A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Proteinler (Test)
 
1.     Bir kobaya karbon atomları işaretlenmiş glikoz moleküllerinin verilmesinden belirli bir süre sonra kobaya ait;
I.
karaciğerdeki temel amino asit,
II.
Kas hücrelerindeki glikojen,
III.
Kan hücrelerinin zarındaki glikoprotein,
IV.
Beyin hücrelerindeki enzim yapılarından hangilerinde işaretlenmiş karbon atomlarına kesinlikle rastlanmaz?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     Yalnız IV
d.     I ve IV
e.     II ve III
2.     20 molekül su ile hidroliz edilen tripeptitlerden oluşan amino asitlerin tamamı, polipeptit sente­zinde kullanıldığında oluşan peptit bağı sayısı kaç olur?
a.     25   
b.     26   
c.     27   
d.      28  
e.     29
3. hücredeki reaksiyon sonrasında zamanla monomer miktarının arttığı tespit edilmiştir. Buna göre bu değişim;
I.
protein hidrolizi,
II.
maltoz sentezi,
III.
nişasta yıkımı olaylarından hangileri sonucu ortaya çıkabilir?
a.     Yalnız I                                  
b.     Yalnız II                                 
c.     I ve II
d.     I ve III                    
e.     II ve III
4.Sadece bitkiler tarafından üretilen amino asitler için verilen;
I.
C, H, O ve N elementlerinden oluşurlar.
II.
Hücre zarından geçebilirler.
III.
Monomer yapıdadırlar. açıklamalarından hangileri doğrudur?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     I ve II
d.     II ve III   
e.     I, II ve III
5.     Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücrelerinde üre­tilmeyen organik bir moleküldür?
a.     Protein .
b.     Glikojen     
c.     Temel amino asit
d.     Yağ            
e.     Hormon
6.     Amino asitlerin çeşitliliğinde aşağıdakilerden han­gisi etkilidir?
a.         Radikal grubun farklı olması
b.         COOH 'in bağlanma biçimi
c.         NH2 grubunun bağlanma biçimi
d.        Atomların bağlanma biçimi
e.         Yapısında azot bulundurması
7.     İki farklı türün birbirine kalıtsal yönden benzerliklerini araştıran bir bilim adamı, bu canlıların yapılarındaki;
I.
protein
II.
karbonhidrat,
III. Gliserol molek
üllerinden hangilerinin yapılarını incelemelidir?
a.     A Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     Yalnız III
d.     I ve II
e.     I ve III
8.     Uzun süren açlıkta enerji elde etmek için üçüncü sırada kullanılan organik bileşikle ilgili olarak aşğıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
a.         Yapıya katılır.
b.         Onarıcıdır.
c.         Düzenleyicidir.
d.        Tüm canlılarda yapısı aynıdır.
e.     İnsanda vücut savunmasında rol oynar.
9.     Protein bakımından zengin besinlerden biride baklagillerdir. Baklagillerin beslenme açısından önemli olmasını;
I.
amino asit,
II.
glikoz,
III.
gliserol moleküllerinden hangileri bakımından zengin olmalarıyla açıklanır?
a.      Yalnız I
b.      Yalnız II
c.      Yalnız III
d.     I ve II
e.     I ve III
10.   Üretilmekte olan protein molekülünde peptit bağı sayısı artıyorsa;
I.
amino asit çeşidi,
II.
amino asit sayısı,
III.
açığa çıkan su sayısı faktörlerinden hangileri de kesinlikle artar?
a.     Yalnız II
b.     I ve II
c.     I ve III
d.     II ve III
e.     I, II ve III
11. 4.   Bir insanda, aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi enerji verici olarak ilk sırada kullanılır?
a.     Protein
b.     Vitamin                                       
c.     C)Yağ
d.     Karbonhidrat          
e.     Selüloz
12.  İnsan karaciğerinde organik bileşikler birbirine dö­nüştürülebilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu dönüşümlerden değildir?
a.     YağàGlikojen
b.        Protein àYağ
c.         Yağ asidi àTemel amino asit
d.        Gliserol à Glikoz
e.     Glikozà Yağ asidi
13. . Proteinler vücutta esas olarak yapıcı ve onarıcı ola kullanıldığı halde uzun süreli açlık durumlarında son enerji kaynağı olarak da kullanılabilirler. Enerji kaynağı olarak protein moleküllerini kull maya başlayan bir insan için aşağıdaki yoruml dan hangisi yapılamaz?
a.     Depo yağ miktarı artar.
b.     Enzimatik reaksiyonlarda aksamalar olur.
c.         Metabolizma hızı yavaşlar.
d.     Bağışıklık sistemi zayıflar.
e.     Boşaltma ürünü olan üre miktarı artar.
14. Aşağıdaki besin maddelerinden hangisinin içeriği protein oranı diğerlerinden daha azdır?
a.     Tavuk
b.     Patates
c.     Et
d.     Süt
e.     Yumurta
15. Bir bitkinin yaşadığı toprağa işaretli azot içeren azotlu tuz veriliyor. Bir süre sonra bu işaretli azota bitkinin oluştun ğu aşağıdaki organik bileşiklerin hangisinin yapısında rastlanır?
a.     Selüloz
b.     Glikoz
c.     Amino asil
d.     Gliserol
e.     Nişasta
16. Temel amino asitlerle ilgili olarak;
I.
Tüm canlılar tarafından sentezlenir,
II.
Yapısında C, H, O ve N bulunur.
III.
20 çeşittir. ifadelerinden hangileri doğrudur?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     I ve III
d.     II ve III
e.     I, II ve III
17. Proteinlerin üretildiği canlıya özgü olmasının temel nedeni aşıdakilerden hangisidir?
a.         Dehidrasyon sentezi ile oluşmaları
b.         Enzimlerin yapısına katılmaları
c.         DNA'daki genetik şifrelere göre sentezlenmeleri
d.        Monomer sayısının fazla olması
e.  Ribozomda sentezlenmeleri
18.  Üç amino asitin birleşmesi ile ilgili bir tepkime ile dört amino asitin birleşmesi ile ilgili bir tepkimede;
I.
bağ sayısı,
II.
bağçeşidi,
III.
amino asitler arasında peptit bağının kurulduğu gruplar özelliklerinden hangileri aynıdır?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     Yalnız III
d.     II ve III
e.     I, II ve III
19.   Proteinlerin yapısı ve görevleri ile ilgili;
I.
Yapıcı ve onarıcı görev yaparlar.
II.
Amino asitlerin peptitleşmesi ile oluşurlar.
III.
C, H, O ve N elementleri içerirler. yargılarından hangileri doğrudur?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız III
c.     I ve II
d.     II ve III
e.     I, II ve III
20. Proteinlerle ilgili; özelliklerinden hangisi nötral yağlar için de geçerlidir?
a.     azot atomu bulundurma,
b.     karbon atomu bulundurma,
c.     enzimlerin yapısına katılma,
d.        peptit bağı içerme,
e.     amino asitlerden oluşma
21.   Protein sentezi sırasında hücrede;
I.
amino asit sayısının azalması,
II.
su molekülü sayısının azalması,
III.
ortam pH'ının değişebilmesi olaylarından hangileri gerçekleşir?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız III
c.     I ve II
d.     I ve III
e.     I, II ve III
22. Aşağıdakilerden hangisi proteinlerin özelliklerinden biri değildir?
a.     C, H, O, N atomlarından oluşma
b.     Yapıcı ve onarıcı olma
c.         Vücuda fazla alındığında yağlara dönüştürülebilme
d.     Enerji elde etmek için ilk sırada kullanılma
e.     Enzimlerin ve bazı hormonların yapısını oluşturma
23. I.Yapıya katılma
II.
Enerji elde etmek için kullanılma
III.
Dehidrasyon sonucunda oluşma
III.
Tüm monomer çeşitlerinde C, H, O, N atomlarını taşıma Yukarıdakilerden hangileri, proteinlerin karbonhidrat ve yağlardan farklıözelliğidir?
a.     Yalnız III
b.     Yalnız IV
c.     I ve II
d.     III ve IV
e.     I, II ve III
24.   Isınma ve yüksek basınç gibi faktörler proteinlerin yapısını bozar. Bu olaya denatürasyon denir. İnsan vücudundaki proteinlerin denatürasyonundan;
I.
metabolik olayların devamlılığı,
II.
organlar arası koordinasyonun sağlanması,
III.
vücudu savunma sisteminin çalışması olaylarından hangileri etkilenebilir?
a.     Yalnız III
b.     Yalnız IV
c.     I ve II
d.     III ve IV
e.     I, II ve III
25.Canlılarda sentezlenen üç farklı organik bileşik ile il­gili bilgiler aşağıda verilmiştir.
A bileşiği hidroliz edildiğinde dörtten fazla monomer çeşidi açığa çıkmıştır.
B bileşiğinin sentezi bitkilerde gerçekleşir.
C bileşiği bitkisel kökenli olup iki farklı monosakkaritten oluşmuştur.
Buna göre, bu organik bileşiklerle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
 
 
A
B
C
A
 Yağ
Glikoz
Maltoz
B
 Protein
Fruktoz
Maltoz
C
 Selüloz
Sakkaroz
Laktoz
D
 Protein
.Doymamış yağ asidi
Sakkaroz
E
 Yağ
Doymuş yağ asidi
Sakkaroz
26. I.Yağ asitleri
II.
Glikoz
III.Temel amino asit
IV.Maltoz
V.Laktoz
Yukar
ıdaki organik yapılı maddelerden hangileri hem bitki hem de hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunabilir?
a.     Yalnız III
b.     Yalnız IV
c.     I ve II
d.     III ve IV
e.     I, II ve III
27. Bir canlının değişik hücrelerinde sentezlenen pro­tein çeşitlerinin farklı olmasında;
I.
aktif genlerin farklı olması,
II.
kullanılan amino asit çeşitlerinin farklı olması,
III.
farklı ribozomlarda üretilmeleri,
IV.
proteinlerin yapısındaki monomerlerin farklı bağ­larla bağlanması özelliklerinden hangileri etkilidir?
a.     Yalnız III
b.     Yalnız IV
c.     I ve II
d.     III ve IV
e.     I, II ve III
28. Canlıların farklıözelliklerde olmasının nedeni proteinlerinin farklı olmasıdır. Proteinlerin farklı olmasının nedeni amino asitlerin sıra ve sayısının farklı olmasındandır. Buna göre proteinlerin farklı olmasının nedeni;
 I.
amino asitlerin farklı karboksil grubu içermesi,
II.
DNA dan gelen şifrenin farklı olması,
III.
amino asitlerin yapısındaki radikal grubun farklı olması özelliklerinden hangileri olamaz?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     Yalnız III
d.     I ve II
e.     I, II ve III
29. amino asitlere ait;
I.
hidrojen molekülü,
II.
amino grubu,
III.karboksil grubu,
IV.de
ğişken (Radikal) grup yapılarından hangileri arasında peptid bağı oluşur?
a.     I ve II
b.     I ve IV
c.     II ve III
d.     II ve IV
e.     III ve IV
30. Hücrelerde bulunan;
 -yüksek sıcaklıkta denatüre olma,
C, H, O, N atomları içerme,
- enerji verici olarak kullanılabilme özelliklerine sahip organik bileşik, aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Vitamin
b.     Protein
c.     Enzim
d.     Karbonhidrat
e.     Yağ
31. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak sentezlenir?
a.     Selüloz
b.     Protein
c.     Glikojen
d.    Maltoz
e.     Laktoz
32. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi sentezlendiği hücrelerin çeşidini belirlemede yardımcı ola­rak kullanılabilir?
a.     Protein
b.     Glikojen
c.     Dipeptit
d.     Pepton
e.     Tri peptit
33. .I. Monomerleri hayvansal kökenlidir.
II.
DNA kontrolünde sentezlenir.
III.
Hücre zarı yapısına katılır.
IV.
Tek çeşit monomere sahiptir. Yukarıda verilen özelliklerden hangileri proteinler için geçerlidir?
a.     Yalnız II                                   
b.     Yalnız IV
c.     I ve IV
d.     II ve III
e.     I, II ve III
34. I. Peptit bağı
II.
Glikozit bağı
III.
Ester bağı Yukarıda verilen kimyasal bağları yapılarında bu­lunduran organik bileşikler, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
 
I
II
III
A)  Lipit
Pepton
Sükroz
B) Pepton
Lipit
Sükroz
C) Pepton
Sükroz
Lipit
D) Sükroz
Lipit
Pepton
E)   Lipit
Sükroz
Pepton
35.  I. Maltoz 
II.Glikojen 
III.Enzim
IV.Ya
ğ - Yukarıdaki moleküllerden hangilerinin yapısında tek çeşit monomer bulunur?
a.     I ve II      
b.     I ve III     
c.     II ve III
d.     II ve IV                   
e.     II, III ve IV
 36.   I. Selüloz 
II.
Trigliserit 
III.Polipeptit Yukar
ıdaki polimerlerin sentezi sırasında monomerler arasında kullanılan bağlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
I
II
II
A) Ester
Glikozit
Peptit
B) Glikozit
Ester
Peptit
C) Ester
Peptit
Glikozit
D) Peptit
Ester
Glikozit
E)   Glikozit
Peptit
Ester
37. I. Glikojen 
II.Maltoz 
III.Protein 
IV.N
ötr yağ Yukarıda verilen moleküllerinden hangilerinin ya­pısında farklı monomer çeşitleri bulunabilir?
a.     Yalnız III
b.    I ve II
c.     II ve IV
d.    III ve IV
e.     II, III ve IV
38.   Protein sentezinin gerçekleşmekte olduğu bir hücrede (X) maddesinin zamana bağlı olarak miktarının değişimi grafikteki gibidir. Buna göre (X) maddesi;
I.
amino asit,
II.su (H20),
III.harcanan ATP,
IV polipeptit moleküllerinden hangileri olabilir?
a.     I ve II
b.    II ve III
c.     I, II ve III 
d.    II ve IV
e.     II, III ve IV
39. "Canlıların protein sentezinde kullanabildikleri 20 çeşit amino asit vardır."
I.
Radikal grup
II.Amino grubu
III.Karboksil grubu Yukar
ıda verilenlerden hangilerinin yapısı tüm amino asit çeşitlerinde ortaktır?
a.     Yalnız II
b.     I ve II
c.     I ve III
d.     II ve III
e.     I, II ve III
40. Bir hayvan hücresinde gerçekleşen;
I.
protein sentezi,
II.glikozun y
ıkımı,
III.
glikojen sentezi,
IV.ya
ğın yıkımı olaylarından hangileri hidroliz tepkimesidir?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız IV
c.     I ve III
d.     II ve IV
e.     III ve IV
41.İnsan, hayvan ve bitki hücrelerinde sentezlenen tüm amino asitlerin; I.içerdikleri radikal grupları,
II.
N içermeleri,
III.
karboksil grubu bulundurmaları özelliklerinden hangileri farklı olabilir?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     Yalnız III
d.     I ve II
e.     II ve III
42. I. 3A+B
III (n)C 
III D+E Yukarıda I, II ve III numaralı besinlerin hidroliz açığa çıkan monomerleri belirtilmiştir. Buna göre, bu besinler aşağıdakilerden hangisin de doğru eşleştirilmiş Olabilir?
 
I
II
III
A) Yağ
Protein
Maltoz
B) Yağ
Protein
Sükroz
C) Maltoz
Nişasta
Laktoz
 D) Laktoz
Nişasta
Süktoz
E)   Protein
Laktoz
Maltoz
43. Üç farklı protein molekülünün eşit sayıda amino asit içerdiği bilinmektedir. Bu üç protein molekülüyle ilgili;
I.
şekilleri,
II.
yapılarındaki bağ sayısı,
III.
yapılarındaki bağçeşidi,
IV.
amino asitlerin dizilişi özelliklerinden hangilerinin aynı olduğu kesindir?
a.     I ve II
b.     II ve III
c.     III ve IV
d.    I, II ve III
e.     I, III ve IV
44.  I.   3 Yağ asidi+ Gliserol 
II. Glikoz+ Galaktoz        
III. Protein + H20 à (n)Amino asit
IV.-Glikoz+Fruktoz
à Sakkaroz+H2Yukarıda verilen reaksiyonlardan hangileri yalnızca bitkilerde gerçekleşir?
a.     I ve II
b.     II ve III
c.     III ve IV
d.     I, II ve III   
e.     Yalnız IV
45. I.    Nişastanın hidrolizi 
II.
Yağ sentezi
III.
Oksijenli solunum
IV.Protein hidrolizi Yukar
ıda verilen reaksiyonlardan hangileri hücre­de su molekülünün açığa çıkmasına neden olur?
a.     Yalnız II
b.     I ve II    
c.     II ve III
d.     III ve IV                      
e.     II, III ve IV
46. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi organiz­mada; hem enerji verici, hem yapıcı-onarıcı, hem de düzenleyici olarak görev yapan azotlu maddedir?
a.     Karbonhidratlar
b.     Yağlar
c.     Proteinler
d.     Vitaminler
e.     Nükleik asitler
47. iki deney tüplerinden birine bitki­sel, diğerine hayvansal özüt konulmuş; ancak hangi tüpte hangi çeşit özüt ol­duğu karıştırılmıştır. Buna göre, aşağıda verilenlerden hangisinin yapılması hangi tüpte hangi özüt olduğunun bilinmesinde kesin olarak yardımcı olur?
a.     Her iki tüpe de proteaz konulup asit ayıracı dam­latılması
b.     Tüplere lipaz konulup yağ ayıracı damlatılması
c.     Tüplere protein ayıracı damlatılması
d.     Tüplere glikojen ayıracı damlatılması
e.     Tüplere glikoz ayıracı damlatılması
48. Uzun süreli açlık dönemlerinde vücuttaki kullanım sırası l>ll>lll şeklinde olan üç organik bileşik ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a.     (I) in fazlası canlının dokularında depolanabilir.
b.     (II) nin hidrolizi sonucunda yüksek miktarda ener­ji açığa çıkar.
c.     (III) ün monomer çeşidi sayısı birden fazladır.
d.     (II) canlının yapısına en fazla oranda katılan orga­nik bileşiktir.
e.     (I) oksijenli solunum reaksiyonlarında hammadde
olarak kullan
ılır
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=