A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Canlıların Sınıflandırılması (ÖSS)
 
CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI ÜNİTESİYLE İLGİLİ ÇIKMIŞ ÖSS SORULARI
1.     Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre,
I.        Capra domesticus
II.       Felis domesticus
III.      Canis lupus
IV.     Felis leo
olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adla­rına bakarak, hangilerinin birbirleriyle diğer­lerinden daha yakın akraba olduğu düşünüle­bilir? (1992-ÖSS)
A) İveII              
B)l ve III             
C) II ve III
D) II ve İV                                    
E) III ve IV
2.       - Vücudu kıllarla kaplı olan
-    Yavrularını emziren
Olgunlaşmış alyuvarlarıçekirdeksiz olan hayvanlarının tümünün toplandığı sınıflan­dırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir? (1995-ÖSS)
A) Tür                 
B)Cins                
C) Familya
D) Takım                                        
E) Sınıf
3.     Canlılar, akrabalıklarına göre sınıflandırılırken, aralarında sistematik özellikler bakımından en çok benzerlik olandan başlayarak daha az ben­zerlik olana doğru sıralama yapılır. Aşağıdaki tabloda K, G, F, L, M türlerinin temel 10 sistematik özellikten hangilerini taşıdıkları"+" işaretiyle gösterilmiştir.
özellikler TürlerN^
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KTürü
+
 
+
+
 
+
+
 
+
+
GTürü
 
+
 
 
+
 
 
+
+
 
FTÜfÛ
 
 
+
+
 
+
+
 
+
*
LTürü
 
+
+
 
+
 
+
+
 
+
M Türü
+
 
*
+
 
+
+
+
+
 
 
 
 
 
 
 
 
Buna göre, K ye en yakın türler aşağıdaki-lerin hangisinde birlikte verilmiştir? (1997-ÖSS)
A) L, M  
B) G, L   
C) F, M   
D) F, L   
E) G, F
4.      Suda yaşayan bir canlı kolonisinin bazıözel­likleri şunlardır:
I.        Birer çift kamçı taşıyan 16 hücreden oluş­muştur.
II.       Hücrelerin işlevleri birbirlerinin aynıdır.
III.      Hücreler, jelatinimsi bir kılıfla bir arada tutul­muştur.
IV.     Hücreler, koloniden ayrıldıklarında da bir bi­rey gibi canlılıklarını sürdürebilmektedir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu koloni­nin çok hücreli canlı olmadığının kanıtlarıdır? (1999-ÖSS)
A) I veli               
B) I ve IV            
C) II ve III
D) II ve IV                                     
E) III ve IV
5.      Biri   böcekçil diğeri   böçekçil olmayan ikibitkide,
I.       Hücre dışı protein sindiriminin gerçekleşme­si,
II.      Fotosentez için, karbonu işaretlenmiş C02 verildiğinde, işaretli karbonun hücrede sentezlenen proteinlerdeki amino asitlerin hep­sinde bulunması,
III. Hücrelerinde, proteinlerin amino asitlere par­çalanması özelliklerinden hangileri ortaktır? (2004-ÖSS)
A) Yalnızl           
B) Yalnız II       
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
 
6.     Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromo­zom sayıları verilmiştir.
Canlı Türü
Kromozom Sayısı (2n)
Arı
32
Ayı
76
Tavuk
78
Köpek
78
Eğrelti otu bitkisi
500
 
 
 
 
 
 
Bu tablodaki bilgilere göre,
I.       İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak akrabalıkları hakkında karar verile­mez.
II.      Bir canlı türünün kromozom sayısı, onun hangi sınıfa (classise) ait olduğunu belirler.
III. Bir canlı türünün kromozom sayısının az olması ya da çok olması gelişmişlik düzeyini belirlemez.
yargılarından hangileri doğrudur? (2007-ÖSS-Fen 1)
A) Yalnız I          
B) Yalnız II       
C) I ve II
D) I ve III                                      
E) II ve III
7.            Aralarındaki ortak özellikler en fazla olan canlılar, aşağıdaki filogenetik sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur? (2007-ÖSS Fen-1)
A) Tür                 
B) Cins               
C) Familya
D) Takım                                        
E) Sınıf
8.            Omurgalılarda aşağıdaki sistemlerden hangi­ si dış ortama açılmaz? (2007-ÖSS Fen-1)
A) Üreme          
B) Boşaltım      
C) Sindirim
D) Solunum      
E) Dolaşım
9.            Sürüngenler hangi özellikleri ile kurbağalar­dan ayırt edilirler? (1981-ÖYS)
A) Kan dolaşım sistemlerinin kapalı oluşuyla
B)    Üreme organlarının bağırsağa açılışıyla
C)   Midelerinin tek gözlü oluşuyla
D)   Akciğerle solunum yapmalarıyla
E)   Böbreklerinin metanefroz tipi olmasıyla
10.          Kara yaşamına uyum yapan hayvanların hepsinde, aşağıdaki özelliklerden hangisi, her zaman bulunmak zorundadır? (1986-ÖYS)
A)    Vücut ısısını koruyucu önlemler alma
B)    Yumurtalarıçevre koşullarına karşı korun­muş olma
C)   Akciğerlerle solunum yapma
D)   İç döllenme yapma
E) Gelişmiş bir iç iskelete sahip olma
11.          Aşağıdaki özelliklerden hangisi, kara bitki­lerinin tipik özelliği değildir? (1986-ÖYS)
A)    Kök ya da tutunma organları
B)    Yaprağın üst yüzeyinde yoğunlaşmış stomalar
C)   Rüzgarla döllenme
D)   Koruyucu mum tabakası
E) Destek doku
12.          Omurgalılar, aşağıda verilen özelliklerin han­gisiyle omurgasızlardan kesin olarak ayrılır? (1986-ÖYS)
A)    Bilateral simetrik olmaları
B)    Kılcal damarların olması
C)   İç döllenme yapmaları
D)   İskelete sahip olmaları
E) Sinir şeritlerinin sırt tarafında olması
13. Sürüngen, kuş ve memeli erginlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (1987-ÖYS)
A)    Böbreklerinin metanefroz   (son böbrek) tipinde olması
B)    Dolaşımlarında, oksijenli ve oksijensiz kanın tamamen birbirinden ayrılmış olması
C)   Göğüs ve karın boşluğunu ayıran diyaframın bulunması
D)   Ağızda dişlerin bulunması
E) Deride ter bezlerinin bulunması
14.
Bir bitkinin şekilde gösterilen kısımlarından hangisinde sürgen (meristem) doku bulunmaz? (1987-ÖYS)
A)   I         
B)   II        
C) III       
D)  IV     
E) V
15. Sölenterlerde (vücut boşluğu olmayan hay­vanlarda) aşağıdakilerden hangisi gelişmez? (1987-ÖYS)
A)    Sinir sistemi
B)   Mezoderm (orta deri)
C)   Endoderm (iç deri)
D)   Salgı hücreleri
E) Blastopor (ilk ağız)
16.          Köpek tenyası ergininin ve sistiserkusunun (keseli kurdun) yaşadığı ortamlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (1988-ÖYS)
Ergin______                Keseli kurt_____
A)    İnsan akciğeri               Köpek bağırsağı
B)    Köpek karaciğeri          İnsan bağırsağı
C)    Köpek bağırsağı           İnsan akciğeri
D)    insan bağırsağı            Köpek karaciğeri
E)   insan bağırsağı            Köpek bağırsağı
17.   Hayvanların bazı yapısal özellikleri şunlardır:
I.        Kasların iskelete dıştan bağlı olması
II.       Vücudun kitin ile örtülü olması
III.      Vücudun dıştan görünür şekilde segmentli olması
Bu özelliklerden eklembacaklılara ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril­miştir? (1988-ÖYS)
A) Yalnız I          
B) I ve II              
C)I ve III
D) II ve III                                     
E) I, II ve III
18.   I, II, III, IV ve V numaralı canlı türlerinden seçilen bireylere, Z canlı türünden bir bireyin serumun­
dan bir miktar verilmi
ştir.
Serum karışımı
Çökelme oranı
Z + l
%50
z + ıı
%65
Z+ III
%1
Z+ IV
% 18
Z+V
%35
 
 
 
 
 
 
Bir süre sonra bu beş canlı türünün kanlarından hazırlanan serumlar, Z türünün serumu ile aynı tüplerde karıştırılmıştır. Karışımlardaki çökelme oranları tablodaki gibi olmuştur. Bu göre Z canlısı, bu canlı türlerinden hangi­siyle evrimsel açıdan en yakın akraba olabi­lir? (1988-ÖYS)
A)  I          
B)  II         
C)  III      
D) IV      
E) V
 
19.   Omurgalı hayvan sınıflarının genel solunum kapasiteleri birbirinden faklıdır. Bunun temel nedeni omurgalı hayvan sınıfla­rının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasıdır? (1989-ÖYS)
A)    Solunum organının gaz değişim yüzeyi genişliğinin
B)    Metabolizmalarının enerji gereksiniminin
C)   Solunum pigmenti çeşidinin
D)   Oksijenin hücrelere taşınma hızının
E) Solunum pigmentinin kanda taşınma biçi­minin
20.          Besinlerini, tek bir açıklıkla dışarıya bağlı olan gastrula boşluğuna denk bir boşlukta sindirebilen canlı aşağıdakilerden hangi­sidir? (1989-ÖYS)
 
A) Hidra                               
B) Topraksolucanı
C) Salyangoz                     
D)Amfiyoksüs
E) Denizkestanesi
21.
Bir bitki gövdesinin enine kesitini gösteren yukarıdaki şema;
I.    Birçenekli
II.     İki çenekli
III. Açıktohumlu
bitki sınıflarından hangilerine ait olabilir? (1990-ÖYS)
A) I ve II              
B) II ve III            
C)Yalnız I
D) Yalnız II       
E) Yalnız III
22.          İnsan vücudunda yaşayan parazit canlılar­dan üçüşunlardır:
I.         Kan emen kene
II.        Deri hücreleriyle beslenen uyuz böceği
III.       İnce bağırsakta yaşayan tenya
Bu parazitlerin hangilerinde, sindirim sistemi gelişmemiştir? (1990-ÖYS)
A) Yalnız I          
B) Yalnız II       
C) Yalnız III
D) I ve III                                       
E) II ve III
23.          Hayvan türlerinde embriyonun ilk oluşum ev­relerinde, aşağıdaki sınıflandırma basamak­larından hangisinin özellikleri ilk olarak orta­ya çıkar? (1990-ÖYS)
A) Cins (Genus)                 
B) Aile (Familya)
C) Takım (Ordo)                 
D)Sınıf (Classis)
E) Şube (Filum)
24.          Çok yıllık bitkilerde yıllık halkalar, aşağıdaki­lerden hangisinin çoğalması sonucunda olu­şur? (1991-ÖYS)
A) Floem            
B) Sklerankima
C) Kollenkima
D) Ksilem                                    
E) Kambiyum
25.          İnsan vücudunda, derideki bir kesikten mik­roorganizmalar girdikten sonra, ilk olarak
a
şağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir? (1993-ÖYS)

A)    Kan dolaşımının yavaşlaması
B)    Antikorların oluşması
C)   Kandaki hemoglobin miktarının artması
D)   Kandaki oksijen miktarının artması
E) Akyuvarların kesilen bölgede toplanması
26. Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere özgü bir özelliktir? (1995-ÖYS)
A)    Karın ve göğüs boşluğunun, kaslı bir diyaf­ramla birbirinden ayrılması
B)    Kalbin dört gözlü olması
C)   Kapalı dolaşım sisteminin bulunması
D)   Akciğerlerle solunum yapılması
E) İskeletinde kıkırdak dokusunun bulunması
27.          Amipte hangi hareket organeli vardır? (1968-ÜSS)
A) Kamçı                             
B) Miyonema
C) Psödöpod                      
D) Sil
E) Hiç biri
28.          Aşağıdaki canlıların hangisinde çekirdek yoktur? (1968-ÜSS)
A) Diyatome                       
B)Vortisel
C) Bakteri                            
D)Plazmodium
E) Paramesyum
29.          Derinin salgıladığı korneum aşağıda belir­tilen canlılardan hangisinde çok gelişmiştir? (1969-ÜSS-Klasik)
A) Yılan                                
B) Köpek balığı
C) Kurbağa                         
D) Arı
E) Kuş
30.          Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde, ortak özelliklerinin daha fazla olması gerekir? (1974-ÜSS)
A)    Bir sınıfta toplanan canlılarla
B)    Birtakımda toplanan canlılarda
C)    Bir familyada toplanan canlılarda
D)    Bir cinste toplanan canlılarda
E)   Bir türde toplanan canlılarda
31.          Canlıların sınıflandırılmasında, "Sınıf-Takım" birimleri arasındaki bağıntıya benzer bir ba­ğıntı, Familya ile aşağıdakilerin hangisi ara­sında vardır? (1975-ÜSS)
 
A) Filum             
B) Sınıf               
C)Cins
D) Tür                                           
E) Takım
 
 
 
 
CEVAPLAR
 
 
 
1. D
2. E
3. C
4. D
5. C
6. D
7. A
8. E
9. E
10. D
11. B
12. E
13. A
14. B
15. B
16. C
17. D
18. C
19. B
20. A
21. C
22. C
23. E
24. E
25. E
26. A
27. C
28. C
29. A
30. E
31. C
 
 
 
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=