A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Canlıların sınıflandırılması (Test-3)
 
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI (TEST-III)

1.     i.   Kurbağa
II.     Kelebek
III. Balık
Yukarıda verilen canlılardan hangilerinin gelişim evresinde başkalaşım görülmez?
A) Yalnız I             
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve II                  
E) II ve III
2.    Bir bölgede yaşayan yılan örneklerinin aynı türe ait bireyler olduklarını;
I.          Dış görünüş
II.     Antikor - antijen tepkimeleri
III.    Çiftleştiklerinde verimli döl oluşturma
özelliklerinden hangileri kesin olarak kanıtlar?
A) Yalnız I              
B) Yalnız III            
C) I ve III
D) II ve III                
E) I, II ve III
3. Yanda bir aslanın sı- Anima|ia
nıflandırılması yapıl- Z^1
Chordata
mıştır.                    ^ 2
...     ....     ..               Mamalia
Eğer bir köpeği sı-      1 3
nıflandırıyor olsay-         Karnivora
A. 4
dik, rakamlarla                      Felidae
gösterilen hangi                  A 5Fe|is
basamaktan itiba
ren farkl
ı birime -                     ,A6
Felis leo
koyardık?
A) 2            B)3             C)4             D) 5         E) 6
 
4.    Aynı ailede yer alan iki farklı tür için;
I.      Aynı takımın üyesidirler.
II.   Vücut büyüklükleri aynıdır.
III. Kromozom sayıları aynıdır.
ifadelerinden hangileri kesinlikle aynıdır?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) I ve III                                        
E) I, II ve III
5.    I.      Öglena -» Monera
II.          Mavi-yeşil alg Protista
III.     Eğrelti otu Bitkiler
Yukarıda verilen canlı - âlem eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve III                                        
E) II ve III
6. Aşağıda verilen canlı gruplarından hangisinde vücut sadece iki embriyonik tabakadan oluşmuş­tur?
A) Sölenterler                     
B) Sürüngenler
C) Halkalı solucanlar        
D) Eklembacaklılar
E) Yumuşakçalar
7. Sistematik birimler ve bu sistematik birimlerdeki can­lılar arasındaki ortak genlerin durumuna göre çoktan aza doğru dizilimi aşağıdaki gibidir.
---------------------------------------------------------------- p.
K   L   M   N   O   P   R     Sistematik birimler
Buna göre, yukarıda verilen gruplardan hangisin­de biyokütle en azdır?
A)R            B)K            C)M            D)L          E) P
8.    Omurgalılarda     basitten     karmaşığa     doğru gidildikçe, genel olarak;
I.        Embriyonal gelişme sürelerinin uzaması
II.       Annenin bakımına ve korumasına daha fazla gereksinim duyulması
III.   Bir defada döllenecek yumurta ve sperm sayıla­rının azalması
özelliklerinden hangileri görülebilir?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) I ve III                                        
E) I, II ve III
9. Aynıâlem içinde bulunan K ve L organizmalarının kuş olmalarına karşın ortak özelliklerinin az olduğu belirlenmiştir.
Bu iki organizmanın aşağıda belirtilen hangi sınılandırma biriminde birlikte oldukları kesindir?
A) Tür                    
B) Cins                  
C) Sınıf
D) Takım                                       
E) Familya
 

10. Basit yapılı bitkiler olan karayosunlan İle gelişmiş türlere sahip çiçekli bitkiler karşılaştırıldı­ğında, aşağıdakilerden hangisinde bir fark ol­maz?
A)     Kök sistemlerinin gelişmesi
B)      İletim demetlerinin oluşması
C)     Çiçek yapısının gelişmesi
D)     Klorofil sentezlenmesi
E)    Tohumun oluşturulması
11.   Volvoks;
I.        Kamçısının olması
II.    Fotosentez yapabilmesi
III.   Hücreleri arasında iş bölümü olması
özelliklerinden hangileri nedeni ile çok hücreliliğe geçiş organizması olarak kabul edilir?
A) Yalnız II            
B) Yalnız III           
C) I ve II
D) II ve III                                      
E) I, li ve III
12. Bağışıklık; aktif ve pasif olmak üzere iki farklışekilde sağlanabilir. Bunlardan aktif bağışıklık;
I.        Aşı olma
II.       Serum verilmesi
III.   Hastal iğı geçirmiş olma olaylarından hangileri ile sağlanabilir?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve III                                        
E) II ve III
13. Bazı bakteriler mitokondrileri olmadığı halde oksijen­li solunum yapabilir.
Bu durumun sağlanması, hücrede aşağıdaki han­gi yapının bulunması ile ilgilidir?
A) Ribozom                                       
B) Klorofil
C) Sindirim enzimi                           
D) Mezozom
E) Hücre duvarı
14. Bir bakteri türünün bulunduğu ortamda;
glukoz ve aminoasit yokken üreyemediği, minerallerden yararlandığı, ışık enerjisinden yararlanmadığı gözleniyor.
Yukarıdaki bilgilere dayanarak bu bakterinin aşğıdaki beslenme çeşitlerinden hangisine sahip olduğu söylenebilir?
A) Kemosentetik                              
B) Fotosentetik
C) Holozoik                                      
D) Parazit
E) Ototrof
 

15. Tuzlu su ortamında yaşayan ökaryot bir hücreli organizmalar;
I.     Kontraktil kofulla su boşaltma,
M.    Bölünme ile çoğalma,
III. Azotlu artıkları (NH3) dış ortama verme
olaylarından hangilerini gerçekleştirebilir?
A) Yalnız I              
B) Yalnız ili            
C) I ve II
D) I ve III                                       
E) II ve III
 

16. Balina, tavuk, yılan, kurbağa ve balığın birlikte bulunabileceği sınıflandırma birimi aşağıdakiler­den hangisidir?
A) Şube                 
B) Sınıf                  
C) Takım
D) Cins                                          
E) Tür
17. Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde ortak özelliklerin diğerlerine göre daha fazla olması beklenir?
A)   Bir sınıfta toplanan canlılarda
B)      Bir takımda toplanan canlılarda
C)     Bir familyada toplanan canlılarda
D)     Bir cinste toplanan canlılarda
E)    Bir şubede toplanan canlılarda


 

18. Omurgalı hayvan sınıfları aşağıdaki hangi özellik bakımından farklılık göstermez?
A)      Solunum organları
B)      Yaşama ortamları
C)     Boşaltım artıkları
D)     Döllenmenin sağlandığı ortam
E)    Sindirimi gerçekleştirme biçimleri
19. Çürükçül bakteriler aşağıdaki hangi özelliklerin­den dolayı doğada oldukça önemlidir?
A)      Şekeri alkole çevirmeleri
B)      Yalnızca selülozu sindirebilmeleri
C)     Organik maddeleri inorganik maddelere dönüş­türebilmeleri
D)     Üzüm suyundan sirke oluşturabilmeleri
E)    Sütten peynir oluşturabilmeleri
20. I.      Protein sentezleyebilme
II.          Çekirdek zarı taşımama
III.     Fotofosforilasyonu gerçekleştirme
Yukarıda verilen hücresel özelliklerden hangileri bir hücrenin ait olduğu âlemin belirlenmesini sağlar?
A) Yalnız I             
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve II                  
E) II ve III
21. Aşağıdaki tabloda bazı canlılar ve bunlara ait özel­likler gösterilmiştir.
 
 
ÖZELLİKLERİ
Canlılar
Beslenme Şekli
Hücre tipi
Hücre Sayısı
K
Heterotrol
Okan/ot
Çok
L
Ototrof
Prokaryot
Bir
M
Heterotrof
Ökaryot
Bir
N
Heterotrof
Prokaryot
Bir
Bu canlılardan hangileri kesinlikle aynıâlemde yer alırlar?
A) K ve L               
B) K ve M              
C) K ve N
D) L ve M                                       
E) L ve N
22. Aşağıdakilerden hangisi protista ve   monera âlemlerindeki canlıların ortak bir özelliğidir?
A)   Zarla çevrili bir organel bulundurmama
B)      Çekirdek bulundurma
C)     Tek hücreli olma
D)     Kontraktil koful bulundurma
E)    Ototrof olma
23. Aynıâlemde yer alan organizmalar, aşağıda belirtilen hangi sınıflandırma biriminde iken ortak gen sayıları en fazla olur?
A) Cins                  
B) Takım               
C) Sınıf
D) Familya                                     
E) Şube
DOĞRU SEÇENEKLER 1.C     2.B       3.D       4.A       5.C       6.A  7.B      8.E       9.C       10. D     11. B      12. D 13. D    14. D      15. E      16. A      17. D      18.E  19. C    20. B     21. E      22. C     21A
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=