A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Canlıların Sınıflandırılması (Test4)
 
1.      I.   Böcek trakesi - Sürüngen akciğeri
II.   Kuşun kanadı - Böcek kanadı
III. insan kolu - Yarasa kanadı
Yukarıda verilen karşılaştırmalardan hangileri homolog yapılara örnek gösterilemez?
A) Yalnız I              
B) Yalnız III            
C) I ve II
D) II ve III                                        
E) I, II ve III
2.     Bitkileri sınıflandırmada kullanılan aşağıdaki özelliklerden hangisi üreme ve gelişme İle İlgili bir özellik değildir?
A)      Çiçek durumu
B)      Çenek durumu
C)     Tohum durumu
D)     Spor oluşturma durumu
E)    iletim demetlerinin durumu
3.     I.   Omurga varlığı
II.   Sırt ipi (Notokord) varlığı
III. Kapalı dolaşım görülmesi
Yukarıda verilenlerin hangileri omurgalılar şube­sindeki hayvanlarda görülür?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) II ve III                                       
E) I, II ve III
4.        A canlısı B canlısı ile aynı ailededir.
    B; D canlısı ile farklı takımda ama aynı sınıfladır.
    A ile C aralarında çiftleştiklerinde verimli oğul döl oluşturabilirler.
Yukarıda belirtilen ilişkiler göz önüne alındığında, tanımlanan en küçük ve en büyük sınıflandırma birimleri aşağıdakilerin hangisinde birlikte veril­miştir?
A) Cins - Familya                            
B) Tür - Cins
C) Cins - Takım                               
D) Tür - Sınıf
E) Tür - Takım
5.    I.    Protein yapı benzerliği
II.      Analog organ benzerliği
III. Boşaltım ürünleri benzerliği
Canlıların doğal sınıflandırılması yapılırken yuka­rıda verilenlerden hangileri ölçüt olabilir?
A) Yalnız II             
B) I ve II                 
C) I ve III
D) II ve III                                       
E) I, II ve III
6.    Belirli bir tür ile ilgili;
I.        Kromozom sayısı,
II.       Protein miktarı,
III.   Genlerin dizilişi
özelliklerinden hangileri normal özellikteki birey­lerin tümünde aynıdır?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve II                                         
E) II ve III
7.    Öglenanın özelliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir:
I.        Kas ile hareket edebilme
II.       Kloroplast bulundurma
III.   Göz bulundurma
Bu özelliklerden bitkiler ve hayvanlar âlemine ögü olanlar aşağıdakilerin hangisinde doğru veril­miştir?
Bitkiler Âlemi          Havyanlar Âlami
A)                I, II                            III
B)                I                                II, |||
C)                II                                I, III
D)                III                               I, II
E)           II,III                           I
8.     Aynı sınıfta yer alan iki farklı hayvanın sınıflandı­rılmasında aşağıda verilen benzerliklerden hangi­sinin önemi yoktur?
A)     Fizyolojik benzerlik
B)      Anatomik benzerlik
C)   Embriyolojik benzerlik
D)     Biyokimyasal benzerlik
E)    Analojik benzerlik
9.     Birey sayısı ile aşağıdakilerden hangisi ters orantılıdır?
A)     Analog organlar
B)      Ortak özellikler
C)     Biyokütle
D)     Çeşitlilik
E)    Kommensal yaşam
10.   Volvoks kolonisi aşağıda belirtilen özelliklerden hangisine sahip değildir?
A)   Solunumunu oksijene bağlı olarak sürdürmesi
B)      Hücreleri arasında iş bölümünün olması
C)   Hücrelerinin dokular olarak özelleşmesi
D)     Fotosentezi gerçekleştiren hücrelerinin olması
E)    Bazı hücrelerinin üremeyi sağlaması
11.   Filogenetik sınıflandırmada, organizmaların aşğıda belirtilen özelliklerinden hangisi diğerlerine göre öncelikle dikkate alınır?
A)Beslenme biçimi
B)   Ömür süresi
C)Vücut büyüklüğü
D) Homolog organlar
E) Yaşama ortamı
12.   İki farklı bitki türünün, vücut şekli ve anatomik özellik­
leri birbirine benzemektedir.
Bu türler arasındaki akrabalık derecesi, hangi moleküllerin analiz edilmesi ile belirlenebilir?
A)Selüloz ve kütikula
B)Proteinler ve enzimler
C) Yağlar ve hormonlar
D) Nişasta ve glukoz
E) Glikojen ve alkoller
13. Sistematikte her biri ayrı sınıfta yer alan; memeli, sürüngen, kuş, balık ve kurbağaların şubelerinin aynı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisi­dir?
A)      Boşaltım ürünlerinin benzer olması
B)      Üreme şekillerinin benzer olması
C)     Gelişmiş omurgalarının bulunması
D)   Solunum organlarının gelişmiş olması
E)    Sindirim sistemlerinin gelişmiş olması
14. Besleyici bir kültür ortamında B6 vitaminini sentezle-
yebilen bir bakteri soyu ile K vitaminini sentezleyebi-
len di
ğer bir bakteri soyu bir arada bulunuyor.
B6 ve K vitaminlerinin ikisini de sentezleyebllen bir bakteri soyunun ortaya çıkması için aşağıda­kilerden hangisi gereklidir?
A)      Kültür ortamına B6 ve K vitaminlerinin eklenmesi
B)      Bakteri soylarının eşeysiz olarak çoğalması
C)     Kültür ortamına bakteri soylarının duyarlı olduğu antibiyotiklerin ilave edilmesi
D)   Bakteri soyları arasında DNA moleküllerinin ak­tarılması
E)    Bakteri soylarının endospor oluşturması
15. Aşağıdakilerden hangisi bitkiler alemindeki can­lıların ortak özelliği değildir?
A)      Güneş enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüş­türebilme
B)      Ökaryot hücrelere sahip olma
C)   Tohum oluşturabilme
D)     Ototrof beslenme
E)    Hücrelerinde çeper bulundurma
16. I.      Alveollü akciğerlere sahip olma
II.          Kaslı diyafram bulundurma
III.     Sıcakkanlı olma
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri yalnızca memeliler sınıfına aittir?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) I ve II                                         
E) I, II ve III
17. Pandorinada hücreler arasında tam bir iş bölümü ve
farkl
ılık olmamasına karşın, hücreler bir arada yaş
mayı seçmişlerdir.
Hücrelerin bir arada oluşu;
I.        Çevreye uyumlarını kolaylaştırır.
II.    İş birliği sayesinde işlerin daha hızlı yapılmasını sağlar.
III.   Enerji kullanımını azaltır.
ifadelerinden hangilerinin gerçekleşmesini sağ­lar?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) I ve II
D) I ve III                                        
E) I, II ve III
18.   Hayvan türlerinin embriyonal döneminde, sınıf­landırma basamaklarından hangisinin özellikleri ilk ve en son ortaya çıkar?
İlk           Son
A)   Tür        Âlem
B)      Şube     Âlem
C)   Şube     Tür
D)     Sınıf      Şube
E)    Cins      Şube
19.   Kara kurbağasının;
I.        Kapalı dolaşım sistemi
II.    Hemoglobinin alyuvarda bulunması
III.   Solungaç, deri ve akciğer solunumu özelliklerinden hangileri diğer omurgalı hayvan sınıflarına ait bireylerde görülmez?
A) Yalnız I              
B) Yalnız II             
C) Yalnız III
D) l ve II                                         
E) II ve III
 
DOĞRU SEÇENEKLER                           
l.C     2.E       3. E        4. D       S.C6. A 7.C      8. E       9.8        10. C      11. D       12. B   13.C    14.D     15.C      16. D     17.E            18. C 19. C 
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=