Kozalak Çiçek

 
B Şıkkı
  Tohum Tohum

 
C Şıkkı
  Spor kesesi Çiçek


 
D Şıkkı
  Çiçek Kozalak

 
E Şıkkı
  Gametofit Sporofit

 
   
Çözüm:
Açık tohumlu bitkilerde gerçek çiçek bulunmaz. Çiçek yerine kozalak adı verilen yapılarda döllenme gerçekleşir. Kapalı tohumlu bitkilerin gerçek çiçekleri vardır ve döllenme çiçek üzerinde gerçekleşir.

Doğru Yanıt: a
Soru 2.

Parazit mantarlar,

  I.  Bitki
 II.  Hayvan
III.  İnsan

canlılarından hangilerini konak olarak kullanabilirler?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Mantarlar parazit ya da saprofit olarak beslenir. Parazit mantarların çoğu bitkiler üzerinde yaşar. Fakat insan ve hayvanların üzerinde veya içinde yaşayan parazit mantarlar da mevcuttur.

Doğru Yanıt: e

Soru 3.

I.

İletim demetleri

II.

Tohum

III.

Gerçek kök

IV.

Hermafrodit

Yukarıdakilerden hangileri tüm çiçekli bitkilerde bulunur?

 
A Şıkkı I ve IV
B Şıkkı II ve IV
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Çiçekli bitkiler şubesinde bulunan bütün bitkilerde üreme organı olarak çiçek bulunur. Çiçek üzerinde döllenmeyi takiben tohum oluşumu vardır. Hepsinde inorganik ve organik maddelerin iletiminden sorumlu iletim demetleri (odun - soymuk borusu) bulunur ve tüm çiçekli bitkilerde gerçek kök, gövde ve yaprak vardır. Fakat bazı çiçekli bitkilerin çiçeklerin de dişi ve erkek organlar birlikte bulunurken (hermafrodit çiçek), bazı çiçeklerde eşey organları ayrı çiçeklerde de bulunabilir.

Doğru Yanıt: d

Soru 4.

I.

Tümünde kapalı dolaşım görülür.

II.

Solunum pigmentleri hemoglobindir.

III.

Heterotrof beslenirler.

Yukarıdakilerden hangileri omurgalılara ait özelliklerdir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Tüm omurgalılarda kapalı dolaşım görülür, solunum pigmentleri hemoglobindir ve besinlerini dışarıdan hazır olarak alırlar (heterotrof).

Doğru Yanıt: e

Soru 5.

I.

Olgun alyuvarları çekirdek taşımaz.

II.

Diyafram kasları bulunur.

III.

Sıcakkanlı canlılardır.

IV.

Vücut ısıları çevre koşullarına göre değişmez.

V.

Yavrularını süt ile emzirirler.

Yukarıdaki özelliklerden hangileri sadece memeli sınıfı için yeterli tanımlamalardır?

 
A Şıkkı I, II ve III
B Şıkkı III, IV ve V
C Şıkkı I, II ve V
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, III ve V
   
Çözüm:
Sıcakkanlı olma ve vücut ısısının çevre koşullarına göre değişmez olması sadece memelilerde değil kuşlarda da bulunan özelliklerdir. Fakat diyafram kası, çekirdeksiz alyuvar hücreleri ve yavruların süt ile emzirilmesi sadece memelilerde görülür.

Doğru Yanıt: c

Soru 6.

Virüs DNA'sı, bakteri içinde yönetim molekülü haline geldiğinde;

I.

DNA eşlenmesi

II.

mRNA sentezi

III.

Protein kılıf sentezi

Bu olayların meydana gelme sırası nasıldır?

 
A Şıkkı I, II, III
B Şıkkı I, III, II
C Şıkkı II, I, III
D Şıkkı II, III, I
E Şıkkı III, I, II
   
Çözüm:
Virüsler genetik maddelerini konak hücre içine soktuktan sonra önce genetik maddelerini eşlerler. Daha sonra protein kılıflarının sentezi için mRNA'lar sentezlenir. En son protein kılıflar oluşturulur.

Doğru Yanıt: a

Soru 7.

Hayvanlar aleminin omurgalılar şubesi içinde sınıflandırılan sürüngenlerle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

 
A Şıkkı Derileri keratin pullarla kaplıdır.
B Şıkkı Akciğer solunumu yaparlar.
C Şıkkı Salgı bezleri yoktur.
 
D Şıkkı İç döllenme, iç gelişme gösteriler.
E Şıkkı Vücutlarında karışık kan dolaşır.
   
Çözüm:
Sürüngenlerde iç döllenme dış gelişme görülür. Yılanlar yavrularını doğuruyor (İç gelişme) gibi görünse de aslında bu yalancı doğurganlıktır. Yumurta içeride açılır ve yavrular dışarı çıkar.

Doğru Yanıt: d

Soru 8.

Sınıflandırma birimleri ile homolog organ sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren grafik aşağıda verilmiştir.Buna göre, II ve V ile gösterilen kısımlara, aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

 
A Şıkkı Cins, Sınıf
B Şıkkı Şube, Familya
C Şıkkı Familya, Sınıf
D Şıkkı Takım, Şube
E Şıkkı Sınıf, Cins
   
Çözüm:
Homolog organ sayısı en fazla olan sınıflandırma birimi, ortak özelliği fazla olan tür birimidir. Grafikte VII. ile gösterilen birim tür, I ile gösterilen birim alemidir. (VII'den I'e doğru) türden aleme doğru gidildikçe II nolu birim şube, V nolu birim familya olur.

Doğru Yanıt: b

Soru 9.

Farklı iki alanda yaşayan ve iki farklı populasyonu meydana getiren organizmaların aynı türe ait olduklarını aşağıdaki seçeneklerden hangisi açıklar?

 
A Şıkkı Ekosistemlerinin aynı olması
B Şıkkı Habitatlarının benzer olması
C Şıkkı Kensi aralarında çiftleştiklerinde kısır olmayan organizmlalar oluşturmaları
D Şıkkı Kromozom sayılarının aynı olması
E Şıkkı Aynı cins altında bulunabilmeleri
   
Çözüm:
Farklı alanlarda yaşayan ve farklı populasyonlarda olan organizmalar aynı tür olmasalar bile ekosistemleri aynı ve habitatları benzer olabilir. Bunun yanında farklı türlerin kromozom sayıları aynı olabilir ve aynı cins altında bulunabilirler. Ama çiftleştiklerinde verimli döller oluşturuyorlarsa bu iki organizma kesinlikle aynı türdendir.

Doğru Yanıt: c

Soru 10.

Sıcak kanlı ergin omurgalılarda aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

 
A Şıkkı Çok tabakalı deri
B Şıkkı Böbrek
C Şıkkı Solungaç yaprağı
D Şıkkı Kaslı diyafram
E Şıkkı 4 odacıklı kalp
   
Çözüm:
Sıcakkanlı ergin omurgalıların (Kuş ve memelilerin) embriyo dönemlerinde görülen solungaç yarık izleri, ergin dönemde görülmez. A, B, D ve E seçeneklerinde belirtilen özellikler kuş ve memelilerde gözlenebilen özelliklerdir.

Doğru Yanıt: c

Soru 11.

Bir virüsün yapısını kuran nükleoproteinler monomerlerine ayrışırsa;

I.

Riboz şekeri

II.

Timin bazı

III.

Fosfat

IV.

Urasil bazı

V.

Amino asit

moleküllerinden hangi ikisi birlikte bulunamaz?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı III ve V
E Şıkkı IV ve V
   
Çözüm:
Virüslerin yapısında bir çeşit nükleik asit ve protein kılıf bulunur. Bu ikiliye nükleoprotein denir. Nükleik asit olarak DNA veya RNA bulunur. Virüsün kimyasal analizi yapıldığında, DNA molekülünde bulunan Timin bazı ile RNA molekülünde bulunan riboz şekeri aynı virüste bulunamazlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 12.

Bir parazitin üzerinde barındığı veya yaşadığı canlıya konak, kendisine ise konakçı denir. Buna göre,

I.

Bakteri

II.

Virüs

III.

Mantar

gibi canlılardan hangileri daima konakçıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Virüslerin hepsi mecburi parazit olup dolayısıyla konakçıdır. Parazit olarak beslenen bakteri ve mantarlar da bulunur. Fakat bu durum, bakteri ve mantarların hepsinde görülmez.

Doğru Yanıt: b

Soru 13.

Bütün bakteri türleri için,

I.

Kendine özgü moleküller sentezleme

II.

Saprofit (çürükçül) beslenme

III.

İnorganik maddelerden organik madde sentezleme

olaylarından hangileri ortaktır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Saprofit (çürükçül) beslenme bakterilerin bir kısmında görülür. Yine bazı bakteriler inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilirler. Fakat tüm bakteriler protein veya enzim sentezi gibi olaylarla kendilerine özgü moleküller sentezlerler.

Doğru Yanıt: a

Soru 14.

Canlı

Boşaltım atığı

Döllenme

Dolaşım sistemi

Solunum

I.

Üre

İç

Kapalı

Akciğer

II.

Amonyak

Dış

Kapalı

Solungaç

III.

Ürik asit

İç

Açık

Trake

IV.

Ürik asit

İç

Kapalı

Akciğer


Tabloda özellikleri verilen canlı grupları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

 

        I       

        II       

        III       

        IV       

 
A Şıkkı
 

Memeliler

 Balıklar 

Böcekler            

Kuşlar 
B Şıkkı
 

Sürüngenler

Balıklar

Kuşlar

Memeliler
C Şıkkı
 

Böcekler

Memeliler

Kurbağalar

Kamçılılar
D Şıkkı
 

Kökayaklılar

Böcekler

Memeliler

Kabuklular
E Şıkkı
 

Memeliler

Sürüngenler

Sporlular

Örümcekler
   
Çözüm:
I nolu canlıların boşaltım artığı üre olduğu için bu canlılar memelilerdir. II nolu canlılar amonyak attığı, solungaç solunumu yaptığı için balıktır. III nolu canlılar trake solunumu yapan böcekler, IV. nolu canlılar ise ürik asit atan, akciğer solunumu yapan kuşlardır.

Doğru Yanıt: a

Soru 15.

Virüsün konak hücreyi tanıması;

I.

Tek çeşit nükleik asit taşıma

II.

Protein kılıfının antijen olması

III.

Sitoplazma ve enzimsiz olması

özelliklerinden hangileri sayesinde gerçekleşir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Virüs konak hücreyi protein kılıfı sayesinde tanır. Virüs, konak hücrenin zarına tutunurken virüsün protein kılıfı antijen, konak hücrenin zarı reseptör (alıcı) dür. Her virüs çeşidinin kalıtsal özelliği kendine özgüdür. Buna bağlı olarak proteinleri, konak hücrenin zarına özgüdür.

Doğru Yanıt: b

Soru 16.

Görünüşleri benzer olan iki memeli hayvan aynı türden olduğunun söylenebilmesi için aşağıdakilerden hangisi kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Vücutlarının kıllarla kaplı olması
B Şıkkı Akciğerlerinde alveol bulundurması
C Şıkkı Süt bezlerinin bulunması
D Şıkkı Çiftleştiklerinde verimli döller oluşturmaları
E Şıkkı Olgun alyuvarlarının çekirdeksiz olması
   
Çözüm:
Çiftleştirildiklerinde verimli döller veren bireyler aynı türdendir. Diğerleri tüm memelilerde görülen ortak özelliklerdir.

Doğru Yanıt: d

Soru 17.Yukarıdaki tabloda omurgalı hayvanların bazı özellikleri verilmiştir.

Numaralarla gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

 

      I           

        II          

         III         

      IV         
A Şıkkı
 

Solungaç

İç döllenme

Açık

Tüy

B Şıkkı
 

Akciğer   

 Dış döllenme

   Kapalı

 Kıl    
C Şıkkı
 

Akciğer   

 Dış döllenme

   Kapalı

 Pul    
D Şıkkı
 

Akciğer   

İç döllenme

    Açık    

 Pul    
E Şıkkı
 

 Deri         

İç döllenme

   Açık    

  Pul     
   
Çözüm:
I- Sürüngenlerin solunum şekli akciğer solunumudur.
II- Kurbağalar dış döllenme yaparlar.
III- Balıklarda kapalı dolaşım görülür.
IV- Sürüngenlerin vücut örtüsü puldur.


Doğru Yanıt: c

Soru 18.

 

  • X türü ökaryot hücre yapısına sahip tek hücreli bir canlıdır. Kloroplasta sahiptir.
  • Y türünün hücre çeperi vardır ve glikojen depolar.
  • Z türünün genetik materyali sitoplazmasında dağınık olarak bulunur.

Yukarıda özellikleri verilen canlı grupları sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 

     X     

     Y     

     Z     


 

 
A Şıkkı
 

Paramesyum

Bakteri

Virüs

B Şıkkı
 

Öglena

Bitki

Bakteri

C Şıkkı
 

Öglena

Mantar

Bakteri

D Şıkkı
 

Amip

Bakteri

Mavi-yeşil alg

E Şıkkı

 

Paramesyum

Mantar

Amip

   
Çözüm:
  • X türü ökaryot hücre yapısında tek hücreli bir canlı ise protista alemi içindedir. Kloroplasta sahip fotosentetik bir canlı olduğu için öglenadır.
  • Y türü hücre çeperi, olduğu için ve glikojen depoladığı için mantar olabilir.
  • Z türünün DNA'sı sitoplazmada bulunuyorsa çekirdeği yoktur yani prokaryot hücre yapısına sahiptir. Bakteri ya da mavi-yeşil alg olabilir.


Doğru Yanıt: c

Soru 19.

Virüsler çoğalırken,

I.

Konak hücrenin metabolizmasından faydalanırlar.

II.

Metabolik faaliyette bulunmaya başlarlar.

III.

Metabolik ürünlere ihtiyaç duymazlar.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Virüsler, gerek sitoplazmaları ve gerekse organelleri olmadığı için hiçbir zaman metabolik faaliyette bulunamazlar. Fakat çoğalma, çeşitli metabolizma ürünlerinin bulunmasına bağlıdır. Virüsler, ancak hücre içerisinde çoğalabildikleri için, bu ihtiyaçlarını üzerinde yaşadıkları konak canlıdan sağlarlar.

Doğru Yanıt: e

Soru 20.

Mantarların bitkiler alemi içinde sınıflandırılmamasının nedeni;

I.

Yaşama ortamları

II.

Beslenme şekli

III.

Hareket şekli

özelliklerinden hangileri olamaz?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I ve III
   
Çözüm:
Beslenme şekli mantarlar ile bitkileri ayıran en önemli farklardan biridir. Mantarlar heterotrof, bitkiler ototroftur. Yaşama ortamları ve hareket şekli arasında bir fark yoktur. I. ve III. öncüller bitkiler ile mantarları farklı gruplarda sınıflandırmaya yetmez.

Doğru Yanıt: e

Soru 21.

Aynı türe mensup iki bireyin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ortak değildir?

 
A Şıkkı Dahil oldukları cins
B Şıkkı Kromozom sayısı
C Şıkkı ATP üretme şekli
D Şıkkı DNA larındaki nükleotit dizilişleri
E Şıkkı Protein sentezleme mekanizması
   
Çözüm:
Aynı türden canlıların kromozom sayıları ve ait oldukları cins aynıdır. Tüm canlılardan protein sentezleme mekanizması aynıdır. Metabolizma için gereken ATP solunumla üretilir ve aynı türden canlılarda ATP üretme şeklide aynıdır. Sadece tek yumurta ikizlerinde DNA'lardaki nükleotit dizlişi aynıdır.

Doğru Yanıt: d

Soru 22.

Virüslerde, aşağıdaki canlılık özelliklerinden hangisinin bulunması, bunları canlı olarak kabul eden hipotezi destekleyen bir kanıttır?

 
A Şıkkı Çoğalmayı gerçekleştirme
B Şıkkı Enzimleri aracılığıyla enerji üretme
C Şıkkı Büyüme
D Şıkkı Aktif hareket etme
E Şıkkı organellere sahip olma
   
Çözüm:
Virüslerde enerji üretiminden sorumlu enzimler, ve organeller bulunmaz. Büyüme, beslenme, solunum, boşalım gibi yaşamsal olaylar görülmez. Virüsler, protein bir kılıfta korunan bir çeşit nükleik asite sahiplerdir. Çoğalmaları, yapılarındaki nükleik asitin varlığından kaynaklanır. Virüslerin çoğalma özelliğini göstermesi, onları canlı olarak kabul eden hipotezi destekleyen bir kanıt sayılabilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 23.

Bir komünitedeki canlılarla ilgili olarak;

I.

Kromozom sayıları eşittir.

II.

Birçok populasyon oluştururlar.

III.

Tamamı fotosentez yapar.

IV.

Tamamı eşeyli ürer.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Aynı türe ait bireyler populasyonu, belli bir alanda yaşayan birçok populasyon da komüniteyi oluşturur. Kromozom sayısı sadece populasyon içerisindeki bireylerde eşittir. İstisna olarak aynı kromozom sayısına sahip canlılar olabilir ama tüm komünitede bu imkansızdır. Ayrıca komünitedeki canlıları üreticiler, tüketiciler ve ayrıştırıcılar oluşturur. Tüm canlıların eşeyli üreyip fotosentez yapmaları da mümkün değildir. Fakat II. öncülde olduğu gibi bir komünite birçok populasyon oluşur.

Doğru Yanıt: a

Soru 24.

Bir omurgalının gelişimi sırasında;
 

I.

Döllenme

II.

Omurga oluşumu

III.

Kendi başına beslenebilme

olayları hangi sıraya göre meydana gelir?

 
A Şıkkı I - II - III
B Şıkkı I - III - II
C Şıkkı II - I - III
D Şıkkı II - III - I
E Şıkkı III - II - I
   
Çözüm:
Omurgalı bir canlının gelişiminde öncelikle alem özellikleri ortaya çıkar. Önce yumurta ve spermin döllenmesi gerekir. Daha sonra şube özelliği olan omurga oluşumu ve ardından şubenin alt birimlerinin özellikleri ortaya çıkar. Kendi başına beslenme omurga oluşumundan sonra meydana gelecektir.

Doğru Yanıt: a

Soru 25.

Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan yönteme göre;

I.

Morus nigra

II.

Felis domesticus

III.

Pinus nigra

IV.

Felis tigris

olarak adlandırılan canlılardan hangi ikisi birbirine en yakındır?

 
A Şıkkı I, II
B Şıkkı I, III
C Şıkkı I, IV
D Şıkkı II, III
E Şıkkı II, IV
   
Çözüm:
Öncelikle cins isimleri aynı olanlara bakılmalıdır.

Tamamlayıcı adları aynı olanlar (I ve III) çok farklı canlılardır. Morus nigra (kara dut), Pinus nigra (karaçam) gibi. Ancak Felis cinsi her ikisinin de kedi olduğunu gösteriyor. Felis domemesticus (ev kedisi), Felis tigris (kaplan).

Doğru Yanıt: e

Soru 26.

I.

Sıcak kanlı olması

II.

Diyafram kası bulunması

III.

Ter bezlerinin bulunması

IV.

Akciğer solunumu görülmesi

V.

İç döllenme görülmesi

Bunlardan hangileri memelileri diğer omurgalılardan ayıran ayırdedici özelliklerdir?

 
A Şıkkı II ve III
B Şıkkı I, III ve V
C Şıkkı II, IV ve V
D Şıkkı I, II, III ve IV
E Şıkkı I, II, IV ve V
   
Çözüm:
Diyafram kası, çekirdeksiz alyuvar, ter bezi ve süt bezi, akciğerlerde alveol bulunması memeli sınıfına ait özelliklerdir. İç döllenme, akciğer solunumu ve sıcakkanlılık, memelilerden başka omurgalı sınıflarında da görülebiilir.

Doğru Yanıt: a

Soru 27.

Bakteri içinde endospor oluştuktan sonra;

I.

Glikoz tüketim hızında artma

II.

Genel metabolizmada azalma

III.

Aminoasit kullanımında azalma

IV.

CO2 oluşumunda artma

olaylarından hangileri meydana gelir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı II ve III
C Şıkkı III ve IV
D Şıkkı I, II ve III
E Şıkkı II, III ve IV
   
Çözüm:
Olumsuz çevre şartlarından korunmak amacıyla bakterilerin oluşturdukları endosporlarda, metabolizma hızı minimuma düşürülür. Sitoplazma hacminde azalma görülür. Endospor halindeki bir bakteride, genel metabolizma hızında azalma ve aminoasit kullanımında azalma olacaktır.

Doğru Yanıt: b

Soru 28.

Aynı aile içerisinde yer alan ve dış görünüşleri biribirine çok benzeyen iki çiçekli bitkinin aynı türün içerisinde yer almadığına, aşağıdakilerden hangisi bir kanıt olarak gösterilebilir?

 
A Şıkkı Yapraklarında farklı büyüklüklerde kloroplast taşımaları.
B Şıkkı Aynı doku hücrelerinin farklı sayılarda kromozom taşımaları.
C Şıkkı Boy uzunluklarının birbirinden farklı olması.
D Şıkkı Birbirinden farklı sayılarda tohum oluşturmaları.
E Şıkkı Aynı ortamda yaşamamaları.
   
Çözüm:
Aynı türden iki canlının vücut büyüklükleri hücrelerindeki organel sayıları ve yaşadıkları ortam farklı olabilir. Fakat aynı tür iki canlının aynı doku hücrelerinin kromozom sayıları farklı olamaz, aynı olmalıdır. İki çiçekli bitkinin, aynı dokusuna ait hücrelerinin kromozom sayısı farklı ise, bu iki bitki aynı türün içinde incelenemez.

Doğru Yanıt: b

Soru 29.

Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre,

I.

Capra domesticus

II.

Felis domesticus

III.

Canis lupus

IV.

Felis leo

olarak adlandırılan canlıların, cins ve tür adlarına bakarak, hangilerinin birbiriyle diğerlerinden daha yakın akraba olduğu düşünülebilir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Doğal sınıflandırmada (filogenetik sınıflandırma) kullanılan türlerin adlandırılması yöntemine göre, birinci kelime cins, ikinci kelime ise tamamlayıcı tür adıdır. Soruda verilen Felis domesticus ile Felis leo, aynı cinsin farklı türleridir. Aynı cins oldukları için verilen diğer canlı türlerine göre yakın akrabadırlar.

Doğru Yanıt: d

Soru 30.

Çok hücreli hayvanlarda

I.

Holozoik

II.

Parazit

III.

Saprofit

III.

Ototrof

beslenme şekillerinden hangileri görülür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı II, III ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Çok hücreli canlılar besinleri katı parçacıklar halinde alabildikleri için holozoik beslenebilirler. Tenya gibi bazı çok hücreli hayvanlar parazittirler. Fakat saprofit ve ototrof hayvan yoktur.

Doğru Yanıt: b

Soru 31.

Canlılar, akrabalıklarına göre sınıflandırılırken, aralarında sistematik özellikler bakımından en çok benzerlik olandan başlayarak daha az benzerlik olana doğru sıralama yapılır.

 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.
 K türü  +    +  +    +  +    +  +
 G türü    +      +      +  +  
 F türü      +  +    +  +    +  +
 L türü    +  +    +    +  +    +
 M türü  +    +  +    +  +  +  +  


Yukarıdaki tabloda K, G, F, L, M türlerinin temel 10 sistematik özellikten hangilerini taşıdıkları "+" işaretiyle gösterilmiştir.

Buna göre, K ye en yakın türler aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

 
A Şıkkı L, M
B Şıkkı G, L
C Şıkkı F, M
D Şıkkı F, L
E Şıkkı G, F
   
Çözüm:
Yakın türler arasında ortak özellikler sayısı fazladır. Bu nedenle verilen türlerden F ve M türleri diğer türlerden daha fazla K ile aynı özellik bulundurmaktadır. Bu da daha yakın akraba olduklarını gösterir.

Doğru Yanıt: c

Soru 32.

Aşağıdakilerden hangisi bakterilerin tümünde bulunan ortak yapılardan biridir?

 
A Şıkkı Mezozom
B Şıkkı Hücre duvarı
C Şıkkı Kapsül
D Şıkkı Kamçı
E Şıkkı Klorofil
   
Çözüm:
Bütün bakterilerde hücre duvarı, hücre zarı, sitoplazma, DNA, RNA ve ribozom ortak olarak bulunur.

Doğru Yanıt: b

Soru 33.

Bilimsel olarak Canis cinsi (genus) içerisinde yer alan iki birey,

I.

Eşit sayıda kromozom taşır.

II.

Çiftleşip kısır olmayan döller oluşturur.

III.

Aynı aile içerisinde sınıflandırılır.

IV.

Türleri farklıdır.

Yukarıdaki ifadelerden hangisi kesin olarak doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı Yalnız IV
C Şıkkı I ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Soruda belirtilen iki birey aynı cinsin içerisinde yer aldıklarına göre, türleri aynı veya farklı olabilir. Yani burada bir kesinlik yoktur. I. ve II. öncüller, aynı türün bireyleri için geçerli olduğuna göre doğru olamaz. Fakat, cinsleri aynı olan bireylerin aileleri (familya) veya daha üst sınıflandırma birimleri kesin olarak aynıdır.

Doğru Yanıt: a

Soru 34.

 

  • Pinus nigra
  • Pinus halepensis

Yukarıda canlıların tür isimleri verilmiştir.

Bununla ilgili olarak;

I.

Kromozom sayıları aynıdır.

II.

Aynı alem içinde yer alırlar.

III.

Döllenmeleri sonucu verimli canlılar oluştururlar.

gibi ifadelerden hangilerine ulaşılabilir?

 

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı II ve III
   
Çözüm:
Pinus nigra (Karaçam) ve Pinus halepensis (Halep çamı), cinsleri aynı, türleri farklı iki ağaçtır. Türleri farklı olduğu için kromozom sayıları aynı olmayabilir ve verimli döl oluşturamazlar. Fakat aynı cinse ait oldukları için aynı alem içinde sınıflandırılırlar.

Doğru Yanıt: b

Soru 35.

Aşağıdakilerden hangisi bakteri ve virüslerin tümü için ortaktır?

 
A Şıkkı Olumsuz koşullarda endospor oluşturmak
B Şıkkı Cansız ortamlarda kristalleşebilmek
C Şıkkı Protein ve nükleik asit içermek
D Şıkkı Zorunlu parazit olmak
E Şıkkı Gelişmiş enzim sistemine sahip olmak
   
Çözüm:
Endospor oluşumu ve gelişmiş enzim sistemi, bakteriler için geçerli bir özelliktir. Virüslerde görülmez zorunlu parazitlik ve kristalleşme ise bakterilerde olmayan, virüslerde görülen özelliklerdir. Fakat hem bakteri, hem de virüslerin yapısında protein ve nükleik asit bulunur.

Doğru Yanıt: c

Soru 36.

Aynı cins içerisinde incelenen A ve B hayvan türlerinin,

I.

Beslenme şekilleri

II.

Boşaltım organları

III.

Kromozom sayıları

özelliklerinden hangileri kesin aynıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı I ve III
E Şıkkı I, II, III
   
Çözüm:
A ve B hayvan türleri aynı cins içerisinde incelenmektedir; ama türleri farklıdır. Buna göre beslenme şekilleri (I) ve boşaltım organları (II) aynıdır ama aynı tür olmadıkları için kromozom sayıları aynı olmayabilir. (III)

Doğru Yanıt: c

Soru 37.

Protista alemi içerisinde,

I.

Bitkilere

III.

Hayvanlara

III.

Mantarlara

benzeyen canlılar bulunur, ifadelerinden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı Yalnız III
D Şıkkı I ve II
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Protista alemi; ökaryotik tek hücreli, serbest veya koloniler halinde yaşayan canlılardan oluşmuştur. Bunlardan algler, bitkilere; parameciumun bulunduğu protozoalar, hayvanlara; cıvık mantarlar ise mantarlara benzer.

Doğru Yanıt: e

Soru 38.

Birarada ortaklaşa yaşayan türü farklı iki canlıdan;

I.

Biri diğerinin ürettiği organik besin maddesinden faydalanabilir.

II.

Biri ototrof, diğeri heterootrof olup birbirlerine karşılıklı fayda sağlayabilir.

III.

İkisi de mecburi parazit olup birbirine karşılıklı zarar verebilir.

IV.

Biri diğerine zarar vermeden onun vücudunu kullanabilir.

yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve IV
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
I ve II. öncüllerdeki veriler, örneğin liken birliğinde görülebilir. IV. öncül kommesalizmdir. III. öncül de verilen ise iki mecburi parazit birlikte yaşayamaz, başka bir canlıya bağımlı olarak yaşarlar o nedenle birbirlerine zarar veremezler.

Doğru Yanıt: d

Soru 39.

Doğal sınıflandırma yapılırken iki canlı arasında,

I.

Analog organ bulunma

II.

Ortak proteinlerin çokluğu

III.

İkisinin de karada yaşayıp yaşamadığı

IV.

Boşaltım ürünlerinin içeriğinin benzeyip benzemediği

özelliklerinden hangi ikisi daha az önemsenir?

 
A Şıkkı I ve II
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı III ve IV
   
Çözüm:
Doğal sınıflandırmada, yapı benzerliği önemlidir. İki organın yapısı benzemiyorsa, aynı işlevi yapsalar da (analog organ) önemli değildir. Ayrıca karada veya suda yaşamaları da doğal sınıflandırmada dikkate alınamaz.

Doğru Yanıt: b

Soru 40.

Besleyici bir kültür ortamında X maddesine dirençli bir bakteri soyu ile Y maddesine dirençli diğer bir bakteri soyu bir arada bulunuyor.

X ve Y maddelerinin ikisine de dirençli bir bakteri soyunun ortaya çıkması için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
 

 
A Şıkkı DNA moleküllerinin kendi kendilerini eşlemesi
B Şıkkı Bakteri soyları arasında DNA moleküllerinin aktarılması
C Şıkkı Kültür ortamına X ve Y maddelerinin eklenmesi
D Şıkkı Bakteri soylarının eşeysiz olarak üremesi
E Şıkkı Bakterilerin, ortam koşullarına dayanaklı sporlar oluşturması
   
Çözüm:
X ve Y maddelerine dirençli iki bakteri soyu, besleyici kültür ortamına birlikte konulmuştur. Bakteriler arasında konjugasyon yoluyla DNA aktarımı ile hem X maddesine, hem de Y maddesine dirençli yeni bakteri soyu ortaya çıkmıştır. X maddesine dirençli bakteriler DNA'sı ile Y maddesine dirençli bakteri DNA'sı arasında belirli bölgelerin yer değişimi DNA'daki nükleotit dizisinde yeni bir gendüzeni oluşturabilir. Bu olay sonucu, yeni gen  kombinasyonlu bakteriler, hem X, hem de Y maddesine direnç gösterebilirler.

Doğru Yanıt: b

Soru 41.

I.

Boşaltım organı olarak böbrek bulundurma

II.

Kaslı diyaframa sahip olma

III.

Holozoik beslenme

IV.

Vücudun çok tabakalı epitelle kaplı olması

Yukarıdaki ifadelerden hangileri omurgalılar şubesi içinde yalnızca memeliler sınıfına aittir?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı II ve III
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Öncüllerden sadece diyafram memelilere ait bir özelliktir. Diğerleri, başka omurgalılarda da görülebilir.

Doğru Yanıt: b

Soru 42.

Beş farklı bitki türüne ait bazı özellikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Özellikler

I. Tür

II. Tür

III. Tür

IV. Tür

V. Tür

İletişim dokusu

+

+

+

+

+

Gerçek kök ve yaprak

-

-

+

+

+

Tohum üretimi

-

-

-

+

+

Meyve oluşturma

-

-

-

-

+

(+ var, - yok)

Buna göre, numaralandırılan türlerden hangisi kapalı tohumludur?

 
A Şıkkı I
B Şıkkı II
C Şıkkı III
D Şıkkı IV
E Şıkkı V
   
Çözüm:
Gerçek kök ve yaprak oluşumu ile tohum üretimi tohumlu bitkilerde görülür. Meyve oluşumu ise sadece kapalı tohumlu bitkilerde görülür. Açık tohumlu bitkilerde çiçek yerine kozalak bulunur, meyve oluşumu yoktur.

Doğru Yanıt: e

Soru 43.

Kapalı tohumlarla ilgili,

I.

Yaprakları paralel damarlı

II.

Açık iletim demetleri

III.

Saçak kök

IV.

Kazık kök

özelliklerinden hangileri sadece çift çeneklilerde görülür?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı I ve III
C Şıkkı I ve IV
D Şıkkı II ve IV
E Şıkkı I, II ve IV
   
Çözüm:
Açık iletim demeti ve kazık kök çift çeneklilerin, paralel damarlı yaprak ve saçak kök ise tek çeneklilerin özellikleridir.

Doğru Yanıt: d

Soru 44.

Aşağıdakilerden hangisi sürüngen, kuş ve memelilerin ortak özelliği değildir?

 
A Şıkkı Sıcakkanlı olmaları
B Şıkkı Omurgalı olmaları
C Şıkkı Gelişmiş organ sistemlerinin olması
D Şıkkı İç döllenme yapmaları
E Şıkkı Akciğer solunumu yapmaları
   
Çözüm:
Sürüngen, kuş ve memeliler, gelişmiş organ sistemlerine sahip, genellikle karada yaşayan, akciğer solunumu ve iç döllenme yapan omurgalı hayvanlardır. Fakat sürüngenler soğukkanlı, kuş ve memelilerde sıcakkanlı hayvanlardır.
 

Soru 45.

Kuşlar sınıfında yer alan iki canlının;

I.

Vücutlarının tüylerle kaplı olması

II.

Uçabilme

III.

Kromozomlarının niceliği

özelliklerinden hangileri kesinlikle aynıdır?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız II
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Bütün kuşların vücutları tüylerle kaplıdır. Ancak kromozom nicelikleri (sayıları) farklıdır. Penguen, deve kuşu gibi bazı kuşlar da uçamazlar.

Doğru Yanıt: a

Soru 46.

Ototrof bakteriler organik besin maddesi için gerekli olan ATP enerjisini,

I. Işık enerjisini soğurmak
II. Kimyasal bileşikleri oksitlemek
III. Glikozu oksijenli solunumla parçalamak

yollarından hangilerini kullanarak elde ederler?

 
A Şıkkı Yalnız I
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı II ve III
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Ototrof bakteriler organik besin sentezini, ya ışık enerjisi kullanarak yani fotosentez yaparak, ya da inoganik kimyasal bileşiklerin oksidasyonuyla çıkan kimyasal enerjiyi kullanarak yani kemosentez yaparak gerçekleştirirler. Glikozu oksijenli solunumla parçalamak besin sentezi şekli değil, metabolizma olaylarında kullanılacak enerjiyi elde etme şeklidir.

Doğru Yanıt: c

Soru 47.Bir bakteri türüne ait bireylerin belirli bir sürede gösterdiği sayısal artış yandaki grafikte verilmiştir.

Bu süre içinde, bu bakteri türünün bulunduğu ortamın sıcaklığını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir?

 
A Şıkkı
B Şıkkı
C Şıkkı
D Şıkkı
E Şıkkı
   
Çözüm:
Bakteri sayısı zamana bağlı sürekli artış gösterdiği için herhangi bir sıcaklık değişimi olmamış yani ortam şartları dolayısıyla sıcaklık sabit kalmıştır.

Doğru Yanıt: c

Soru 48.

I.

Balina

II.

Semender

III.

Kelebek

IV.

Timsah

V.

Karga

Yukarıdaki canlıların doğal sınıflandırmaya göre basitten gelişimine doğru sıralanması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

 
A Şıkkı I - V - III - II - IV
B Şıkkı II - III - I - IV - V
C Şıkkı II - III - I - V - IV
D Şıkkı III - II - IV - V - I
E Şıkkı III - II - V - IV - I
   
Çözüm:
En basit kelebektir çünkü ormurgasızdır, omurgalılar içinde de gelişmik sırası balık ® kurbağa ® sürüngen ® kuş ® memeli şeklinde olacaktır.
Semender kuyruklu bir kurbağa olduğu için timsahtan daha basittir. Daha sonra karga ve en gelişmiş  bir memeli olan balinadır.

Doğru Yanıt: d

Soru 49.

Bir bakteriyofajın çoğalması için gerekli olan,

I.

ATP

II.

Amino asit

III.

Genetik bilgi

IV.

Nükleotit

faktörlerinden hangileri bakteri tarafından sağlanır?

 
A Şıkkı Yalnız III
B Şıkkı I ve II
C Şıkkı I, II ve III
D Şıkkı I, II ve IV
E Şıkkı I, II, III ve IV
   
Çözüm:
Bakteriler üzerinde çoğalan virüsler, (bakteriyofajlar) çoğalmak için kendi DNA'larındaki bilgiyi kullanırlar. Gerekli diğer bütün maddeler bakteri tarafından sağlanır.

Doğru Yanıt: d

Soru 50.

 

Omurgalı bir hayvanın değişik ortamlardaki vücut sıcaklığının zamanla değişimi grafikteki gibidir.

Buna göre, bu omurgalı hayvan;

I. Kurbağa

II.

Sürüngen
III. Kuş

IV.

Memeli

gruplarından hangisine dahil edilemez?

 

 

 
A Şıkkı Yalnız I 
B Şıkkı Yalnız III
C Şıkkı I ve II
D Şıkkı III ve IV
E Şıkkı I, II ve III
   
Çözüm:
Grafikte vücut sıcaklığının zaman bağlı değişimi gösterilen hayvan soğukkanlı (değişken ısılı) bir hayvandır. Dolayısıyla kuş ve memeli olamaz. Çünkü kuş ve memeliler sabit ısılı (sıcakkanlı) canlılardır.

Doğru Yanıt: d

1. Aynı tür iki canlının hangi özellikleri kesinlikle aynıdır?
A) Cinsiyeti - beslenme türü
B) Protein sayısı - beslenme türü
C) Üreme çeşidi - kromozom sayısı
D) Kromozom sayısı - gen yapısı
E) Kromozom sayısı - gen sayısı

2. Aşağıdakilerden hangisi canlıların sınıflandırılmasında ayırt edici özellik olarak kullanılmaz?

A) Gen benzerliği
B) Verimli birey oluşturma
C) Kromozom sayısı
D) Protein benzerliği
E) Anatomik benzerlikler

3.
I. Felis domesticus
II. Salmonella
III. Pinus nigra
Yukarıda verilenlerden hangileri tür ismidir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II
E) I ve III

4. Bakteriler hangi özelliklerine göre gruplara ayrılmazlar?

A) Enzimlerine
B) Gram boyasına
C) Şekillerine
D) Oksijene duyulan ihtiyaca
E) Beslenmelerine

5. Aslan ile koyun en küçük hangi sınıflandırma biriminde ortaktır?

A) Şube
B) Sınıf
C) Takım
D) Cins
E) Aile

6. Felis domesticus şeklindeki bir adlandırma için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bir canlı türü adıdır.
B) Bireylerinin kromozom sayısı aynıdır.
C) Felis tigris ile aynı cinste yer alır.
D) Yaşadığı ortama göre yapılan sınıflandırmadır.
E) Kendi aralarında verimli döller oluştururlar.

7. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde canlılar arası benzerlik en fazladır?

A) Çiçekli bitkiler (şube)
B) Otçullar (Takım özelliği)
C) Omurgalılar (şube)
D) Kediler (cins)
E) Balıklar (sınıf)

8. Çiçekli bitkilerin sınıflandırılmasına aşağıdaki özelliklerin hangisine bakılarak başlanır?

A) Tohumların meyve kabuğu ile örtülü olup olmamasına
B) Üreme şekillerine
C) Tohum içindeki çenek sayısına
D) Yaprakların damarlanmasına
E) Kambiyumun olup olmamasına

9. Sınıflandırma birimlerinde türden aleme doğru gidildikçe artan özellik,
I. Yapısal protein benzerliği
III. Birey sayısı
II. Farklı gen sayısı
IV. Anatomik yapı benzerliği
verilenlerden hangileri olabilir?

A) II ve III
B) III ve IV
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

10. Sınıflandırma ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Tür içindeki canlıların kromozom sayısı aynıdır.
B) Kromozom sayısı aynı olan iki canlı aynı tür içinde olmayabilir.
C) Aynı tür içindeki canlıların cinsleri farklı olabilir.
D) Bir familya içinde çok sayıda tür olabilir.
E) Aynı tür içindeki canlılar çiftleştiklerinde verimli bireyler oluştururlar.

11.
I. DNA
II. Ribozom
III. Hücre zarı
IV. Mitokondri
Yukarıda verilen hücreye ait yapılardan hangileri prokaryotlarda, protistalarda, mantarlarda, bitkilerde ve hayvanlarda ortak olarak bulunur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III
E) I, III ve IV

12.
I. Beslenme biçimlerinin aynı olması
II. Kısır olmayan döller oluşturabilmesi
III. Vücut büyüklüklerinin aynı olması
IV. Aynı atadan gelmeleri
Yukarıda verilenlerden hangileri aynı türdeki canlıların ortak özelliğidir?

A) Yalnız II
B) Yalnız III
C) I, II ve IV
D) I, III ve IV
E) II, III ve IV

13. Canlılar sınıflandırılırken ilk olarak aşağıdaki özelliklerden hangisine bakılır?

A) Beslenme şekline
B) Çekirdek zarına
C) Üreme şekline
D) Sinir şeridinin yerine
E) Hücre sayısına

14.
- İç iskeleti vardır.
- Hareketi sağlayan çizgili kaslar vardır.
- Kapalı dolaşıma sahiptirler.
- Erginleri solungaç solunumu yapar.
Yukarıdaki özellikleri gösteren canlılar hangi sistematik birimde bir arada bulunurlar?

A) Alem
B) Sınıf
C) Familya
D) Cins
E) Tür

15. Felis leo şeklindeki adlandırma ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Felis, cins ismini temsil eder.
B) Sistematikte kullanılan ikili adlandırmadır.
C) Temsil ettiği canlılar bir türe aittir.
D) Akrabası olan canlılar leo ismine bakılarak tespit edilir.
E) Felis leo, iki isim birden tür adını ortaya çıkarır.

16.
I. Hücre zarına sahip olma
II. Zarlı çekirdek bulundurma
III. Nükleik asit bulundurma
IV. Zarlı organel bulundurma
Yukarıdaki özelliklerden hangileri ökaryotik canlıları prokaryotik canlılardan ayıran özelliklerdendir?

A) Yalnız II
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) II ve IV
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=