A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Canlıların sınıflandırılması (Test-5)
 
Canlıların Sınıflandırılması Test-5
1.
     Sağlıklı bir insanda;
I.       Antikor miktarındaki artış
II.      Toksin miktarındaki artış
III. Antijen miktarındaki artış
hangilerinin miktarındaki değişim, zamanla en­feksiyondu bir hastalığın oluştuğunun belirtisidir?
A) Yalnız I           
B) I ve II              
C) I ve III
D) II ve III                                   
E) I, II ve III
2.     Basit ya da gelişmiş kolonilerde;
I.     İş bölümü
II.    Özelleşme
III.   Hücrelerin jelatinimsi kılıf içinde olması
özelliklerinden hangileri görülür?
A) Yalnız I           
B) Yalnız II         
C) Yalnız III
D) II ve III                                   
E) I, II ve III
3.    Bazı hastalıklarla ilgili olarak;
İnsanda ruam (mankafa) hastalığı görülmez.
     Kuşlarda kuduz hastalığı görülmez.
     Tütündeki mozaik hastalığı, hayvanlarda görül­mez.
ifadeleri söylenebilir.
Bu hastalıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A)     Farklı canlılarda bağışıklık sistemi işleyişi farklı­dır.
B)     Hastalık etkenleri konaklara özgüdür.
C)     Bazı hastalık etkenleri daha geniş canlı grubunu etkiler.
D)    Etkeni bakteri olan hastalıklar daha geniş canlı grubunu etkiler.
E)   Verilen örneklerdeki bağışıklık durumları doğal bağışıklık olarak tanımlanabilir.
4.     I. Antikor
II.     İnterferon
III.    Hormon
Yukarıda verilen maddelerden hangileri vücudun savunmasında doğrudan etkilidir?
A) Yalnız I           
B) I ve II              
C) I ve III
D) II ve III                                    
E) I, II ve III
5.
Başlangıçta yeterince besinin bulunduğu ve diğer ko­şulların uygun olduğu bir ortamda, anaerobik bakteri­lerin sayısal değişimi grafikteki gibidir. Bu durumun temel nedeni;
I.        Ortamda metabolik artık birikmesi
II.   Ortamda rekabetin azalması
III. Alanın genişlemesi
olaylarından hangileri olabilir?
A) Yalnız I          
B) I ve II              
C) I ve III
D) II ve III                                   
E) I, II ve III
6.    I.   Hücrelerinin her işlevi yapacak şekilde iyi organize olması
II. Daha iyi korunabilme
III. Yaşamsal etkinlikler için daha az enerji harcan­ması
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri çok hüc­reli bir canlının bir hücreli bir canlıya göre üstün­
lüklerinden biri değildir?
A)
Yalnız I           
B) I ve II              
C) I ve III
D) II ve III                                    
E) I, II ve III
7.    Virüsler için aşağıda verilen ifadelerden hangisi
doğru değildir?
A)     Virüsler hücrelere özgüdürler. (Belli hücrelerde çoğalırlar.)
B)   Virüslerin taşıdığı enzim, enfekte ettikleri hücre­nin zarını eritmek içindir.
C)   Aynı canlının farklı hücrelerinde çoğalan virüsle­rin genetik yapısı aynıdır.
D)    Virüsler ya DNA ya da RNA taşırlar.
E)   Hücrenin virüslere karşı salgıladığı savunucu maddelere interferon denir.
8.
Yukarıdaki gibi hazırlanmış basit kültür ortamına üç ayrı bakteri türü eklenmiş ve şekillerdeki gibi farklı yerlerde çoğaldıkları gözlenmiştir.
Kaplardaki bakterilerin çoğalması ve dağılımı ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?
A)    X bakterisi oksijensiz koşullara uyum sağlamıştır.
B)    Z bakterisi, ortamdaki besinin tamamını tüketinceye kadar ürer.
C)    Y bakterisi, oksijenli koşullara uyum sağlamıştır.
D) Z bakterisi, kabın üst kısımlarında daha yoğun üremiştir.
E)   Y bakterisi; X ve Z bakterisinin ürediği kaplarda üreyebilir.
9.    Pandorina ve volvoks kolonileri karşılaştırıldığın­da;
I.       Dokusal yapıya sahip olmama
II.   Tüm hücrelerin eşeyli üremesi
III.Hücrelerin jelatinimsi kılıfla bir arada tutulması
özelliklerinden hangilerinin ortak olduğu söyle­nebilir?
A) Yalnız I        
B) Yalnız II       
C) Yalnız III
D) I ve III                                    
E) I, II ve III
10. I.    Enzim bulundurma
II.     Mutasyona uğrayabilme
III.Hücre içinde çoğalabilme
Yukarıdaki canlılık özelliklerinden hangileri virüs­lerde de görülür?
A) Yalnız I          
B) Yalnız II         
C) Yalnız III
D) II ve III                                  
E) I, II ve III
11. Tüm fotosentetik bakteriler için;
I.       Işık enerjisi kullanırlar.
II.    C02 kullanırlar.
III.   H2S kullanırlar.
IV. Prokaryot özelliktedirler. ifadelerinden hangileri ortak değildir?
A) Yalnız I           
B) Yalnız II         
C) Yalnız III
D) I ve III                                     
E) II, III ve IV
12. Kemosentetik bakterilerde;
I.       Fotofosforilasyon ile enerji üretirler.
II.   Kemosentez sırasında açığa çıkan enerjiyi pro­tein sentezi sırasında kullanırlar.
III. Doğadaki azot döngüsünde rol oynarlar.
yargılarından hangileri doğrudur?
A) Yalnız I           
B) Yalnız II         
C) Yalnız III
D) II ve III                                   
E) I, II ve III
13.
Yukarıdaki gibi K ve L tipi iki farklı bakteriyofajın aynı bakteri içine girip ürediğini ve yeni oluşan fajların hem K hem de L tipi fajların özelliklerini gösterdiğini varsayarsalım.
8u durumla ilgili en doğru yargı aşağıdakilerden hangisi olur?
A)   Bakteriyofajlarda modifikasyon meydana gelmiş­tir.
B)   Bakteriyofajlar eşeysiz üremişlerdir.
C)     Bakteriyofajlarda mutasyon meydana gelmiştir.
D)    Bakteriyofajlar arasında genetik madde değişimi olmuştur.
E)   Bakteriyofajlar ile bakteri arasında gen değişimi olmuştur.
14. Aşağıdakilerden hangisi enfeksiyonlu hastalığı en iyi tanımlar?
A)   Mikrobun vücuda enfekte olmasıyla ateş, kusma gibi belirtilerin görülmesidir.
B)     Mikrobun kanda taşınmasıdır.
C)   Mikrobun diğer bir kişiye bulaştırılmasıdır.
D)    Mikrobun vücutta belli dokularda çoğalmasıdır.
E)   Mikrobun vücutta yayılmasıdır.
15.
Kapalı bir kaptaki aerob bakterilerin sayısındaki değişim grafikteki gibidir.
Yeterince besinin olduğu bu kaba anaerob bakte­riler konulsaydı sayısal değişimi nasıl olurdu?
16.
 (
Bir bilim insanı, iki farklı bakteri türünü yukarıdaki gi­bi aynı özellikteki besi ortamında gelişmeye bırak­mıştır. Bir süre sonra her iki kapta da gelişme olduğunu göz­lemlemiştir. Daha sonra bilim insanı kaplara X antibiyotiğini ekle­miş  ve 1. kaptaki bakterilerin tamamının öldüğünü 2. kapta ise az sayıda bakterinin yaşadığını tespit et­miştir.
Buna göre, bu deney ile ilgili aşağıdaki yargılar­dan hangisine varılamaz?
A)     L bakterilerinin çoğunluğu antibiyotiğe karşı di­rençsizdir.
B)     L bakterisi daha önce antibiyotik ile karşılaşmış olabilir.
C)   K bakterileri daha önce antibiyotik ile karşılaşma­mış olabilir.
D)    K ile L nin konjugasyonu sonucu oluşan bireyle­rin hepsi antibiyotikten etkilenir.
E)   Birinci kaba deney başlangıcında antibiyotik eklenseydi üreme hiç gözlenmezdi.
17. Bir insanda;
I.       Virüs ile enfekte olma
II.      Bakteri ile enfekte olma
III. Virütik hastalıkla ilgili aşı olma
özelliklerinden hangileri interferon salgılanması­na neden olur?
A) Yalnız I       
B) I ve II          
C) I ve III
D) II ve III                                   
E) I, II ve İli
18. Virüslerle ilgili olarak;
I.       Hacim olarak büyüyemezler ve bölünerek çoğalamazlar.
II.   Antibiyotiklerden etkilenmezler.
III. Sadece konak hücrenin zarını eritebilen enzimle­ri bulundururlar.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I       
B) Yalnız II      
C) Yalnız III
D) I ve II                                      
E) i, II ve III
19. İnsanda bağışıklıkla ilgili;
I.       Kabakulak hastalığı geçiren bir çocuğun aynı hastalığa bir daha yakalanmaması
II.      Çiçek hastalığının aşısını olan bir insanın hasta­lığı hafif atlatması
III. insanın tavuk vebası hastalığına yakalanmama­sı
ifadelerinden hangileri doğal bağışıklığa örnek­tir?
A) Yalnız I       
B) Yalnız II      
C) Yalnız III
D) II ve III                                   
E) I, II ve III
 

           DOĞRU SEÇENEKLER                          
l.A
2.E
3.D
4.8
5. A
6. A
7.C
8.B
 9. D
10. E
11.C
12. C
13D
14. A
İ5.C
16D
17.C
18.E
19. C

 
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=