A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Sınıflandırma (ÖSS)
 
1.     Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre,
I.        Capra domesticus
II.       Felis domesticus
III.      Canis lupus
IV.     Felis leo
olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adla­rına bakarak, hangilerinin birbirleriyle diğer­lerinden daha yakın akraba olduğu düşünüle­bilir? (1992-ÖSS)
A) İveII              
B)l ve III             
C) II ve III
D) II ve İV                                    
E) III ve IV
2.       - Vücudu kıllarla kaplı olan
-    Yavrularını emziren
Olgunlaşmış alyuvarlarıçekirdeksiz olan hayvanlarının tümünün toplandığı sınıflan­dırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir? (1995-ÖSS)
A) Tür                 
B)Cins                
C) Familya
D) Takım                                        
E) Sınıf
3.     Canlılar, akrabalıklarına göre sınıflandırılırken, aralarında sistematik özellikler bakımından en çok benzerlik olandan başlayarak daha az ben­zerlik olana doğru sıralama yapılır. Aşağıdaki tabloda K, G, F, L, M türlerinin temel 10 sistematik özellikten hangilerini taşıdıkları"+" işaretiyle gösterilmiştir.
özellikler TürlerN^
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
KTürü
+
 
+
+
 
+
+
 
+
+
GTürü
 
+
 
 
+
 
 
+
+
 
FTÜfÛ
 
 
+
+
 
+
+
 
+
*
LTürü
 
+
+
 
+
 
+
+
 
+
M Türü
+
 
*
+
 
+
+
+
+
 
Buna göre, K ye en yakın türler aşağıdaki-lerin hangisinde birlikte verilmiştir? (1997-ÖSS)
A) L, M  
B) G, L   
C) F, M   
D) F, L   
E) G, F
4.      Suda yaşayan bir canlı kolonisinin bazıözel­likleri şunlardır:
I.        Birer çift kamçı taşıyan 16 hücreden oluş­muştur.
II.       Hücrelerin işlevleri birbirlerinin aynıdır.
III.      Hücreler, jelatinimsi bir kılıfla bir arada tutul­muştur.
IV.     Hücreler, koloniden ayrıldıklarında da bir bi­rey gibi canlılıklarını sürdürebilmektedir.
Yukarıdaki özelliklerden hangileri, bu koloni­nin çok hücreli canlı olmadığının kanıtlarıdır? (1999-ÖSS)
A) I veli               
B) I ve IV            
C) II ve III
D) II ve IV                                     
E) III ve IV
5.      Biri   böcekçil diğeri   böçekçil olmayan ikibitkide,
I.       Hücre dışı protein sindiriminin gerçekleşme­si,
II.      Fotosentez için, karbonu işaretlenmiş C02 verildiğinde, işaretli karbonun hücrede sentezlenen proteinlerdeki amino asitlerin hep­sinde bulunması,
III. Hücrelerinde, proteinlerin amino asitlere par­çalanması özelliklerinden hangileri ortaktır? (2004-ÖSS)
A) Yalnızl           
B) Yalnız II       
C) Yalnız III
D) I ve II
E) II ve III
6.     Aşağıdaki tabloda bazı canlı türlerinin kromo­zom sayıları verilmiştir.
Canlı Türü
Kromozom Sayısı (2n)
Arı
32
Ayı
76
Tavuk
78
Köpek
78
Eğrelti otu bitkisi
500
Bu tablodaki bilgilere göre,
I.       İki canlı türünün kromozom sayılarına bakılarak akrabalıkları hakkında karar verile­mez.
II.      Bir canlı türünün kromozom sayısı, onun hangi sınıfa (classise) ait olduğunu belirler.
III. Bir canlı türünün kromozom sayısının az olması ya da çok olması gelişmişlik düzeyini belirlemez.
yargılarından hangileri doğrudur? (2007-ÖSS-Fen 1)
A) Yalnız I          
B) Yalnız II       
C) I ve II
D) I ve III                                      
E) II ve III
7.            Aralarındaki ortak özellikler en fazla olan canlılar, aşağıdaki filogenetik sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunur? (2007-ÖSS Fen-1)
A) Tür                 
B) Cins               
C) Familya
D) Takım                                        
E) Sınıf
8.            Omurgalılarda aşağıdaki sistemlerden hangi­ si dış ortama açılmaz? (2007-ÖSS Fen-1)
A) Üreme          
B) Boşaltım      
C) Sindirim
D) Solunum      
E) Dolaşım
9.            Sürüngenler hangi özellikleri ile kurbağalar­dan ayırt edilirler? (1981-ÖYS)
A) Kan dolaşım sistemlerinin kapalı oluşuyla
B)    Üreme organlarının bağırsağa açılışıyla
C)   Midelerinin tek gözlü oluşuyla
D)   Akciğerle solunum yapmalarıyla
E)   Böbreklerinin metanefroz tipi olmasıyla
10.          Kara yaşamına uyum yapan hayvanların hepsinde, aşağıdaki özelliklerden hangisi, her zaman bulunmak zorundadır? (1986-ÖYS)
A)    Vücut ısısını koruyucu önlemler alma
B)    Yumurtalarıçevre koşullarına karşı korun­muş olma
C)   Akciğerlerle solunum yapma
D)   İç döllenme yapma
E) Gelişmiş bir iç iskelete sahip olma
11.          Aşağıdaki özelliklerden hangisi, kara bitki­lerinin tipik özelliği değildir? (1986-ÖYS)
A)    Kök ya da tutunma organları
B)    Yaprağın üst yüzeyinde yoğunlaşmış stomalar
C)   Rüzgarla döllenme
D)   Koruyucu mum tabakası
E) Destek doku
12.          Omurgalılar, aşağıda verilen özelliklerin hangisiyle omurgasızlardan kesin olarak ayrılır? (1986-ÖYS)
A)    Bilateral simetrik olmaları
B)    Kılcal damarların olması
C)   İç döllenme yapmaları
D)   İskelete sahip olmaları
E) Sinir şeritlerinin sırt tarafında olması
13. Sürüngen, kuş ve memeli erginlerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? (1987-ÖYS)
A)    Böbreklerinin metanefroz   (son böbrek) tipinde olması
B)    Dolaşımlarında, oksijenli ve oksijensiz kanın tamamen birbirinden ayrılmış olması
C)   Göğüs ve karın boşluğunu ayıran diyaframın bulunması
D)   Ağızda dişlerin bulunması
E) Deride ter bezlerinin bulunması
14.
Bir bitkinin şekilde gösterilen kısımlarından hangisinde sürgen (meristem) doku bulunmaz? (1987-ÖYS)
A)   I         
B)   II        
C) III       
D)  IV     
E) V
15. Sölenterlerde (vücut boşluğu olmayan hay­vanlarda) aşağıdakilerden hangisi gelişmez? (1987-ÖYS)
A)    Sinir sistemi
B)   Mezoderm (orta deri)
C)   Endoderm (iç deri)
D)   Salgı hücreleri
E) Blastopor (ilk ağız)
16.          Köpek tenyası ergininin ve sistiserkusunun (keseli kurdun) yaşadığı ortamlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? (1988-ÖYS)
Ergin______                Keseli kurt_____
A)    İnsan akciğeri               Köpek bağırsağı
B)    Köpek karaciğeri          İnsan bağırsağı
C)    Köpek bağırsağı           İnsan akciğeri
D)    insan bağırsağı            Köpek karaciğeri
E)   insan bağırsağı            Köpek bağırsağı
17.   Hayvanların bazı yapısal özellikleri şunlardır:
I.        Kasların iskelete dıştan bağlı olması
II.       Vücudun kitin ile örtülü olması
III.      Vücudun dıştan görünür şekilde segmentli olması
Bu özelliklerden eklembacaklılara ait olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak veril­miştir? (1988-ÖYS)
A) Yalnız I          
B) I ve II              
C)I ve III
D) II ve III                                     
E) I, II ve III
18.   I, II, III, IV ve V numaralı canlı türlerinden seçilen bireylere, Z canlı türünden bir bireyin serumun­
dan bir miktar verilmi
ştir.
Serum karışımı
Çökelme oranı
Z + l
%50
z + ıı
%65
Z+ III
%1
Z+ IV
% 18
Z+V
%35
 
Bir süre sonra bu beş canlı türünün kanlarından hazırlanan serumlar, Z türünün serumu ile aynı tüplerde karıştırılmıştır. Karışımlardaki çökelme oranları tablodaki gibi olmuştur. Bu göre Z canlısı, bu canlı türlerinden hangi­siyle evrimsel açıdan en yakın akraba olabi­lir? (1988-ÖYS)
A)  I          
B)  II         
C)  III      
D) IV 
E) V
19.   Omurgalı hayvan sınıflarının genel solunum kapasiteleri birbirinden faklıdır. Bunun temel nedeni omurgalı hayvan sınıfla­rının aşağıdaki özelliklerinden hangisinin farklı olmasıdır? (1989-ÖYS)
A)    Solunum organının gaz değişim yüzeyi genişliğinin
B)    Metabolizmalarının enerji gereksiniminin
C)   Solunum pigmenti çeşidinin
D)   Oksijenin hücrelere taşınma hızının
E) Solunum pigmentinin kanda taşınma biçi­minin
20.          Besinlerini, tek bir açıklıkla dışarıya bağlı olan gastrula boşluğuna denk bir boşlukta sindirebilen canlı aşağıdakilerden hangi­sidir? (1989-ÖYS)
A) Hidra                               
B) Topraksolucanı
C) Salyangoz                     
D)Amfiyoksüs
E) Denizkestanesi
21.
Bir bitki gövdesinin enine kesitini gösteren yukarıdaki şema;
I.    Birçenekli
II.     İki çenekli
III. Açıktohumlu
bitki sınıflarından hangilerine ait olabilir? (1990-ÖYS)
A) I ve II              
B) II ve III            
C)Yalnız I
D) Yalnız II       
E) Yalnız III
22.          İnsan vücudunda yaşayan parazit canlılardan üçüşunlardır:
I.         Kan emen kene
II.        Deri hücreleriyle beslenen uyuz böceği
III.       İnce bağırsakta yaşayan tenya
Bu parazitlerin hangilerinde, sindirim sistemi gelişmemiştir? (1990-ÖYS)
A) Yalnız I          
B) Yalnız II       
C) Yalnız III
D) I ve III                                       
E) II ve III
23.          Hayvan türlerinde embriyonun ilk oluşum ev­relerinde, aşağıdaki sınıflandırma basamak­larından hangisinin özellikleri ilk olarak orta­ya çıkar? (1990-ÖYS)
A) Cins (Genus)                 
B) Aile (Familya)
C) Takım (Ordo)                 
D)Sınıf (Classis)
E) Şube (Filum)
24.          Çok yıllık bitkilerde yıllık halkalar, aşağıdaki­lerden hangisinin çoğalması sonucunda olu­şur? (1991-ÖYS)
A) Floem            
B) Sklerankima
C) Kollenkima
D) Ksilem                                    
E) Kambiyum
25.          İnsan vücudunda, derideki bir kesikten mik­roorganizmalar girdikten sonra, ilk olarak
a
şağıdaki olaylardan hangisi meydana gelir? (1993-ÖYS)
A)    Kan dolaşımının yavaşlaması
B)    Antikorların oluşması
C)   Kandaki hemoglobin miktarının artması
D)   Kandaki oksijen miktarının artması
E) Akyuvarların kesilen bölgede toplanması
26. Aşağıdakilerden hangisi sadece memelilere özgü bir özelliktir? (1995-ÖYS)
A)    Karın ve göğüs boşluğunun, kaslı bir diyaf­ramla birbirinden ayrılması
B)    Kalbin dört gözlü olması
C)   Kapalı dolaşım sisteminin bulunması
D)   Akciğerlerle solunum yapılması
E) İskeletinde kıkırdak dokusunun bulunması
27.          Amipte hangi hareket organeli vardır? (1968-ÜSS)
A) Kamçı                             
B) Miyonema
C) Psödöpod                      
D) Sil
E) Hiç biri
28.          Aşağıdaki canlıların hangisinde çekirdek yoktur? (1968-ÜSS)
A) Diyatome                       
B)Vortisel
C) Bakteri                            
D)Plazmodium
E) Paramesyum
29.          Derinin salgıladığı korneum aşağıda belir­tilen canlılardan hangisinde çok gelişmiştir? (1969-ÜSS-Klasik)
A) Yılan                                
B) Köpek balığı
C) Kurbağa                         
D) Arı
E) Kuş
30.          Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde, ortak özelliklerinin daha fazla olması gerekir? (1974-ÜSS)
A)    Bir sınıfta toplanan canlılarla
B)    Birtakımda toplanan canlılarda
C)    Bir familyada toplanan canlılarda
D)    Bir cinste toplanan canlılarda
E)   Bir türde toplanan canlılarda
31.          Canlıların sınıflandırılmasında, "Sınıf-Takım" birimleri arasındaki bağıntıya benzer bir ba­ğıntı, Familya ile aşağıdakilerin hangisi ara­sında vardır? (1975-ÜSS)
 
A) Filum             
B) Sınıf               
C)Cins
D) Tür                                           
E) Takım

 
 
 
CEVAPLAR
 
 
 
1. D
2. E
3. C
4. D
5. C
6. D
7. A
8. E
9. E
10. D
11. B
12. E
13. A
14. B
15. B
16. C
17. D
18. C
19. B
20. A
21. C
22. C
23. E
24. E
25. E
26. A
27. C
28. C
29. A
30. E
31. C
 
 

1)       Amino asitlerden oluşan proteinlerin birbirinden farklı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Reaksiyonlarda su oluşması
b)       Amino asitlerin farklı sayı ve sırada dizilmesi
c)        Proteinlerin ribozomda sentezlenmesi
d)       Amino asitlerin peptit bağıyla bağlanması
e)       Kodon ve antikodonların zayıf hidrojen bağlarıyla birbirine bağlanması
2)       Koenzim ile kofaktörün ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Çoğu enzimleri aktifleştirmeleri
b)       Organik bileşikler olmaları
c)        Metal iyonları içermeleri
d)       Proteinlerin yapısına katılmaları
e)       Hücrelerde sentezlenmeleri
3)        Bir DNA molekülünde bulunan 1450 hidrojen bağından 1000 tanesi adeninli timinli nükleotidler arasındadır. Buna göre moleküldeki sitozinli nükleotidlerin timinli nükleotidlere oranı kaçtır?
a)       1/10
b)       3/10
c)        2/5
d)       1/5
e)       3/7
4)       Doğadaki tüm canlıların protein yapıları farklıdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Aynı türden olmaları
b)       Kromozom yapılarının farklılığı
c)        Evrimlerinin farklılığı
d)       DNA yapılarının farklılığı
e)       Enzim sistemlerinin farklılığı
5)       Aşağıdakilerden hangisi enzimlerin ortak özelliklerinden biridir?
a)       Aynı sayıda amino asit taşımaları
b)       Yalnız hücre içinde etkin olmaları
c)        Asidik ortamda daha aktif olmaları
d)       Hücre zarından kolayca geçebilmeleri
e)       Aktivasyon enerjisini azaltmaları
6)       Aşağıdakilerden hangisi DNA ve RNA ‘ların yapısal yönden ortak özelliği değildir?
a)       Dehidrasyon tepkimeleri ile sentezlenmeleri
b)       Beş karbonlu deoksiriboz içermeleri
c)        Fosforik asit içermeleri
d)       İkili sarmal yapıda olmaları
e)       Üç bazı ortak içermeleri
7)       Zincirlerinden birisinde 350 primidin bazı bulunan 6200 nükleotidlik bir DNA molekülünün diğer zincirindeki primidin bazı sayısı kaçtır?
a)       3100
b)       350
c)        750
d)       585
e)       2750
8)       Aşağıda verilen organellerden hangisinin karşısında verilen işlev kendisiyle ilgili değildir?
a)       Sentorozom      hücre bölünmesi
b)       Ribozom         karbonhidrat sentezi
c)        Lizozom           hücre içi sindirim
d)       Koful              hücre boşaltımı
e)       Mitokondri      oksijenli solunum
9)       Bir hücrede I.Ribozom II.DNA ve RNA III.Mitokondri IV.Enzimlerden Hangisinin olması hücrenin ökaryot olduğunu kanıtlar?
a)       III
b)       I
c)        II
d)       III-IV
e)       I-II-IV
10)    Aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde diğerlerine göre daha az benzerlik vardır?
a)       Tür
b)       Sınıf
c)        Cins
d)       Familya
e)       Takım
11)    Aşağıdaki çiftlerden hangisi, analog organlardan değildir?
a)       İnsan iskeleti, çekirgenin iskeleti
b)       Istakozun solungaçları, insanın akciğeri
c)        Çekirgenin bacağı, kurbağanın bacağı
d)       Çekirgenin iskeleti, arının iskeleti
e)       Serçenin kanadı, arının kanadı
12)    Bakteriler hangi özelliklerine göre gruplara ayrılmazlar?
a)       Gram boyasına
b)       Şekillerine
c)        Enzimlerine
d)       Oksijene duyulan ihtiyaca
e)       Beslenmelerine
13)    İletim demetleri vardır. Kambriyumun faaliyeti ile sekonder büyüme görülür ve gövdeleri kalınlaşır Tohum taslakları meyve yapraklarının üst yüzeyinde bulunur Çiçekleri daima tek eşeylidir Yukarıdaki özelliklere sahip bitki hangi gruba ait olabilir?
a)       Kara yosunları
b)       Eğreltiler
c)        Açık tohumlu bitkiler
d)       Monokotiledon bitkiler
e)       Dikotiledon Bitkiler
14)    Aşağıdakilerden hangisi hücrede enzimlerin reaksiyon hızını doğrudan etkilemez? (1998)
a)       Ortamın pH değeri
b)       substrat konsantrasyonu
c)        Ortamın sıcaklığı
d)       Oksijen miktarı
e)       kofaktör konsantrasyonu
15)    Bir geni oluşturan DNA molekülünün fosfat sayısının saptanmasıyla gende bulunun   I. Organik baz sayısı    II. Nükleotit   çeşitlerinin sayısı    III. Nükleotit sayısı    IV. Deoksiriboz molekül sayısı     bilgilerinden hangilerine erişilebilir? (2000)
a)       Yalnız II
b)       Yalnız IV
c)        I ve II
d)       I, II ve III
e)       I, III ve IV
16)    Canlılardan alınan bir dokunun canlılığını bir süre koruyabilmesi için aşağıdaki ortamlardan hangisinde saklanması gerekir? (1994)
a)       Arı suda
b)       glikojenli suda
c)        protein içeren suda
d)       izotonik tuz çözeltisinde
e)       alkol çözeltisinde
17)    bir hücre endositoz olayını gerçekleştirirken   I. Hücre zarından parça kopması    II. Besin kofulu oluşması    III. Boşaltım kofulu oluşması   IV. Lizozomun kofulla birleşmesi    verilenler hangi sıraya göre gerçekleşir?
a)       I, II, III, IV
b)       I, III, II, IV
c)        II, III, I, IV
d)       II, I, III, IV
e)       I, II, IV, III
18)    Bitkilerle ilgili aşağıda verilen özelliklerden hangisi tek çenekli bitkilerin ayırt edilmesinde kullanılmaz?
a)       Yaprak şekli
b)       Hücrelerindeki organel şekli
c)        Kök yapıları
d)       Yaprak damarlanması
e)       Çiçek yapraklarının dizilişi
19)    Aşağıda verilen sınıflandırma birimlerinden hangisinde diğerlerinden daha fazla sayıda ve çeşitte canlı bulunur?
a)       Alem
b)       Şube
c)        Sınıf
d)       Aile
e)       Tür
20)    Bakteriler ve arkeler aşağıdaki hangi özellikleriyle diğer alemdeki canlılardan ayrılır?
a)       Ototrof ve heterotrof beslenmeleri
b)       Belirgin çekirdek ve mitokondrinin olmaması
c)        Eşeysiz ve eşeyli üremeleri
d)       Oksijenli ve oksijensiz ortamda yaşamaları
e)       Hareket edebilmeleri ve fotosentez yapmaları
21)    Aşağıdaki organel çiftlerinden hangi ikisi kapalı bir ortamda karbon ve oksijen miktarını dengede tutar?
a)       Mitokondri – Kloroplast
b)       Ribozom – Kloroplast
c)        Mitokondri – Çekirdek
d)       Ribozom – Mitokondri
e)       Golgi - Endoplazmik retikulum
22)    Canlıların hücrelerindeki biyokimyasal olayları ancak belli sıcaklık sınırları arasında yapabilmeleri aşağıdaki moleküllerden hangisinin tipik özelliğine bağlıdır? (1987)
a)       Su
b)       Madensel tuz
c)        Protein
d)       Yağ
e)       Karbonhidrat
23)    Karbon atomları işaretlenmiş glikoz molekülü verilen bir kobayın dokuları bu işlemden 24 saat sonda incelendiğinde dokularda aşağıdakilerden hangisinin ağır karbon taşıması beklenmez? (1998)
a)       Gliserolün
b)       Glikojenin
c)        Temel amino asitlerin
d)       Yağ asitlerinin
e)       Karbondioksitin
24)    Bitkilerde nişastanın yıkımını sağlayan enzimler vardır. Hipotezini doğrulamak için düzenlenen deneyde bitki özütünün aşağıdaki karışımlardan hangisinin bulunduğu tüpe konulması gerekir? (1999)
a)       Nişasta ayracı + nişasta yıkan enzim
b)       Nişasta yıkan enzim + monosakkarit ayracı
c)        Nişasta + monosakkarit ayracı
d)       Monosakkarit + nişasta yıkan enzim
e)       Monosakkarit + monosakkarit ayracı
25)    Aşağıdakilerden hangisi A ve D vitaminlerinin ortak özelliklerinden biridir? (1987)
a)       Suda erime
b)       Göz retinasının normal yapısının korunmasında rol oynama
c)        Güneş ışınları yardımıyla deride oluşma
d)       Bağırsak bakterileri tarafından sentezlenme
e)       Karaciğerde depolanma
26)    Bir DNA molekülünün dek zincirinde 607 adeninli 703 sitozinli 508 guaninli 105 timinli nükleotit bulunmaktadır. Bu molekülde adeninli ve sitozinli nükleotitlerin toplamı DNA’nın tamamındaki nükleoetitlerin yüzde kaçıdır? )1990)
a)       % 16
b)       % 30
c)        % 43
d)       % 50
e)       % 67
27)    Aşağıdakilerden hangisi hücrede enzimlerin reaksiyon hızını doğrudan etkilemez? (1998)
a)       Ph düzeyi
b)       Sıcaklık
c)        Substrat konsantrasyonu
d)       Kofaktör konsantrasyonu
e)       Oksijen miktarı
28)    Aşağıdakilerden hangisi hücre zarının en önemi özelliğidir? (1977)
a)       Çok ince oluşu
b)       Seçici geçirgen olması
c)        Protein kapsaması
d)       Lipid kapsaması
e)       Suyu geçirebilmesi
29)    Bir hücrenin bir molekülü difüzyonla içeri alamamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (1994)
a)       Molekülün yapısının büyük olması
b)       Hücrede ATP miktarının az olması
c)        Hücrede ilgili enzimin bulunmaması
d)       Molekülün hücre içindeki derişiminin az olması
e)       Molekülün suda çözünebilir olması
30)    Aşağıdakilerden hangisi hücrelerde birim zamanda üretilen ATP miktarı ile doğrudan ilişki değildir? (1997)
a)       Sıcaklık
b)       Lizozom
c)        Mitokondri
d)       Glikoz
e)       Enzim
31)    Mikroskopta incelenmekte olan alyuvarların bulunduğu ortama aşağıdakilerden hangisinin verilmesi onların hemolize neden olur? (1987)
a)       Saf suyun
b)       Karbonhidratları parçalama özelliğindeki bir maddenin
c)        Pıhtılaşmayı hızlandırıcı bir maddenin
d)       Tuz çözeltisinin
e)       Glikoz çözeltisinin
32)    Aşağıdakilerden hangisi kloroplast ve mitokondride görülen ortak özellikleri değildir? (1997)
a)       Çift zara sahip olma
b)       Bağımsız çoğalabilme
c)        Suyu ayrıştırabilme
d)       Kendine özgü yönetici moleküllere sahip olma
e)       ATP sentezleyebilme
33)    Aşağıdaki canlı gruplarının hangisinde ortak özelliklerin daha fazla olması beklenir? (1974)
a)       bir sınıfta toplanan canlılarda
b)       bir takımda toplanan canlılarda
c)        bir türde toplanan canlılarda
d)       bir familyada toplanan canlılarda
e)       bir cinsde toplanan canlılarda
34)    A ve B canlılarının cinsleri farklı ise bu iki canlıda aşağıdaki sistematik birimlerden hangileri farklı olmak zorundadır?
a)       Alem
b)       Şube
c)        Sınıf
d)       Tür
e)       Takım
35)    Aşağıdakilerden hangisi çekirdek içinde bulunmaz?
a)       Kromotin iplik
b)       Çekirdekçik
c)        DNA
d)       RNA
e)       Sentrozom
36)    Çiçekli bitkilerle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)       Tek veya çift çenekli tohum oluştururlar
b)       Bütün türlerinde iletim demetleri bulunur
c)        Tek yıllık türleri bulunur
d)       Üreme döneminde spor oluştururlar
e)       Parazit türleri bulunur
37)    Aşağıdaki canlılardan hangisinde protein sentezi ve DNA eşlenmesi aynı ortamda gerçekleşir?
a)       Böcek kapan bitkisi
b)       Kaplumbağa
c)        Kertenkele
d)       Mantar
e)       Bakteri
 
38)     
39)    Hücre teorisi aşağıdaki varsayımlardan hangisini içermez?
a)       Hücreler mayoz bölünmeyle kromozom sayılarını yarıya indirir
b)       Hücreler canlıların yapı görev ve üreme birimidir
c)        Hücreler bölünerek atalarla oğul döller arasındaki kalıtsal devamlılığı sağlar
d)       Canlıya özgü kalıtım maddeleri canlının hücrelerinde taşınır
e)       Canlının metabolik faaliyetleri hücrelerinde gerçekleşir
40)    Canlı hücrelerdeki bazı reaksiyonlar ve organeller hücrenin yapısı ve çeşidinin tespit edilmesini sağlar. Aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi hücre yapısı ve çeşidi hakkında kesin bilgi vermez?
a)       Kloroplastlarda glikoz üretilmesi
b)       Sentrozomların iğ iplerini oluşturması
c)        Glikozların nişasta şeklinde depolanması
d)       Ribozomda proteinlerin sentezlenmesi
e)       Selüloz çeperin oluşturulması
41)    Hücre zarında bulunan aşağıdaki maddelerden hangisi hücrenin birbirini tanıması ve hormon gibi bazı özel maddelere yanıt vermesini sağlar?
a)       Protein
b)       Lipid
c)        Fosfolipid
d)       Glikoz
e)       Glikoprotein
42)    Bir bitki hücresi kendisinden daha yoğun ortama konduğunda aşağıdakilerden hangisi gözlenmez?
a)       Sitoplazmik zarın çekirdeğe yaklaşması
b)       Hücre zarının tam geçirgen hale gelmesi
c)        Osmotik basıncın artması
d)       Turgor basıncının azalması
e)       Su kaybının artması
43)    I.Doğal ortamda birbirleriyle çiftleşebilirler II. Ortak atadan gelir ve benzer özellikler taşıyabilirler III. Birbirleriyle çiftleştikleri gibi verimli döller oluşturabilirler Yukarıda verilen üç özellik hangi biyolojik birim için geçerli olabilir?
a)       Analog organlar
b)       Suni sınıflandırma
c)        Filogenetik sınıflandırma
d)       Homolog organlar
e)       Tür
44)    Felis domesticus aşağıdaki hangi sınıflandırma biriminde tür özelliğini en az içerir?
a)       Felis
b)       Felidae
c)        Omurgalılar
d)       Kordalılar
e)       Memeliler
45)    Bakteriler ve arkeler aşağıdaki hangi özellikleriyle diğer alemdeki canlılardan ayrılır?
a)       Ototrof ve heterotrof beslenmeleri
b)       Eşeysiz ve eşeyli üremeleri
c)        Belirgin çekirdek ve mitokondrinin olmaması
d)       Oksijenli ve oksijensiz ortamda yaşamaları
e)       Hareket edebilmeleri ve fotosentez yapmaları
46)    Aşağıdakilerden hangisi A ve D vitaminlerinin ortak özelliklerindendir?(1987)
a)       Suda çözünebilme
b)       Karaciğerde depolanma
c)        Göz retinasının normal yapısının korunmasında rol oynama
d)       Güneş ışınları yardımıyla deride oluşma
e)       Bağırsak bakterileri tarafından sentezlenme
47)    Bir hücrede oksijenli solunum, protein sentezi, fotosentez olaylarının tümünün gerçekleşebilmesi için bu hücrede,   I. Ribozom, II. Kloroplast, III. Mitekondri, IV. Sentrozom organelllerinden hangilerinin bulunması zorunludur? (2003)
a)       I, II ve III
b)       I ve II
c)        II ve III
d)       I, II ve IV
e)       II, III ve IV
48)    Aşağıdakilerden hangisi bitkisel ve hayvansal hücrelerin ikisinde de bulunur? (1982)
a)       Klorofil molekülü
b)       Hücre zarı
c)        Büyük koful
d)       Hücre duvarı
e)       Bazı plastidler
49)    Canlıların bilimsel olarak adlandırılmasında kullanılan yönteme göre I. Capra domesticus II. Felis domesticus III. Canis leo IV. Felis leo olarak adlandırılan canlıların cins ve tür adlarına bakarak hangilerinin birbirleriyle diğerlerinden daha yakın akraba olduğu düşünülür? (1992)
a)       II ve IV
b)       I ve II
c)        I ve III
d)       II ve III
e)       III ve IV
50)    Bir DNA molekülünde toplam 1400 nükleotid ve 250 adenin nükleotidi bulunuyor. Guanin ile sitozin arasındaki hidrojen bağ sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? 
a)       450        
b)       500        
c)        900        
d)       1350
e)       2700
51)    Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın kendini doğru olarak eşlediğine karar verebilmek için yeterli kanıt sağlar? (1995)
a)       Nükleotidlerin yapısı
b)       Deoksiribozların yapısı
c)        Zayıf bağların yapısı
d)       Fosfat bağlarının dizilişi
e)       Organik bazların dizilişi
52)    Bitkisel besinlerde bulunan provitamin-A halindeki karotin maddesi hangi organda A vitamini haline dönüşür? (1984)
a)       Dalak
b)       Mide
c)        Pankreas
d)       Karaciğer
e)       Böbrek
53)    İnsanlarda D vitamini eksikliği aşağıdaki maddelerden hangilerinin vücuttaki dengesinin bozulmasına neden olur?
a)       İyot – flor
b)       Sodyum – potasyum
c)        Magnezyum – demir
d)       Azot – bakır
e)       Kalsiyum – fosfor
54)    DNA’nın kendini eşlemesi sırasında yapısına en fazla sayıda katılan molekül aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Urasil
b)       Guanin
c)        Deoksiriboz
d)       Yağ
e)       Timin
55)    Mısır bitkisinin kök ucundaki hücrelerinde solunum hızının belirli bir sıcaklık derecelerine doğru giderek azaldığı belirlenmiştir. Solunum hızındaki bu azalmanın temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (1993)
a)       Karbondioksitin ortamda birikmesi
b)       Ortamdaki miktarının azalması
c)        Enzimlerin etkinliklerinin değişmesi
d)       Suyun buharlaşması
e)       Ortamdaki asit-baz dengesinin bozulması
56)    Su kaybetmekte olan bir bitki hücresi mikroskopla gözlendiğinde bir hayvan hücresine göre daha az küçülür. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (1984)
a)       hücre zarının esnek olmaması
b)       hücre çeperinin selüloz olması
c)        kofullarının büyük olması
d)       hücre zarlarında porların bulunması
e)       sitoplazmanın fazla su tutması
57)    Canlıdan alınan bir dokunun canlılığını koruyabilmesi için aşağıdaki ortamların hangisinde saklanması gerekir? (1994)
a)       izotonik tuz çözeltisinde
b)       Arı suda
c)        Glikojen içeren suda
d)       Protein içeren suda
e)       Alkol çözeltisinde
58)    Aşağıdakilerden hangisi çok hücreli bir canlıdan alınmış ve mantar hücresi olmadığı belirlenmiş klorofilsiz bir hücrenin bitki hücresi olup olmadığını kesin olarak gösterir? (1989)
a)       Hücre zarının geçirgen olması
b)       Hücrede nişasta bulunması
c)        Hücrede lizozom bulunması
d)       Sitoplazmadaki karbondioksit miktarının çok olması
e)       Hücrenin oksijen olması
59)    Bir DNA molekülünün tek zincirinde 607 adeninli 703 sitozinli 508 guaninli 105 timinli nükleotit bulunmaktadır. Bu molekülde adeninli ve sitozinli nükleotitlerin toplamı DNA’nın tamamındaki nükleoetitlerin yüzde kaçıdır?(1990)
a)       % 50
b)       % 16
c)        % 30
d)       % 43
e)       % 67
60)    O2’li solunum yapan bir bakteride aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?
a)       Ribozom
b)       Mezozom
c)        Hücre duvarı
d)       Mitekondri
e)       Kamçı
61)    Bir hayvanın ait olduğu sınıf biliniyorsa bu hayvanın aşağıdaki sistematik birimlerinden hangisindeki yeri kesin olarak söylenebilir?
a)       Tür
b)       Cins
c)        Familya
d)       Takım
e)       Şube
62)    Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinin yapı taşı olarak kullanılır?
a)       Nişasta
b)       Selüloz
c)        Laktoz
d)       Glikoz
e)       Maltoz
63)    Aşağıdakilerden hangisi RNA’yı DNA’dan ayıran özelliklerdendir?
a)       Adenin azlığı
b)       Guanin fazlalığı
c)        Guanin azlığı
d)       Fosfat gruplarının yapısı
e)       Urasil kapsaması
64)    Aşağıdakilerden hangisi hücre zarından meydana gelen bir hücresel yapı değildir?
a)       Koful
b)       Golgi aygıtı
c)        Ribozom
d)       Pinositoz cebi
e)       Fagositoz cebi
65)    Aşağıdakilerden hangisinin varlığı proteinleri diğer organik bileşiklerden ayırır?
a)       Karbon
b)       Hidrojen
c)        Azot
d)       Oksijen
e)       Demir
66)    DNA molekülündeki nükleotidlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bir türün bireylerinin farklı karakterlerde olmasına yol açar?
a)       Nükleotid yapısı
b)       Nükleotidlerin dizilişi
c)        Hidrojen bağları sayısı
d)       Pürin bazları sayısı
e)       Pirimidin bazları sayısı
67)    Aşağıdakilerden hangisinde selüloz çeper bulunur?
a)       Bitki
b)       Mantar
c)        Bakteri
d)       Paramesium
e)       Öglena
68)    Protista alemi için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?
a)       Spor oluşturma
b)       Çekirdek ve zarlı organel bulundurma
c)        Parazit olarak yaşama
d)       Stoplazmada çok çekirdek bulundurma
e)       Belirli bir hücre şekline sahip olma
69)    Hücre içi sindirim görevini yapan ve hidroliz enzimlerini taşıyan organel aşağıdakilerden hangisidir?
a)       Lizoozom
b)       Ribozom
c)        Sentrozom
d)       Sentomer
e)       Golgi aygıtı

1.      I.   Böcek trakesi - Sürüngen akciğeri
II.   Kuşun kanadı - Böcek kanadı
III. insan kolu - Yarasa kanadı
Yukarıda verilen karşılaştırmalardan hangileri homolog yapılara örnek gösterilemez?
A) Yalnız I              
B) Yalnız III            
C) I ve II
D) II ve III                                        
E) I, II ve III
2.     Bitkileri sınıflandırmada kullanılan aşağıdaki özelliklerden hangisi üreme ve gelişme İle İlgili bir özellik değildir?
A)      Çiçek durumu
B)      Çenek durumu
C)     Tohum durumu
D)     Spor oluşturma durumu
E)    iletim demetlerinin durumu
3.     I.   Omurga varlığı
II.   Sırt ipi (Notokord) varlığı
III. Kapalı dolaşım görülmesi
Yukarıda verilenlerin hangileri omurgalılar şube­sindeki hayvanlarda görülür?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) II ve III                                       
E) I, II ve III
4.        A canlısı B canlısı ile aynı ailededir.
    B; D canlısı ile farklı takımda ama aynı sınıfladır.
    A ile C aralarında çiftleştiklerinde verimli oğul döl oluşturabilirler.
Yukarıda belirtilen ilişkiler göz önüne alındığında, tanımlanan en küçük ve en büyük sınıflandırma birimleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte veril­miştir?
A) Cins - Familya                            
B) Tür - Cins
C) Cins - Takım                               
D) Tür - Sınıf
E) Tür - Takım
5.    I.    Protein yapı benzerliği
II.      Analog organ benzerliği
III. Boşaltım ürünleri benzerliği
Canlıların doğal sınıflandırılması yapılırken yuka­rıda verilenlerden hangileri ölçüt olabilir?
A) Yalnız II             
B) I ve II                 
C) I ve III
D) II ve III                                       
E) I, II ve III
6.    Belirli bir tür ile ilgili;
I.        Kromozom sayısı,
II.       Protein miktarı,
III.   Genlerin dizilişi
özelliklerinden hangileri normal özellikteki birey­lerin tümünde aynıdır?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve II                                         
E) II ve III
7.    Öglenanın özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir:
I.        Kas ile hareket edebilme
II.       Kloroplast bulundurma
III.   Göz bulundurma
Bu özelliklerden bitkiler ve hayvanlar âlemine ögü olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru veril­miştir?
Bitkiler Âlemi          Havyanlar Âlami
A)                I, II                            III
B)                I                                II, |||
C)                II                                I, III
D)                III                               I, II
E)           II,III                           I
8.     Aynı sınıfta yer alan iki farklı hayvanın sınıflandı­rılmasında aşağıda verilen benzerliklerden hangi­sinin önemi yoktur?
A)     Fizyolojik benzerlik
B)      Anatomik benzerlik
C)   Embriyolojik benzerlik
D)     Biyokimyasal benzerlik
E)    Analojik benzerlik
9.     Birey sayısı ile aşağıdakilerden hangisi ters orantılıdır?
A)     Analog organlar
B)      Ortak özellikler
C)     Biyokütle
D)     Çeşitlilik
E)    Kommensal yaşam
10.   Volvoks kolonisi aşağıda belirtilen özelliklerden hangisine sahip değildir?
A)   Solunumunu oksijene bağlı olarak sürdürmesi
B)      Hücreleri arasında iş bölümünün olması
C)   Hücrelerinin dokular olarak özelleşmesi
D)     Fotosentezi gerçekleştiren hücrelerinin olması
E)    Bazı hücrelerinin üremeyi sağlaması
11.   Filogenetik sınıflandırmada, organizmaların aşğıda belirtilen özelliklerinden hangisi diğerlerine göre öncelikle dikkate alınır?
A)Beslenme biçimi
B)   Ömür süresi
C)Vücut büyüklüğü
D) Homolog organlar
E) Yaşama ortamı
l.C     2.E   3. E 4. D S.C6. A 7.C 8. E   9.8        10. C      11. D

 
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=