A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Yağlar (Test)
 
1.      Laktoz,  Glikojen, Yağ,  Selüloz molekülleri için,
I. Tek çeşit monomerden oluşurlar. 
II.Tümcanlılarda üretilebilirler.
III.
C, H ve O atomlarını bulundururlar özelliklerinden hangileri ortaktır?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız III
C)    I ve II
D)   I ve III
E)     II ve III
2.       Vücutta bulunan depo yağların sindirim ürünleri canlıların;
I.
enerji,
II.vitamin,
III.mineral, ihtiya
çlarından hangilerini doğrudan karşılamaz?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız III
C)    I ve II
D)   II ve III
E)   I, II ve III
3.      Monomerleri arasında ester bağları bulunan polimer (X) ile monomerleri arasında glikozit bağları bulunan polimer (Y) ile ilgili;
I.
yağda eriyen vitaminlerin geçişini sağlama, 
II.
enerji verme, III.hücre zarının yapısına katılma, 
III.
bol metabolik su kaynağı olan monomere sahip olma özellikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eş­leştirilmiştir?
 
X
Y
A
Yalnız I
II, III ve IV
B
I ve IV
II ve III
C
I, II ve III
II, III ve IV
D
II, III ve IV
I, II ve III
E
I, II, III ve IV
II ve III
4.       Yağlarla ilgili olarak verilen;
I.
yapıya katılan yağ asidi çeşitleri,
II.
yapıtaşları arasındaki bağçeşitleri,
III.
1 molekül nötr yağ oluşumu sırasında açığa çıkan su miktarları özelliklerinden hangileri doymuş ve doymamış yağlarda aynıdır?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız III
C)    I ve II
D)   II ve III
E)     I, II ve III
5.      Doymamış yağ asitleri + Gliserol > Yağ(X)
 
Doymuş yağ asitleri + Gliserol > Yağ (Y)
Yukarıda X ve Y yağlarının oluşumu şematize edilmiştir. Buna göre, bu yağlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)     (X) oda sıcaklığında sıvıdır.
B)     (X) ve (Y) hidroliz tepkimeleri ile sentezlenir.
C)           (X) türe özgü olabilir.
D)     (Y) nin yapısındaki yağ asitlerinin karbonları ara­sında tek bağ vardır.
E)   (Y) hayvansal kökenlidir
6.       Bir polisakkarit sentezi sırasında 64 tane glikoz kullanılmıştır. Bu olayda açığa çıkan suyun tamamı ile hidroliz edilen yağlardaki ester bağ sayısı ve oluşan gliserol sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
 
Ester bağ sayısı
Gliserol sayısı
A
64
63
B
64
32
C
63
63
D
63
21
E
21
21
7.      Yağlarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A)   Yağ asidi ve glikoz molekülleri arasında ester bağı oluşumu ile meydana gelirler.
B)Yüksek miktarda enerji verirler.
C)Hücre zarının yapısına katılabilirler.
D)     Glikozla birleşip glikolipitleri oluştururlar.
E)   Proteinlerle birleşip lipoproteinleri oluştururlar.
8.       40 molekül yağın sentezi sırasında açığa çıkan su moleküllerinin tamamı kullanılarak sindirilen yağ­lardan oluşan gliserol sayısı kaçtır?
A)     10   
B) 20            
C) 40          
D) 120       
E) 240
9.      Doymamış yağlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A)   Hayvansal kökenlidir.
B)   Hidroliz edilmezler.
C)   Oda sıcaklığında sıvıdırlar.
D)   Yapılarında gliserol yoktur.
E)Sentezlenmeleri sırasında ortamdaki su miktarı azalır.
10. Göç eden canlılarla, kış uykusuna yatan hayvanların vücutlarındaki yağ dokularının diğer canlılara oranla daha gelişmiş olması yağların; 
I.
diğer organik bileşiklere göre hafif olmaları,
II.
enerji gereksiniminin karşılamada ikinci sırada kullanılmaları,
III.
solunuma uğradıklarında fazla miktarda su ve enerji oluşumuna neden olmaları özelliklerinden hangileri ile açıklanabilir?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)    Yalnız III
D)   I ve III
E)     I, II ve III
11. Bir maymunun karaciğer hücresinde belirli bir zaman aralığında yağ moleküllerinin sentezlendiği belirlenmiştir. Buna göre, yağ moleküllerinin sentezlendiği zaman aralığında, yağların kimyasal yapısında bulunan;
I.
gliserol,
II.doymu
ş yağ asidi,
III.
doymamış yağ asidi moleküllerinden hangilerinin karaciğer hücresin­deki miktarının azalması gerekir?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)    I ve II
D)   I ve III
E)     II ve III
12.   Nötr yağ oluşumu reaksiyonları sırasında 900 molekül su oluştuğuna göre;
I.
300 ester bağı kurulmuştur.
II.
900 molekül yağ asidi kullanılmıştır.
III.
300 molekül gliserol kullanılmıştır.
IV.
300 molekül yağ oluşmuştur. yargılarından hangileri doğrudur?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız III
C)    l ve II
D)   II ve IV
E)     II, III ve IV
13. Bir hücrede yağın hidrolizi gerçekleşirken;
I.
yağ asidi,
II.
gliserol,
III.H20,
IV.enzim molek
üllerinden hangilerinde azalma görülmez?
A)   Yalnız III
B)   I ve II
C)    I ve III
D)   III ve IV
E)     I, II ve IV
14.   Yağ asitleri ve gliserolden oluşan polimerler ile ilgili olarak,
I.
İç organların etrafını sararak onları korur.
II.
Kış uykusuna yatan hayvanlarda ve göçmen kuşlarda yıkımıyla metabolik su oluşturur.
III.
Derinin altında yer alarak ısı izolasyonunu sağlar. ifadelerinden hangileri doğrudur?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)    Yalnız III
D)   I ve II
E)     I, II ve III
15. Göçmen bir kuşun dokularında depolanan yağ miktarının zamana bağlı olarak azaldığı gözlenmiştir.Buna göre bu canlı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A)   Enerji ihtiyacı artmıştır.
B)Yağlar metabolik su oluşumunu sağlamıştır.
C)Hücre pH'ı değişmemiştir.
D)Hücre pH'ı düşmüştür.
E)Canlı bu zaman diliminde göç ediyor olabilir.
16. 1 gliserol ve 3 yağ asidinin kimyasal bağlarla birleşmesiyle oluşan yağlar, nötral yağlardır. Nötral yağlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A)    Sadece hayvan hücrelerinde sentezlenme
B)     Ester bağları içerme
C)     Dehidrasyonla sentezleme
D)    Depo edilme
E)   Besinler yoluyla alınabilme
17. Yağlar;
I.
kırlangıç,
II.
leylek,
III.
deve gibi hayvanların hangilerinde enerji vermesinin yanısıra bol metabolik su üretmek için de harca­nır?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)    Yalnız III
D)   I ve III
E)     I, II ve III
18. 60 yağ asidi kullanılarak oluşturulan yağ sentezinde;
I.
oluşan ester bağı,
II.
kullanılan gliserin molekülü,
III.
açığa çıkan su molekülü miktarları aşağıdakilerin hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
   I
A) 20
II 2Ö~
III "
60
B) 60
30
30
C) 30
60
60
D) 59
20
30
E) 60
20
60
19.  Mısır tohumu ve bir fareden elde edilen yağ moleküllerinin yapısı karşılaştırıldığında; açıklamalarından hangisi yanlıştır?
A)    Yağ asidi molekülleri aynıdır.
B)   Yapılarındaki gliserol molekülleri aynıdır.
C)   Yapılarında C, H, O atomları bulunur.
D)     Gliserol ve yağ asidi moleküllerinin esterleşmesi sonucunda oluşmuşlardır.
E)            Gliserol ve yağ asidi moleküllerinin birbirlerine bağlanma şekli aynıdır.
20.        Yağlar için aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A)             Yağ asitleri ve gliserolden oluşurlar.
B)   C, H, O atomu içerirler.
C)   Sadece bitki ve hayvan hücrelerinde bulunurlar.
D)   Hücre zarının yapısına katılırlar.
E)     Steroit hormonların oluşumunda görev alırlar.
21.A + 3BàC Yukarıda verilen özümleme olayında, C maddesi nötr yağ olduğuna göre bu tepkime ve bu tepkimede görev alan maddelerle ilgili olarak;
 I.
A maddesi yağ asitidir.
II.
Tepkime sonucu 3 mol su açığa çıkar.
III.
Tepkime sırasında ester bağı kurulur.  ifadelerinden hangileri doğru değildir?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)    Yalnız III
D)   IIve III
E)     I, II ve III
22. Yağlar,
 I.
fosfolipit olarak hücre zarı yapısına katılma,
II.
bazı hormonların yapısına katılma,
III.
solunumla parçalanma sonucu amonyak, C02 ve H20 oluşturma özelliklerinden hangilerine sahip değildir?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)    Yalnız III
D)   I ve II
E)     I, II ve III
23.   Yağlarla ilgili;
I.
Hücre zarının yapısına katılır.
II.
Deri altında depolanır.
III.
Enerji verimi yüksektir.
IV.
Yapısında ester bağı bulundurur. gibi ifadelerden hangileri doğrudur?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız III
C)    I ve I
D)   I ve III
E)     I, II, III ve IV
24. Canlı vücudunda yağlar yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak görev yaparlar. Aşağıdakilerden hangisi yağların düzenleyici görevi ile ilgilidir?
A)   Çok enerji vermesi
B)   Ester bağları içermesi
C)   Çok fazla metabolik su oluşturması
D)   Hormonların yapısına katılması
E)     Vücudu şekillendirmesi
25.  I.D vitamini 
II.Kas glikojeni 
III.
Lipit
IV.Karaci
ğer glikojeni Yukarıda verilen organik maddelerden hangileri sadece depolandıkları hücrelerde doğrudan veya dolaylı olarak metabolizma reaksiyonlarına katılırlar?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)    II ve III
D)   III ve IV
E)     II, III ve IV
26. I.Maltoz 
II.Ni
şasta
III.
Glikojen 
IV.Lipit Yukar
ıda verilen organik maddelerden hangilerinin yıkımı sonucu glikoz oluşur?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)    II ve III
D)   III ve IV
E)     II, III ve IV
27. Bir hayvan hücresinde;
28. I.Nişasta àn (glikoz)  
II.
3 Yağ asiti + Gliserin à Yağ 
III.
n (glikoz) à Glikojen 
IV.
Glikoz + Glikoz àMaltoz tepkimelerinden hangileri gerçekleşebilir?
A)   Yalnız I
B)   Yalnız II
C)    I, II ve III
D)   III ve IV
E)     II, III ve IV
29.-- X + 3 yağ asiti àYağ + 3H20    
--
n(Y) -->Glikojen + n - 1 (H20)
 --
n - 1 (H20) + Dipeptit à n (Z)
30. Yukarıdaki biyokimyasal tepkimelerde belirtilen X, Y, Z molekülleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
X
Y
Z
A
Amino asit
Gliserol
Gliserol
B
Gliserol
Amino asit
Fruktoz
C
Gliserol
Glikoz
Amino asit
D
Glikoz
Fruktoz
Amino asit
E
Gliserol
Fruktoz
Gliserol
31.  Aşağıda verilen moleküllerden hangisi yağ sentezi veya hidrolizinde doğrudan görev almaz?
A)   Gliserin
B)   Enzim
C)    Yağ asidi
D)   C02
E)     H20
32. - Enerji kaynağı olma 
-
Hormon yapısına katılabilme   
-
Ester bağı bulundurma Yukarıda verilen özelliklerin tümüne sahip molekül aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)   Protein
B)   Karbonhidrat
C)    Lipit
D)   Vitamin
E)     Mineral

Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklara uygun olan sözcükleri yazınız.
1.Maddenin kimyasal bakımdan bölünmez olarak kabul edilen en küçük yapıtaşına......................denir.
2.İnsan vücudunda en fazla oranda bulunan ve ke­miklerle dişlerin yapısına katılan mineraller ..........................ve..........................dur.
3. Organik besinlerden sadece ..........................hücre çekirdeğinde bulunan DNA şifresine uy­gun olarak sentezlenir.
4.Monosakkaritler (basit şekerler), karbon sayıları­na göre .......................... ve..........................olarak iki gruba ayrılarak incelenir.
5.İnsana vücudundaki organlarda üretilemeyip dış ortamdan hazır alınması gereken amino asitlere.........................................denir.
6. Bitkilerin besin olarak depo ettikleri polisakkarit çeşiti ........................hayvanların depo ettiği polisakkarit çeşiti ise..........................dir.
7.Disakkarit çeşitlerinden olan laktoz; bir molekül ..........................ve..........................un glikozit bağıyla bağlanması sonucu oluşur.
8.Proteinlerin birbirinden farklıözelliklerde olması amino asitlerin...........................................ve.................................lerinin farklı olmasından kaynaklanır.
9.D vitamini eksikliğinde çocuklarda kemik eğriliği olarak görülen.......................... hastalığı meydana gelir.
10.Omurgasız hayvanlarda dış iskeletin yapısını oluşturan ...........................yapı olarak selüloza benzeyen bir çeşit polisakkarittir.
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=