A d @ b- Biyoloji Sitesi
  Karbonhidratlar (Test)
 
KARBONHİDRATLAR (TEST)
1.     Glikozun kandaki derişiminin normal değerinin altına düşmesi ile canlının yaşantısı tehlikeye girer. Bu durumun nedeni ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a.         Hücrelerin yeterli enerjiyi üretememesi
b.         Karaciğerde yeterince glikojen depolanamaması
c.         Hareket yeteneğinin azalması
d.        Hücrelere ulaşan oksijenin kullanılamaması
e.     Hücrelerde protein sentezinin hızlanması
2. Polimer organik bileşiklerin yıkımında;
I.
kimyasal bağların yıkılması,
II.
su kullanılması,
III.
birim organik moleküllerin oluşabilmesi,
IV.
ortamın asit özellik kazanması olaylarından hangileri hücrelerde ortak olarak gerçekleşir?
a.     Yalnız I                
b.     I ve II                   
c.     I ve III
d.     III ve IV                                
e.     I, II ve III
3.     I.    ATP II. DNA III. Nükleotid IV. RNA V. Hücre çeperi
Yukarıda verilenlerden hangilerinin yapısında pentoz şekeri bulunur?
a.     I ve II                          
b.     I ve III                         
c.     II ve IV
d.     I, II ve V                                        
e.     I, ll.lll ve IV
4. I. Canlılarda yapıya katılması II. Enerjinin kaynağı olması III. DNA nın yapısına katılması Yukarıdakilerden hangileri karbonhidratların canlılar için önemini açıklar?
a.         Yalnız I
b.      Yalnız II
c.     I ve II
d.     II ve III
e.     I , II ve III
5.      - Bazı omurgasızların dış iskeletinin yapısına katılır.
-
Canlıyı korur ve su kaybınıönler.
Yukar
ıdaki özelliklere sahip karbonhidrat çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
a.     Selüloz                  
b.     Glikojen               
c.     Galaktoz
d.     Kitin                                            
e.     Nişasta
6. Riboz ve deoksiriboz molekülleri ile ilgili;
I.
C, H, O atomlarından oluşma,
II.
monomer özellikte olma,
III. nükleik asitlerin yapısına katılma,
IV. ATP nin yapısına katılma özelliklerinden hangileri ortaktır?
a.     I ve II
b.     I, II ve III
c.     II ve III
d.     III ve IV
e.     I, III ve IV
7.     Karbonhidratlardan, I. glikoz, II. selüloz, III. fruktoz, IV. Galaktoz moleküllerinden hangileri bitkilerde enerji kaynağı olarak kullanılabilir?
a.     Yalnız I                   
b.     Yalnız II                  
c.     I ve III
d.     II ve IV                                        
e.     I, II ve IV
8.     Bitki hücrelerinde sentezlenen 6C'lu monosakkaritlerle ile ilgili olarak,
I.
Hayvan hücrelerinde rastlanmaz.
II.
Kapalı formülleri CnH2nOn dır.
III.
Hidroliz edilmeden hücre zarından geçebilir.
IV.
Farklı karbonhidratların oluşumunda kullanılır. İfadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?
a.     I ve II
b.     I ve III
c.     II, III ve IV
d.     I,ve II,
e.     II ve IV
9.   Heksozların birleşmesi ve disakkaritleri oluşturması ile ilgili;
I.
Glikoz + Glikoz   ->   Maltoz + Su
II. Glikoz + Fruktoz
> Sükroz + Su 
III.
Glikoz + Laktoz   -> Galaktoz + Su tepkimelerinden hangileri doğrudur?
a.     Yalnız I
b.     I ve II
c.     I, II ve III
d.     Yalnız I
e.     II ve III
10.   Aşağıdaki karbonhidratlardan hangisi bitkiler ta­rafından üretilemez?
a.     Fruktoz                      
b.     Galaktoz                   
c.     Riboz
d.     Deoksiriboz                                    
e.     Glikoz
11.     I.    Maltoz II. Nişasta III. Sakkaroz IV. Fruktoz
Yukar
ıdaki organik bileşiklerden hangilerinin sen­tezi sırasında hücredeki su miktarı artar?
a.     I ve II                  
b.     I ve III                 
c.     III ve IV
d.     I, II ve III                             
e.     II, IIIve IV
12.   Zamana bağlı olarak glikojen miktarı artan bir hücrede, bu değişi­me bağlı olarak aşağıdaki mo­leküllerden hangisinin miktarı da artar?
a.     Glikoz                 
b.     Enzim                  
c.     Su
d.     Laktoz                                   
e.     Sükroz
13.   Monosakkaritler karbonhidratların en küçük grubu­dur ve 3C'lular, 5C'lular ve 6C'lular olmak üzere çeşit­lenir. Buna göre, monosakkaritlerle ilgili olarak aşağıda­ki ifadelerden hangisi yanlıştır?
a.     Bazıları enerji verici olarak kullanılır.
b.     Nükleik asitlerin (DNA ve RNA) yapısına katılabi­lirler.
c.     Hidroliz edilmeden hücre zarından geçerler.
d.     Bitki hücresinde tüm monosakkaritler sentezlenebilir.
e.     Bazıları hücre zarının yapısına katılırlar.
14.Maltoz, Sükroz, Nişasta Yukarıdaki karbonhidrat çeşitleri için;
I.
bitki hücrelerinde sentezlenme,
II.
iki çeşit monomerden oluşma,
III.
glikoz bulundurma,
IV. hidroliz edilebilme
özelliklerinden hangileri ortaktır?
a.     I ve II                  
b.     I ve III                 
c.     II ve IV
d.     I, III ve IV                        
e.     I, II, III ve IV
15.   Bir hücrede aşağıdaki moleküllerden hangisinin bulunması bu hücrenin hayvan hücresi olduğunu kanıtlar?
a.     Sakkaroz                   
b.     Nişasta                      
c.     Glikoz
d.     Amino asit                                 
e.     Laktoz
16.   Çeşitli hücrelerde, I. 3 glikoz, 6 galaktoz II. 4fruktoz, 7 glikoz III. 6 glikoz monomerleri maksimum sayıda monomer kullan­ma şartıyla kullanılarak sentezlenen disakkaritlerin, dehidrasyonları sırasında açığa çıkan su mik­tarları arasındaki bağıntı aşağıdakilerden hangi­sinde doğru verilmiştir?
a.     I = II > III               
b.     I = III > II               
c.     II > III > I
d.     Il > l = lll                                        
e.     lll > l=ll
17.   Biyolojik önemi olan polisakkaritler glikojen, kitin, nişasta ve selüloz olmak üzere dört çeşittir. Bunlar arasında aşağıdaki özelliklerden hangisi se­lülozu yukarıda verilen diğer polisakkaritlerden kesinlikle ayırır?
a.     Hücre çeperini oluşturma
b.     Yapıya katılma
c.         Bitki hücresinde sentezlenme
d.     Hücre zarından geçememe
e.     Glikozlardan oluşma
18.   Hayvanlarda depo edilen ve yapıya katılan polisakarit çeşitleri aşağıdakilerden hangisinde doğru eşleştirilmiştir?
Deposal                                                      Yapısal
A) Kitin
Glikojen
B) Glikojen
Laktoz
C) Glikojen
Selüloz
D) Glikojen
Kitin
E) Nişasta
Kitin
19.Canlılarda bulunan polisakkarit çeşitlerinden biri olan nişasta ile ilgili olarak,
I.
Bitkilerdeki depo polisakkarittir.
II. Hayvanlardaki depo polisakkarittir.
III. H
ücre çeperinin yapısına katılır.
IV.
Glikozların dehidrasyon sentezi ile birleşmeleri sonucu oluşur. verilerinden hangileri yanlıştır?
a.     Yalnız II               
b.     I ve IV                  
c.     II ve III
d.     I, III ve IV                           
e.     II, III ve IV
20.Aşağıda üç farklı disakkaritin oluşumları sembollerle gösterilmiştir.  
(X) a + b à c + H20
(Y)a + a
àd + H20
(Z) a + e
à f + H20
Bu reaksiyonlardan X ve Y reaksiyonu; yalnızca bitki hücrelerinde, Z ise ; yalnızca hayvan hücrelerinde gerçekleşebilmektedir. Buna göre;
 I.
b; fruktoz, e: galaktozdur.
II. a; t
üm canlılarda temel enerji maddesidir.
III.
a; bitki hücrelerinde b' ye, hayvan hücrelerinde e' ye dönüşebilir. yargılarından hangileri doğrudur?
a.     Yalnız l
b.     Yalnız II
c.     I ve II
d.     II ve III
e.     I, II ve III
21.   Aşağıdaki karbonhidrat çeşitlerinden hangisi diğerlerinden daha küçüktür?
a.     Sükroz
b.     Laktoz
c.     Selüloz
d.     Glikojen
e.     Riboz
22. I. Glikoz II. Galaktoz III. Nişasta IV. Glikojen Yukarıdaki organik bileşiklerden hangilerinin incelenen hücredeki varlığı bitki ve hayvan hücrelerini ayırt etmede kullanılamaz?
a.      III ve IV
b.     II, III ve IV
c.     Yalnız I
d.     I ve
e.     I, III ve IV
23.   I.Glikoz II. Galaktoz III. Fruktoz Yukarıda verilen karbonhidrat monomerlerinden hangilerinin bitki hücrelerinde bulunabildiği söylenebilir?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     Yalnız III
d.     I ve III
e.     II ve III
24.   A maddesinin B ve C maddeleri ile olan eşit miktarı, en fazla enerji verir.
B maddesinin üretimi yalnızca hayvanlarda olur.
C maddesi hidroliz edilemez.
Yukarıda verilen bilgilere göre A, B ve C maddelerinin doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
A B C
A) Nişasta
Maltoz
Laktoz
B) Yağ
Laktoz
Fruktoz
C) Nişasta
Maltoz
Glikoz
D) Glikojen
Nişasta
Galaktoz
E) Yağ
    Glikoz
Fruktoz
25.   Çekirge, bir bitkiden farklı olarak; I. nişasta, II. glikojen, III. kitin, IV. sükroz  (sakkaroz) moleküllerinden hangilerini üretir?
a.     Yalnız I            
b.     Yalnız II           
c.     II ve III
d.     I, II ve III                                
e.     II, III ve IV
26.   Aşıdakilerden hangisi karbonhidratların özelliği değildir?
a.     Nükleik asitlerde bulunma
b.         Monomerlerden oluşabilme
c.         Enerji verme
d.        Enzim yapısına katılma
e.     Hücre zarında bulunma
27.   Bitki hücrelerindeki organik bileşiklerden nişasta ve selüloz molekülleri ile ilgili; I. hücre zarındaki porlardan geçememe, II. depo maddesi olma, III. tüm canlılarda hidroliz edilebilme özelliklerinden hangileri ortaktır?
a.     Yalnız I
b.     Yalnız II
c.     Yalnız III
d.     I ve III
e.     I, II ve III
28.   Organik bileşiklerin tümü için;
I.
depolanma, II. C, H, O atomlarını içerme, III. enerji verme, IV. VI. hidrolize uğrama özelliklerinden hangileri ortaktır?
a.     Yalnız II
b.     I ve I                          
c.     II ve III
d.     III ve IV                                       
e.     I, III ve IV
29.   Sayısı bilinmeyen maltoz moleküllerinin parçalanması sonucu açığa çıkan glikoz moleküllerinin tamamının, 80 sükroz molekülünün yapısına katıldığı bilinmektedir. Sükroz moleküllerinin oluşması sırasında açığa çıkan su molekülleri, maltoz moleküllerinin parçalanması sırasında harcanan su sayısından ne kadar fazladır?
a.     15
b.     40
c.     80
d.     35
e.     20
30.   Sağlıklı bir insana aşağıdaki karbonhidratlı besinlerden hangisi verilirse verilen bu besinin sindirimi diğerlerinden öncelikli olarak tamamlanıp kana geçer?
a.     Patates püresi
b.     Vişne reçeli
c.     Muzlu pasta
d.     Pirinç pilavı
e.     Kıymalı makarna

f.       

HAZIRLIK SORULARI
1.     Ağır metaller nelerdir? Vücudumuza etkileri nelerdir?
 
2.     İyi ve kötü kolesterol nedir? Kolesterol hangi besinlerde bulunur? Hangi hastalıklara neden olur?
 
3.     Yağ ihtiyacımızı hangi kaynaklardan karşılarız?
 
4.     Yağ vücudumuzun hangi kısımlarında bulunur?
 
5.     Trans yağ nedir? Nasıl elde edilir?
 
   

Sitene Haber Ekle
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=